Volume: 33 Issue: 3, 10/31/22

Year: 2022

The main purpose of the journal is to share results of experimental studies/researches concerning sport sciences and human movement with readers, discover questions with descriptive studies and researches which are done with other methods and suggest solutions, and share the review articles, which examined the latest developments in sports and movement sciences, with the target group. For this purpose, the goal is to share scientific data and ideas, contribute to healthy human development, and provide education which is needed for quality life and happiness.

   Hacettepe Journal of Sport Sciences is a journal with a scientific advisory board that has been maintained since 1990 and published four times a year. The journal publishing Electronic publication only since 2019. The journal is written in Turkish but also English articles have been published. It has published authentic researches and review articles in all fields of study concerning sport sciences and human movement in our country. Future issues of the journal will include themes like reader letters, phenomenon presentations and book analysis.

   Hacettepe Journal of Sport Sciences (HJSS) is indexed in ULAKBIM Social and Human Sciences Database.

SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE MAKALE FORMATI
(Çalışmanızı bu formatı dikkate alarak hazırlayınız)

Genel Kurallar
1. Yazar(lar), çalışmanın orijinal olduğunu, başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediğini, daha önce yayımlanmamış olduğunu kabul etmektedir. Çalışmada ifade edilen düşüncelerden kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
2. Araştırma makalelerinde, Helsinki Bildirge’sinde insan ve hayvan çalışmaları için önerilen ilkelere uyulmuş olmalı ve etik kurul raporunun bulunması zorunludur ve gönderim sırasında dergipark sistemine dijital olarak gönderilmelidir.
3. Çalışmalarda kullanılan ölçek, anket, envanter, test vb. ölçüm araçlarının kullanımı için sahibinden izin alma konusunda tüm sorumluluk yazarlara aittir.
4. Dergiye gönderilecek çalışmaların yazar(lar)ından, her birinin ıslak imzasının olduğu Yayım Hakkı Formu’nun dergipark sistemine dijital olarak göndermeleri istenir. Yayımlanan makalelerin yayım hakları Spor Bilimleri Dergisine aittir.
5. SBD'de yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur.
6. Yayımlanan her araştırma verisinin beş yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız, gerekse uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince çalışmaların verileri ve analiz programları gerekli görüldüğünde yazarlardan istenebilir.
7. Yayın kurulu, yazıda gerekli gördüğü kelimeleri değiştirebilir.
8. Yazılara verilecek kabul ya da ret yanıtı bilimsel danışma kurulunun inceleme süresine göre değişebilir.
9. SBD'de yayımlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.
10. Genel kurallara ve makale şablonuna uygun hazırlanmamış çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

Makale Yazım Formatı

Dergiye gönderilecek çalışmalar, A4 sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar tek sütun halinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken her kenardan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri "Times New Roman" olmalı ve yazılar 12 punto büyüklüğünde 1.5 satır aralığı kullanılarak iki yana yaslanmış formatta (justify) düzenlenmelidir. Sayfa numaraları sayfanın altında ve ortada olmalıdır. Sayfa Üst bilgi (header) ve alt bilgi (footer) olmamalıdır. Başlıklar arasında iki satır aralığı bulunmalıdır. Tablolar 9-11 punto ve tek satır aralığında olmalıdır.
Makale (başlık, öz ve kaynaklar dahil olmak üzere) 25 sayfayı geçmemelidir. Çalışmalarda olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Çalışmalar; öz, anahtar kelimeler, ana metin, yazar notları, yazışma adresi ve kaynaklar bölümlerini içermelidir.
Metin içi kaynak gösterimi APA formatına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

I. Başlık: Makalenin başlığı 14 punto büyüklüğünde, büyük harf ve sola yaslı biçimde yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Türkçe başlığın uzunluğu 20 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlığa yer verilmelidir.
II. Yazar Bilgileri: Yazar(lar)'ın açık adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere ve sola yaslı olarak verilmelidir. Yazar(lar)'ın çalıştığı kurumun açık adı belirtilmelidir.
III. Öz ve anahtar kelimeler: Türkçe ve İngilizce olmak üzere her iki dilde 'Öz' ve 'Abstract' başlıkları altında 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde tek paragraf halinde, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Öz bölümünde, amaç, katılımcılar ya da araştırma grubu, veri toplama araçları, işlem yolu, verilerin analizi, kısaca bulgular ve kısa bir sonuca ilişkin bilgiler yer almalıdır. Türkçe özün altında 'Anahtar Kelimeler' ve İngilizce özün altında 'Keywords' başlığı altında 3-5 anahtar kelime bulunmalıdır.
IV. Ana metin: Araştırma makalelerinde metin, sırası ile giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynaklar, varsa ekler bölümlerini içermelidir. Derleme türü makalelerde, makalenin içeriğine göre bu sıra izlenmeyebilir.
• Giriş: Yapılan araştırma ile ilgili olarak, literatürdeki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını kapsamalıdır.
• Yöntem: Katılımcılar, araştırma grubu ya da örneklem, veri toplama araçları, işlem yolu ve verilerin analizi başlıklarını içerecek şekilde dört başlık altında toplanmalıdır.
• Bulgular: Araştırma hipotezlerini test etmede ya da problem/lerin istatistik analizlerinde kullanılan değerlere (ortalama, standart sapma vb.) her değişkene göre ayrı ayrı yer verilmelidir. Tablo ve şekiller metin içinde verilmelidir.
• Tartışma: Araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını ve tartışılmasını içermelidir.
• Sonuç ve Öneriler: Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve geleceğe dönük öneriler kısaca verilmelidir.
• Yazar notları: Eğer araştırma bir tez çalışmasının özeti ise ya da araştırmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının araştırmaya katkıları nedeni ile teşekkür etmek istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir.
• Yazışma adresi: Yazar(lar) ile bağlantı kurulabilecek adres, telefon numarası, e-mail adresi ve Orcid numarası bu bölümde yer almalıdır.
Etik Kurul Belgesi Bilgileri: Etik kurul belgesi ile ilgili bilgiler (Kurul adı, tarih ve sayı no) bu bölümde yer almalıdır.
Kaynaklar: Kaynak gösterimi APA formatına uygun olarak düzenlenmelidir
Ekler: Yazar tarafından uygun görüldüğünde, araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerebilir.
Tablolar: Tablolar, metin akışı içinde olmalıdır. Tablolar APA formatına uygun olarak oluşturulmalıdır. Tablo, içeriğine göre 9-11 punto olarak hazırlanabilir. Tablo içeriğinde satır aralarına boşluk verilmemelidir.
Şekil ve Grafikler: Şekil başlıkları ve şekiller, metin akışı içinde olmalıdır Şekiller APA formatına uygun olarak oluşturulmalıdır.
Spor Bilimleri Dergisi Genel Kuralları ve Makale Yazım Formatına uygun hazırlanmış olan aşağıdaki Makale Şablonunu inceleyebilirsiniz.
SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ MAKALE ŞABLONU

Çalışmanın kısa başlığı: 10 kelimeyi geçmemelidir. (Times New Roman, 12 punto, Bold)

Çalışmanın Başlığı (Başlık 20 kelimeyi geçmemelidir) (Times New Roman, 14 punto, Bold)

The English Title (You Need to Put the English Title Here) (Times New Roman, 14 punto)

Araştırma Makalesi (Times New Roman, 12 punto)

1Ad SOYAD, 2Ad SOYAD, 1Ad SOYAD, 2Ad SOYAD (Times New Roman, 12 punto, Bold)
1Kurum adını yazınız (Times New Roman, 12 punto)
2Kurum adını yazınız (Times New Roman, 12 punto)


ÖZ
250 kelimeyi geçmeyecek şekilde tek paragraf olmalıdır. Amaç, katılımcılar ya da araştırma grubu, veri toplama araçları, işlem yolu, verilerin analizi, kısaca bulgular, kısa bir sonuç öz metni içinde yer almalı ancak başlıklar halinde verilmemelidir. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip yerine kendi özetinizi yazabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler büyük harfle başlamalı ve italik olmalıdır (Örn: Spor eğitimi, Lise öğrencileri, Öğretmen). Anahtar kelime sayısı 5’i geçmemelidir.

ABSTRACT
You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 250-word limitation. Purpose, subjects, method, results and conclusion should be included but not be given as a title in the text.

Keywords
Each keyword should start with capital letters in italics (Example: Sport education, High school students, Teacher). Keywords should not exceed 5 words.

GİRİŞ
            Yapılan araştırma ile ilgili olarak, literatürdeki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını kapsamalıdır.
      Alt Başlıklar Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Olacak Şekilde ve Koyu Yazılmalıdır:
            Alt başlığın altında tekrar bir alt başlık varsa küçük harfle, koyu ve italik yazılmalıdır:

YÖNTEM
            Katılımcılar, araştırma grubu ya da örneklem, veri toplama araçları, işlem yolu ya da verilerin toplanması ve verilerin analizi başlıklarını içermelidir. Bu bölümde etik kurul izni’nin alındığı yer ve etik kurul izin no’su verilmelidir (Örn. Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, İzin no: -------- ). Ayrıca çalışmanın “Helsinki Bildirgesine uygun olarak ve katılımcılardan imzalı onam formu alınarak gerçekleştirildiği” ibaresi yer alacaktır. Etik Kurul Belgesinin aslının, dergipark üzerinden makale gönderimi sırasında sisteme yüklenmesi zorunludur.
      Katılımcılar/Araştırma Grubu/Örneklem: Evren, örneklem ve katılımcılara ilişkin bilgiler burada verilmelidir. Tablolar APA formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
      Veri Toplama Araçları: Veri toplama araçlarını buraya yazınız. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi alt başlıkları koyu ve italik yapınız.
            Boy ölçer: Veri toplama aracına ilişkin açıklamaları buraya yazınız.
      Verilerin Toplanması/İşlem Yolu: Veri toplama sürecini buraya yazınız. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi alt başlıkları koyu ve italik yapınız.
            Antropometrik ölçümler: İlgili açıklamaları buraya yazınız.
            İzokinetik kas kuvveti: İlgili açıklamaları buraya yazınız.
      Verilerin Analizi: Verilerin analizini buraya yazınız. Alt başlıkları aşağıdaki gibi koyu ve italik yapınız.
            İstatistiksel analizler: İlgili açıklamaları buraya yazınız.

BULGULAR
            Burada araştırma sonucunda elde edilen bulgular yer almalıdır. Tablolar, metin içinde yer almalıdır. Tablolar APA formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
            Şekil başlıkları ve şekiller, metin içinde yer almalıdır. Şekiller APA formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
      Alt Başlıklar Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Olacak Şekilde ve Koyu Yazılmalıdır:
            Alt başlığın altında tekrar bir alt başlık varsa küçük harfle, koyu ve italik yazılmalıdır:

TARTIŞMA
            Araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını ve tartışılmasını içermelidir, araştırmadan elde edilen sonuç ve öneriler de bu bölümde verilebilir ya da aşağıda olduğu gibi ayrı bir başlık altında verilebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
            Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve geleceğe dönük öneriler kısaca verilmelidir.

Yazar Notu: Yazarın belirtmek istediği notlar bu bölümde verilmelidir. Örn: Eğer araştırma bir tez çalışmasının özeti ise ya da araştırmayı destekleyen kurum(lar) ya da araştırmacının araştırmaya katkıları nedeni ile teşekkür etmek istediği kişiler bu bölümde belirtilmelidir.

Yazarlık Katkısı: (Tüm yazarlar için aşağıdaki liste hazırlanmalıdır.)
1. Ad Soyad: Katkı Verdiği Bölümler (Yazarlık katkı formunda dahil olunan katkı türleri belirtilmelidir.)
2. Ad Soyad: Katkı Verdiği Bölümler (Yazarlık katkı formunda dahil olunan katkı türleri belirtilmelidir.)

Yazışma Adresi (Corresponding Address): Bu bölüm italik olarak yazılmalıdır.
Yazarın Unvanı. Adı Soyadı:
Kurumu:
E-posta:
Telefon No:
Orcid No:


Etik Kurul İzni ile İlgili Bilgiler
Kurul Adı:
Tarih:
Sayı No:KAYNAKLAR
            Kaynak gösterimi APA formatına uygun olmalıdır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Dergi Yayın Kurulu'na ulaşan yazılar, öncelikle içerik, sunum, yazım kuralları vb. yönlerden Yayın Kurulu tarafından incelenir. Yayın Kurulu incelemesinden geçen yazılar daha sonra değerlendirilmek üzere isimsiz (şifre numaralı) olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayımlanmasına veya reddine karar verilir. Gerekli olduğu durumlarda üçüncü bir hakeme de değerlendirilmek üzere gönderilebilir. Hakemlerin değerlendirmeleri üzerine alınan sonuç sorumlu yazara bildirilir. Düzeltme istenen yazıların, en geç bir ay içinde Yayın Kurulu Sekreterliği'ne ulaştırılması gerekir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazılar, daha sonraki sayılarda yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilirler. Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz.


Dergimize sadece online makale gönderimi yapılmaktadır. Dergimizle sbd.hacettepe@gmail.com adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan hakemli bir dergidir.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Spor Bilimleri Dergisi'nde yayımlanmak üzere gönderilmiş olan çalışmaların yazarı(ları), çalışmalarının orjinal olduğunu, başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediğini, daha önce yayımlanmamış olduğunu, Helsinki Bildirgesinde insan ve hayvan çalışmaları için önerilen ilkelere uyulduğunu ve çalışmanın yayına kabul edilmesi halinde çalışmanın yayım haklarını Spor Bilimleri Dergisi'ne vermeyi kabul ederler.

Hacettepe Journal of Sport Sciences (HJSS) does not charge any fee for the submission, evaluation and publication of the articles. Authors do not pay article processing fees or submission fees for the studies they submit to the journal. All expenses of the journal are covered by Hacettepe University, Faculty of Sports Sciences.

26830


HACETTEPE JOURNAL OF SPORT SCIENCES


Copyright © Hacettepe University Faculty of Sport Sciences