Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

DİNÎ DANIŞMANLIĞA KONU OLAN AİLEVÎ BİR SORUN OLARAK PSİKOLOJİK PROBLEMLER

Year 2021, Volume , Issue 39, 100 - 129, 30.04.2021

Abstract

Türkiye’de psikolojik yardım kapsamında aile konulu problemlere çözüm üretme çabaları, yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Psikolojik yardım çoğunlukla klinik ortamlarda gerçekleşmekle birlikte eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet ve din hizmeti alanlarındaki uygulamalarıyla bilinmektedir. Psikolojik yardım alanında, psikiyatr, psikolog, klinik psikolog, pedagog psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanları profesyonel yardım sağlamaktadır. Ancak bu yardım alanlarının dışında dinî danışma ve rehberlik kapsamında, özellikle aile konulu problemlerin çözümü konusunda, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının (ADRB) çalışmaları ve yönlendirmeleri de dikkate değerdir. Bu çalışmada, danışanların sorularıyla Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarında çözüm aradıkları önemli bir ailevî sorun türü olarak aile içindeki uyumu, iletişimi olumsuz yönde etkileyen, evlilik birlikteliğini tehdit eden psikolojik sorunların çeşitliliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının kişilere verdikleri rehberlik hizmetinin amacına ulaşabilmesi için, dinî danışma ve rehberlik yanında psikolojik yardım hizmeti sunan diğer mesleklerle birlikte multidisipliner bir yaklaşımla çalışmaları gereğine dikkat çekilmektedir.

References

 • Altınbaş, K. (2019). “Depresif Bozukluklar”, Güler, Ö., vd., (Ed.), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitabevi.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği. (2014). DSM-5 Tanı Ölçütleri, E., Köroğlu (Çev.), Ankara, Hekimler Yayın Birliği.
 • Aydın, M. (2019). “Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar”, Güler, Ö., vd., (Ed.), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitabevi.
 • Bakırcıoğlu, R. (1976). Ruh Sağlığı ve Rehberlik, Ankara, Çark Matbaası.
 • Baloğlu, B. (2019). “Yapay Zekâ Pazarı”, Diyanet Aylık Dergi, S. 344, ss. 54-57.
 • Battal, A., vd. (2008). Boşanma Sebepleri, İstanbul, ASAGEM Yay.
 • Bayraktar, M. M. (2017). “Gençlik Döneminde Görülen Obsesif Kompulsif Belirtilerin İnanç, İbadet ve Dini Bilgi Düzeyi Gibi Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Marife, 17(1), ss. 152-175.
 • Beder, Ş. R. (2016). “Türkiye’de Töre Cinayetleri ve İntiharlar”, İntihar ve Töre Cinayetleri Bağlamında Sosyal Sorunlar ve İslam, İstanbul, DİB.
 • Bilge, A. ve Ünal, G. (2005). “Öfke, Öfke Kontrolü ve Hemşirelik Yaklaşımı”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 21(1), ss. 189-196.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni, S. B. Demir (Çev., Ed.), (3. Baskı), Ankara, Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri, M. Aydın (Çev.), M. Bütün ve S. B. Demir (Ed.), (4. Baskı), Ankara, Siyasal Kitabevi.
 • Çağan, K. (2016). “Ailenin İşlevleri”, K. Canatan ve E. Yıldırım (Ed.), Aile Sosyolojisi, (6. Baskı), İstanbul. Açılım Kitap.
 • Çayıroğlu, Y. (2016). “Modern Zamanlarda Ailevi Çözülmenin Psiko-Sosyal Dinamikleri”, Mehir Dergisi, sy., (1), ss. 11-40.
 • Durgun, A. (2016). “Aile İçi Problemler ve Çözüm Önerileri”, Mehir Dergisi sy., (1), ss. 83-95.
 • Foucault, M. (2015). Akıl Sağlığı ve Psikoloji, E. Bayoğlu (Çev.), (3. Baskı), İstanbul, Ayrıntı Yay.
 • Fromm, E. (2008). Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, Y. Salman ve N. İçten (Çev.), (7. Baskı), İstanbul, Payel Yay.
 • Güler, Ö. (2019). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri.
 • Gümüş, M. (1993). “Türk Ailesi ve Modernleşme”, Sosyoloji Konferansları Dergisi. S. (24), ss. 85-90.
 • Güzel, Ö. P. vd. (2012). “Dürtüsellik ve Tedavisi”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(3), ss. 293-314.
 • Kamiloğlu, C. (2018). “New York’da Üçüncü Cinsiyet Dönemi 2019’da Başlıyor”, https://www.amerikaninsesi.com/a/new-yorkta-ucuncu-cins-donemi-basliyor/4721721.html., 17.04.2019. Kandemir, F., vd. (2014). “Kleptomani (Çalma Deliliği)’ye Yol Açan Faktörler ve Ceza Sorumluluğu’nun Değerlendirilmesi”, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), ss. 21-24.
 • Okan, İ. A. (2012). “Aile İçi Şiddet”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(2), ss. 204-222.
 • Öztürk, H. (1969). Ruh Sağlığı, İstanbul, Sağduyu Yay.
 • Öztürk, M. O. ve ULUŞAHİN, A. N. (2016), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, (14. Baskı), Ankara, Bayt Yay.
 • Paksoy, M. (2019). “K-Pop’ta Mesele Sadece Müzik Değil”, https://www.aa.com.tr/tr/yasam/k-popta-mesele-sadece-muzik-degil/1402068, 17.04.2019.
 • Sart, G. (2017). “Anlatı”, F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel Araştırma, (2. Basım), Ankara, Anı Yay.
 • Sayın, Ö., (1987). “Aile İçi İlişkilerin Toplum ve Birey Boyutunda Çözümlenmesi”, Sosyoloji Dergisi, S (1), ss. 77-97.
 • Şentürk, Ü. (2008). “Aile Kurumuna Yönelik Güncel Riskler”, Aile ve Toplum Dergisi, Yıl 10, C( 4), S (14), ss. 7-31.
 • Twenge, J. M. & Campbell, W. K. (2010). Asrın Vebası Narsisizm İlleti, Ö. Korkmaz (Çev.), İstanbul, Kaknüs Yay.
 • Ulusoy, M. (2017). “Batının Çöküş Alameti Olarak Eşcinsellik ve Foucault, https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/mehmet-ulusoy/2017-mayis/bati-nin-cokus-alameti-olarak-escinsellik-ve-foucault-2, 17.04.2019.
 • Ulutaş, B. (2017). “Doküman Analizi”, F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel Araştırma, (2. Basım), Ankara, Anı Yay.
 • Yeşildağ, E. (2010). “Ailede Annelik ve Babalık Rollerinin Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkisi”, Bir Değer Olarak Aile. (Uluslararası Konferans Tebliğleri), Antalya, Kadın Platformu.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (11. Baskı), Ankara, Seçkin Yay.
 • Yurtkuran, D. S., vd. (2009). Boşanma Nedenleri Araştırması, Ankara, ASAGEM Yay.

Year 2021, Volume , Issue 39, 100 - 129, 30.04.2021

Abstract

References

 • Altınbaş, K. (2019). “Depresif Bozukluklar”, Güler, Ö., vd., (Ed.), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitabevi.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği. (2014). DSM-5 Tanı Ölçütleri, E., Köroğlu (Çev.), Ankara, Hekimler Yayın Birliği.
 • Aydın, M. (2019). “Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar”, Güler, Ö., vd., (Ed.), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitabevi.
 • Bakırcıoğlu, R. (1976). Ruh Sağlığı ve Rehberlik, Ankara, Çark Matbaası.
 • Baloğlu, B. (2019). “Yapay Zekâ Pazarı”, Diyanet Aylık Dergi, S. 344, ss. 54-57.
 • Battal, A., vd. (2008). Boşanma Sebepleri, İstanbul, ASAGEM Yay.
 • Bayraktar, M. M. (2017). “Gençlik Döneminde Görülen Obsesif Kompulsif Belirtilerin İnanç, İbadet ve Dini Bilgi Düzeyi Gibi Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Marife, 17(1), ss. 152-175.
 • Beder, Ş. R. (2016). “Türkiye’de Töre Cinayetleri ve İntiharlar”, İntihar ve Töre Cinayetleri Bağlamında Sosyal Sorunlar ve İslam, İstanbul, DİB.
 • Bilge, A. ve Ünal, G. (2005). “Öfke, Öfke Kontrolü ve Hemşirelik Yaklaşımı”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 21(1), ss. 189-196.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni, S. B. Demir (Çev., Ed.), (3. Baskı), Ankara, Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri, M. Aydın (Çev.), M. Bütün ve S. B. Demir (Ed.), (4. Baskı), Ankara, Siyasal Kitabevi.
 • Çağan, K. (2016). “Ailenin İşlevleri”, K. Canatan ve E. Yıldırım (Ed.), Aile Sosyolojisi, (6. Baskı), İstanbul. Açılım Kitap.
 • Çayıroğlu, Y. (2016). “Modern Zamanlarda Ailevi Çözülmenin Psiko-Sosyal Dinamikleri”, Mehir Dergisi, sy., (1), ss. 11-40.
 • Durgun, A. (2016). “Aile İçi Problemler ve Çözüm Önerileri”, Mehir Dergisi sy., (1), ss. 83-95.
 • Foucault, M. (2015). Akıl Sağlığı ve Psikoloji, E. Bayoğlu (Çev.), (3. Baskı), İstanbul, Ayrıntı Yay.
 • Fromm, E. (2008). Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, Y. Salman ve N. İçten (Çev.), (7. Baskı), İstanbul, Payel Yay.
 • Güler, Ö. (2019). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri.
 • Gümüş, M. (1993). “Türk Ailesi ve Modernleşme”, Sosyoloji Konferansları Dergisi. S. (24), ss. 85-90.
 • Güzel, Ö. P. vd. (2012). “Dürtüsellik ve Tedavisi”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(3), ss. 293-314.
 • Kamiloğlu, C. (2018). “New York’da Üçüncü Cinsiyet Dönemi 2019’da Başlıyor”, https://www.amerikaninsesi.com/a/new-yorkta-ucuncu-cins-donemi-basliyor/4721721.html., 17.04.2019. Kandemir, F., vd. (2014). “Kleptomani (Çalma Deliliği)’ye Yol Açan Faktörler ve Ceza Sorumluluğu’nun Değerlendirilmesi”, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), ss. 21-24.
 • Okan, İ. A. (2012). “Aile İçi Şiddet”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(2), ss. 204-222.
 • Öztürk, H. (1969). Ruh Sağlığı, İstanbul, Sağduyu Yay.
 • Öztürk, M. O. ve ULUŞAHİN, A. N. (2016), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, (14. Baskı), Ankara, Bayt Yay.
 • Paksoy, M. (2019). “K-Pop’ta Mesele Sadece Müzik Değil”, https://www.aa.com.tr/tr/yasam/k-popta-mesele-sadece-muzik-degil/1402068, 17.04.2019.
 • Sart, G. (2017). “Anlatı”, F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel Araştırma, (2. Basım), Ankara, Anı Yay.
 • Sayın, Ö., (1987). “Aile İçi İlişkilerin Toplum ve Birey Boyutunda Çözümlenmesi”, Sosyoloji Dergisi, S (1), ss. 77-97.
 • Şentürk, Ü. (2008). “Aile Kurumuna Yönelik Güncel Riskler”, Aile ve Toplum Dergisi, Yıl 10, C( 4), S (14), ss. 7-31.
 • Twenge, J. M. & Campbell, W. K. (2010). Asrın Vebası Narsisizm İlleti, Ö. Korkmaz (Çev.), İstanbul, Kaknüs Yay.
 • Ulusoy, M. (2017). “Batının Çöküş Alameti Olarak Eşcinsellik ve Foucault, https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/mehmet-ulusoy/2017-mayis/bati-nin-cokus-alameti-olarak-escinsellik-ve-foucault-2, 17.04.2019.
 • Ulutaş, B. (2017). “Doküman Analizi”, F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel Araştırma, (2. Basım), Ankara, Anı Yay.
 • Yeşildağ, E. (2010). “Ailede Annelik ve Babalık Rollerinin Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkisi”, Bir Değer Olarak Aile. (Uluslararası Konferans Tebliğleri), Antalya, Kadın Platformu.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (11. Baskı), Ankara, Seçkin Yay.
 • Yurtkuran, D. S., vd. (2009). Boşanma Nedenleri Araştırması, Ankara, ASAGEM Yay.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Suzan YILDIRIM (Primary Author)
Ahievran Üniversitesi
0000-0003-4703-8965
Türkiye


Hüseyin CERTEL
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
0000-0002-5120-7904
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Application Date December 9, 2020
Acceptance Date April 24, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 39

Cite

APA Yıldırım, S. & Certel, H. (2021). DİNÎ DANIŞMANLIĞA KONU OLAN AİLEVÎ BİR SORUN OLARAK PSİKOLOJİK PROBLEMLER . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (39) , 100-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbe/issue/61606/838362

Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences take part in national and international indices such as Akademia Social Sciences Index (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Turkish Education İndex (TEİ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrix for the Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Social Sciences Citation Index (SOBİAD).