Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Cam İyonomer İçerikli Dört Farklı Restoratif Materyalin Yüzey Pürüzlülüklerinin Değerlendirilmesi

Year 2019, Volume: 10 Issue: 1, 13 - 17, 21.03.2019
https://doi.org/10.22312/sdusbed.468329

Abstract

Amaç:
Cam iyonomer simanlar; mine ve dentine kimyasal bağlanmaları,
biyouyumlulukları, flor salınımı gibi spesifik özellikleri nedeniyle klinkte
yaygın olarak kullanılırlar. Flor salınımına bağlı antikaryojenik
potansiyelleri, restorasyonun klinik başarısını doğrudan etkileyen ve sekonder
çürük gelişimini önleyen bir faktör olarak görülmektedir. Sekonder çürük
oluşumuna neden olabilen diğer bir faktör de yüzey pürüzlülüğüdür. Materyalin
yüzey kalitesi; plak birikimini ve buna bağlı olarak sekonder çürük oluşumunu
etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı da cam iyonomer içerikli dört farklı
restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüklerinin değerlendirilmesidir.Gereç
ve Yöntem:
Çalışmada dört farklı tipte cam
iyonomer içerikli restoratif materyal; rezin modifiye cam iyonomer siman (Fuji
II LC, GC), giomer (Beautifil, Shofu), amalgomer (Amalgomer CR, AHL) ve cam
karbomer (GCP Glass Fill, GCP) kullanıldı. Her bir materyal için, 6 mm çapında
ve 2 mm kalınlığında 16 tane disk şeklinde örnek, teflon kalıplar kullanılarak
hazırlandı ve toplam 64 örnek elde edildi (n=64). Materyaller üretici
firmaların önerileri doğrultusunda sertleştirildi. Hazırlanan örnekler, 24 saat
süresince 37 °C’de, distile suda bekletildi. Örneklerin yüzey pürüzlülük
testleri, profilometre cihazı (Mitutoyo SJ-210) ile yapıldı. Örneklerin
merkezinden olmak üzere her bir örnekten 3 er adet ölçüm yapıldı ve yüzey
pürüzlülük verileri (Ra) ölçüm değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak
hesaplandı. Verilerin istatistiksel değerlendirmesi için tek yönlü varyans
analizi (one-way ANOVA) ve gruplar arasındaki farklılıklar için Bonferroni
çoklu karşılaştırma testi yapıldı. İstatistiksel önemlilik düzeyi p<0.05
olarak kabul edildi.Bulgular:
Rezin modifiye cam iyonomer siman, giomer, amalgomer ve cam karbomerin yüzey
prüzlülük değerleri (Ra) sırası ile; 0.30; 0.31; 0.48 ve 0.49 olarak bulundu.
Amalgomer ile cam karbomer arasında (p=1,00) ve rezin modifiye cam iyonomer
siman ile giomer arasında (p=1.00) istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmadı. Hem rezin modifiye cam iyonomer siman hem de giomer’in amalgomer ve
cam karbomer ile arasında ise anlamlı bir farklılık bulundu (p=0.00).Sonuç:
Bu çalışmanın ışığında, restoratif materyallerin rezin içeriğinin yüzey
pürüzlülüğünü olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir. Fakat, restoratif
materyallerin yüzey özellikleri klinik performanslarının değerlendirilmesi için
tek başına yeterli bir kriter değildir. 

References

 • 1. Pedrini D, Candido MS, Rodrigues AL. Analysis of surface roughness of glass-ionomer cements and compomer. J Oral Rehabil 2003; 30(7): 714-9.
 • 2. Carvalho FG, Sampaio CS, Fucio SB, Carlo HL, Correr-Sobrinho L, Puppin-Rontani RM. Effect of chemical and mechanical degradation on surface roughness of three glass ionomers and a nanofilled resin composite. Oper Dent 2012; 37(5): 509-17.
 • 3. Pacifici E, Bossù M, Giovannetti A, La Torre G, Guerra F, Polimeni A. Surface roughness of glass ionomer cements indicated for uncooperative patients according to surface protection treatment. Ann Stomatol (Roma) 2013; 4(3-4): 250-8.
 • 4. Şener Y, Koyutürk AE. Üç farklı cam iyonomer simanın yüzey sertliklerinin karşılaştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2006; 9(2): 91-4.
 • 5. Menne-Happ U, Ilie N. Effect of gloss and heat on the mechanical behaviour of a glass carbomer cement. J Dent 2013; 41(3): 223-30.
 • 6. Bani M, Oztas N. Cam iyonomer içerikli farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüklerinin değerlendirilmesi. AOT 2013; 30(1): 13-7.
 • 7. Hajira Najma NSW, Meena N. Giomer- The intelligent particle (new generation glass ionomer cement). Int J Dent Oral Health 2015, 2(4): 1-5.
 • 8. Bollu IP, Hari A, Thumu J, Velagula LD, Bolla N, Varri S, et al. Comparative evaluation of microleakage between nano-ionomer, giomer and resin modified glass ionomer cement in class V cavities- CLSM Study. J Clin Diagn Res 2016; 10(5): 66-70.
 • 9. Bariker RH, Mandroli PS. An in-vitro Evaluation of Antibacterial Effect of Amalgomer CR and Fuji VII Against Bacteria Causing Severe Early Childhood Caries. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2016; 34: 23-9.
 • 10. Zainuddin N, Karpukhina N, Law RV, Hill RG. Characterisation of a remineralising Glass carbomer® ionomer cement by MAS-NMR spectroscopy. Dent Mater 2012; 28: 1051-8.
 • 11. Altan H, Altan A, Arslanoğlu Z. Cam İyonomer Siman, Türevleri ve Cam Karbomer Siman. ADO Klinik Bilimler Dergisi 2013; 6: 1319-22.
 • 12. Dülgergil ÇT, Ertürk AT. Diş hekimliği restoratif uygulamalarında yeni materyal olarak cam karbomer simanlar. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2016; 26(3): 517-23.
 • 13. Bayrak GD, Sandalli N, Selvi‐Kuvvetli S, Topcuoglu N, Kulekci G. Effect of two different polishing systems on fluoride release, surface roughness and bacterial adhesion of newly developed restorative materials. JERD 2017; 29(6): 424-34.
 • 14. Uppal M, Ganesh A, Balagopal S, Kaur G. Profilometric analysis of two composite resins’ surface repolished after tooth brush abrasion with three polishing systems. J Conserv Dent 2013; 16(4): 309–13.
 • 15. Kakaboura A, Fragouli M, Rahiotis C, Silikas N. Evaluation of surface characteristics of dental composites using profilometry, scanning electron, atomic force microscopy and gloss-meter. J Mater Sci: Mater Med 2007; 18 :155–163.
 • 16. Faridi MA, Khabeer A, Haroon S. Flexural Strength of Glass Carbomer Cement and Conventional Glass Ionomer Cement Stored in Different Storage Media over Time. Med Princ Pract 2018; 27(4): 372-7.
 • 17. Bajwa NK, Pathak A. Change in Surface Roughness of Esthetic Restorative Materials after Exposure to Different Immersion Regimes in a Cola Drink. ISRN Dent 2014; 23 :1-6.
 • 18. Barutcigil C, Kürklü D, Barutcigil K, Harorlı OT. Beyazlatıcı ağız gargaralarının kompozit rezinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerinin incelenmesi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg 2014; 24 (1): 33-8.
 • 19. Göztaş Z, Tosun G, Yıldız E, Kahraman K. Nanodoldurucu içeren beş farklı kompozitin yüzey sertliği ve pürüzlülüğü açısından değerlendirilmesi. Selcuk Dental Journal, 2014; 2: 43-8.
 • 20. Koupis N, Marks L, Verbeeck R, Martens L. Finishing and polishing procedures of (resin-modified) glass ionomers and compomers in paediatric dentistry. EAPD 2007; 8(1): 22-8.
 • 21. Yap A, Mok B. Surface finish of a new hybrid aesthetic restorative material. Oper Dent 2002; 27(2): 161-6.
 • 22. Ersöz E, Erkli H. Farklı Cila Materyallerinin Bir Kompozit Rezin Materyalin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2012; 18(2): 177-81.
 • 23. Mallya PL, Acharya S, Ballal V, Ginjupalli K, Kundabala M, Thomas M. Profilometric study to compare the effectiveness of various finishing and polishing techniques on different restorative glass ionomer cements. JID 2013; 3: 86-90.
 • 24. Kimyai S, Savadi-Oskoee S, Ajami AA, Sadr A, Asdagh S. Effect of three prophylaxis methods on surface roughness of giomer. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011; 16(1): 110-4.
 • 25. Gurdogan EB, Ozdemir-Ozenen D, Sandalli N. Evaluation of Surface Roughness Characteristics Using Atomic Force Microscopy and Inspection of Microhardness Following Resin Infiltration with Icon®. J Esthet Restor Dent 201729(3): 201-8.
 • 26. Bala O, Arisu HD, Yikilgan I, Arslan S, Gullu A. Evaluation of surface roughness and hardness of different glass ionomer cements. Eur J Dent 2012; 6(1): 79-86.
 • 27. Kooi TJM, Tan QZ, Yap AUJ, Guo W, Tay KJ, MS Soh. Effects of Food-simulating Liquids on Surface Properties of Giomer Restoratives. Oper Dent 2012; 37(6): 665-71.
 • 28. Mohamed-Tahir M, Yap A. Effects of pH on the surface texture of glass ionomer based/containing restorative materials. Oper Dent 2004; 29: 586-91.
 • 29. Gorseta K, Borzabadi-Farahani A, Moshaverinia A, Glavina D, Lynch E. Effect of different thermo-light polymerization on flexural strength of two glass ionomer cements and a glass carbomer cement. J Prosthet Dent 2017; 118(1): 102-7.
 • 30. Faridi MA, Khabeer A, Haroon S. Flexural Strength of Glass Carbomer Cement and Conventional Glass Ionomer Cement Stored in Different Storage Media over Time. Med Princ Pract 2018; 27(4): 372-7.
 • 31. Kuter B, Eden E, Yildiz H. The effect of heat on the mechanical properties of glass ionomer cements. Eur J Paediatr Dent 2013;14(2): 90-4.
 • 32. Bariker RH, Mandroli PS. An in-vitro Evaluation of Antibacterial Effect of Amalgomer CR and Fuji VII Against Bacteria Causing Severe Early Childhood Caries. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2016; 34: 23-9.
 • 33. Cugati N, Bhat SS, Hegde SK. Comparison of Anticariogenic Effect of Amalgomer CR, Fuji VII and Heliomolar Refill in The Cavosurface margin - An in-vitro Study. IJCD 2011; 2(3): 20-7.

Year 2019, Volume: 10 Issue: 1, 13 - 17, 21.03.2019
https://doi.org/10.22312/sdusbed.468329

Abstract

References

 • 1. Pedrini D, Candido MS, Rodrigues AL. Analysis of surface roughness of glass-ionomer cements and compomer. J Oral Rehabil 2003; 30(7): 714-9.
 • 2. Carvalho FG, Sampaio CS, Fucio SB, Carlo HL, Correr-Sobrinho L, Puppin-Rontani RM. Effect of chemical and mechanical degradation on surface roughness of three glass ionomers and a nanofilled resin composite. Oper Dent 2012; 37(5): 509-17.
 • 3. Pacifici E, Bossù M, Giovannetti A, La Torre G, Guerra F, Polimeni A. Surface roughness of glass ionomer cements indicated for uncooperative patients according to surface protection treatment. Ann Stomatol (Roma) 2013; 4(3-4): 250-8.
 • 4. Şener Y, Koyutürk AE. Üç farklı cam iyonomer simanın yüzey sertliklerinin karşılaştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2006; 9(2): 91-4.
 • 5. Menne-Happ U, Ilie N. Effect of gloss and heat on the mechanical behaviour of a glass carbomer cement. J Dent 2013; 41(3): 223-30.
 • 6. Bani M, Oztas N. Cam iyonomer içerikli farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüklerinin değerlendirilmesi. AOT 2013; 30(1): 13-7.
 • 7. Hajira Najma NSW, Meena N. Giomer- The intelligent particle (new generation glass ionomer cement). Int J Dent Oral Health 2015, 2(4): 1-5.
 • 8. Bollu IP, Hari A, Thumu J, Velagula LD, Bolla N, Varri S, et al. Comparative evaluation of microleakage between nano-ionomer, giomer and resin modified glass ionomer cement in class V cavities- CLSM Study. J Clin Diagn Res 2016; 10(5): 66-70.
 • 9. Bariker RH, Mandroli PS. An in-vitro Evaluation of Antibacterial Effect of Amalgomer CR and Fuji VII Against Bacteria Causing Severe Early Childhood Caries. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2016; 34: 23-9.
 • 10. Zainuddin N, Karpukhina N, Law RV, Hill RG. Characterisation of a remineralising Glass carbomer® ionomer cement by MAS-NMR spectroscopy. Dent Mater 2012; 28: 1051-8.
 • 11. Altan H, Altan A, Arslanoğlu Z. Cam İyonomer Siman, Türevleri ve Cam Karbomer Siman. ADO Klinik Bilimler Dergisi 2013; 6: 1319-22.
 • 12. Dülgergil ÇT, Ertürk AT. Diş hekimliği restoratif uygulamalarında yeni materyal olarak cam karbomer simanlar. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2016; 26(3): 517-23.
 • 13. Bayrak GD, Sandalli N, Selvi‐Kuvvetli S, Topcuoglu N, Kulekci G. Effect of two different polishing systems on fluoride release, surface roughness and bacterial adhesion of newly developed restorative materials. JERD 2017; 29(6): 424-34.
 • 14. Uppal M, Ganesh A, Balagopal S, Kaur G. Profilometric analysis of two composite resins’ surface repolished after tooth brush abrasion with three polishing systems. J Conserv Dent 2013; 16(4): 309–13.
 • 15. Kakaboura A, Fragouli M, Rahiotis C, Silikas N. Evaluation of surface characteristics of dental composites using profilometry, scanning electron, atomic force microscopy and gloss-meter. J Mater Sci: Mater Med 2007; 18 :155–163.
 • 16. Faridi MA, Khabeer A, Haroon S. Flexural Strength of Glass Carbomer Cement and Conventional Glass Ionomer Cement Stored in Different Storage Media over Time. Med Princ Pract 2018; 27(4): 372-7.
 • 17. Bajwa NK, Pathak A. Change in Surface Roughness of Esthetic Restorative Materials after Exposure to Different Immersion Regimes in a Cola Drink. ISRN Dent 2014; 23 :1-6.
 • 18. Barutcigil C, Kürklü D, Barutcigil K, Harorlı OT. Beyazlatıcı ağız gargaralarının kompozit rezinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerinin incelenmesi. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg 2014; 24 (1): 33-8.
 • 19. Göztaş Z, Tosun G, Yıldız E, Kahraman K. Nanodoldurucu içeren beş farklı kompozitin yüzey sertliği ve pürüzlülüğü açısından değerlendirilmesi. Selcuk Dental Journal, 2014; 2: 43-8.
 • 20. Koupis N, Marks L, Verbeeck R, Martens L. Finishing and polishing procedures of (resin-modified) glass ionomers and compomers in paediatric dentistry. EAPD 2007; 8(1): 22-8.
 • 21. Yap A, Mok B. Surface finish of a new hybrid aesthetic restorative material. Oper Dent 2002; 27(2): 161-6.
 • 22. Ersöz E, Erkli H. Farklı Cila Materyallerinin Bir Kompozit Rezin Materyalin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2012; 18(2): 177-81.
 • 23. Mallya PL, Acharya S, Ballal V, Ginjupalli K, Kundabala M, Thomas M. Profilometric study to compare the effectiveness of various finishing and polishing techniques on different restorative glass ionomer cements. JID 2013; 3: 86-90.
 • 24. Kimyai S, Savadi-Oskoee S, Ajami AA, Sadr A, Asdagh S. Effect of three prophylaxis methods on surface roughness of giomer. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011; 16(1): 110-4.
 • 25. Gurdogan EB, Ozdemir-Ozenen D, Sandalli N. Evaluation of Surface Roughness Characteristics Using Atomic Force Microscopy and Inspection of Microhardness Following Resin Infiltration with Icon®. J Esthet Restor Dent 201729(3): 201-8.
 • 26. Bala O, Arisu HD, Yikilgan I, Arslan S, Gullu A. Evaluation of surface roughness and hardness of different glass ionomer cements. Eur J Dent 2012; 6(1): 79-86.
 • 27. Kooi TJM, Tan QZ, Yap AUJ, Guo W, Tay KJ, MS Soh. Effects of Food-simulating Liquids on Surface Properties of Giomer Restoratives. Oper Dent 2012; 37(6): 665-71.
 • 28. Mohamed-Tahir M, Yap A. Effects of pH on the surface texture of glass ionomer based/containing restorative materials. Oper Dent 2004; 29: 586-91.
 • 29. Gorseta K, Borzabadi-Farahani A, Moshaverinia A, Glavina D, Lynch E. Effect of different thermo-light polymerization on flexural strength of two glass ionomer cements and a glass carbomer cement. J Prosthet Dent 2017; 118(1): 102-7.
 • 30. Faridi MA, Khabeer A, Haroon S. Flexural Strength of Glass Carbomer Cement and Conventional Glass Ionomer Cement Stored in Different Storage Media over Time. Med Princ Pract 2018; 27(4): 372-7.
 • 31. Kuter B, Eden E, Yildiz H. The effect of heat on the mechanical properties of glass ionomer cements. Eur J Paediatr Dent 2013;14(2): 90-4.
 • 32. Bariker RH, Mandroli PS. An in-vitro Evaluation of Antibacterial Effect of Amalgomer CR and Fuji VII Against Bacteria Causing Severe Early Childhood Caries. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2016; 34: 23-9.
 • 33. Cugati N, Bhat SS, Hegde SK. Comparison of Anticariogenic Effect of Amalgomer CR, Fuji VII and Heliomolar Refill in The Cavosurface margin - An in-vitro Study. IJCD 2011; 2(3): 20-7.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Original Article
Authors

Özge KAM HEPDENİZ
Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
0000-0002-6198-8839
Türkiye


Özlem SEÇKİN KELTEN This is me

0000-0001-6080-5773
Türkiye


Osman GÜRDAL
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişimi Anabilim Dalı
0000-0003-4670-2254
Türkiye

Publication Date March 21, 2019
Submission Date October 9, 2018
Acceptance Date February 7, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 10 Issue: 1

Cite

Vancouver Kam Hepdeniz Ö. , Seçkin Kelten Ö. , Gürdal O. Cam İyonomer İçerikli Dört Farklı Restoratif Materyalin Yüzey Pürüzlülüklerinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 10(1): 13-17.

Cited By

AĞIZ GARGARALARININ FARKLI KOMPOZIT REZINLERIN RENK STABILITESINE ETKISI
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Hüseyin HATIRLI
https://doi.org/10.17567/ataunidfd.994677

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.