PDF EndNote BibTex RIS Cite

Mediastinal kitlelerde cerrahi yaklaşım: 142 olgunun değerlendirilmesi

Year 2005, Volume 12, Issue 1, 03.04.2009

Abstract

SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Mart; 12(1) Mediastinal kitlelerde cerrahi yaklaşım: 142 olgunun değerlendirilmesi Duran Yıldız, Hasan Türüt, Mehmet Sırmalı, Tamer Altınok, Nevzat Kılıç, Suat Gezer, Salih Topçu, İrfan Taştepe, Sadi Kaya Özet Amaç: Mediasteni oluşturan yapılardan, neoplastik kitleler, kistik lezyonlar ve enfektif hastalıklar olmak üzere çeşitli histopatolojik özelliklere sahip patolojiler gelişebilmektedir. Bu hastalıklara doğru ve etkin bir tedavinin uygulanması, gerek bu bölgedeki hayati organların etkilenmesi, gerekse primer hastalığın seyri açısından önemlidir. Biz bu çalışmamızda mediastende yerleşen kitlelere yaklaşımımızı inceledik. Gereç ve yöntem: Kliniğimizde Ocak 1997 - Aralık 2002 tarihleri arasında mediastinal kitle tanısı nedeniyle operasyon uygulanan 142 hasta, retrospektif olarak incelendi. Olgular, mediastinal patoloji ve uygulanan cerrahi prosedürlere göre gruplara ayrıldı. Bulgular: Olguların; 31'inde (%22) timik lezyonlar, 25'inde (%17,5) lenfoma, 24'ünde (%17) granülomatöz lenfadenit, 19'unda (%14) kazeifiye granülomatöz lenfadenit, 16'sında (%11) intratorasik guatr, 11'inde (%8) nörojenik tümörler, 9'unda (%6) germ hücreli tümörler, 6'sında (%4) mezankimal tümörler ve 1'inde de (%0,7) Castleman hastalığı tespit edildi. Mediastinal kitlelerinin: %55'i ön, %33'ü orta ve %12'si ise arka mediasten lokalizasyonundaydı. Lezyonların %74'ü benign,%26'sı malign idi. Post-operatif komplikasyon oranı %7,7'dir. Mortalite gözlenmedi. Sonuç: Mediastinal kitleli olgularda, bilsayarlı tomografi ve magnetik rezonans gibi gelişmiş görüntüleme yöntemleri, hem ön tanı hem de uygun cerrahi yaklaşımın belirlenmesi konusunda yardımcıdır. Ancak cerrahi yaklaşım, hem kesin tanıya ulaştırmakta hem de aynı seansta tedaviye de imkan sağlayabilmektedir; ayrıca mortalite ve morbiditesindeki düşüklük nedeniyle mediastinal kitlesi olan olgularda öncelikle düşünülmelidir. Anahtar kelimeler: Mediastinal kitle, mediastinal lenfadenopati, mediastinoskopi. Abstract Surgical management of mediastinal masses: Evaluation of 142 cases Objective: Neoplastic masses, cystic lesions and infective diseases may develop from the structures located in the mediastinum which show different histopathological characteristics. Correct and effective treatment of these pathologies is important because of the vital organs in this location and the prognosis of the primary disease. In this study, we have discussed our management to the masses that located in the mediastinum. Materials and Methods: 142 patients were retrospectively evaluated between January 1997 and December 2002 with the diagnosis of mediastinal masses. Patients were classified according to the mediastinal pathology and the surgical procedure performed. Results: Of the 142 patients there were, 31 (22%) thymic lesions, 25 (17.5%) lymphoma, 24 (17%) granulomatous lymphadenitis, 19 (14%) caseating granulomatous lymphadenitis, 16 (11%) intrathoracic goiter, 11 (8%) neurogenic tumours, 9 (6%) germ cell tumours, 6 (4%) mesenchymal tumours and 1 (0.7%) Castleman Disease. 55%, 33% and 13% of the mediastinal masses were located in the anterior, visceral and posterior part of the mediastinum respectively. Postoperative complication rate was 7.7% and there was no mortality. Conclusion: The developed imaging methods like computed tomography and magnetic resonance imaging, are helpful in the diagnosis and choice of the suitable surgical procedure. But surgical management provide either the definite diagnosis or the treatment in the same sitting; on the other hand, it should be considered primarily in patients with mediastinal masses because of the low morbidity and mortality. Key words: Mediastinal masses, mediastinal lymphadenopathy, mediastinoscopy

Year 2005, Volume 12, Issue 1, 03.04.2009

Abstract

Details

Primary Language English
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Duran YILDIZ This is me


Hasan TÜRÜT This is me


Mehmet SIRMALI This is me


Tamer ALTINOK This is me


Nevzat KILIÇ This is me


Suat GEZER This is me


Salih TOPÇU This is me


İrfan TAŞTEPE This is me


Sadi KAYA This is me

Publication Date April 3, 2009
Submission Date April 3, 2009
Acceptance Date
Published in Issue Year 2005, Volume 12, Issue 1

Cite

Vancouver Yıldız D. , Türüt H. , Sırmalı M. , Altınok T. , Kılıç N. , Gezer S. , Topçu S. , Taştepe İ. , Kaya S. Mediastinal kitlelerde cerrahi yaklaşım: 142 olgunun değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2009; 12(1): -.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.