Review
PDF EndNote BibTex Cite

New diseases due to technology: nomophobia, netlessphobia, FoMO

Year 2018, Volume 25, Issue 4, 473 - 480, 01.12.2018
https://doi.org/10.17343/sdutfd.380640

Abstract

Nowadays, the internet-based smart devices that develop in parallel with the changes in technology have caused global transformations in the society. With the introduction of smart devices, many applications that can be done with different devices have been collected in one device. In addition to these gains, smart devices have brought many negative situations together. The
weakening of face-to-face communication, more individualization of indivi duals, information pollution, addictive practices and accompanying psychological problems are some of them. Smartphones are among the most important non-drug addictions of our time. Although there is no exact definition of smartphone addiction, it can be defined as problematic use of the phone, continuous phone control and interruption of duties or daily tasks. The increased use of smartphones has led to excessive and uncontrolled use of the Internet. Some individuals are disrupting their daily work because of their inability to give up on the virtual environment. Besides, they can not control the time they spend in the virtual environment. The problematic use of smartphones is associated with many negative conditions such as neck pain, depression, lack of tolerance, social isolation, loneliness, low self esteem, distractibility, reduced life expectancy and impaired family relationships. In addition to this, newly identified deficits of the digital world such as nomophobia, fear of missing out (FoMO), and netlessphobia have emerged. Due to the problematic use of smart devices, newly defined phobia and psychological disorders occur every passing day. This situation, which is a great danger for the society, is becoming a bigger threat every day. 

References

 • Kaplan Akıllı G, Gezgin DM. Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Derg [Internet]. 2016;1(40):51–69. Available from: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/maeuefd/article/view/5000200446
 • Hoşgör H, Tandoğan Ö. Nomofobinin Günlük Akıllı Telefon Kullanım Süresi̇ ve Okul Başarısı Üzeri̇ndeki Etki̇si̇. Akad Sos Araştırmalar Derg. 2017;46(May):573–95.
 • Melek S. Akıllı Telefon Bağımlılığının Öznel Mutluluk Düzeyi̇ne Etki̇si̇ni̇n Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İncelenmesi̇. Sak Üniversitesi Eğitim Bilim Enstitüsü Eğitim Bilim Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2016;
 • Tossell C, Kortum P, Shepard C, Rahmati A, Zhong L. Exploring Smartphone Addiction: Insights from Long-Term Telemetric Behavioral Measures. Int J Interact Mob Technol. 2015;9(2):37–43.
 • Yılmaz G, Şar AH, Civan S. Ergenlerde Mobil Telefon Bağımlığı İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Online J Technol Addict Cyberbullying. 2015;2(2):20–37.
 • Cheever NA, Rosen LD, Carrier LM, Chavez A. Out of sight is not out of mind: The impact of restricting wireless mobile device use on anxiety levels among low, moderate and high users. Comput Human Behav [Internet]. 2014;37:290–7. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.002
 • Levitas D. Always Connected: How Smartphones And Social Keep Us Engaged. Int Data Corp. 2013;
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016 [Internet]. 2017 [cited 2017 Oct 25]. Available from: http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862
 • Pew Center Research. Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies [Internet]. 2016 [cited 2017 Oct 27]. Available from: http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in-emerging-economies/
 • Özkan Ö. İnternet Kullanımıyla İlgili Değişkenlerin Cinsiyet, Kişilik Özellikleri, Yaşam Doyumu ve Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi. Ankara Üni Sos Bilim Enstitüsü Psikol Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 2013;
 • Aksoy V. İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Ağ Kullanım Düzeylerinin Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine Göre Değişimi ve Akademik Başarılarına Etkisi. Akad Sos Araştırmalar Derg. 2015;3(19):365–83.
 • Yengin DA. Sosyal Medya ve Akıllı Mobil Teknoloji: Akıllı Sosyal Yaşamlar. Turkish Online J Des Art Commun. 2016;6(2):105–13.
 • Demir Ö, Seferoğlu SS. Bilgi Okuryazarlığı, İnternet Bağımlılığı, Sanal Aylaklık ve Çeşitli Diğer Değişkenlerin Sanal Zorbalık ile İlişkisinin İncelenmesi. 2016;3(1):1–26.
 • Roberts JA, Yaya LHP, Manolis C. The invisible addiction: Cell-phone activities and addiction among male and female college students. J Behav Addict [Internet]. 2014;3(4):254–65. Available from: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/JBA.3.2014.015
 • Erdem H, Türen U, Kalkın G. Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. Bilişim Teknol Derg. 2017;10(1):1–12.
 • Polat R. Dijital Hastalık Olarak Nomofobi. Yeni Medya Elektron Dergi. 2017;1(2):164–72.
 • Erdem H, Kalkın G, Türen U, Deniz M. Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi Derg [Internet]. 2016;21(3):923–36. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=118714191&lang=es&site=ehost-live
 • Sánchez-Martínez M, Otero A. Factors Associated with Cell Phone Use in Adolescents in the Community of Madrid (Spain). CyberPsychology Behav [Internet]. 2009;12(2):131–7. Available from: http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/cpb.2008.0164
 • Talan T, Korkmaz A, Gezer M. Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine... Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. 2016;424–34.
 • Örücü E, Yıldız H. İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı : Sanal Kaytarma. Ege Akad Bakış. 2014;14(1):99–114.
 • Köse S, Oral L, Türesin H. İş Yaşamında Sosyal Kolaylaştırma Kavramı ve Sanal Kaytarma ile İlişkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma. Sos ve Beşeri Bilim Derg. 2012;4(1):287–95.
 • BBC. Akıllı telefon kullanıcılarına yerde trafik lambası [Internet]. 2016 [cited 2017 Oct 31]. Available from: http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160428_akilli_telefon_yerde_trafik_isigi
 • King ALS, Valença AM, Silva ACO, Baczynski T, Carvalho MR, Nardi AE. Nomophobia: Dependency on virtual environments or social phobia? Comput Human Behav [Internet]. 2013;29(1):140–4. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.07.025
 • Bragazzi NL, Puente G Del. A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychol Res Behav Manag [Internet]. 2014;7:155–60. Available from: http://www.dovepress.com/permissions.php
 • Dailymail. Nomophobia is the fear of being out of mobile phone contact - and it’s the plague of our 24/7 age [Internet]. 2008 [cited 2017 Nov 22]. Available from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-550610/Nomophobia-fear-mobile-phone-contact--plague-24-7-age.html
 • S AK, Bhavani U, Maragatham RS. NOMOPHOBIA – An Insight into Its Psychological Aspects in India. Int J Indian Psychol. 2017;4(2):5–15.
 • Nikhita CS, Jadhav PR, Ajinkya S. Prevalence of mobile phone dependence in secondary school adolescents. J Clin Diagnostic Res. 2015;9(11):VC06-VC09.
 • Yıldırım Ç, Sumuer E, Adnan M, Yıldırım S. A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Inf Dev. 2016;32(5).
 • Gökler ME, Aydin R, Ünal E, Metintaş S. Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatr Derg. 2016;17:53–9.
 • Fox J, Moreland JJ. The dark side of social networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances. Comput Human Behav [Internet]. 2015;45:168–76. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.083
 • Przybylski AK, Murayama K, Dehaan CR, Gladwell V. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Comput Human Behav [Internet]. 2013;29(4):1841–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014
 • Dossey L. FOMO, digital dementia, and our dangerous experiment. Explor J Sci Heal [Internet]. 2014;10(2):69–73. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.explore.2013.12.008
 • We Are Social. Digital in 2017 Global Overview [Internet]. 2017 [cited 2017 Nov 30]. Available from: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
 • Güney B. Dijital Bağımlılığın Dijital Kültüre Dönüşmesi: Netlessfobi. Yeni Medya Elektron Dergi. 2017;1(2):207–13.
 • Öztürk UC. Bağlantıda Kalmak ya da Kalmamak İşte Tüm Korku Bu: İnternetsiz Kalma Korkusu ve Örgütsel Yansımaları. Uluıslarası Sos Araştırma Derg [Internet]. 2015;8(37):1307–9581. Available from: http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi37_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/ozturk_umutcan.pdf

Teknolojinin Getirdiği Yeni Hastalıklar: Nomofobi, Netlessfobi, FoMO

Year 2018, Volume 25, Issue 4, 473 - 480, 01.12.2018
https://doi.org/10.17343/sdutfd.380640

Abstract

Günümüzde, teknoloji alanındaki değişimlere paralel olarak gelişen internet tabanlı akıllı cihazlar toplumda küresel dönüşümlere neden olmuştur. Akıllı cihazların yaşantımıza girmesi ile birlikte öncesinde farklı cihazlarla yapılabilen birçok uygulama tek bir cihazda toplanmıştır. Akıllı cihazlar bu kazanımların yanı sıra birçok olumsuz durumu da beraberinde getirmiştir. Yüz yüze iletişimin zayıflaması, bireylerin daha fazla bireyselleşmesi, bilgi kirliliği, bağımlılık oluşturan uygulamalar ve beraberinde getirdiği psikolojik problemler bunlardan bazılarıdır. Akıllı telefonlar günümüzün en önemli uyuşturucu olmayan bağımlılıklar arasında yer almaktadır. Akıllı telefon bağımlılığının tam olarak bir tanımı olmamakla birlikte, telefonun problemli bir şekilde kullanımı, sürekli olarak telefonun kontrolü, birlikteliğinde görevlerin veya günlük işlerin aksatılması olarak tanımlanabilir. Akıllı telefon kullanımının artması internetin de aşırı ve kontrolsüz kullanımını beraberinde getirmiştir. Bazı bireyler sanal ortamdan vazgeçememeleri sebebiyle gündelik işlerini aksatmaktadırlar. Bunun yanında sanal ortamda geçirdikleri süreyi de kontrol edememektedirler. Akıllı telefonların problemli kullanımı boyun ağrısı, depresyon, hoşgörü eksikliği, sosyal izolasyon, yalnızlık, düşük öz saygı, dikkat dağınıklığı, yaşam beklentisinde azalma ve aile içi ilişkilerin bozulması gibi birçok olumsuz durum ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bunun yanında nomofobi (nomophobia), gelişmeleri kaçırma korkusu (fear of missing out (FOMO)), internetsiz kalma korkusu (netlessphobia) gibi dijital dünyanın getirdiği yeni tanımlanan bozukluklar ortaya çıkmıştır. Akıllı cihazların problemli kullanımlarına bağlı olarak her geçen gün yeni tanımlanan fobiler, psikolojik bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Toplum için büyük bir tehlike olan bu durum her geçen gün daha büyük bir tehdit haline gelmektedir. 

References

 • Kaplan Akıllı G, Gezgin DM. Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Derg [Internet]. 2016;1(40):51–69. Available from: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/maeuefd/article/view/5000200446
 • Hoşgör H, Tandoğan Ö. Nomofobinin Günlük Akıllı Telefon Kullanım Süresi̇ ve Okul Başarısı Üzeri̇ndeki Etki̇si̇. Akad Sos Araştırmalar Derg. 2017;46(May):573–95.
 • Melek S. Akıllı Telefon Bağımlılığının Öznel Mutluluk Düzeyi̇ne Etki̇si̇ni̇n Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İncelenmesi̇. Sak Üniversitesi Eğitim Bilim Enstitüsü Eğitim Bilim Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2016;
 • Tossell C, Kortum P, Shepard C, Rahmati A, Zhong L. Exploring Smartphone Addiction: Insights from Long-Term Telemetric Behavioral Measures. Int J Interact Mob Technol. 2015;9(2):37–43.
 • Yılmaz G, Şar AH, Civan S. Ergenlerde Mobil Telefon Bağımlığı İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Online J Technol Addict Cyberbullying. 2015;2(2):20–37.
 • Cheever NA, Rosen LD, Carrier LM, Chavez A. Out of sight is not out of mind: The impact of restricting wireless mobile device use on anxiety levels among low, moderate and high users. Comput Human Behav [Internet]. 2014;37:290–7. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.002
 • Levitas D. Always Connected: How Smartphones And Social Keep Us Engaged. Int Data Corp. 2013;
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016 [Internet]. 2017 [cited 2017 Oct 25]. Available from: http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862
 • Pew Center Research. Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies [Internet]. 2016 [cited 2017 Oct 27]. Available from: http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in-emerging-economies/
 • Özkan Ö. İnternet Kullanımıyla İlgili Değişkenlerin Cinsiyet, Kişilik Özellikleri, Yaşam Doyumu ve Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi. Ankara Üni Sos Bilim Enstitüsü Psikol Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 2013;
 • Aksoy V. İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Ağ Kullanım Düzeylerinin Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine Göre Değişimi ve Akademik Başarılarına Etkisi. Akad Sos Araştırmalar Derg. 2015;3(19):365–83.
 • Yengin DA. Sosyal Medya ve Akıllı Mobil Teknoloji: Akıllı Sosyal Yaşamlar. Turkish Online J Des Art Commun. 2016;6(2):105–13.
 • Demir Ö, Seferoğlu SS. Bilgi Okuryazarlığı, İnternet Bağımlılığı, Sanal Aylaklık ve Çeşitli Diğer Değişkenlerin Sanal Zorbalık ile İlişkisinin İncelenmesi. 2016;3(1):1–26.
 • Roberts JA, Yaya LHP, Manolis C. The invisible addiction: Cell-phone activities and addiction among male and female college students. J Behav Addict [Internet]. 2014;3(4):254–65. Available from: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/JBA.3.2014.015
 • Erdem H, Türen U, Kalkın G. Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. Bilişim Teknol Derg. 2017;10(1):1–12.
 • Polat R. Dijital Hastalık Olarak Nomofobi. Yeni Medya Elektron Dergi. 2017;1(2):164–72.
 • Erdem H, Kalkın G, Türen U, Deniz M. Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi Derg [Internet]. 2016;21(3):923–36. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=118714191&lang=es&site=ehost-live
 • Sánchez-Martínez M, Otero A. Factors Associated with Cell Phone Use in Adolescents in the Community of Madrid (Spain). CyberPsychology Behav [Internet]. 2009;12(2):131–7. Available from: http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/cpb.2008.0164
 • Talan T, Korkmaz A, Gezer M. Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine... Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. 2016;424–34.
 • Örücü E, Yıldız H. İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı : Sanal Kaytarma. Ege Akad Bakış. 2014;14(1):99–114.
 • Köse S, Oral L, Türesin H. İş Yaşamında Sosyal Kolaylaştırma Kavramı ve Sanal Kaytarma ile İlişkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma. Sos ve Beşeri Bilim Derg. 2012;4(1):287–95.
 • BBC. Akıllı telefon kullanıcılarına yerde trafik lambası [Internet]. 2016 [cited 2017 Oct 31]. Available from: http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160428_akilli_telefon_yerde_trafik_isigi
 • King ALS, Valença AM, Silva ACO, Baczynski T, Carvalho MR, Nardi AE. Nomophobia: Dependency on virtual environments or social phobia? Comput Human Behav [Internet]. 2013;29(1):140–4. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.07.025
 • Bragazzi NL, Puente G Del. A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychol Res Behav Manag [Internet]. 2014;7:155–60. Available from: http://www.dovepress.com/permissions.php
 • Dailymail. Nomophobia is the fear of being out of mobile phone contact - and it’s the plague of our 24/7 age [Internet]. 2008 [cited 2017 Nov 22]. Available from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-550610/Nomophobia-fear-mobile-phone-contact--plague-24-7-age.html
 • S AK, Bhavani U, Maragatham RS. NOMOPHOBIA – An Insight into Its Psychological Aspects in India. Int J Indian Psychol. 2017;4(2):5–15.
 • Nikhita CS, Jadhav PR, Ajinkya S. Prevalence of mobile phone dependence in secondary school adolescents. J Clin Diagnostic Res. 2015;9(11):VC06-VC09.
 • Yıldırım Ç, Sumuer E, Adnan M, Yıldırım S. A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Inf Dev. 2016;32(5).
 • Gökler ME, Aydin R, Ünal E, Metintaş S. Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatr Derg. 2016;17:53–9.
 • Fox J, Moreland JJ. The dark side of social networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances. Comput Human Behav [Internet]. 2015;45:168–76. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.083
 • Przybylski AK, Murayama K, Dehaan CR, Gladwell V. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Comput Human Behav [Internet]. 2013;29(4):1841–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014
 • Dossey L. FOMO, digital dementia, and our dangerous experiment. Explor J Sci Heal [Internet]. 2014;10(2):69–73. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.explore.2013.12.008
 • We Are Social. Digital in 2017 Global Overview [Internet]. 2017 [cited 2017 Nov 30]. Available from: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
 • Güney B. Dijital Bağımlılığın Dijital Kültüre Dönüşmesi: Netlessfobi. Yeni Medya Elektron Dergi. 2017;1(2):207–13.
 • Öztürk UC. Bağlantıda Kalmak ya da Kalmamak İşte Tüm Korku Bu: İnternetsiz Kalma Korkusu ve Örgütsel Yansımaları. Uluıslarası Sos Araştırma Derg [Internet]. 2015;8(37):1307–9581. Available from: http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi37_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/ozturk_umutcan.pdf

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Derlemeler
Authors

Serdar YILDIRIM> (Primary Author)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Türkiye


Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Türkiye

Publication Date December 1, 2018
Application Date January 18, 2018
Acceptance Date February 5, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 25, Issue 4

Cite

Vancouver Yıldırım S. , Kişioğlu A. N. Teknolojinin Getirdiği Yeni Hastalıklar: Nomofobi, Netlessfobi, FoMO. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2018; 25(4): 473-480.

Cited By

TEKNOLOJİYE BAĞLANTILI YENİ DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR
Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi
Kamer KALİP
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.712134

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.