Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

BİLGİNİN KÜRESELLEŞMESİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ MANİPÜLATİF ROLÜ

Year 2013, Volume 0, Issue 29, 21 - 34, 13.02.2015

Abstract

Bugünün toplumlarında bilginin kaynağı olan bilim ve teknoloji, yapısı gereği mekanik bir dünya algısına yol açar. Mekanik bir dünya algısı ve bilgi eksenli dünya tasavvuru, normal bir bilimsel ve teknolojik gelişmenin sonucu olarak düşünülse de, eleştirel kuramlar tarafından toplumları manipüle edici bir karakteri olduğu gerekçesiyle eleştirilir. Bu eleştirilere göre bilgi, kendi mecrasında akmamaktadır. Onun yönlendiricileri vardır. Sosyo-ekonomik ve sosyo-politik kaynaklarca şekillendirilir ve kitle iletişim araçları ile manipüle edilir. Bu yüzden kitle iletişim araçları toplumlarda eşitlik ve demokrasiyi sağlama potansiyeli taşımasına rağmen bunu gerçekleştirememektedir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde artık tartışma konusu olmayan, bilgi toplumu olmanın gerekliliğini savunurken duruma başka bir açıdan bakmayı sağlamaktır. Bu sebeple çalışmadaki argümanlar eleştirel görüşlerle sınırlıdır.

References

  • ADORNO, Theodor W. (2012), Kültür Endüstrisi, (çev. Nihat Ülner vd.), İstanbul:

THE MANIPULATIVE ROLE OF MASS MEDIA IN THE GLOBALIZATION OF INFORMATION

Year 2013, Volume 0, Issue 29, 21 - 34, 13.02.2015

Abstract

Science and technology, which are the sources of information in today’s societies, lead to a mechanical view of the world by virtue of their nature. Although the perception of a mechanical world and the vision of an information-based world can be seen as a natural result of scientific and technological developments, they are criticized by critical theories on the grounds that they have a manipulative. According to these criticisms, information is not flowing in its own course. There are those who manipulate it. It is shaped by socioeconomic and socio-political sources and manipulated by mass media. Therefore, although mass media have the potential to provide equality and democracy in society, they can not achieve this. The purpose of this study is to look at the matter from a different perspective while maintaining that being an information society, which is no longer a subject of debate today, is a must. Thus, the ideas presented in the study are limited to critical views.

References

  • ADORNO, Theodor W. (2012), Kültür Endüstrisi, (çev. Nihat Ülner vd.), İstanbul:

Details

Primary Language Turkish
Subjects Archaeology
Journal Section Articles
Authors

Gürcan AVCIOĞLU>

Publication Date February 13, 2015
Published in Issue Year 2013, Volume 0, Issue 29

Cite

APA Avcıoğlu, G. (2015). BİLGİNİN KÜRESELLEŞMESİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ MANİPÜLATİF ROLÜ . Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 0 (29) , 21-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sefad/issue/16460/171735

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi belirtilen bu adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.