PDF EndNote BibTex RIS Cite

“NESEFÎ AKÂİDİ”NİN ALİ ŞÎR NEVÂÎ’YE İSNAT EDİLEN MANZÛM BİR TERCÜMESİ

Year 2014, Volume 0, Issue 31, 169 - 175, 12.02.2015

Abstract

Kelam, tefsir ve fıkıh âlimi Ömer-i Nesefî’nin (1069-1142) en meşhur eseri şüphesiz “Akâid-i Nesefî”dir. Bu makalede söz konusu eserin Çağatay Türkçesiyle yapılmış Ali Şîr Nevâî’ye isnat edilen manzum bir tercümesi tanıtılarak “Nazm-ı Akâid” adlı bu eserin Ali Şîr Nevâî’ye ait olup olamayacağı tartışılacaktır.

References

  • Duhânî-zâde Ali Çelebi, (2013), Mir’âtü'l-Akâid Tercümesi, (hzl. Prof. Dr. Ahmet Sevgi), Konya.
  • LEVEND, Agâh Sırrı, (1958), “Nevâî Adına Basılmış Bir Eser: Nazm-ı Akâyid”, Jean Deny Armağanı, (Hazırlayanlar: Janos Eckmann, Agâh Sırrı Levend, Mecdut Mansuroğlu), Ankara: TDK Yay.
  • LEVEND, Agâh Sırrı, (1968), Ali Şîr Nevâî IV. Cilt -Divanlar ile Hamse Dışındaki Eserler-, (Sirâcü'l-müslimîn), Ankara: TDK Yay. Nazm-ı Akâid, Taşkend 1325.
  • SEYHAN, Tanju Oral, (2005), “Ali Şîr Nevâyî -Sirâcü'l-Müslimîn I (Giriş-Karşılaştırmalı Metin”), Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, Ankara.

Year 2014, Volume 0, Issue 31, 169 - 175, 12.02.2015

Abstract

References

  • Duhânî-zâde Ali Çelebi, (2013), Mir’âtü'l-Akâid Tercümesi, (hzl. Prof. Dr. Ahmet Sevgi), Konya.
  • LEVEND, Agâh Sırrı, (1958), “Nevâî Adına Basılmış Bir Eser: Nazm-ı Akâyid”, Jean Deny Armağanı, (Hazırlayanlar: Janos Eckmann, Agâh Sırrı Levend, Mecdut Mansuroğlu), Ankara: TDK Yay.
  • LEVEND, Agâh Sırrı, (1968), Ali Şîr Nevâî IV. Cilt -Divanlar ile Hamse Dışındaki Eserler-, (Sirâcü'l-müslimîn), Ankara: TDK Yay. Nazm-ı Akâid, Taşkend 1325.
  • SEYHAN, Tanju Oral, (2005), “Ali Şîr Nevâyî -Sirâcü'l-Müslimîn I (Giriş-Karşılaştırmalı Metin”), Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, Ankara.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Ahmet SEVGİ This is me

Publication Date February 12, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 0, Issue 31

Cite

APA Sevgi, A. (2015). “NESEFÎ AKÂİDİ”NİN ALİ ŞÎR NEVÂÎ’YE İSNAT EDİLEN MANZÛM BİR TERCÜMESİ . Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 0 (31) , 169-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sefad/issue/16463/171777

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi belirtilen bu adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.