Year 2017, Volume 20 , Issue 2, Pages 151 - 159 2017-11-30

Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo - Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Erhan KILINÇ [1] , H.Mustafa PAKSOY [2]


Günümüz iş dünyasının hızla değişen koşulları, küreselleşme ve artan rekabet ile birlikte örgütlerde büyüme, etkinlik, verimlilik performans konuları daha çok gündeme gelmektedir. İşletmelerin yüksek performanslı çalışanlara ve ekiplere ihtiyaç duydukları görülmektedir. Performans, bir birey, bir grup veya bir örgüt tarafından yapılan amaçlı veya planlanmış bir etkinlik sonucunun nitel ve nicel olarak amaca ulaşma derecesi olarak tanımlanmaktadır.

               Bu araştırmanın amacı, özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanların algılanan çalışan performansı düzeylerini saptamak ve bazı sosyo-demografik değişkenlere göre bu düzeyin farklılıklarını ortaya koymaktır. Çalışmanın ana kütlesini, Gaziantep ili merkezinde bulunan özel hastanelerin sağlık çalışanları (hekim, hemşire/ebe ve sağlık teknisyeni/teknikeri) oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 392 kişiye (ana kütle sayısının %28,95’i) anket uygulanmıştır. Çalışma verileri, Ocak-Nisan 2015 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler,  frekans ve yüzde analizleri, faktör analizi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (T testi), varyans analizi (ANOVA) yöntemleri kullanılarak SPSS 15.0 programında değerlendirilmiş ve istatistiksel yanılma düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.

               Araştırma sonucuna göre, özel hastanede görev yapan sağlık çalışanların çalışan performansı düzeyi ortalaması 4.21±0.78 (max:5, min:1) olarak saptanmıştır. Katılımcıların meslek grupları arasında (hekim, hemşire/ebe ve sağlık teknisyeni/teknikeri) performans düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Evli katılımcıların bekarlara göre daha iyi bir çalışma performansına sahip (p<0.05) oldukları saptanmıştır. 

sağlık çalışanları, performans algısı
 • Ahmed, I., Ramzan, M., Mohammad, S. K. &Islam, T. (2011). Relationship between perceived fairness in performanceappraisal and OCB: Mediating Role of Organizational Commitment. International Journal of Academic Research.
 • Akyüz, N. E.ve Karadal, H. (2014). Psikolojik Sözleşme ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi. Ankara PTT Başmüdürlüğü Örneği. Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Aydın, A., Üçüncü, K., Taşdemir, T. (2010). İşletmelerde Uygulanan Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının Çalışan Performansı Üzerinde Etkileri, İnternational Journal of Economic and Administrative Studies, 3(5), 41-62.
 • Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayınları, Yayın No: 24, 2. Baskı, İstanbul. Bekele, A. Z., Shigutu, A. D., & Tensay, A. T. (2014). The effect of employees’ perception of performance appraisal on their work outcomes. International Journal of Management and Commerce Innovations, 2(1), 136-173.
 • Brown, M., Hyatt, D., & Benson, J. (2010). Consequences of the performance appraisal experience. Personnel review, 39(3), 375-396.
 • Cihangiroğlu, N.ve Şahin, B. (2010). Organizasyonlarda Önemli Bir Fenomen. Psikolojik Sözleşme. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 1-16.
 • Cihangiroğlu, N.ve Şahin, B. (2012). Hekim ve Hemşirelerin Psikolojik Sözleşme Algılarının Karşılaştırılması. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(1), 63-70.
 • Coyle, S., Jacqueline, A.-M.ve Parzefall, M.-R. (2008). The SAGE Handbook of Organizational Behavior. London.
 • Chughtai, A.A. (2008). Impact of Job Involvement on In -Role Job Performance and Organizational Citizenship Behaviour, Institute of Behavioral and Applied Management, 169-183.
 • Çöl, G. (2008). Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 35-46.
 • Dargham, N. A. S. (2009). Effective management of the performance appraisal process in Lebanon: An exploratory study. Maitre de Conferences a la FGM.
 • Derven, M. G. (1990). paradox of performance appraisals. Personnel Journal.
 • Geylan, R., Tonus, H., Kağnıcıoğlu, D., Benligiray, S., Baraz, A.ve Ergün Özler, D. (2013). Eskişehir: Anadou Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi.
 • Gül, H., Oktay, E., Gökçe, H.(2008). İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama, Akademik Bakış, sayı:15, 1-15.
 • Işılay Üçok, D. ve Alev Torun, A. (2012). Sinik Tutum ve Psikolojik Sözleşme İhlali Algısının Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kılınç, E. Ulusoy, H. (2012), Hekim ve Hemşirelerde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Sessizlik, Çalışan Performansı ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Kraft, J. (2008). Psychological Contracts and Organizational Commitment Profiles: Effects Of Contract Fulfillment and Violation On Employee Outcomes. Master of Arts at the University of Windsor.
 • Ripley D. (2002). Improving Employee Performance Moving Beyond Traditional HRM Responses, Prather, T. (2010). The Perception of Fairness of Performance Appraisals. Doctoral dissertation, Cleveland State University.
 • Şehitoğlu Y. ve Zehir C. (2010). “Türk Kamu Kuruluşlarında Çalışan Performansının, Çalışan Sessizliği ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Bağlamında İncelenmesi”. Amme İdaresi Dergisi,43, 4,87-110.
 • Tayfun, A., & Çatır, O. (2013). Örgütsel sessizlik ve çalışanların performansları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 114-134.
 • Tengilimoğlu, D., Akbolat, M.ve Işık, O. (2009). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tuncer, P. (2013). Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon. Sayıştay Dergısi(88), 87-108.
 • Tutar, H. Altınöz, M. (2010). Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üzerine Etkisi : Ostim İmalât İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Cilt 65, Sayı 2]
 • Türk, M. (2007). Örgüt Kültürü ve İş tatmini. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Türker, E.ve Karcıoğlu, F. (2010). Psikolojik Sözleşme ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi. Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Wright, R.P., (2004). Mapping cognitions to better understand attitudinal and behavioral responses in appraisal research. Journal of Organizational Behavior, 25(3), 339-374.
 • Yorgun, S., Demir, Y., Süzük, S., Yıldırım Usta, Y.ve Şentürk, E. (2010). Performans ve Hizmet Kalitesi Yönetimi Açısından Performansı Yüksek Kurumlara göre Neredeyiz. II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, (s. 353-361). Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Original Research Articles
Authors

Author: Erhan KILINÇ
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: H.Mustafa PAKSOY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2017

Bibtex @research article { selcuksbmyd341357, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {151 - 159}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.341357}, title = {Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo - Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KILINÇ, Erhan and PAKSOY, H.Mustafa} }
APA KILINÇ, E , PAKSOY, H . (2017). Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo - Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 20 (2) , 151-159 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.341357
MLA KILINÇ, E , PAKSOY, H . "Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo - Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 (2017 ): 151-159 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/31741/341357>
Chicago KILINÇ, E , PAKSOY, H . "Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo - Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 (2017 ): 151-159
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo - Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - Erhan KILINÇ , H.Mustafa PAKSOY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.341357 DO - 10.29249/selcuksbmyd.341357 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 159 VL - 20 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.341357 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.341357 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo - Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Erhan KILINÇ , H.Mustafa PAKSOY %T Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo - Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2017 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 20 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.341357 %U 10.29249/selcuksbmyd.341357
ISNAD KILINÇ, Erhan , PAKSOY, H.Mustafa . "Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo - Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 / 2 (November 2017): 151-159 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.341357
AMA KILINÇ E , PAKSOY H . Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo - Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2017; 20(2): 151-159.
Vancouver KILINÇ E , PAKSOY H . Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo - Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2017; 20(2): 159-151.