Year 2017, Volume 20 , Issue 2, Pages 129 - 139 2017-11-30

Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

Kemalettin Eryeşil [1] , Rifat İraz [2]


Bu çalışmanın amacı, banka çalışanlarının liderlik tarzları algıları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda Konya il merkezindeki 140 banka çalışanı üzerinde anket uygulanmıştır. Anket yöntemi ile elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre genel olarak çalışanların örgütsel bağlılık ile dönüşümcü liderlik ve yönetsel liderlik algıları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenirken, serbest bırakıcı liderlik algısı ile örgütsel bağlılık düzeyi ve örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık ve normatif bağlılık boyutları açısından negatif yönlü ve istatistiksel bakımdan anlamlı olmayan bir ilişki tespit edilmiştir. 


Lider, Liderlik, Liderlik Tarzları, Örgütsel Bağlılık
 • Bakan, İsmail (2009). Liderlik Tarzları ile Örgüt Kültürü Türleri Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması. Ankara: TİSK Akademi, 4 (7), 138-172.
 • Bass M. Bernard (1990). From Transactional to Transformational Leadership Learning to Share to Vision. Organizational Dynamics, 18, 19-31.
 • Bass, Bernard M. & Avolio, Bruce (1999). Re-Examining The Components of The Transformational and Transactional Leadership Using The Multifactor Leadership Questionnaire. Journal of Occupational And Organizational Psychology. 72, 441- 462.
 • Bayram, Levent (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma, Örgütsel Bağlılık. Sayıştay Dergisi Eğitim Bilimler Bölümü, 59, 125-138.
 • Boylu Yasin, Pelit Elbeyi ve Güçer Evren (2007). Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44 (511), 55-74.
 • Cooper, David J. (2003). Leadership for Follower Commitment. Butterworth-Heinemann, An imprint of Elsevier Science, Linacre House, Jordan Hill, Oxford Wheeler Road, Burlington.
 • Çekmecelioğlu, Hülya (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 153–168.
 • Çelik, Vehbi (2000). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem A Yayınevi Tic. Ltd. Şti.
 • Çöl, Güner (2004). Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,6(2).
 • Doğan, Selen (2007). Vizyona Dayalı Liderlik. İstanbul: Kare Yayınları.
 • Eren, Erol (2008). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Eısenberg, Eric M.; P.R. Monge, K.I. Mıller (1987), Involvement in Communication Networks as a Predictor of Organizational Commitment, Human Communication Research, 10(2), 179-201.
 • Ferrıs, Kenneth R., Nissim Aranya, (1983), A Comparison of Two Organizational Commitment Scales, Personnel Psychology, 36, 87-98.
 • George, M. Jennifer and Jones, Gareth, R. (2008). Understanding and Managing ORGANIZATIONAL BEHAVIOR. Pearson: Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Guatam, Thaneswor, V.D. Rolf, W. Ulrich (2004), Organizational Identification and Organizational Commitment: Distinct Aspects of Two related Concepts, Asian Journal of Social Psychology, 7, 301-315.
 • Gül Hasan (2002). Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirmesi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 37-55.
 • Güney, Semra (2006). Ahlaki Liderliğin Kavramsallaştırılması ve Ahlaki Yönetimde Liderliğin Rolü. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi,13(1),135-148.
 • Hoddgetts, Richard M. (1999). Yönetim: Teori, Süreç ve Uygulama (2.Baskı). (Çev: Canan Çetin ve Esin Can Mutlu). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Jung Dong I. & Avolio Bruce J. (2000). Opening The Black Box: An Experimental Investigation of the Mediating Effects of Trust and Value Congruence on Transformational and Transactional Leadership. Journal of Organizational Behavior, 21(8), 949-964.
 • MATHIEU, Joron, M.Z. Dennis (1990), A Review and Meta-analysis of the Antecedents, Correlates and Consequences of Organizational Commitment, Psychological Bulletin, 108:171-194.
 • Meyer, John.P. ve Allen, Natalie J. (1991). A Three Component Conceptualization at Organizational Commitment. Human Resources Management Review, 1(1), 61-89.
 • Meyer, John P., Allen N.J., Smith C.A., (1993), Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization, Journal of Applied Psychology, Cilt:78, No:4, 538-551.
 • Meyer, John P., and Allen, Natalie J. (1997). Commitment in the Workplace Theory Research and Application. California: Sage Publications.
 • Obeng, K. and Ugboro, I. (2003). Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study. Journal of The Transportation Research Forum, 57 (2), 83–98.
 • Ogbonna, Emmanuel, and Harris, Lloyd C. (2000). Leadership Style, Organizational Culture, and Performance: Empirical Evidence From UK Companies. International Journal of Human Resource Management, 11(4), 766–788.
 • Özler, Derya Ergun (2010), Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Paulin, Michèle, Ferguson, Ronald J. and Bergeron, Jasmin (2006). Service Climate and Organizational Commitment: The İmportance of Customer Linkages. Journal of Business Research, 59(8), 906–915.
 • Pillai, Rajnandini, Schriesheim Chester A., Williams Eric S. (1999). Fairness Perceptions and Trust as Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two Simple Study. Journal of Management, 25(6), 897–933.
 • Robbins, Stephen ve Judge, Timothy (2012). Örgütsel Davranış (Organizational Behavior). (Çev. Edt.: Prof. Dr. İnci Erdem). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Sabuncuoğlu Zeyyat ve Tüz, Melek (2001). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Saruhan, Sadi Can ve Yıldız, Müge Leyla (2009). Çağdaş Yönetim Bilimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Serinkan, Celalettin (2008). Liderlik ve Motivasyon (Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar). Ankara: Nobel Yayım Dağıtım.
 • Sharma, Jai Prakash ve Bajpai, Naval (2010). Organizational Commitment and its Impact on Job Satisfaction of Employees: A Comparative Study in Public and Private Sector in India. International Bulletin of Business Administration, 9, 7-19.
 • Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Şişman, Mehmet (2002). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tannenbaum, S.I., J.E. Mathıeu, E. Salas, J.A. Cannon-Bowers (1991), Meeting Trainees’ Expectations: The Influence of Training Fulfillment on The Development of Commitment, Self- Efficiacy and Motivation, Journal of Applied Psychology, 6.
 • Weibo, Zheng, Kaur, Sharan And Jun, Wei (2010). New Development Of Organizational Commitment: A Critical Review (1960 -2009). African Journal Of Business Management, 4 (1), 12-20.
 • Werner, İsabel (1993). Liderlik ve Yönetim. (Çev. Vedat Üner). İstanbul: Rota Yayınları.
 • Wright, Patrick M., and Kehoe, Rebecca R. (2007). Human Resource Practices and Organizational Commitment: A Deeper Examination. Asia Pacific Journal of Human Resources, 46(1), 6-20.
 • Yiing, Lee Huey, and Ahmad, Kamarul Zaman Bin (2009). The Moderating Effects of Organizational Culture on The Relationships Between Leadership Behaviour and Organizational Commitment and Between Organizational Commitment and Job Satisfaction and Performance. Leadership & Organization. Development Journal, 30(1), 53-86.
 • Yousef, Darwish A. (2003). Validating the Dimensionality of Porter et al.’s Measurement of Organizational Commitment in a Non–Western Culture Setting. International Journal of Human Resource Management, 14(6), 1067–1079.
 • Yörük, Durmuş, Dündar, Süleyman ve Topçu, Birol (2011). Türkiye'deki Belediye Başkanlarının Liderlik Tarzı ve Liderlik Tarzını Etkileyen Faktörler. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11 (1), 103-109.
 • Yukl, Gary (2010). Leadership in Organizations (7th edition). Pearson: Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey.
 • Yüksel, Öznur (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Zel, Uğur (2006). Kişilik ve Liderlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • http://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk. Erişim Tarihi: 18.03.2012.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Original Research Articles
Authors

Author: Kemalettin Eryeşil
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Rifat İraz
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : November 30, 2017

Bibtex @research article { selcuksbmyd345364, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {129 - 139}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.345364}, title = {Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması}, key = {cite}, author = {Eryeşil, Kemalettin and İraz, Rifat} }
APA Eryeşil, K , İraz, R . (2017). Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 20 (2) , 129-139 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.345364
MLA Eryeşil, K , İraz, R . "Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 (2017 ): 129-139 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/31741/345364>
Chicago Eryeşil, K , İraz, R . "Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 (2017 ): 129-139
RIS TY - JOUR T1 - Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması AU - Kemalettin Eryeşil , Rifat İraz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.345364 DO - 10.29249/selcuksbmyd.345364 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 139 VL - 20 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.345364 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.345364 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması %A Kemalettin Eryeşil , Rifat İraz %T Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması %D 2017 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 20 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.345364 %U 10.29249/selcuksbmyd.345364
ISNAD Eryeşil, Kemalettin , İraz, Rifat . "Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 / 2 (November 2017): 129-139 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.345364
AMA Eryeşil K , İraz R . Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2017; 20(2): 129-139.
Vancouver Eryeşil K , İraz R . Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2017; 20(2): 139-129.