Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

How Does Entrepreneurship Education Given At Universities Affect The Entrepreneurial Personality Traits? An Experimental Research

Year 2018, Volume 21, Issue 2, 430 - 447, 30.11.2018
https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.459575

Abstract

Entrepreneurship gas a great importance in terms of country’s economy. In addition to this, entrepreneurship plays a key role in terms of reducing the effects of unemployment that is important problem for all countries. It is a fact that all personality traits as well as entrepreneurship also will be affected by education. In this context, universities that is provided higher education have a vital function in terms of teaching entrepreneurship to young people. In this study; entrepreneurship education given at universities the extent to which affects entrepreneurial personality (Self-Confidence, Innovation, Achievement Need, Focus of Control, Taking Risks, Tolerance to Uncertainty) traits was analysed using pre-test post-test technique that the one of Quasi-Experimetal Design. Findings demonstrate that entrepreneurship education has a significant effect on the “Self-Confidence, Innovation, Achievement Need, Focus of Control, Taking Risks” dimensions.

References

 • Adıyaman Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi, Erişim Tarihi: 09.09.2018, https://obs.adiyaman.edu.tr/oibs/bologna/
 • Akyurt, Nuran, (2018) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi”, Medical Science, 13(2), s. 43-57.
 • Altunışık, Remzi, Coşkun, Recai, Bayraktaroğlu, Serkan ve Yıldırım, Engin, (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 6. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Arasti, Zahra, Falavarjani, Mansoreh Kiani and Imanipour, Narges, (2012) “A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship Education for Graduate Students”, Higher Education Studies, 2(1), s. 1-10.
 • Balaban, Özlem ve Özdemir, Yasemin, (2008) “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), s. 133-147.
 • Bozkurt Çetinkaya, Özlem (2011). Dünyada Ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler Ve Öğretim Üyelerinden Öneriler, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Bozkurt, Özlem, Kalkan, Adnan, Koyuncu, Osman ve Alparslan, Ali Murat, (2012) “Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), s. 229-247.
 • Bozkurt, Öznur ve Erdurur, Kutbettin, (2013) “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), s. 57-78.
 • Büyükyılmaz, Ozan, Karakaya, Abdullah ve Yıldıran, Canan, (2015) “Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(2), s. 105-125.
 • Çiçeklioğlu, Hüseyin ve Afşar, Alican, (2017) “Girişimcilik Eğitimi Kurslarına Katılan Bireylerin Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimlerine Olan Etkilerinin İncelenmesi”, International Journal of Disciplines Economics and Administrative Sciences Studies, 3(1), s. 1-16.
 • Duran, Cengiz, Büber, Harun ve Eren Gümüştekin, Gülten, (2013) “Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: Kütahya Meslek Yüksekokulu Makine Programı Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), s. 33-56.
 • Farashah, Ali Dehghanpour, (2013) “The Process Of Impact of Entrepreneurship Education And Training on Entrepreneurship Perception And Intention: Study of Educational System of Iran”, Education + Training 55 Issue: 8/9, pp.868-885, https://doi.org/10.1108/ET-04-2013-0053
 • Field, Andy and Hole, Graham, (2003) How to Design and Report Exprements. First Edition, SAGE Publications, London
 • Güner, Hasan ve Korkmaz, Adem, (2010) “ KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - Girişimcilik İlişkisi: Eğitim Alıp İş Kurmayanlar Üzerine Bir Araştırma”, İş ve Hayat Dergisi.
 • Gürbüz, Sait ve Şahin, Faruk, (2016) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Hair, Jr. Joseph F., Black, William C., Babin, Barry J. and Anderson, Rolph E. (2014). Multivariate Data Analysis. 8th Edition. Pearson Education Limited:USA.
 • İşcan, Ömer Faruk ve Kaygın, Erdoğan, (2011) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), s. 443-462.
 • Kauppila, Olli-Pekka, Rajala, Risto ve Jyrama, Annukka, (2010) “Antecedents of Salespeople’s Reluctance to Sell Radically New Products”, Industrial Marketing Management, 39, s. 308-316.
 • Naktiyok, Atılhan (2004). İç Girişimcilik, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Namal, Mete Kaan, Koçancı, Mustafa ve Aksoy, Beyhan, (2018) “KOSGEB Girişimcilik Programı: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Akademik Hassasiyetler, 5(9), s. 93-110.
 • Özdemir, Pınar, (2016) “Girişimcilik Eğitimi Ve Üniversitelerimiz”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(1), s. 224-240.
 • Özdemir, Pınar, (2017) “Üniversitelerimizdeki Girişimcilik Eğitiminin Farklı Boyutlardan Değerlendirilmesi”, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 6(2), s. 1-23.
 • Patır, Sait ve Karahan, Mehmet, (2010) “Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Business and Economics Research Journal, 1(2), s. 27-44.
 • Pazarcık, Yener ve Aydın, Erdal, (2015) “Girişimcilik Temelli Ders Tasarımının Öğrencilerin Girişimci Eğilim Ve Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Deneysel Bir Çalışma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(2), s. 126-146.
 • Sekaran, Uma, (1992) Research Methods For Business: A Skill Building Approach. Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., USA.
 • Sezer, Cemal, (2013) “Girişimcilik Kariyerine Yönelim Nedenleri Ve Girişimcilik Dersinin Etkisi Üzerine Bir İçerik Analizi: KTMÜ Örneği”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4), s. 63-86.
 • Solmaz, Seyit Ahmet, Aksoy, Özlem., Şengül, Serkan ve Sarıışık, Mehmet, (2014) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (26), s. 41-55.
 • Solunoğlu, Ali ve Nalçacı İkiz, Aylin, (2017) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri”, Journal of Recreation and Tourism Research, 4(2), s. 44-57.
 • Tanrıverdi, Haluk, Bayram, Gül Nazik ve Alkan, Makbule, (2016) “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(1), s. 1-29.
 • Tokol, Tuncer (2006) Pazarlama Araştırması. 12. Basım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Uluköy, Metin, Demireli, Cemalettin. ve Kahya, Vasfi, (2013) “KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Kurslarına Katılan Katılımcıların Girişimcilik Profiline Yönelik Bir Alan Araştırması”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), s. 79-96.
 • Waraich, Sushmita B., (2012) “Management Education And Entrepreneurship”, AIMA Journal of Management & Research, 6(4), s. 212-230.
 • Yelkikalan, Nazan, Kandemir, Gülcan ve Serez, Murat, (2006) “Girişimcilik Mesleği Ve Türkiye’deki İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleri’nde Girişimcilik Eğitimi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), s. 218-235.
 • Zieba, Krzyzstof ve Golik, Jakup, (2018) “Testing Students’ Entrepreneurial Self-Efficacy as an Early Predictor of Entrepreneurial Activities. Evidence from the SEAS Project”, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(1), s. 91-108.

Üniversitelerde Verilen Girişimcilik Eğitimi Girişimci Kişilik Özelliklerini Nasıl Etkiler? Deneysel Bir Araştırma

Year 2018, Volume 21, Issue 2, 430 - 447, 30.11.2018
https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.459575

Abstract

Girişimcilik, ülke ekonomisi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra girişimcilik, tüm ülkeler için önemli bir sorun olan işsizliğin etkilerinin azaltılması açısından anahtar bir rol üstlenmektedir. Tüm kişilik özelliklerinde olduğu gibi girişimci kişilik özelliklerinin de eğitimden etkileneceği bir gerçektir. Bu bağlamda, yükseköğrenimin verildiği üniversiteler, girişimciliğin gençlere öğretilmesi bakımından hayati bir fonksiyona sahiptir. Bu çalışmada; üniversitelerde verilen girişimcilik eğitiminin, girişimci kişilik özelliklerini (Kendine Güven, Yenilik, Başarma İhtiyacı, Kontrol Odağı, Risk Almak, Belirsizliğe Karşı Tolerans) ne ölçüde etkilediği Yarı-Deneysel Tasarım türlerinden biri olan tek gruplu ilk test – son test tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.  Bulgular; girişimcilik eğitiminin “Kendine Güven, Yenilik, Başarma İhtiyacı, Kontrol Odağı, Risk Almak ” boyutları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir.

References

 • Adıyaman Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi, Erişim Tarihi: 09.09.2018, https://obs.adiyaman.edu.tr/oibs/bologna/
 • Akyurt, Nuran, (2018) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi”, Medical Science, 13(2), s. 43-57.
 • Altunışık, Remzi, Coşkun, Recai, Bayraktaroğlu, Serkan ve Yıldırım, Engin, (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 6. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Arasti, Zahra, Falavarjani, Mansoreh Kiani and Imanipour, Narges, (2012) “A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship Education for Graduate Students”, Higher Education Studies, 2(1), s. 1-10.
 • Balaban, Özlem ve Özdemir, Yasemin, (2008) “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), s. 133-147.
 • Bozkurt Çetinkaya, Özlem (2011). Dünyada Ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler Ve Öğretim Üyelerinden Öneriler, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Bozkurt, Özlem, Kalkan, Adnan, Koyuncu, Osman ve Alparslan, Ali Murat, (2012) “Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), s. 229-247.
 • Bozkurt, Öznur ve Erdurur, Kutbettin, (2013) “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), s. 57-78.
 • Büyükyılmaz, Ozan, Karakaya, Abdullah ve Yıldıran, Canan, (2015) “Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(2), s. 105-125.
 • Çiçeklioğlu, Hüseyin ve Afşar, Alican, (2017) “Girişimcilik Eğitimi Kurslarına Katılan Bireylerin Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimlerine Olan Etkilerinin İncelenmesi”, International Journal of Disciplines Economics and Administrative Sciences Studies, 3(1), s. 1-16.
 • Duran, Cengiz, Büber, Harun ve Eren Gümüştekin, Gülten, (2013) “Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: Kütahya Meslek Yüksekokulu Makine Programı Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), s. 33-56.
 • Farashah, Ali Dehghanpour, (2013) “The Process Of Impact of Entrepreneurship Education And Training on Entrepreneurship Perception And Intention: Study of Educational System of Iran”, Education + Training 55 Issue: 8/9, pp.868-885, https://doi.org/10.1108/ET-04-2013-0053
 • Field, Andy and Hole, Graham, (2003) How to Design and Report Exprements. First Edition, SAGE Publications, London
 • Güner, Hasan ve Korkmaz, Adem, (2010) “ KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - Girişimcilik İlişkisi: Eğitim Alıp İş Kurmayanlar Üzerine Bir Araştırma”, İş ve Hayat Dergisi.
 • Gürbüz, Sait ve Şahin, Faruk, (2016) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Hair, Jr. Joseph F., Black, William C., Babin, Barry J. and Anderson, Rolph E. (2014). Multivariate Data Analysis. 8th Edition. Pearson Education Limited:USA.
 • İşcan, Ömer Faruk ve Kaygın, Erdoğan, (2011) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), s. 443-462.
 • Kauppila, Olli-Pekka, Rajala, Risto ve Jyrama, Annukka, (2010) “Antecedents of Salespeople’s Reluctance to Sell Radically New Products”, Industrial Marketing Management, 39, s. 308-316.
 • Naktiyok, Atılhan (2004). İç Girişimcilik, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Namal, Mete Kaan, Koçancı, Mustafa ve Aksoy, Beyhan, (2018) “KOSGEB Girişimcilik Programı: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Akademik Hassasiyetler, 5(9), s. 93-110.
 • Özdemir, Pınar, (2016) “Girişimcilik Eğitimi Ve Üniversitelerimiz”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(1), s. 224-240.
 • Özdemir, Pınar, (2017) “Üniversitelerimizdeki Girişimcilik Eğitiminin Farklı Boyutlardan Değerlendirilmesi”, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 6(2), s. 1-23.
 • Patır, Sait ve Karahan, Mehmet, (2010) “Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Business and Economics Research Journal, 1(2), s. 27-44.
 • Pazarcık, Yener ve Aydın, Erdal, (2015) “Girişimcilik Temelli Ders Tasarımının Öğrencilerin Girişimci Eğilim Ve Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Deneysel Bir Çalışma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(2), s. 126-146.
 • Sekaran, Uma, (1992) Research Methods For Business: A Skill Building Approach. Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., USA.
 • Sezer, Cemal, (2013) “Girişimcilik Kariyerine Yönelim Nedenleri Ve Girişimcilik Dersinin Etkisi Üzerine Bir İçerik Analizi: KTMÜ Örneği”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4), s. 63-86.
 • Solmaz, Seyit Ahmet, Aksoy, Özlem., Şengül, Serkan ve Sarıışık, Mehmet, (2014) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (26), s. 41-55.
 • Solunoğlu, Ali ve Nalçacı İkiz, Aylin, (2017) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri”, Journal of Recreation and Tourism Research, 4(2), s. 44-57.
 • Tanrıverdi, Haluk, Bayram, Gül Nazik ve Alkan, Makbule, (2016) “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(1), s. 1-29.
 • Tokol, Tuncer (2006) Pazarlama Araştırması. 12. Basım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Uluköy, Metin, Demireli, Cemalettin. ve Kahya, Vasfi, (2013) “KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Kurslarına Katılan Katılımcıların Girişimcilik Profiline Yönelik Bir Alan Araştırması”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), s. 79-96.
 • Waraich, Sushmita B., (2012) “Management Education And Entrepreneurship”, AIMA Journal of Management & Research, 6(4), s. 212-230.
 • Yelkikalan, Nazan, Kandemir, Gülcan ve Serez, Murat, (2006) “Girişimcilik Mesleği Ve Türkiye’deki İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleri’nde Girişimcilik Eğitimi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), s. 218-235.
 • Zieba, Krzyzstof ve Golik, Jakup, (2018) “Testing Students’ Entrepreneurial Self-Efficacy as an Early Predictor of Entrepreneurial Activities. Evidence from the SEAS Project”, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(1), s. 91-108.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date 2018
Journal Section Original Research Articles
Authors

Aydın ÖZDEMİR (Primary Author)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2413-9440
Türkiye


Mert ÖZGÜNER
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4919-9391


Hüseyin ALKIŞ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Publication Date November 30, 2018
Application Date September 13, 2018
Acceptance Date November 21, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 21, Issue 2

Cite

APA Özdemir, A. , Özgüner, M. & Alkış, H. (2018). Üniversitelerde Verilen Girişimcilik Eğitimi Girişimci Kişilik Özelliklerini Nasıl Etkiler? Deneysel Bir Araştırma . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 21 (2) , 430-447 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.459575