Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 800 - 812 2019-11-30

Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
Relationship Between Authentic Leadership, Organizational Commitment And Psychological Capital: An Applicatıon In Textile Sector

Mehmet SAĞIR [1] , Asli Uğur AYDIN [2]


21. yüzyılda örgütlerin başarısı, işgörenlerin sahip oldukları bilgi, beceri ve yetenekleri kullanabileceği, iş tatmin duygularının yüksek olacağı, motivasyonlarının yüksek düzeyde olacağı örgütsel iklimin oluşmasına bağlıdır. Bu durum, işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini artıracağından işgörenlerin amaç ve hedefler doğrultusunda performanslarını da yükseltmektedir. Örgütsel bağlılığın artmasında bazı bireysel özelliklerin (psikolojik sermaye) ön plana çıkması gerekmekte ve bunda etkili olacak faktör ise yönetici ve liderlerin tutum ve davranışları olarak karşımıza çıkmaktadır. Otantik liderlik tarzı, bu özelliklerin ön plana çıkmasında etkili bir liderlik tarzı olarak bu özelliklerin (psikolojik sermaye) kazanılması ve geliştirilmesinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada otantik liderliğin hem örgütsel bağlılık üzerinde hem de psikolojik sermaye üzerindeki, aynı zamanda psikolojik sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ile bu üç değişken arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bunlarla birlikte, psikolojik sermaye algısının önemi düşünülerek, demografik özelliklerin psikolojik sermaye algısındaki farklılık ortaya koyup koymadığı araştırılmıştır.  AMOS’ta yapılan analizler sonrasında araştırmanın sonucu olarak; Otantik liderliğin hem örgütsel bağlılık hem de psikolojik sermaye üzerinde, psikolojik sermayenin de örgütsel bağlılık üzerinde pozitif ve anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Üçlü etki ile birlikte otantik liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde psikolojik sermayenin aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. Yine üç değişken arasında pozitif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir.

The success of organizations in the 21st century depends on the formation of an organizational climate in which employees can use their knowledge, skills and abilities, have high levels of job satisfaction and high motivation. This increases the organizational commitment levels of employees and increases their performance in line with the objectives and targets. Some individual characteristics (psychological capital) need to come to the forefront in increasing organizational commitment and the effective factor for this is the attitudes and behaviors of managers and leaders. Authentic leadership style is an effective way in acquiring and developing these characteristics (psychological capital) as an effective leadership style in bringing these features to the forefront. This study investigates the effect of authentic leadership on both organizational commitment and psychological capital, as well as the effect of psychological capital on organizational commitment and the relationship between these three variables. Furthermore, considering the significance of psychological capital perception, study attempts to examine whether demographic characteristics represent any differences in psychological capital perception. Following the analysis performed on AMOS, it was found that authentic leadership has a positive and significant effect on both organizational commitment and psychological capital and psychological capital on organizational commitment. It has been also determined that psychological capital has a mediating role in the effect of authentic leadership on organizational commitment along with triple effect. Yet again, a positive and significant relationship was found between these three variables.

 • Akçay, V. H. (2012) “Pozitif Psikolojik Sermayenin İş Tatmini ile İlişkisi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 123-140.
 • Akgündüz Y. (2012) “Konaklama İşletmelerinde Otantik Liderlik ve Öz Yeterlilik Arasındaki İlişkinin Analizi”, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Avolio B., Gardner W. (2005) “Authentic Leadership Development: Getting to the Root of Positive forms of Leadership”, Gallup Leadership Institute, College of Business Administration.
 • Avolio B., Walumbwa F., Weber T. (2009) “Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions”. Annual Review of Psychology, 60, 421-449.Aydın-Tükeltürk, Ş., Karalar, S. (2015) “Psikolojik Sermaye.” Derman Küçükaltan, Şule 1091 Aydın Tükeltürk, Güney Çetin Gürkan (Eds.) Örgütsel Davranışta Güncel Konular kitabı içinde (bölüm 15 , sayfa 251-264). Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Bass B., M., Steidlmeier, P. (1999) “Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership Behavior”, The Leadership Quarterly, 10(2), s. 181-217.
 • Büyükbeşe, T., Çavuşoğlu, S., Okun, O., (2019) Otantik Liderlik ile Örgütsel Bağlılık Arasında Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bingöl Üniversitesi Örneği, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), s. 194-225.
 • Chan, A., Hannah, S. T., Gardner, W. L., (2005) “Veritable Authentic Leadership: Emergence, Functioning, and Impacts”, Monographs in Leadership and Management, 3, s. 3–41.
 • Çoban, A. (2013) “Psikolojik Sermayenin Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerindeki Rolü”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), s. 17-33.
 • Coşar S. (2011) “Otantik Liderlik Kavramı ve Adılları Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çetin, F. (2011) “Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Açıklanmasında Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, Kişilik ve Örgüt Kültürünün Rolü”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk-Çiftçi D. (2018) “Otantik Liderlik Tarzı ve Çalışanların İşe Adanmışlıkları Arasındaki İlişkide Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı Değişken Rolü”, Doktora Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Dağdeviren G. E. (2007) “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirağ S. (2015) “Otantik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Karşılaştırılması: Öğretmen Adayları”, Journal of Turkish Studies, 10(15), s. 273-288.
 • Demircioğlu M. A. (2017) “Çalışanların Otantik Liderlik Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Bağlılıklarıyla Olan İlişkisi Üzerine Bir Araştırma; Katılım Bankası Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirel, Y. (2009) “Örgütsel Bağlılığın İç Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, s. 269-282.
 • Erkmen T. ve Esen E. (2013) “Psikolojik Sermaye Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, Öneri Dergisi, 10(39), s. 23-30.
 • Erkuş A. ve Fındıklı M. (2013) “Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2) s. 302-318.
 • Firestone, D. J. (2010) “Measuring Psychological Capital in Non-profit Social Service Organizations”. University of Nevada, Reno.Gezer, A. (2015) “Otantik Liderlik Davranışlarının İş Tutumlarına Etkisi: Mersin İli Finans Sektöründe Bir Saha Araştırması”, Yüksek Lisans Tezi, Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Işkın, Y., Kaygın, E. (2016) “Otantik Liderlik Anlayışının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Yabancılaşmayla İlişkisi: Mobilya Sektöründe Bir Araştırma”, Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(14), s. 619-647.
 • Karahan, A. (2008) “Hastanelerde Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 1, s. 130-147.Karatürk, H. E. (2015) “Otantik Liderlik ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Alan Araştırması”, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Keleş, H. N. (2011) “Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Örgüt Yönetimine Etkileri”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), s. 343-350.
 • Kernis M., H. (2003) “Toward a Conceptualization of Optimal Self-Esteem”, Psychological Inquiry, 14(1), s. 1-26.
 • Keser S.(2013) “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve Psikolojik Sermaye Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Keser S., Kocabaş İ. (2014) “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve Psikolojik Sermaye Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(1), s. 1-22.
 • Loke, C. F. J. (2001) “Leadership Behaviours: Effects on Job Satisfaction, Productivity and Organizational Commitment”, Journal of Nursing Management, 9(4), s. 191-204.
 • Luthans, F., Avolio, B.J., Walumbwa, F.O., Li, W. (2005) “The Psychological Capital of Chinese Workers, Exploring the Relationship with Performance”, Management and Organization Review, 1(2), s. 249-271.
 • Meydan, C. H., Şeşen, H. (2011) “Yapısal Eşitlik Modellemesi (AMOS Uygulamaları)”, ISBN: 978-605-5437-01-5, Detay Yayıncılık, Ankara
 • Ocak, M., Güler, M., ve Basım, H.N. (2016) “Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Tutumları Üzerine Etkisi: Bosnalı Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(1), s. 113-130.
 • Öcal, H., Barın, N. (2016) “Otantik Liderlik Davranışlarının İşe Yabancılaşma ile ilişkisi: Bursa İli Dericilik Sektöründe Bir Araştırma”, İş, Güç, The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 18(2).
 • Özdemir, H., Yaylı A. (2014) “Çalışanın Örgütsel Bağlılığı, Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR), 1 (1), s. 48-58.
 • Sert, Ş. (2015) “Stratejik Liderlik- Çağ- Nema Öğretim İşletmeleri Genel Müdürlüğü Stratejik Liderlik Uygulamaları”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sevinç İ., Şahin A. (2012) “Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: Karşılaştırılmalı Bir Çalışma”, Maliye Dergisi, 162, s. 266-281.
 • Tabak A., Polat M., Coşar S., Türköz, T. (2010) “Otantik Liderlik Ölçeği; Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması”, ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 14(4), s. 89-106
 • Topaloğlu T. Özer, P. (2014) “Psikolojik Sermaye ile İş Performansı Arasındaki İlişkiye Otantik Liderliğin Düzenleyici Etkisi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), s. 160-172.
 • Uçkun G., Uçkun S., Demir B., Gültekin A. (2013) “Örgüt Kültürünün Yapısı ve İnsani İlişkiler ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi İdari Personel Örneği”, Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3(3), s. 69-91
 • Walumbwa, F. O., Avolio B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., Peterson, S. J. (2008) “Authentic leadership: Development and Validation of a Theory-based Measure.” Journal of Management, 34(1), s. 89-126.
 • Yağcı, K. (2007) “Meyer-Allen Örgütsel Bağlılık Modeli Yaklaşımıyla Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3), s. 114-129.
 • Yaşbay H. (2007) “Otantik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Original Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7081-5462
Author: Mehmet SAĞIR (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9354-2591
Author: Asli Uğur AYDIN
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @research article { selcuksbmyd590737, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {800 - 812}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.590737}, title = {Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {SAĞIR, Mehmet and AYDIN, Asli Uğur} }
APA SAĞIR, M , AYDIN, A . (2019). Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 800-812 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.590737
MLA SAĞIR, M , AYDIN, A . "Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 800-812 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/590737>
Chicago SAĞIR, M , AYDIN, A . "Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 800-812
RIS TY - JOUR T1 - Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama AU - Mehmet SAĞIR , Asli Uğur AYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.590737 DO - 10.29249/selcuksbmyd.590737 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 800 EP - 812 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.590737 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.590737 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama %A Mehmet SAĞIR , Asli Uğur AYDIN %T Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.590737 %U 10.29249/selcuksbmyd.590737
ISNAD SAĞIR, Mehmet , AYDIN, Asli Uğur . "Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 800-812 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.590737
AMA SAĞIR M , AYDIN A . Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 800-812.
Vancouver SAĞIR M , AYDIN A . Otantik Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 812-800.