Research Article
BibTex RIS Cite

ANALYZING EDUCATIONAL EXPENDITURES OF TOP ACHIEVING COUNTRIES PRIOR TO PISA 2015 RESULTS

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 56 - 70, 12.06.2018

Abstract

Many countries rely on attempts of international
evaluation programs in order to polish their education systems and moreover to
have a chance of comparing and contrasting with different countries’ as well.
One of the leading attempts for international evaluations is PISA by OECD in
which Turkey also takes place. However, there can be a close connection between
education and economy. This mutual and casual relationship has provoked
different institutions to prepare and publish annual reports. Our main
motivation for this study is to reveal population, GDP rates, education expenditures
and PISA results of top ten achieving countries together with Turkey. Thus, the
study has been designed with a qualitative approach and the necessary documents
have been analyzed with regard to the main purpose. The results reveal that
there is a mutual and casual relationship between the money spent for education
and the academic success, meanwhile with the overall effectivity of education
systems. However, it can also be stated that there are some other factors
mediating Vietnam’s case. 

References

 • Afşar, M. (2009). Türkiye’de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85-98.
 • Alpaydın, Y. (2008). Türkiye’de yoksulluk ve eğitim ilişkileri. İLEM Yıllık, 3(3), 49-64.
 • Arabacı, İ. B. (2011). Türkiye’de ve OECD ülkelerinde eğitim harcamaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 35(35), 100-112.
 • Baş, T., & Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Blankenau, W. F., Simpson, N. B., & Tomljanovich, M. (2007). Public education expenditures, taxation, and growth: Linking data to theory. American Economic Review, 97(2), 393-397.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Ed.: A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed.: S. B. Demir), Ankara: Egiten Kitap.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. Ed.: S.B. Demir & M. Bütün) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Chandra, A. (2010), Does Government expenditure on education promote economic growth? An econometric analysis, MPRA Paper, University Library of Munich, Germany, https://EconPapers.repec.org/RePEc:pra:mprapa: 25480.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M., ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (Kantitatif bir yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 29-48.
 • Çelen, F. K., Çelik, A., ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Çobanoğlu, R. ve Kasapoğlu, K. (2010). PISA’da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 121-131.
 • Darling-Hammond, Linda, (2014). What can PISA tell us about U.S. education policy?, New England Journal of Public Policy, 26(1), 1-15.
 • Haddad, M. A., Freguglia, R., & Gomes, C. (2017). Public spending and quality of education in Brazil. The Journal of Development Studies, 53(10), 1679-1696.
 • Güner, H., Çelebi, N., Kaya, G. T., & Korumaz, M. (2014). Neoliberal eğitim politikaları ve eğitimde fırsat eşitliği bağlamında uluslararası sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) analizi. Journal of History Culture and Art Research, 3(3), 33–75.
 • Güngör, G., ve Göksu, A. (2013). Türkiye’de eğitimin finansmanı ve ülkelerarası bir karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 59–72.
 • Huy, V. Q. (2012). Determinants of educational expenditure in Vietnam. International Journal of Applied Economics, 9(1), 59-72.
 • Huzvar, M. & Rigova, Z.(2016). Efficiency of education expenditure in OECD countries, 19th Applications of Mathematics and Statistics in Economics – AMSE 2016
 • Kleider, H., Röth, L., & Garritzmann, J. L. (2018). Ideological alignment and the distribution of public expenditures. West European Politics, 41(3), 779-802.
 • Kim, Y. C. (2016). PISA, Korean students’ world-class achievements and dark side of Korean schooling. Shadow Education and the Curriculum and Culture of Schooling in South Korea (pp. 1-13). Palgrave Macmillan US.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Çev. Ed.: S. Turan, Ankara: Nobel.
 • Nguyen, D. L., Grote, U., & Nguyen, T. T. (2017). Migration and rural household expenditures: A case study from Vietnam. Economic Analysis and Policy, 56, 163-175.
 • Oktayer, N., & Susam, N. (2008). Kamu harcamaları-ekonomik büyüme ilişkisi: 1970-2005 yılları Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 145-164.
 • Pamuk, M., ve Bektaş, H. (2014). Türkiye’de eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2(2), 77-90.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme (Çev.: M. Bütün ve SB Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pholphirul, P. (2016). Pre-primary education and long-term education performance Evidence from Programme for International Student Assessment (PISA) Thailand. Journal of Early Childhood Research, 1476718X15616834.
 • Tsaurai, K. (2018). Is the complementarity between education and financial development a panacea for poverty reduction?. The Journal of Developing Areas, 52(4), 227-248.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • IMF, World Economic Outlook Database, October 2016, http://www.imf.org /external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=16&sy=2016&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=196%2C156%2C924%2C939%2C576%2C961%2C172%2C186%2C158%2C542%2C582&s=NGDPDPC&grp=0&a=, adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UN, Key Findings World Population, https://esa.un.org/unpd /wpp/ publications /files/ key _ findings_wpp_2015.pdf adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UNDP.,(2015), Human Development Report, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015 _human_development_report.pdf adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UNESCO, (2016) Dataset For Education, Government expenditure per student in constant US $, http://data.uis.unesco.org/?queryid=181# adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • TÜİK, (2017), Yurtiçi Gayrisafi Milli Hasıla, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2218 adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.

PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 56 - 70, 12.06.2018

Abstract

Ülkeler
kendi eğitim sistemlerini iyileştirmek için özellikle diğer eğitim
sistemleriyle karşılaştırma imkanı sağlayan uluslararası değerlendirme
çabalarına değer vermektedirler. Bu çabaların başında OECD tarafından
gerçekleştirilen ve ülkemizin de katıldığı PISA yer almaktadır. Öte yandan
eğitim ve ekonomi arasında doğrudan ve karşılıklı nedensellik ekseninde bir
ilişki vardır. Bu ilişki uluslararası kurum ve kuruluşları harekete geçirmiş ve
düzenli olarak konuya ilişkin istatistikler yayınlamaya teşvik etmektedir. Bu
araştırmanın temel amacı PISA 2015’te en başarılı 10 ülke ile Türkiye’nin
nüfus, kişi başı gayri safi milli hasıla, toplam kamu bütçesinin ne kadarının
eğitime harcandığı ve öğrenci başına yaptığı harcamayı karşılaştırılmalı olarak
incelemektir. Bu amaçla özellikle 2015 yılı PISA sonuçları baz alınmış olup
diğer veriler için son 5 yılın göstergeleri kullanılmıştır. Araştırma nitel
araştırma yöntemlerinden, doküman analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir.
OECD, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve TÜİK gibi kurumlar
tarafından yayınlanan PISA ve eğitim harcamaları verilerini içeren dokümanlar
incelenerek PISA’da en başarılı 10 ülke ve Türkiye’ye ait veriler toplanmış ve
araştırmanın amacı çerçevesinde analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular eğitime
yapılan toplam harcama ve kişi başı gayri safi milli hasıla oranlarıyla PISA
başarısı arasında pozitif yönlü bir ilişkiyi göstermektedir. Ancak incelemeye
tabi tutulan ülkeler arasında düşük gelir seviyesine sahip Vietnam örneğinde
söz konusu ilişkiye farklı değişkenlerin de katıldığı ifade edilebilir.

References

 • Afşar, M. (2009). Türkiye’de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85-98.
 • Alpaydın, Y. (2008). Türkiye’de yoksulluk ve eğitim ilişkileri. İLEM Yıllık, 3(3), 49-64.
 • Arabacı, İ. B. (2011). Türkiye’de ve OECD ülkelerinde eğitim harcamaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 35(35), 100-112.
 • Baş, T., & Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Blankenau, W. F., Simpson, N. B., & Tomljanovich, M. (2007). Public education expenditures, taxation, and growth: Linking data to theory. American Economic Review, 97(2), 393-397.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Ed.: A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed.: S. B. Demir), Ankara: Egiten Kitap.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. Ed.: S.B. Demir & M. Bütün) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Chandra, A. (2010), Does Government expenditure on education promote economic growth? An econometric analysis, MPRA Paper, University Library of Munich, Germany, https://EconPapers.repec.org/RePEc:pra:mprapa: 25480.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M., ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (Kantitatif bir yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 29-48.
 • Çelen, F. K., Çelik, A., ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Çobanoğlu, R. ve Kasapoğlu, K. (2010). PISA’da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 121-131.
 • Darling-Hammond, Linda, (2014). What can PISA tell us about U.S. education policy?, New England Journal of Public Policy, 26(1), 1-15.
 • Haddad, M. A., Freguglia, R., & Gomes, C. (2017). Public spending and quality of education in Brazil. The Journal of Development Studies, 53(10), 1679-1696.
 • Güner, H., Çelebi, N., Kaya, G. T., & Korumaz, M. (2014). Neoliberal eğitim politikaları ve eğitimde fırsat eşitliği bağlamında uluslararası sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) analizi. Journal of History Culture and Art Research, 3(3), 33–75.
 • Güngör, G., ve Göksu, A. (2013). Türkiye’de eğitimin finansmanı ve ülkelerarası bir karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 59–72.
 • Huy, V. Q. (2012). Determinants of educational expenditure in Vietnam. International Journal of Applied Economics, 9(1), 59-72.
 • Huzvar, M. & Rigova, Z.(2016). Efficiency of education expenditure in OECD countries, 19th Applications of Mathematics and Statistics in Economics – AMSE 2016
 • Kleider, H., Röth, L., & Garritzmann, J. L. (2018). Ideological alignment and the distribution of public expenditures. West European Politics, 41(3), 779-802.
 • Kim, Y. C. (2016). PISA, Korean students’ world-class achievements and dark side of Korean schooling. Shadow Education and the Curriculum and Culture of Schooling in South Korea (pp. 1-13). Palgrave Macmillan US.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Çev. Ed.: S. Turan, Ankara: Nobel.
 • Nguyen, D. L., Grote, U., & Nguyen, T. T. (2017). Migration and rural household expenditures: A case study from Vietnam. Economic Analysis and Policy, 56, 163-175.
 • Oktayer, N., & Susam, N. (2008). Kamu harcamaları-ekonomik büyüme ilişkisi: 1970-2005 yılları Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 145-164.
 • Pamuk, M., ve Bektaş, H. (2014). Türkiye’de eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2(2), 77-90.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme (Çev.: M. Bütün ve SB Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pholphirul, P. (2016). Pre-primary education and long-term education performance Evidence from Programme for International Student Assessment (PISA) Thailand. Journal of Early Childhood Research, 1476718X15616834.
 • Tsaurai, K. (2018). Is the complementarity between education and financial development a panacea for poverty reduction?. The Journal of Developing Areas, 52(4), 227-248.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • IMF, World Economic Outlook Database, October 2016, http://www.imf.org /external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=16&sy=2016&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=196%2C156%2C924%2C939%2C576%2C961%2C172%2C186%2C158%2C542%2C582&s=NGDPDPC&grp=0&a=, adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UN, Key Findings World Population, https://esa.un.org/unpd /wpp/ publications /files/ key _ findings_wpp_2015.pdf adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UNDP.,(2015), Human Development Report, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015 _human_development_report.pdf adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UNESCO, (2016) Dataset For Education, Government expenditure per student in constant US $, http://data.uis.unesco.org/?queryid=181# adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • TÜİK, (2017), Yurtiçi Gayrisafi Milli Hasıla, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2218 adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Remzi Burçin ÇETİN 0000-0002-8363-7466

Necdet KONAN 0000-0001-6444-9745

Büşra BOZANOĞLU 0000-0003-2223-7853

Publication Date June 12, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA ÇETİN, R. B., KONAN, N., & BOZANOĞLU, B. (2018). PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ. Scientific Educational Studies, 2(1), 56-70.