Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ANALYZING EDUCATIONAL EXPENDITURES OF TOP ACHIEVING COUNTRIES PRIOR TO PISA 2015 RESULTS

Year 2018, Volume 2, Issue 1, 56 - 70, 12.06.2018

Abstract

Many countries rely on attempts of international evaluation programs in order to polish their education systems and moreover to have a chance of comparing and contrasting with different countries’ as well. One of the leading attempts for international evaluations is PISA by OECD in which Turkey also takes place. However, there can be a close connection between education and economy. This mutual and casual relationship has provoked different institutions to prepare and publish annual reports. Our main motivation for this study is to reveal population, GDP rates, education expenditures and PISA results of top ten achieving countries together with Turkey. Thus, the study has been designed with a qualitative approach and the necessary documents have been analyzed with regard to the main purpose. The results reveal that there is a mutual and casual relationship between the money spent for education and the academic success, meanwhile with the overall effectivity of education systems. However, it can also be stated that there are some other factors mediating Vietnam’s case. 

References

 • Afşar, M. (2009). Türkiye’de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85-98.
 • Alpaydın, Y. (2008). Türkiye’de yoksulluk ve eğitim ilişkileri. İLEM Yıllık, 3(3), 49-64.
 • Arabacı, İ. B. (2011). Türkiye’de ve OECD ülkelerinde eğitim harcamaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 35(35), 100-112.
 • Baş, T., & Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Blankenau, W. F., Simpson, N. B., & Tomljanovich, M. (2007). Public education expenditures, taxation, and growth: Linking data to theory. American Economic Review, 97(2), 393-397.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Ed.: A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed.: S. B. Demir), Ankara: Egiten Kitap.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. Ed.: S.B. Demir & M. Bütün) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Chandra, A. (2010), Does Government expenditure on education promote economic growth? An econometric analysis, MPRA Paper, University Library of Munich, Germany, https://EconPapers.repec.org/RePEc:pra:mprapa: 25480.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M., ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (Kantitatif bir yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 29-48.
 • Çelen, F. K., Çelik, A., ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Çobanoğlu, R. ve Kasapoğlu, K. (2010). PISA’da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 121-131.
 • Darling-Hammond, Linda, (2014). What can PISA tell us about U.S. education policy?, New England Journal of Public Policy, 26(1), 1-15.
 • Haddad, M. A., Freguglia, R., & Gomes, C. (2017). Public spending and quality of education in Brazil. The Journal of Development Studies, 53(10), 1679-1696.
 • Güner, H., Çelebi, N., Kaya, G. T., & Korumaz, M. (2014). Neoliberal eğitim politikaları ve eğitimde fırsat eşitliği bağlamında uluslararası sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) analizi. Journal of History Culture and Art Research, 3(3), 33–75.
 • Güngör, G., ve Göksu, A. (2013). Türkiye’de eğitimin finansmanı ve ülkelerarası bir karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 59–72.
 • Huy, V. Q. (2012). Determinants of educational expenditure in Vietnam. International Journal of Applied Economics, 9(1), 59-72.
 • Huzvar, M. & Rigova, Z.(2016). Efficiency of education expenditure in OECD countries, 19th Applications of Mathematics and Statistics in Economics – AMSE 2016
 • Kleider, H., Röth, L., & Garritzmann, J. L. (2018). Ideological alignment and the distribution of public expenditures. West European Politics, 41(3), 779-802.
 • Kim, Y. C. (2016). PISA, Korean students’ world-class achievements and dark side of Korean schooling. Shadow Education and the Curriculum and Culture of Schooling in South Korea (pp. 1-13). Palgrave Macmillan US.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Çev. Ed.: S. Turan, Ankara: Nobel.
 • Nguyen, D. L., Grote, U., & Nguyen, T. T. (2017). Migration and rural household expenditures: A case study from Vietnam. Economic Analysis and Policy, 56, 163-175.
 • Oktayer, N., & Susam, N. (2008). Kamu harcamaları-ekonomik büyüme ilişkisi: 1970-2005 yılları Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 145-164.
 • Pamuk, M., ve Bektaş, H. (2014). Türkiye’de eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2(2), 77-90.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme (Çev.: M. Bütün ve SB Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pholphirul, P. (2016). Pre-primary education and long-term education performance Evidence from Programme for International Student Assessment (PISA) Thailand. Journal of Early Childhood Research, 1476718X15616834.
 • Tsaurai, K. (2018). Is the complementarity between education and financial development a panacea for poverty reduction?. The Journal of Developing Areas, 52(4), 227-248.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • IMF, World Economic Outlook Database, October 2016, http://www.imf.org /external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=16&sy=2016&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=196%2C156%2C924%2C939%2C576%2C961%2C172%2C186%2C158%2C542%2C582&s=NGDPDPC&grp=0&a=, adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UN, Key Findings World Population, https://esa.un.org/unpd /wpp/ publications /files/ key _ findings_wpp_2015.pdf adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UNDP.,(2015), Human Development Report, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015 _human_development_report.pdf adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UNESCO, (2016) Dataset For Education, Government expenditure per student in constant US $, http://data.uis.unesco.org/?queryid=181# adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • TÜİK, (2017), Yurtiçi Gayrisafi Milli Hasıla, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2218 adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.

PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ

Year 2018, Volume 2, Issue 1, 56 - 70, 12.06.2018

Abstract

Ülkeler kendi eğitim sistemlerini iyileştirmek için özellikle diğer eğitim sistemleriyle karşılaştırma imkanı sağlayan uluslararası değerlendirme çabalarına değer vermektedirler. Bu çabaların başında OECD tarafından gerçekleştirilen ve ülkemizin de katıldığı PISA yer almaktadır. Öte yandan eğitim ve ekonomi arasında doğrudan ve karşılıklı nedensellik ekseninde bir ilişki vardır. Bu ilişki uluslararası kurum ve kuruluşları harekete geçirmiş ve düzenli olarak konuya ilişkin istatistikler yayınlamaya teşvik etmektedir. Bu araştırmanın temel amacı PISA 2015’te en başarılı 10 ülke ile Türkiye’nin nüfus, kişi başı gayri safi milli hasıla, toplam kamu bütçesinin ne kadarının eğitime harcandığı ve öğrenci başına yaptığı harcamayı karşılaştırılmalı olarak incelemektir. Bu amaçla özellikle 2015 yılı PISA sonuçları baz alınmış olup diğer veriler için son 5 yılın göstergeleri kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden, doküman analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. OECD, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve TÜİK gibi kurumlar tarafından yayınlanan PISA ve eğitim harcamaları verilerini içeren dokümanlar incelenerek PISA’da en başarılı 10 ülke ve Türkiye’ye ait veriler toplanmış ve araştırmanın amacı çerçevesinde analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular eğitime yapılan toplam harcama ve kişi başı gayri safi milli hasıla oranlarıyla PISA başarısı arasında pozitif yönlü bir ilişkiyi göstermektedir. Ancak incelemeye tabi tutulan ülkeler arasında düşük gelir seviyesine sahip Vietnam örneğinde söz konusu ilişkiye farklı değişkenlerin de katıldığı ifade edilebilir.

References

 • Afşar, M. (2009). Türkiye’de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85-98.
 • Alpaydın, Y. (2008). Türkiye’de yoksulluk ve eğitim ilişkileri. İLEM Yıllık, 3(3), 49-64.
 • Arabacı, İ. B. (2011). Türkiye’de ve OECD ülkelerinde eğitim harcamaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 35(35), 100-112.
 • Baş, T., & Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Blankenau, W. F., Simpson, N. B., & Tomljanovich, M. (2007). Public education expenditures, taxation, and growth: Linking data to theory. American Economic Review, 97(2), 393-397.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Ed.: A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed.: S. B. Demir), Ankara: Egiten Kitap.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. Ed.: S.B. Demir & M. Bütün) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Chandra, A. (2010), Does Government expenditure on education promote economic growth? An econometric analysis, MPRA Paper, University Library of Munich, Germany, https://EconPapers.repec.org/RePEc:pra:mprapa: 25480.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M., ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (Kantitatif bir yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 29-48.
 • Çelen, F. K., Çelik, A., ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Çobanoğlu, R. ve Kasapoğlu, K. (2010). PISA’da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 121-131.
 • Darling-Hammond, Linda, (2014). What can PISA tell us about U.S. education policy?, New England Journal of Public Policy, 26(1), 1-15.
 • Haddad, M. A., Freguglia, R., & Gomes, C. (2017). Public spending and quality of education in Brazil. The Journal of Development Studies, 53(10), 1679-1696.
 • Güner, H., Çelebi, N., Kaya, G. T., & Korumaz, M. (2014). Neoliberal eğitim politikaları ve eğitimde fırsat eşitliği bağlamında uluslararası sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) analizi. Journal of History Culture and Art Research, 3(3), 33–75.
 • Güngör, G., ve Göksu, A. (2013). Türkiye’de eğitimin finansmanı ve ülkelerarası bir karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 59–72.
 • Huy, V. Q. (2012). Determinants of educational expenditure in Vietnam. International Journal of Applied Economics, 9(1), 59-72.
 • Huzvar, M. & Rigova, Z.(2016). Efficiency of education expenditure in OECD countries, 19th Applications of Mathematics and Statistics in Economics – AMSE 2016
 • Kleider, H., Röth, L., & Garritzmann, J. L. (2018). Ideological alignment and the distribution of public expenditures. West European Politics, 41(3), 779-802.
 • Kim, Y. C. (2016). PISA, Korean students’ world-class achievements and dark side of Korean schooling. Shadow Education and the Curriculum and Culture of Schooling in South Korea (pp. 1-13). Palgrave Macmillan US.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Çev. Ed.: S. Turan, Ankara: Nobel.
 • Nguyen, D. L., Grote, U., & Nguyen, T. T. (2017). Migration and rural household expenditures: A case study from Vietnam. Economic Analysis and Policy, 56, 163-175.
 • Oktayer, N., & Susam, N. (2008). Kamu harcamaları-ekonomik büyüme ilişkisi: 1970-2005 yılları Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 145-164.
 • Pamuk, M., ve Bektaş, H. (2014). Türkiye’de eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2(2), 77-90.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme (Çev.: M. Bütün ve SB Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pholphirul, P. (2016). Pre-primary education and long-term education performance Evidence from Programme for International Student Assessment (PISA) Thailand. Journal of Early Childhood Research, 1476718X15616834.
 • Tsaurai, K. (2018). Is the complementarity between education and financial development a panacea for poverty reduction?. The Journal of Developing Areas, 52(4), 227-248.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • IMF, World Economic Outlook Database, October 2016, http://www.imf.org /external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=16&sy=2016&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=196%2C156%2C924%2C939%2C576%2C961%2C172%2C186%2C158%2C542%2C582&s=NGDPDPC&grp=0&a=, adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UN, Key Findings World Population, https://esa.un.org/unpd /wpp/ publications /files/ key _ findings_wpp_2015.pdf adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UNDP.,(2015), Human Development Report, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015 _human_development_report.pdf adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • UNESCO, (2016) Dataset For Education, Government expenditure per student in constant US $, http://data.uis.unesco.org/?queryid=181# adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • TÜİK, (2017), Yurtiçi Gayrisafi Milli Hasıla, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2218 adresinden 12.03.2017 tarihinde erişilmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Remzi Burçin ÇETİN> (Primary Author)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-8363-7466
Türkiye


Necdet KONAN>
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6444-9745
Türkiye


Büşra BOZANOĞLU>
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-2223-7853
Türkiye

Publication Date June 12, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ses423914, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2018}, volume = {2}, number = {1}, pages = {56 - 70}, title = {PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Çetin, Remzi Burçin and Konan, Necdet and Bozanoğlu, Büşra} }
APA Çetin, R. B. , Konan, N. & Bozanoğlu, B. (2018). PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ . Scientific Educational Studies , 2 (1) , 56-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ses/issue/37465/423914
MLA Çetin, R. B. , Konan, N. , Bozanoğlu, B. "PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ" . Scientific Educational Studies 2 (2018 ): 56-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ses/issue/37465/423914>
Chicago Çetin, R. B. , Konan, N. , Bozanoğlu, B. "PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ". Scientific Educational Studies 2 (2018 ): 56-70
RIS TY - JOUR T1 - ANALYZING EDUCATIONAL EXPENDITURES OF TOP ACHIEVING COUNTRIES PRIOR TO PISA 2015 RESULTS AU - Remzi BurçinÇetin, NecdetKonan, BüşraBozanoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 70 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-4527 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ %A Remzi Burçin Çetin , Necdet Konan , Büşra Bozanoğlu %T PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ %D 2018 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Çetin, Remzi Burçin , Konan, Necdet , Bozanoğlu, Büşra . "PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ". Scientific Educational Studies 2 / 1 (June 2018): 56-70 .
AMA Çetin R. B. , Konan N. , Bozanoğlu B. PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ. SES. 2018; 2(1): 56-70.
Vancouver Çetin R. B. , Konan N. , Bozanoğlu B. PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ. Scientific Educational Studies. 2018; 2(1): 56-70.
IEEE R. B. Çetin , N. Konan and B. Bozanoğlu , "PİSA’DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM FİNANSMANININ ULUSLARARASI GÖSTERGELER IŞIĞINDA ANALİZİ", Scientific Educational Studies, vol. 2, no. 1, pp. 56-70, Jun. 2018