Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye’de Sendikalaşma Oranı, Ticari Açıklık Oranı ve Kamu Nihai Tüketim Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz

Year 2023, Volume: 31 Issue: 56, 411 - 440, 28.04.2023
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.02.19

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 1987-2020 dönemi için işsizlik oranı, sendikalaşma oranı, ticari açıklık oranı ve kamu nihai tüketim harcamaları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi ve nedensellik ilişkisini araştırmaktır. ARDL Sınır Testi ve Toda-Yamamoto Nedensellik Testinin kullanıldığı analizde işsizlik oranı, sendikalaşma oranı, ticari açıklık oranı ve kamu nihai tüketim harcamaları arasında eş bütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. İşsizlik oranı üzerinde sendikalaşma oranının negatif, ticari açıklık oranı ile kamu nihai tüketim harcamalarının ise pozitif bir etkisi olduğu saptanmıştır. Ayrıca sendikalaşma oranından ve kamu nihai tüketim harcamalarından işsizlik oranına doğru tek yönlü, sendikalaşma oranı ile ticari açıklık oranı arasında ise çift yönlü bir nedensellik bulunmuştur.

References

 • Abada, F.C. et al. (2021), “An Assessment of Inclusive Growth Policy as a Determinant of Unemployment Reduction in Nigeria: an Application of Autoregressive Distributed (ARDL) Bound Test Approach”, Montenegrin Journal of Economics, 17(4), 169-181.
 • Abouelfarag, H.A. & R. Qutb (2020), “Does Government Expenditure Reduce Unemployment in Egypt?”, Journal of Economic and Administrative Sciences, 36(1), 1-20.
 • Abrams, B.A. (1999), “The effect of Government Size on the Unemployment Rate”, Public Choice, 99(3/4), 395-401.
 • Abugamea, G. (2018), “Determinants of Unemployment: Empirical Evidence from Palestine”, MPRA Paper No. 89424, 1-11.
 • Adib, N.S.Y.M. et al. (2021), “Simulating the Upcoming Trend of Malaysia’s Unemployment Rate Using Multiple Linear Regression”, in: A. Mohamed et al. (eds.), 6th International Conference, Soft Computing in Data Science, CCIS, 1489, 174-182.
 • Akcan, A.F. & M. Ener (2018), “Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 263-285.
 • Aktar, İ. & L. Öztürk (2009), “Can Unemployment Be Cured by Economic Growth and Foreign Direct Investment in Turkey?”, International Research Journal of Finance and Economics, 1(27), 203-211.
 • Amable, B. et al. (2007), “Institutions, Chômage et Inactivité dans Les Pays de l’OCDE”, Revue Economique, 58(3), 683-692.
 • Anyanwu, J.C. (2013), “Characteristics and Macroeconomic Determinants of Youth Employment in Africa”, African Development Review, 25(2), 107-129.
 • Avcı, M. (1992), “İş Güvencesi”, 91 Yılı Eğitim Seminerlerimiz, Ankara: Öz İplik-İş Sendikası Yayınları.
 • Aysu, A. & G. Dökmen (2011), “An Investigation on the Relationship between Government Size and Unemployment Rate: Evidence from OECD Countries”, Sosyoekonomi, 16(16), 179-190.
 • Baccaro, L. & D. Rei (2005), “Institutional Determinants of Unemployment in OECD Countries: A Time Series Cross-Section Analysis (1960-98)”, Discussion Paper, International Institute for Labour Studies, 1-67.
 • Ball, L. et al. (1988), “The New Keynesian Economics and the Output Inflation Trade-Off”, Brookings Papers on Economic Activity, 1:1988, 1-82.
 • Bassanini, A. & R.A. Duval (2006), “The Determinants of Unemployment Across OECD Countries: Reassessing The Role of Policies and Institutions”, OECD Economic Studies, No. 42, 2006/1, 7-86.
 • Bayar, Y. (2014), “Effects of Economic Growth, Export and Foreign Direct Investment Inflows on Unemployment in Turkey”, Investment Management and Financial Innovations, 11(2), 20-27.
 • Belot, M.V.K. & J.C. Van Ours (2001), “Unemployment and Labor Market Institutions: An Empirical Analysis”, CentER Discussion Paper, No. 2001-50, 1-23, Macroeconomics.
 • Bertola, G. et al. (2002), “Labor Market Institutions and Demographic Employment Patterns”, Journal of Population Economics, 20(4), 1-45.
 • Bölükbaş, M. (2018), “Devletin Nihai Tüketim Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye İçin Bir Analiz”, IV. International Conference on Applied Economics and Finance, Full Paper Proceeding, 28th-29th-30th November, 566-577.
 • Cameron, D.R. (1978), “The Expansion of the Public Economy: A Comparative Analysis”, The American Political Science Review, 72(4), 1243-1261.
 • Chang, J.J. et al. (2007), “A ‘Managerial’ Trade Unıon and Economic Growth”, European Economic Review, 51(2), 365-384.
 • Chang, S.C. (2007), “The Interactions Among Foreign Direct Investment, Economic Growth, Degree of Openness and Unemployment in Taiwan”, Applied Economics, 39(13), 1647-1661.
 • Cheema, A.R. & A. Atta (2014), “Economic Determinants of Unemployment in Pakistan: Co-integration Analysis”, International Journal of Business and Social Science, 5(3), 209-221.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2022), İsçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayıları Hakkında Tebliğler, <https://www.csgb.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/sendikal-istatistikler/isci-sayilari-ve-sendikalarin-uye-sayilari-hakkinda-tebligler/>, 30.10.2021.
 • Çelik, A. & K. Lordoğlu (2006), “Türkiye’de Resmi Sendikalaşma İstatistiklerinin Sorunları Üstüne”, Çalışma ve Toplum, 2006(2), 11-30.
 • Çelik, N. (1991), Dünyada ve Türkiye'de Sendikal Hareketin Geleceği, 16. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Ankara: Hak-İş Yayını.
 • Demir, F. (1992), Dünyada ve Türkiye’de İşçi Hareketleri, 90’lı Yıllarda Dünya ve Türkiye, Ankara: Öz İplik İş Sendikası Yayını.
 • Dikmen, A.A. (2006), “Bir İlkel Birikim Aracı Olarak Özelleştirme Ve Taşeronlaştırma”, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, Ankara, 41-59.
 • Durkaya, M. & S. Ceylan (2016), “İşsizliğin Azaltılmasında Kamu Kesimi Büyüklüğünün Rolü”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(615), 23-40.
 • Ebi, R.O. & R.C. Ibe (2019), “Government Expenditure and Unemployment: Examination of the Nigerian Evidence”, International Journal of Business & Law Research, 7(1), 25-33.
 • Ekin, N. (1995), Kayıt Dışı Ekonomi Enformel İstihdam, İstanbul: İTO.
 • Erol, H. & G. Aytur (2017), “Türkiye’de İşsizlik ve Sendikalaşma İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(2), 116-127.
 • Feldmann, H. (2009), “Government Size and Unemployment: Evidence from Developing Countries”, The Journal of Developing Areas, 43(1), 315-330.
 • Feldmann, H. (2010), “Government Size and Unemployment in Developing Countries”, Applied Economics Letters, 17(3), 289-292.
 • Fiori, G. et al. (2007), “Employment Outcomes and the Interaction Between Product and Labor Market Deregulation: Are They Substitutes or Complements?”, Discussion Paper Series, IZA DP No: 2770, 1-46.
 • Fouladi, M. (2010), “The Impact of Government Expenditure on GDP, Employment and Private Investment a CGE Model Approach”, Iranian Economic Review, 15(27), 53-76.
 • Froyen, R.T. (2008), Macroeconomics: Theories and Policies, 9th Edition, Prentice Hall.
 • Gatti, D. & A.N. Vaubourg (2008), The Financial Determinants of Unemployment: Do They Interact with Labor Market Institutions, 1-19, <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.522.1923&rep=rep1&type=pdf>, 26.09.2021.
 • Göçer, İ. vd. (2013), “İhracat Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği”, Business and Economics Research Journal, 4(1), 103-120.
 • Gökbayrak, Ş. (2005), “Belediyelerde Taşeronlaşma Uygulamalarının Çalışanlar Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Risk Analizi”, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 123-136.
 • Göktaş, A. & Ö. İşçi (2010), “Türkiye’de İşsizlik Oranının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, 14(20), 279-294.
 • Granger, C.W.J. (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 37(3), 424-438.
 • Granger, C.W.J. (1988), “Some Recent Developments in a Concept of Causality”, Journal of Econometrics, 9, 199-211.
 • Greenwald, B.C. & J.E. Stiglitz (1988), “Examining Alternative Macroeconomic Theories”, Brookings Papers on Economic Activity, 1:1988, 207-270.
 • Gür, B. (2015), “An Analysis of Unemployment Determinants in BRIC Countries”, International Journal of Business and Social Science, 6(1), 192-198.
 • Hooghe, M. & J. Oser (2016), “Trade Union Density and Social Expenditure: A Longitudinal Analysis of Policy Feedback Effects in OECD Countries, 1980-2010”, Journal of European Public Policy, 23(10), 1520-1542.
 • Hussain, T. et al. (2010), “A Coherent Relationship between Economic Growth and Unemployment: An Empirical Evidence from Pakistan”, International Journal of Human and Social Sciences, 5(5), 332-339.
 • ILO (2018), The World Employment and Social Outlook: Trends 2018, <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf>, 30.10.2021.
 • Işıklı, A. (1967), Toplu iş Sözleşmeleri ve Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayını.
 • Kafkas, E.T. (2014), “Avrupa Birliği İşsizlikle Mücadele Stratejisi Işığında Türkiye İçin İşsizlik Sorununda Yeni Bir Paradigma: Çalışma Kredisi”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Hizmetleri, Uzmanlık Tezi.
 • Konukman, A. (1999), “Esnek Üretim Tekniklerinin Türkiye’nin Sanayileşme Stratejisi Açısından Geçerliliği”, TÜRK-İŞ Yıllığı 99, Ankara, 2, 363-382.
 • Mahiroğulları, A. (2001), “Türkiye’de Sendikalaşma Evreleri ve Sendikalaşmayı Etkileyen Unsurlar”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 161-190.
 • Muammil, S. (2018), “The Effect of Government Expenditure and Private Investment on Work Opportunities and Unemployment Rate in Indonesia”, Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 76(4), 92-100.
 • Narayan, P.K. & S. Narayan (2005), “Estimating Income and Price Elasticities of Imports for Fiji in a Cointegration Framework”, Economic Modelling, 22(3), 423-438.
 • Nepram, D. et al. (2021), “The Effect of Government Expenditure on Unemployment in India: A State Level Analysis”, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 763-769.
 • Nickell, S. & R. Layard (1999), “Labor Market Institutions and Economic Performance”, Handbook of Labor Economics, Chapter 46, 3029-3084.
 • Nickell, S. (1997), “Unemployment and Labour Market Rigidities: Europe Versus North America”, The Journal of Economic Perspectives, 11(3), 55-74.
 • Nickell, S. et al. (2005), “Unemployment in the OECD Since the 1960s: What Do We Know?”, The Economic Journal, 115, 1-27.
 • Oniore, J.O. et al. (2015), “Macroeconomic Determinants of Unemployment in Nigeria”, International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(10), 215-230.
 • Orlandi, F. (2012), “Structural Unemployment and its Determinants in the EU Countries”, European Economy, Economic Papers, 455, 1-41.
 • Öke, K. & S. Kurt (2003), “Yeni Süreç ve Sendikaların Temsil Sorunu”, içinde: A. Köse vd. (eds.), İktisat Üzerine Yazılar I: Küresel Düzen, Birikim, Devlet ve Sınıflar (191-218), İstanbul: İletişim.
 • Öngider, S. (1994), Kriz ve Sendikal Hareket, İstanbul: Devinim Yayınları.
 • Özsağır, A. (2000), “Küresel İşsizlik Krizi ve İşsizlikle Mücadele Politikaları”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 43-44, 281-312.
 • Peker, O. & M. Bölükbaş (2012), “Türkiye’de İşsizliği Belirleyen Faktörlerin Ampirik Bir Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), 33-43.
 • Pesaran, M.H. et al. (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Saraireh, S. (2020), “The Impact of Government Expenditures on Unemployment: A Case Study of Jordan”, Asian Journal of Economic Modelling, 8(3), 189-203.
 • Selase, A.E. (2019), “Impact of Disaggregated Public Expenditure on Unemployment Rate of Selected African Countries: A Panel Dynamic Analysis Approach”, American International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences, 1(2), 47-57.
 • Shoorekchali, J.M. & M.Z. Gharavi (2021), “The Effect of Government Size on Unemployment in Iran: New Evidence from the Markov-Switching Model”, Journal of Iranian Economic Issues, 8(1), 333-359.
 • Stockhammer, E. (2000), “Explaining European Unemployment: Testing the NAIRU Theory and a Keynesian Approach”, Vienna University of Economics & B.A. Working Paper No. 68, 18(1), 1-24.
 • Şahin, L. & K. Yıldırım (2015), “On Dokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İşsizlikle Mücadele Politikaları”, Çalışma ve Toplum, 2015/2, 111-152.
 • Şahin, M. & Ç. Özenç, (2007), “Kamu Harcamaları ile Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 200-225.
 • Şen, M. (2018), “Geçmişten Günümüze Türkiye’de İşsizliğin Seyri: İşsizlikle Mücadelede Türkiye İş Kurumu (İşkur)”, 2nd International Symposium Humanities and Social Sciences, 04-07 August, / COMRAT, 96-116.
 • Şenkal, A. (1999), Sendikasız Endüstri İlişkileri, Ankara: Kamu-İş.
 • Tarı, R. & H. Bakkal (2017), “Türkiye’de İşsizliğin Belirleyicileri”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 1-18.
 • Temel, H.Y. & H. Yapraklı (2015), “Küreselleşen Dünyada İşsizlik”, Conference: ICEP, At: Makedonya, July, 1-11.
 • Toda, H.Y. & T. Yamamoto, (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2020), “İşteki Durum ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilenler”, Haber Bülteni, <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-Mayis-2020-33789>, 30.10.2021.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2020), Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, İktisadi Faaliyet Kollarına (A21) Göre Cari Fiyatlarla, NACE Rev.2, <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulusal-hesaplar-113>, 30.10.2021.
 • Wajid, A. & R. Kalim (2013), “The Impact of Inflation and Economic Growth on Unemployment: Time Series Evidence from Pakistan”, Proceedings of 3rd International Conference on Business Management, Lahore, Pakistan, 1-22.
 • World Bank (2022), Unemployment, Total (% of Total Labor Force) (National Estimate)-Turkey, <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?end=2020&locations=TR-AE&start=1980>, 30.10.2021.
 • Yazıcı, E. (2001), “Endüstri İlişkileri Sisteminde Değişimi Üreten Temel Dinamikler”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 3(3), 1-12.
 • Yürük, B. & H. Acaroğlu (2021), “Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi”, Journal of Economy Culture and Society, 63, 93-110.
 • Zhao, L. (1998), “The Impact of Foreign Direct Investment on Wages and Employment”, Oxford Economic Papers, 50(2), 284-301.

Effect on Unemployment of Unionization Rate, Trade Openness Rate and Public Final Consumption Expenditures in Türkiye: An Empirical Analysis

Year 2023, Volume: 31 Issue: 56, 411 - 440, 28.04.2023
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.02.19

Abstract

This study investigates the long-term relationship and causality relationship between the unemployment rate, unionisation rate, trade openness rate and public final consumption expenditures for 1987-2020 in Türkiye. The analysis using ARDL Bounds Test and Toda-Yamamoto Causality Test determined a cointegration relationship between the unemployment rate, unionisation rate, trade openness rate and public final consumption expenditures. It has been detected that the unionisation rate has a negative effect on the unemployment rate, while the trade openness rate and public final consumption expenditures have a positive impact. In addition, unidirectional causality was found from the unionisation rate and public final consumption expenditures to the unemployment rate, and bidirectional causality between the unionisation rate and trade openness rate.

References

 • Abada, F.C. et al. (2021), “An Assessment of Inclusive Growth Policy as a Determinant of Unemployment Reduction in Nigeria: an Application of Autoregressive Distributed (ARDL) Bound Test Approach”, Montenegrin Journal of Economics, 17(4), 169-181.
 • Abouelfarag, H.A. & R. Qutb (2020), “Does Government Expenditure Reduce Unemployment in Egypt?”, Journal of Economic and Administrative Sciences, 36(1), 1-20.
 • Abrams, B.A. (1999), “The effect of Government Size on the Unemployment Rate”, Public Choice, 99(3/4), 395-401.
 • Abugamea, G. (2018), “Determinants of Unemployment: Empirical Evidence from Palestine”, MPRA Paper No. 89424, 1-11.
 • Adib, N.S.Y.M. et al. (2021), “Simulating the Upcoming Trend of Malaysia’s Unemployment Rate Using Multiple Linear Regression”, in: A. Mohamed et al. (eds.), 6th International Conference, Soft Computing in Data Science, CCIS, 1489, 174-182.
 • Akcan, A.F. & M. Ener (2018), “Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 263-285.
 • Aktar, İ. & L. Öztürk (2009), “Can Unemployment Be Cured by Economic Growth and Foreign Direct Investment in Turkey?”, International Research Journal of Finance and Economics, 1(27), 203-211.
 • Amable, B. et al. (2007), “Institutions, Chômage et Inactivité dans Les Pays de l’OCDE”, Revue Economique, 58(3), 683-692.
 • Anyanwu, J.C. (2013), “Characteristics and Macroeconomic Determinants of Youth Employment in Africa”, African Development Review, 25(2), 107-129.
 • Avcı, M. (1992), “İş Güvencesi”, 91 Yılı Eğitim Seminerlerimiz, Ankara: Öz İplik-İş Sendikası Yayınları.
 • Aysu, A. & G. Dökmen (2011), “An Investigation on the Relationship between Government Size and Unemployment Rate: Evidence from OECD Countries”, Sosyoekonomi, 16(16), 179-190.
 • Baccaro, L. & D. Rei (2005), “Institutional Determinants of Unemployment in OECD Countries: A Time Series Cross-Section Analysis (1960-98)”, Discussion Paper, International Institute for Labour Studies, 1-67.
 • Ball, L. et al. (1988), “The New Keynesian Economics and the Output Inflation Trade-Off”, Brookings Papers on Economic Activity, 1:1988, 1-82.
 • Bassanini, A. & R.A. Duval (2006), “The Determinants of Unemployment Across OECD Countries: Reassessing The Role of Policies and Institutions”, OECD Economic Studies, No. 42, 2006/1, 7-86.
 • Bayar, Y. (2014), “Effects of Economic Growth, Export and Foreign Direct Investment Inflows on Unemployment in Turkey”, Investment Management and Financial Innovations, 11(2), 20-27.
 • Belot, M.V.K. & J.C. Van Ours (2001), “Unemployment and Labor Market Institutions: An Empirical Analysis”, CentER Discussion Paper, No. 2001-50, 1-23, Macroeconomics.
 • Bertola, G. et al. (2002), “Labor Market Institutions and Demographic Employment Patterns”, Journal of Population Economics, 20(4), 1-45.
 • Bölükbaş, M. (2018), “Devletin Nihai Tüketim Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye İçin Bir Analiz”, IV. International Conference on Applied Economics and Finance, Full Paper Proceeding, 28th-29th-30th November, 566-577.
 • Cameron, D.R. (1978), “The Expansion of the Public Economy: A Comparative Analysis”, The American Political Science Review, 72(4), 1243-1261.
 • Chang, J.J. et al. (2007), “A ‘Managerial’ Trade Unıon and Economic Growth”, European Economic Review, 51(2), 365-384.
 • Chang, S.C. (2007), “The Interactions Among Foreign Direct Investment, Economic Growth, Degree of Openness and Unemployment in Taiwan”, Applied Economics, 39(13), 1647-1661.
 • Cheema, A.R. & A. Atta (2014), “Economic Determinants of Unemployment in Pakistan: Co-integration Analysis”, International Journal of Business and Social Science, 5(3), 209-221.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2022), İsçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayıları Hakkında Tebliğler, <https://www.csgb.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/sendikal-istatistikler/isci-sayilari-ve-sendikalarin-uye-sayilari-hakkinda-tebligler/>, 30.10.2021.
 • Çelik, A. & K. Lordoğlu (2006), “Türkiye’de Resmi Sendikalaşma İstatistiklerinin Sorunları Üstüne”, Çalışma ve Toplum, 2006(2), 11-30.
 • Çelik, N. (1991), Dünyada ve Türkiye'de Sendikal Hareketin Geleceği, 16. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Ankara: Hak-İş Yayını.
 • Demir, F. (1992), Dünyada ve Türkiye’de İşçi Hareketleri, 90’lı Yıllarda Dünya ve Türkiye, Ankara: Öz İplik İş Sendikası Yayını.
 • Dikmen, A.A. (2006), “Bir İlkel Birikim Aracı Olarak Özelleştirme Ve Taşeronlaştırma”, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, Ankara, 41-59.
 • Durkaya, M. & S. Ceylan (2016), “İşsizliğin Azaltılmasında Kamu Kesimi Büyüklüğünün Rolü”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(615), 23-40.
 • Ebi, R.O. & R.C. Ibe (2019), “Government Expenditure and Unemployment: Examination of the Nigerian Evidence”, International Journal of Business & Law Research, 7(1), 25-33.
 • Ekin, N. (1995), Kayıt Dışı Ekonomi Enformel İstihdam, İstanbul: İTO.
 • Erol, H. & G. Aytur (2017), “Türkiye’de İşsizlik ve Sendikalaşma İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(2), 116-127.
 • Feldmann, H. (2009), “Government Size and Unemployment: Evidence from Developing Countries”, The Journal of Developing Areas, 43(1), 315-330.
 • Feldmann, H. (2010), “Government Size and Unemployment in Developing Countries”, Applied Economics Letters, 17(3), 289-292.
 • Fiori, G. et al. (2007), “Employment Outcomes and the Interaction Between Product and Labor Market Deregulation: Are They Substitutes or Complements?”, Discussion Paper Series, IZA DP No: 2770, 1-46.
 • Fouladi, M. (2010), “The Impact of Government Expenditure on GDP, Employment and Private Investment a CGE Model Approach”, Iranian Economic Review, 15(27), 53-76.
 • Froyen, R.T. (2008), Macroeconomics: Theories and Policies, 9th Edition, Prentice Hall.
 • Gatti, D. & A.N. Vaubourg (2008), The Financial Determinants of Unemployment: Do They Interact with Labor Market Institutions, 1-19, <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.522.1923&rep=rep1&type=pdf>, 26.09.2021.
 • Göçer, İ. vd. (2013), “İhracat Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği”, Business and Economics Research Journal, 4(1), 103-120.
 • Gökbayrak, Ş. (2005), “Belediyelerde Taşeronlaşma Uygulamalarının Çalışanlar Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Risk Analizi”, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 123-136.
 • Göktaş, A. & Ö. İşçi (2010), “Türkiye’de İşsizlik Oranının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, 14(20), 279-294.
 • Granger, C.W.J. (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 37(3), 424-438.
 • Granger, C.W.J. (1988), “Some Recent Developments in a Concept of Causality”, Journal of Econometrics, 9, 199-211.
 • Greenwald, B.C. & J.E. Stiglitz (1988), “Examining Alternative Macroeconomic Theories”, Brookings Papers on Economic Activity, 1:1988, 207-270.
 • Gür, B. (2015), “An Analysis of Unemployment Determinants in BRIC Countries”, International Journal of Business and Social Science, 6(1), 192-198.
 • Hooghe, M. & J. Oser (2016), “Trade Union Density and Social Expenditure: A Longitudinal Analysis of Policy Feedback Effects in OECD Countries, 1980-2010”, Journal of European Public Policy, 23(10), 1520-1542.
 • Hussain, T. et al. (2010), “A Coherent Relationship between Economic Growth and Unemployment: An Empirical Evidence from Pakistan”, International Journal of Human and Social Sciences, 5(5), 332-339.
 • ILO (2018), The World Employment and Social Outlook: Trends 2018, <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf>, 30.10.2021.
 • Işıklı, A. (1967), Toplu iş Sözleşmeleri ve Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayını.
 • Kafkas, E.T. (2014), “Avrupa Birliği İşsizlikle Mücadele Stratejisi Işığında Türkiye İçin İşsizlik Sorununda Yeni Bir Paradigma: Çalışma Kredisi”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Hizmetleri, Uzmanlık Tezi.
 • Konukman, A. (1999), “Esnek Üretim Tekniklerinin Türkiye’nin Sanayileşme Stratejisi Açısından Geçerliliği”, TÜRK-İŞ Yıllığı 99, Ankara, 2, 363-382.
 • Mahiroğulları, A. (2001), “Türkiye’de Sendikalaşma Evreleri ve Sendikalaşmayı Etkileyen Unsurlar”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 161-190.
 • Muammil, S. (2018), “The Effect of Government Expenditure and Private Investment on Work Opportunities and Unemployment Rate in Indonesia”, Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 76(4), 92-100.
 • Narayan, P.K. & S. Narayan (2005), “Estimating Income and Price Elasticities of Imports for Fiji in a Cointegration Framework”, Economic Modelling, 22(3), 423-438.
 • Nepram, D. et al. (2021), “The Effect of Government Expenditure on Unemployment in India: A State Level Analysis”, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 763-769.
 • Nickell, S. & R. Layard (1999), “Labor Market Institutions and Economic Performance”, Handbook of Labor Economics, Chapter 46, 3029-3084.
 • Nickell, S. (1997), “Unemployment and Labour Market Rigidities: Europe Versus North America”, The Journal of Economic Perspectives, 11(3), 55-74.
 • Nickell, S. et al. (2005), “Unemployment in the OECD Since the 1960s: What Do We Know?”, The Economic Journal, 115, 1-27.
 • Oniore, J.O. et al. (2015), “Macroeconomic Determinants of Unemployment in Nigeria”, International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(10), 215-230.
 • Orlandi, F. (2012), “Structural Unemployment and its Determinants in the EU Countries”, European Economy, Economic Papers, 455, 1-41.
 • Öke, K. & S. Kurt (2003), “Yeni Süreç ve Sendikaların Temsil Sorunu”, içinde: A. Köse vd. (eds.), İktisat Üzerine Yazılar I: Küresel Düzen, Birikim, Devlet ve Sınıflar (191-218), İstanbul: İletişim.
 • Öngider, S. (1994), Kriz ve Sendikal Hareket, İstanbul: Devinim Yayınları.
 • Özsağır, A. (2000), “Küresel İşsizlik Krizi ve İşsizlikle Mücadele Politikaları”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 43-44, 281-312.
 • Peker, O. & M. Bölükbaş (2012), “Türkiye’de İşsizliği Belirleyen Faktörlerin Ampirik Bir Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), 33-43.
 • Pesaran, M.H. et al. (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Saraireh, S. (2020), “The Impact of Government Expenditures on Unemployment: A Case Study of Jordan”, Asian Journal of Economic Modelling, 8(3), 189-203.
 • Selase, A.E. (2019), “Impact of Disaggregated Public Expenditure on Unemployment Rate of Selected African Countries: A Panel Dynamic Analysis Approach”, American International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences, 1(2), 47-57.
 • Shoorekchali, J.M. & M.Z. Gharavi (2021), “The Effect of Government Size on Unemployment in Iran: New Evidence from the Markov-Switching Model”, Journal of Iranian Economic Issues, 8(1), 333-359.
 • Stockhammer, E. (2000), “Explaining European Unemployment: Testing the NAIRU Theory and a Keynesian Approach”, Vienna University of Economics & B.A. Working Paper No. 68, 18(1), 1-24.
 • Şahin, L. & K. Yıldırım (2015), “On Dokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İşsizlikle Mücadele Politikaları”, Çalışma ve Toplum, 2015/2, 111-152.
 • Şahin, M. & Ç. Özenç, (2007), “Kamu Harcamaları ile Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 200-225.
 • Şen, M. (2018), “Geçmişten Günümüze Türkiye’de İşsizliğin Seyri: İşsizlikle Mücadelede Türkiye İş Kurumu (İşkur)”, 2nd International Symposium Humanities and Social Sciences, 04-07 August, / COMRAT, 96-116.
 • Şenkal, A. (1999), Sendikasız Endüstri İlişkileri, Ankara: Kamu-İş.
 • Tarı, R. & H. Bakkal (2017), “Türkiye’de İşsizliğin Belirleyicileri”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 1-18.
 • Temel, H.Y. & H. Yapraklı (2015), “Küreselleşen Dünyada İşsizlik”, Conference: ICEP, At: Makedonya, July, 1-11.
 • Toda, H.Y. & T. Yamamoto, (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2020), “İşteki Durum ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilenler”, Haber Bülteni, <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-Mayis-2020-33789>, 30.10.2021.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2020), Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, İktisadi Faaliyet Kollarına (A21) Göre Cari Fiyatlarla, NACE Rev.2, <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulusal-hesaplar-113>, 30.10.2021.
 • Wajid, A. & R. Kalim (2013), “The Impact of Inflation and Economic Growth on Unemployment: Time Series Evidence from Pakistan”, Proceedings of 3rd International Conference on Business Management, Lahore, Pakistan, 1-22.
 • World Bank (2022), Unemployment, Total (% of Total Labor Force) (National Estimate)-Turkey, <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?end=2020&locations=TR-AE&start=1980>, 30.10.2021.
 • Yazıcı, E. (2001), “Endüstri İlişkileri Sisteminde Değişimi Üreten Temel Dinamikler”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 3(3), 1-12.
 • Yürük, B. & H. Acaroğlu (2021), “Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi”, Journal of Economy Culture and Society, 63, 93-110.
 • Zhao, L. (1998), “The Impact of Foreign Direct Investment on Wages and Employment”, Oxford Economic Papers, 50(2), 284-301.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Sevilay SARİCA
Çankırı Karatekin Üniversitesi
0000-0002-0661-4260
Türkiye

Publication Date April 28, 2023
Submission Date June 4, 2022
Acceptance Date April 7, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 31 Issue: 56

Cite

Bibtex @research article { sosyoekonomi1126197, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2023}, volume = {31}, number = {56}, pages = {411 - 440}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2023.02.19}, title = {Türkiye’de Sendikalaşma Oranı, Ticari Açıklık Oranı ve Kamu Nihai Tüketim Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Sarica, Sevilay} }
APA Sarica, S. (2023). Türkiye’de Sendikalaşma Oranı, Ticari Açıklık Oranı ve Kamu Nihai Tüketim Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz . Sosyoekonomi , 31 (56) , 411-440 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.19
MLA Sarica, S. "Türkiye’de Sendikalaşma Oranı, Ticari Açıklık Oranı ve Kamu Nihai Tüketim Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz" . Sosyoekonomi 31 (2023 ): 411-440 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/76947/1126197>
Chicago Sarica, S. "Türkiye’de Sendikalaşma Oranı, Ticari Açıklık Oranı ve Kamu Nihai Tüketim Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz". Sosyoekonomi 31 (2023 ): 411-440
RIS TY - JOUR T1 - Effect on Unemployment of Unionization Rate, Trade Openness Rate and Public Final Consumption Expenditures in Türkiye: An Empirical Analysis AU - SevilaySarica Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.19 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.19 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 411 EP - 440 VL - 31 IS - 56 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.19 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.02.19 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Türkiye’de Sendikalaşma Oranı, Ticari Açıklık Oranı ve Kamu Nihai Tüketim Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz %A Sevilay Sarica %T Türkiye’de Sendikalaşma Oranı, Ticari Açıklık Oranı ve Kamu Nihai Tüketim Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz %D 2023 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 31 %N 56 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.19 %U 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.19
ISNAD Sarica, Sevilay . "Türkiye’de Sendikalaşma Oranı, Ticari Açıklık Oranı ve Kamu Nihai Tüketim Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz". Sosyoekonomi 31 / 56 (April 2023): 411-440 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.02.19
AMA Sarica S. Türkiye’de Sendikalaşma Oranı, Ticari Açıklık Oranı ve Kamu Nihai Tüketim Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Sosyoekonomi. 2023; 31(56): 411-440.
Vancouver Sarica S. Türkiye’de Sendikalaşma Oranı, Ticari Açıklık Oranı ve Kamu Nihai Tüketim Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Sosyoekonomi. 2023; 31(56): 411-440.
IEEE S. Sarica , "Türkiye’de Sendikalaşma Oranı, Ticari Açıklık Oranı ve Kamu Nihai Tüketim Harcamalarının İşsizlik Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz", Sosyoekonomi, vol. 31, no. 56, pp. 411-440, Apr. 2023, doi:10.17233/sosyoekonomi.2023.02.19