Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

An Assestment On Wall-Paintings Of Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Mosque In Koçarlı-Cincin Willage In The Context Of Landscape-Paintings In Ottoman Architecture

Year 2016, Volume 25, Issue 2, 277 - 293, 29.12.2016
https://doi.org/10.29135/std.282189

Abstract

Being one of the most important centers of “the landed proprietaries” in the Ottoman Empire, Cihanoğulları built many architectural pieces in Aydın, Koçarlı and the surrounding towns and decorated these places with depictions reflecting the characteristics of the era. This study has examined the wall-paintings of the Cihanoğlu Abdülaziz Efendi Mosque located in Cincin Village in Koçarlı, district of Aydın province and has analysed the wall-paintings in accordance with the techniques used for the portraits, subject contents and the place of these wall-paintings in Ottoman architectural decoration.


References

 • And, Metin (2004), Osmanlı Tasvir Sanatları: I Minyatür, İstanbul.
 • Arel, Ayda, (1985), Ege Bölgesinde Ayanlık Dönemi Yapıları, Ege’de Mimarlık Sempozyumu, 148-164, İzmir.
 • Arel, Ayda, (1987), Cincin Köyünde Cihanoğullarına Ait Yapılar, IV. Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, 43-76, Ankara.
 • Arık, Rüçhan, (1997), Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı 1700-1850, Ankara.
 • Arık, Rüçhan, (1976), Yozgat’ta Resimli Bir Cami ve Bir Ev, Sanat Dünyamız 2/7, 24-29.
 • Arık, Rüçhan, (1975), Anadolu’da Bir Halk Ressamı Zileli Emin, Türkiyemiz, 16, 9-13.
 • Atasoy, Nurhan - Çağman, Filiz, (1974), Türk Minyatür Sanatı, İstanbul.
 • Atasoy, Nurhan, (1965), Türk Minyatür Sanatında Tarihi Gerçekçilik, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Yıllığı, I, 103-108.
 • Bozer, Rüstem, (1987), Kula-Emre Köyünde Resimli Bir Cami, Türkiyemiz 18/53, 17-22.
 • Çağlayan, Nilgün, (1995), 16. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Minyatür Sanatı ve Kanuni Dönemi Minyatür Sanatçısı Matrakçı Nasuh, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çöl, Nilgün, (2002), Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde Kurşunlu Camiinin Duvar Resimlerinin Geleneksel Türk Duvar Resim Sanatı Çerçevesinde Değerlendirmesi: Osmanlı Sanatı Çerçevesinde Duvar Resmi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anadolu Sanat Dergisi, 12, 49-66.
 • Derman, Mustafa Uğur, (1976), Benzeri Olmayan Bir Sanat Albümü: Gazneli Mahmut Mecmuası, Türkiyemiz 7/19, 24-29.
 • Erkan, Davut, (1976), Matrakçı Nasuh’un Hayatı ve Eserleri Üzerine Notlar, Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, Sayı 37, 181-197.
 • Gökbel, Asaf, (1936), Aydın Tarihi, Aydın.
 • Gürsoy, Elif, (2015), Uşak›ta Perde Motifli Mihraplar, ASOS Journal: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 3, Sayı 10, Mart 139-154.
 • Hatipoğlu, Oktay, (2007), XIX. Yüzyılda Osmanlı Camilerinde Kalem İşi Tezyinatı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • İrepoğlu, Gül, (1997), Ressam Levni, P Sanat Kültür Antika, 18, 86-105, İstanbul.
 • İrepoğlu, Gül, (1993). Osmanlı Minyatür Sanatında Klasik Dönem, Türk Kültüründe Sanat ve Mimari Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler, İstanbul: 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, 173-87.
 • Kokal, Ömer, (2014).“Sanat İle Zanaat Arasında” Mimarizim: Mimarlık ve Tasarım Yayın Platformu, 17 Aralık 4.
 • Kuyulu Ersoy, İnci - ÇELİK, Esra, (2014), Kocaeli Yapılarında Bulunan Resimli Bezemelerden Örnekler, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 02-04 Mayıs, 1661-1665, Kocaeli.
 • Kuyulu Ersoy, İnci, (1998), İzmir ve Çevresindeki Bir Grup Duvar Resminin Düşündürdükleri, II. Uluslararası İzmir Sempozyumu, 57-78, İzmir.
 • Kuyulu, İnci, (1988). Geç Dönem Anadolu Tasvir Sanatından Yeni Bir Örnek: Soma Damgacı Camii, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi, IV, 67-78.
 • Kürüm, Mükerrem, (20014). ”Cincin Köyü Hacı Abdülaziz Efendi Camii”, Aydın İl Tarihi, Ankara 2014.
 • Mahir, Banu, (2005). Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul.
 • Özbek, Yıldıray, (2014). “Kapadokya’da Osmanlı Dönemi Duvar resimlerinde Kent Tasvirleri” MJH: Mediterranean Journal of Humanities, Antalya, IV/I, 215-230.
 • Özgül, Gönül Eda, (2012). ”Farklı Bir Görme Biçimi Olarak Tasvir: Matrakçı Nasuh’un Topografik Tasvirleri, Milli Folklör, Yıl 24, Sayı 96, C.12, 156-169.
 • Renda, Günsel, (1977). Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı 1700-1850, Ankara.
 • Renda, Günsel, (1985). 19. Yüzyılda Kalem İşi, Nakış ve Duvar Resmi, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.4, 1531, İstanbul.
 • Şener, Dilek, (2011), XVIII-XIX. Yüzyıllarda Anadolu Duvar Resimleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tanındı, Zeren, (1983), İslam Resminde Kutsal Kent ve Yöre Tasvirleri, Journal of Turkish Studies - 7. Orhan Şaik Gökyay Armağanı, II, 407-437.
 • Tanman, Baha, (1993), Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii Şadırvanı’nın Kubbesinde Zileli Emin’in Yarattığı Osmanlı Dünyası ve Bu Dünyaya Yansıyan Kişiliği, Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar - Güner İnal’a Armağan, 491-522, Ankara.
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi; Menteşe Livası Tapu Tahrir Defteri, Numara U10, Sayfa 2056.
 • Tekinalp, Pelin Şahin, (2006), Duvar Resimlerinde Köşk, Kasır ve Saraylar, 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu [23-26 Kasım, İstanbul] Bildirileri, C.I, 113-131, İstanbul.
 • Tekinalp, Pelin Şahin, (1999), Yıldız Sarayı Kompleksi Duvar Resimleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tekinalp, Pelin Şahin, (2004). Batılılaşma Dönemi Duvar Resimleri, Türkler Ansiklopedisi, 15, 440-447, Ankara.
 • Ünver, Erdem, (1992). “Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn’de Doğaya Bakış Açısı” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yum, Şelale, (1995). “Son Dönem Osmanlı Saray Yapılarındaki Bazı Tasvirler Üzerine Gözlemler” 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildirileri, Ankara C.3, 544-555.
 • Yurtsal, Tuğçe, (2009). “ Aydın ve Denizli Camilerinde Duvar Resimleri” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi” Ankara.

Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi

Year 2016, Volume 25, Issue 2, 277 - 293, 29.12.2016
https://doi.org/10.29135/std.282189

Abstract

Ege Bölgesi’nin önemli “Ayanlık” merkezlerinden birisi olan Aydın’da, Cihanoğulları; Aydın ili ve Koçarlı ilçesi merkez olmak üzere çevre köy ve yerleşim yerlerinde birçok mimari eser inşa etmişler ve bu eserleri, dönemin özelliklerine göre de çeşitli tasvirlerle donatmışlardır. Bu çalışmada Aydın ili Koçarlı ilçesi Cincin Köyü Cihanoğlu Abdülaziz Efendi Camii (1785) duvar resimleri ele alınarak incelenmiş, tasvirlerin yapılış teknikleri, konu içerikleri ve Osmanlı mimarisi süslemeleri içerisindeki yeri bakımından ele alınıp incelenmiştir. 

References

 • And, Metin (2004), Osmanlı Tasvir Sanatları: I Minyatür, İstanbul.
 • Arel, Ayda, (1985), Ege Bölgesinde Ayanlık Dönemi Yapıları, Ege’de Mimarlık Sempozyumu, 148-164, İzmir.
 • Arel, Ayda, (1987), Cincin Köyünde Cihanoğullarına Ait Yapılar, IV. Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, 43-76, Ankara.
 • Arık, Rüçhan, (1997), Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı 1700-1850, Ankara.
 • Arık, Rüçhan, (1976), Yozgat’ta Resimli Bir Cami ve Bir Ev, Sanat Dünyamız 2/7, 24-29.
 • Arık, Rüçhan, (1975), Anadolu’da Bir Halk Ressamı Zileli Emin, Türkiyemiz, 16, 9-13.
 • Atasoy, Nurhan - Çağman, Filiz, (1974), Türk Minyatür Sanatı, İstanbul.
 • Atasoy, Nurhan, (1965), Türk Minyatür Sanatında Tarihi Gerçekçilik, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Yıllığı, I, 103-108.
 • Bozer, Rüstem, (1987), Kula-Emre Köyünde Resimli Bir Cami, Türkiyemiz 18/53, 17-22.
 • Çağlayan, Nilgün, (1995), 16. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Minyatür Sanatı ve Kanuni Dönemi Minyatür Sanatçısı Matrakçı Nasuh, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çöl, Nilgün, (2002), Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde Kurşunlu Camiinin Duvar Resimlerinin Geleneksel Türk Duvar Resim Sanatı Çerçevesinde Değerlendirmesi: Osmanlı Sanatı Çerçevesinde Duvar Resmi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anadolu Sanat Dergisi, 12, 49-66.
 • Derman, Mustafa Uğur, (1976), Benzeri Olmayan Bir Sanat Albümü: Gazneli Mahmut Mecmuası, Türkiyemiz 7/19, 24-29.
 • Erkan, Davut, (1976), Matrakçı Nasuh’un Hayatı ve Eserleri Üzerine Notlar, Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, Sayı 37, 181-197.
 • Gökbel, Asaf, (1936), Aydın Tarihi, Aydın.
 • Gürsoy, Elif, (2015), Uşak›ta Perde Motifli Mihraplar, ASOS Journal: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 3, Sayı 10, Mart 139-154.
 • Hatipoğlu, Oktay, (2007), XIX. Yüzyılda Osmanlı Camilerinde Kalem İşi Tezyinatı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • İrepoğlu, Gül, (1997), Ressam Levni, P Sanat Kültür Antika, 18, 86-105, İstanbul.
 • İrepoğlu, Gül, (1993). Osmanlı Minyatür Sanatında Klasik Dönem, Türk Kültüründe Sanat ve Mimari Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler, İstanbul: 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, 173-87.
 • Kokal, Ömer, (2014).“Sanat İle Zanaat Arasında” Mimarizim: Mimarlık ve Tasarım Yayın Platformu, 17 Aralık 4.
 • Kuyulu Ersoy, İnci - ÇELİK, Esra, (2014), Kocaeli Yapılarında Bulunan Resimli Bezemelerden Örnekler, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 02-04 Mayıs, 1661-1665, Kocaeli.
 • Kuyulu Ersoy, İnci, (1998), İzmir ve Çevresindeki Bir Grup Duvar Resminin Düşündürdükleri, II. Uluslararası İzmir Sempozyumu, 57-78, İzmir.
 • Kuyulu, İnci, (1988). Geç Dönem Anadolu Tasvir Sanatından Yeni Bir Örnek: Soma Damgacı Camii, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi, IV, 67-78.
 • Kürüm, Mükerrem, (20014). ”Cincin Köyü Hacı Abdülaziz Efendi Camii”, Aydın İl Tarihi, Ankara 2014.
 • Mahir, Banu, (2005). Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul.
 • Özbek, Yıldıray, (2014). “Kapadokya’da Osmanlı Dönemi Duvar resimlerinde Kent Tasvirleri” MJH: Mediterranean Journal of Humanities, Antalya, IV/I, 215-230.
 • Özgül, Gönül Eda, (2012). ”Farklı Bir Görme Biçimi Olarak Tasvir: Matrakçı Nasuh’un Topografik Tasvirleri, Milli Folklör, Yıl 24, Sayı 96, C.12, 156-169.
 • Renda, Günsel, (1977). Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı 1700-1850, Ankara.
 • Renda, Günsel, (1985). 19. Yüzyılda Kalem İşi, Nakış ve Duvar Resmi, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C.4, 1531, İstanbul.
 • Şener, Dilek, (2011), XVIII-XIX. Yüzyıllarda Anadolu Duvar Resimleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tanındı, Zeren, (1983), İslam Resminde Kutsal Kent ve Yöre Tasvirleri, Journal of Turkish Studies - 7. Orhan Şaik Gökyay Armağanı, II, 407-437.
 • Tanman, Baha, (1993), Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii Şadırvanı’nın Kubbesinde Zileli Emin’in Yarattığı Osmanlı Dünyası ve Bu Dünyaya Yansıyan Kişiliği, Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar - Güner İnal’a Armağan, 491-522, Ankara.
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi; Menteşe Livası Tapu Tahrir Defteri, Numara U10, Sayfa 2056.
 • Tekinalp, Pelin Şahin, (2006), Duvar Resimlerinde Köşk, Kasır ve Saraylar, 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu [23-26 Kasım, İstanbul] Bildirileri, C.I, 113-131, İstanbul.
 • Tekinalp, Pelin Şahin, (1999), Yıldız Sarayı Kompleksi Duvar Resimleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tekinalp, Pelin Şahin, (2004). Batılılaşma Dönemi Duvar Resimleri, Türkler Ansiklopedisi, 15, 440-447, Ankara.
 • Ünver, Erdem, (1992). “Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn’de Doğaya Bakış Açısı” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yum, Şelale, (1995). “Son Dönem Osmanlı Saray Yapılarındaki Bazı Tasvirler Üzerine Gözlemler” 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildirileri, Ankara C.3, 544-555.
 • Yurtsal, Tuğçe, (2009). “ Aydın ve Denizli Camilerinde Duvar Resimleri” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi” Ankara.

Details

Subjects Social
Published Date Ekim 2016
Journal Section RESEARCH
Authors

Osman ÜLKÜ
ADNAN MENDERES UNIV
Türkiye

Publication Date December 29, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 25, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { std282189, journal = {Sanat Tarihi Dergisi}, issn = {1300-5707}, eissn = {2636-8064}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2016}, volume = {25}, pages = {277 - 293}, doi = {10.29135/std.282189}, title = {Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ülkü, Osman} }
APA Ülkü, O. (2016). Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi . Sanat Tarihi Dergisi , 25 (2) , 277-293 . DOI: 10.29135/std.282189
MLA Ülkü, O. "Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi" . Sanat Tarihi Dergisi 25 (2016 ): 277-293 <https://dergipark.org.tr/en/pub/std/issue/26044/282189>
Chicago Ülkü, O. "Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi". Sanat Tarihi Dergisi 25 (2016 ): 277-293
RIS TY - JOUR T1 - Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi AU - Osman Ülkü Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.29135/std.282189 DO - 10.29135/std.282189 T2 - Sanat Tarihi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 293 VL - 25 IS - 2 SN - 1300-5707-2636-8064 M3 - doi: 10.29135/std.282189 UR - https://doi.org/10.29135/std.282189 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Journal of Art History Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi %A Osman Ülkü %T Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi %D 2016 %J Sanat Tarihi Dergisi %P 1300-5707-2636-8064 %V 25 %N 2 %R doi: 10.29135/std.282189 %U 10.29135/std.282189
ISNAD Ülkü, Osman . "Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi". Sanat Tarihi Dergisi 25 / 2 (December 2016): 277-293 . https://doi.org/10.29135/std.282189
AMA Ülkü O. Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi. STD. 2016; 25(2): 277-293.
Vancouver Ülkü O. Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi. Sanat Tarihi Dergisi. 2016; 25(2): 277-293.
IEEE O. Ülkü , "Osmanlı Mimarisinde Manzara Resimleri Süslemeciliği Bağlamında Koçarlı-Cincin Köyü Cihanoğlu Hacı Abdülaziz Efendi Camii Duvar Süslemelerinin Değerlendirilmesi", Sanat Tarihi Dergisi, vol. 25, no. 2, pp. 277-293, Dec. 2016, doi:10.29135/std.282189