Year 2018, Volume 8 , Issue 2, Pages 131 - 144 2018-08-15

Investigating Graduate Students’ Scientific Research Skills According to their Advisors: Turkish Republic of Northern Cyprus Sample
Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yeterliliklerinin Danışman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Örneği

Özcan Erkan AKGÜN [1] , Selime GÜNTAŞ [2]


In this study, we aimed to investigate graduate students’ scientific research competencies according to their advisors’ views. The participants of the study were 43 graduate advisors working in Universities in Turkish Republic of Northern Cyprus. In order to collect their views, we used Graduate Students Competencies of Scientific Research Skills Scale, developed by Büyüköztürk and Köklü (1999). There are 33 questions in this three-point Likert type scale. The points are: None, partially, and fully. The study was conducted in survey model. According to results that the doctorate students are better in most of the skills, on the other hand master students are suffering from them in lack of competence. The detailed results were presented in the manuscript. We suggest realizing future research to seek better ways to nurture graduate students with scientific research skills and make causal comparative studies to find out better solutions for implications

Bu araştırmada, tez danışmanlarının görüşlerine dayalı olarak, lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırma yeterliliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’indeki üniversitelerde görev yapmakta olup yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışmanlık yapan 43 öğretim üyesine ulaşılmıştır.  Araştırmada görüşlerin belirlenmesi amacıyla Büyüköztürk ve Köklü’nün (1999) çalışmalarında kullandıkları “Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Araştırma Yeterliklerini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte toplam 33 soru bulunmaktadır.  Ölçekte yer alan maddelerin cevap seçenekleri üçlü derecelendirme ölçeği olarak, Hiç, Kısmen ve Tam seçenekleri ile oluşturulmuştur. Araştırmada, kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde danışman görüşlerine göre doktora öğrencileri birçok açıdan yeterli görülürken, yüksek lisans öğrencilerinin yeterli olmadığı çok sayıda yeterlilik bulunmaktadır. Ayrıca doktora öğrencilerinin bilimsel araştırma yeterlilikleri, yüksek lisans öğrencilerine göre daha yüksek görülmektedir. Bu sonuçlar dikkate alındığında bilimsel araştırma yeterliliklerinin kazandırılması açısından lisansüstü programların özellikle yüksek lisans programlarında gözden geçirilmesi gerektiği söylenebilir. İleride yapılacak araştırmalarda düşük düzeyde araştırma yeterliliklerinin nasıl kazandırılması gerektiği araştırılarak çözüm önerileri geliştirilmelidir. Bu öneriler karşılaştırmalı çalışmalarda incelenerek yerine göre en uygulanabilir çözümler belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır.

 • Alhas, A. (2006). Lisansüstü Eğitim Yapmakta Olan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitime Bakış Açıları (Ankara İli Örneği). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Aslan, G. (2007). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne Kayıtlı Doktora Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretime İlişkin Sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 174, 250-268.
 • Büyüköztürk, Ş. (1996). “Türk Yükseköğretimine Araştırma Eğitimi”. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş., & Köklü, N. (1999). Eğitim bilimleri alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin araştırma yeterlikleri konusunda öğretim üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 23, 112.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2.Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Dördüncü baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirtaşlı, N. (2002). “Lisansüstü Eğitim Programlarına Girişte Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) Sonucunun ve Diğer Ölçütlerin Kullanımına İlişkin Bir Tarama”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1-2), 61-70. Erdem A. R. (2007). Öğretim Üyesinin Bilim İnsanı Yetiştirme Sorumluluğu ve Bu Sorumluluğun Gerektirdiği Mesleki Etik. Akademik Dizayn Dergisi, 1(2), 77-81.
 • Günay, D. (2004). Üniversitenin Niteliği, Akademik Özgürlük ve Üniversite özerkliği. International Congress on Higher Education‘da sunulmuş bildiri. İstanbul. 07 Mayıs 2017 tarihinde www.durmusgunay.com/linkler/12.%C3%9Cniversitenin%20Neli%C4%9 Fi,%20Akademik%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BCkve%C3%9Cniversite %C3%96zerkli%C4%9Fi_.pdf adresinden erişildi.
 • Güven, İ., Tunç, B. (2007). Lisansüstü Öğretim Becerilerinin Akademik Sorunları (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği). Mili Eğitim Dergisi, 173, 157-172.
 • Karakütük, K. (2002). Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme-Lisansüstü Öğretimin Plânlanması (2.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Köksal, H. (1997). Bilim Yuvalarımız: Üniversitelerimiz ve Geleceğimiz. (Der. E. Akalın, H. Aydoğdu ve R. Saraoğlu). Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C. ve Soran, H. (2007). Bilgisayar kursunun bilgisayara yönelik başarı, tutum ve öz-yeterlik inançları üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 203-209.
 • Saracaloğlu, A.S., (2008). Lisansüstü öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri, araştırma kaygıları ve tutumları ile araştırma yeterlikleri arasındaki ilişki. Eğitim Fakültesi Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 5(2), 179–208.
 • Ünal, S., Ada, S. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Ankrara: Nobel Yayınları.
 • Varış, F. (1973a). Türkiye’de Lisansüstü Eğitim ‘‘Sosyal Bilimlerde’. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 34.
 • Varış, F. (1973b). Türkiye’de Lisansüstü Eğitim “Pozitif Bilimlerin Temel ve Uygulamalı Alanlarında”. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 23.
 • Yök (1996). Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete, 01.07.1996, Sayı: 22683), http://www.yok.gov.tr/content/view/417/183/lang,tr/ ET: 07.05.2017 adresinden erişilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Özcan Erkan AKGÜN

Author: Selime GÜNTAŞ

Dates

Publication Date : August 15, 2018

Bibtex @research article { suje365103, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {131 - 144}, doi = {10.19126/suje.365103}, title = {Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yeterliliklerinin Danışman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Örneği}, key = {cite}, author = {AKGÜN, Özcan Erkan and GÜNTAŞ, Selime} }
APA AKGÜN, Ö , GÜNTAŞ, S . (2018). Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yeterliliklerinin Danışman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Örneği. Sakarya University Journal of Education , 8 (2) , 131-144 . DOI: 10.19126/suje.365103
MLA AKGÜN, Ö , GÜNTAŞ, S . "Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yeterliliklerinin Danışman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Örneği". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 131-144 <https://dergipark.org.tr/en/pub/suje/issue/36483/365103>
Chicago AKGÜN, Ö , GÜNTAŞ, S . "Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yeterliliklerinin Danışman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Örneği". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 131-144
RIS TY - JOUR T1 - Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yeterliliklerinin Danışman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Örneği AU - Özcan Erkan AKGÜN , Selime GÜNTAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.365103 DO - 10.19126/suje.365103 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 144 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.365103 UR - https://doi.org/10.19126/suje.365103 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yeterliliklerinin Danışman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Örneği %A Özcan Erkan AKGÜN , Selime GÜNTAŞ %T Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yeterliliklerinin Danışman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Örneği %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 2 %R doi: 10.19126/suje.365103 %U 10.19126/suje.365103
ISNAD AKGÜN, Özcan Erkan , GÜNTAŞ, Selime . "Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yeterliliklerinin Danışman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Örneği". Sakarya University Journal of Education 8 / 2 (August 2018): 131-144 . https://doi.org/10.19126/suje.365103
AMA AKGÜN Ö , GÜNTAŞ S . Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yeterliliklerinin Danışman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Örneği. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(2): 131-144.
Vancouver AKGÜN Ö , GÜNTAŞ S . Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yeterliliklerinin Danışman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Örneği. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(2): 144-131.