Year 2018, Volume 8 , Issue 3, Pages 242 - 262 2018-12-15

Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi
Investigating Classroom Teachers' Creativity Fostering Behaviors

Gülşah BATDAL KARADUMAN [1] , Cavide ÇİFTÇİ [2]


Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleyici davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Tarama modelinde olan araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş ilinde görev yapmakta olan 80 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmen Bilgi Formu" ve Soh (2000) tarafından geliştirilen ve Dikici (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan "Yaratıcılığı Destekleyen Öğretmen İndeksi Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapmanın yanı sıra bağımsız örneklemler t testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin sınıf-içi eğitim öğretim sürecinde yüksek düzeyde yaratıcılığı destekleyici davranışlar gösterdiği bulunmuştur. Öğretmenlerin yaratıcılığı destekleyici davranış gösterme düzeyleri ile medeni durumları, cinsiyetleri, eğitim durumları, okuttukları sınıf düzeyi ve eğitim teknolojisi kullanım sıklıkları arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken; öğretmenlerin mezun oldukları okul ile yaratıcılığı destekleyici davranış gösterme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.

The purpose of the research is to examine the creativity-fostering behaviors of classroom teachers. The sample of the research in the survey model is composed of 80 class teachers who are working in Kahramanmaras province. The data of the research were collected using the "Teacher Information Form" and the "Creativity Fostering Teacher Index Scale" developed by Soh (2000) and adapted to Turkish by Dikici (2013). In the analysis of the data, statistical methods such as independent samples T test, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis H test were used in addition to arithmetic mean and standard deviation. As a result of the research, there was no significant difference between classroom teachers participating in the research in the research process, high levels of creativity fostering behaviors in the classroom teaching activities, teachers' creativity fostering behaviors and marital status, gender, education status, grade level and education technology usage frequency.

 • Akdağ, M. Güneş, H. (2003). Öğretmen Rolünün Yaratıcı Bir Sınıf Ortamı Oluşturmasındaki Önemi. Milli Eğitim Dergisi, 159 (Yaz). http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/159/akdag-gunes.htm adresinden 15.01.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Batdal Karaduman, G. (2016). Kuram İyi de Sınıfda Ne Yapalım Öğretmen El Kitabı, Gelişimin Sihri: Yaratıcılık. (Ed. Nihal Kuyumcu). İstanbul: E Yayınları, 163-187.
 • Dikici, A. (2013). Yaratıcılığı Destekleyen İlköğretim Öğretmenleri İndeksi Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 307-324.
 • Doğanay, A. (2009). Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Öğretimi içinde Öğretim İlke ve Yöntemleri (Ed: Ahmet Doğanay), s.304-356, Ankara: Pegem Akademi.
 • Emir, S., Erdoğan, T., Kuyumcu, A. (2007). Türkçe Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Düzeyleri İle Sosyo-Kültürel Özelliklerinin İlişkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (1), 78-87.
 • Erdoğdu, M. (2006). Yaratıcılık Ile Öğretmen Davranışları Ve Akademik Başarı Arasındaki Ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (Yaz), 95-106. http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6131/82229 adresinden 15.11.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Ilısulu, T. İ. (2013). Yaratıcılığın Insan Hayatındaki Rolü ve Önemi. e-Journal of New World Sciences Academy, 8 (1), 6-14. http://newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-6761-3023-6.pdf adresinden 16.11.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Torrance, E.P. (1977). Creativity in The Classroom: What Research Says to The Teacher. Washington : National Education Association. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED132593.pdf adresinden 16.11.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • San, İ. (2002). Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem Ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin: Yaratıcı Drama Içinde Yaratıcı Drama (Ed: H.Ömer Adıgüzel), 342-363, Ankara: Naturel
 • Yıldırım, B. (2006). Öğretmenlerin Yaratıcılığa Bakış Açısı Ve Ana Sınıfı Çocuklarının Yaratıcılık Düzeylerinin Öğretmenin Yaratıcılık Düzeyine Göre Incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Yenilmez, K. & Yolcu, B. (2007). Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı. Sosyal Bilimler Dergisi. 18, 95-105.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5725-0949
Author: Gülşah BATDAL KARADUMAN (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Author: Cavide ÇİFTÇİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2018

Bibtex @research article { suje406650, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {242 - 262}, doi = {10.19126/suje.406650}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BATDAL KARADUMAN, Gülşah and ÇİFTÇİ, Cavide} }
APA BATDAL KARADUMAN, G , ÇİFTÇİ, C . (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education , 8 (3) , 242-262 . DOI: 10.19126/suje.406650
MLA BATDAL KARADUMAN, G , ÇİFTÇİ, C . "Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 242-262 <https://dergipark.org.tr/en/pub/suje/issue/38210/406650>
Chicago BATDAL KARADUMAN, G , ÇİFTÇİ, C . "Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 242-262
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi AU - Gülşah BATDAL KARADUMAN , Cavide ÇİFTÇİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.406650 DO - 10.19126/suje.406650 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 242 EP - 262 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.406650 UR - https://doi.org/10.19126/suje.406650 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi %A Gülşah BATDAL KARADUMAN , Cavide ÇİFTÇİ %T Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.406650 %U 10.19126/suje.406650
ISNAD BATDAL KARADUMAN, Gülşah , ÇİFTÇİ, Cavide . "Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 / 3 (December 2018): 242-262 . https://doi.org/10.19126/suje.406650
AMA BATDAL KARADUMAN G , ÇİFTÇİ C . Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 242-262.
Vancouver BATDAL KARADUMAN G , ÇİFTÇİ C . Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 262-242.