Research Article
BibTex RIS Cite

Usability of Folk Songs in Turkish Education

Year 2018, Volume: 8 Issue: 4, 286 - 299, 29.12.2018
https://doi.org/10.19126/suje.480111

Abstract

The aim of the research is
to examine the usability in turkish education of folk songs which are one of
the most beautiful oral literary products of Turkish. Another aim of the
research is to provide Turkish teachers with examples of text that they can use
in Turkish lessons. The research was conducted with screening model. As the
study meterial of the research, the source works of folk songs were determined.
The folk songs collected from the source works were examined in terms of their
usability in Turkish education. The collection of study data was carried out by
documentary screening (document review). The findings obtained from the study
metarials were presented with decriptive analysis. The results of the research
are as follows: Folk songs are necessary product to transfer both Turkish and
Turkish culture to future generations, offers rich content in many aspects of
Turkish education, are products that can be used in the process of acquiring
language skills (listening, speaking, reading, writing) and in grammer
activities.

References

 • Akarsu, Sıtkı (2018). Ortaokullarda Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere Şarkılarla Dil Öğretimi Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 24, 138-146.
 • Aktulum, Kubilay (2013). Folklor ve Metinlerarasılık. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Artun, Erman (2013). Türk Halk Edebiyatına Giriş. 8. Baskı. Adana: Karahan Kitabevi.
 • Aslan, Ensar (2017). Türk Halk Edebiyatı. 5. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ayrancı, Bilge Bağcı (2017). Türkçe Öğretim Programı (2017) Temaları İçin Çukurova Bölgesi Türkülerinin Kullanılması. Çukurova Araştırmaları Dergisi, 3(2), 102-116.
 • Babayiğit, Özgür (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Kültürel Öğeleri Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 5(4), 627-648.
 • Bâkiler, Yavuz Bülent (1986). Âşık Veysel-Hayatı ve Şiirleri. İstanbul: Tercüman Gazetesi Eki.
 • Başgöz, İlhan (2008). Türkü. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Büyükyıldız, Zeki (2009). Türk Halk Müziği-Ulusal Türk Müziği. İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim.
 • Çangal, Önder (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Taşıyıcı Olarak Türküler. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, 9-20.
 • Demirel, Özcan (1993). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler, Yöntemler, Teknikler. Ankara: Usem Yayınları.
 • Gündüz, Osman ve Tacettin Şimşek (2014). Dinleme Eğitimi. Ankara: Grafiker Yayınları
 • Kalfa, Mahir (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözlü Kültür Unsurlarının Kullanımı. Mili Folklor, Yıl 25, Sayı 97, 167-177.
 • Kamiloğlu, Ramazan (2016). Türk Halk Müziğindeki Türkülerin Bazılarında Geçen Tasavvufi Temalar. İnönü Üniversitesi Kültür Sanat Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 43-51.
 • Karasar, Niyazi (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karataş, Hicran (2014). Geleneğin Kuşaklara Aktarımı Bağlamında Bir Çatalzeytin Düğün Türküsü. Milli Folklor, Yıl: 26, Sayı: 11, 138-148.
 • Kınık, Mehmet (2011). Bir İletişim Aracı Olarak Türk Halk Müziği ve Türküler. Erciyes İletişim Dergisi, Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 1, (136-150).
 • Küçükakın, H. Ali (2009). Âşık Veysel Hayatı ve Şiirleri: Dostlar Beni Hatırlasın. Konya: Tablet Kitabevi.
 • Millî Eğitim Temel Kanunu (1973). Genel Amaçlar. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/08144011_KANUN.pdf adresinden 10.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Önaldı, Şenel (1980). Türklerde Musiki, Dil ve Edebiyat İlişkileri (Birinci Milli Türkoloji Kongresi. İstanbul: Kervan Yayınları.
 • Özbek, Mehmet (1981). Folklor ve Türkülerimiz. 2. Baskı. İstanbul: Ötüken Yayınevi.
 • Özbek, Mehmet A. (1990). Milli Kültürümüz İçinde Türk Halk Müziği. Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Özçimen, Ayçan ve Sevilay Gök (2013). Antalya Yöresi Halk Türkülerinde Yer Alan Kültürel Motifler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı:4, 92-97.
 • Sert, Fethiye (2017). Elazığ Harput Türküleri Üzerine Bir İnceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5 (1), 65-86.
 • Sun, Muammer (1984). Kır Çiçekleri. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Tekşan, Keziban (2012). Türkçe Dersi Öğrenme Alanları Açısından Nasrettin Hoca Fıkralarının Kullanılabilirliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 17. 271-287.
 • Türkçe Dersi Öğretim Programı (2018). Millî Eğitim Bakanlığı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Uğur, Abdullah (2015). Müzik Coğrafyası: Türkülerdeki Coğrafya, Bilig, Sayı: 74, 239-260.
 • Vural, Feyzan Göher (2011). Türk Kültürünün Aynası: Türküler. e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 6, Number: 3, 397-411.
 • Yelken Yanpar, Tuğba (2012). Materyal Tasarımı. Ankara: Anı Yayınları.
 • Yılar, Ömer (2007). Halk Bilimi ve Eğitim. 2. Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.

Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği

Year 2018, Volume: 8 Issue: 4, 286 - 299, 29.12.2018
https://doi.org/10.19126/suje.480111

Abstract

Araştırmanın amacı;
kültürümüzü yansıtan ve Türkçenin en güzel sözlü edebi ürünlerinden biri olan
türkülerin Türkçe eğitiminde kullanılabilirliğini incelemektir. Araştırmanın
diğer bir amacı, Türkçe öğretmenlerine Türkçe derslerinde kullanabilecekleri
metin örnekleri sunmaktadır. Araştırma, tarama modeli ile oluşturulmuştur.
Araştırmanın çalışma materyali olarak türkülerin yer aldığı kaynak eserler
belirlenmiştir.  Kaynak eserlerden
toplanan türküler, Türkçe eğitiminde kullanılabilirlikleri açısından
incelenmiştir. Çalışma verilerinin toplanması, belgesel tarama (doküman
incelemesi) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma materyallerinden elde edilen
bulgular, betimsel çözümleme ile sunulmuştur. Araştırma ile şu sonuçlara
ulaşılmıştır: Türküler hem Türkçeyi hem de Türk kültürünü gelecek kuşaklara
aktarmak için önemli ürünlerdir, Türkçe eğitimine birçok açıdan zengin içerik
sunar, derse giriş etkinliklerinde ve tema öğretiminde, dil becerilerinin
(dinleme, konuşma, okuma, yazma) kazandırılması sürecinde ve dil bilgisi
etkinliklerinde kullanılabilir ürünlerdir.

References

 • Akarsu, Sıtkı (2018). Ortaokullarda Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere Şarkılarla Dil Öğretimi Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 24, 138-146.
 • Aktulum, Kubilay (2013). Folklor ve Metinlerarasılık. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Artun, Erman (2013). Türk Halk Edebiyatına Giriş. 8. Baskı. Adana: Karahan Kitabevi.
 • Aslan, Ensar (2017). Türk Halk Edebiyatı. 5. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ayrancı, Bilge Bağcı (2017). Türkçe Öğretim Programı (2017) Temaları İçin Çukurova Bölgesi Türkülerinin Kullanılması. Çukurova Araştırmaları Dergisi, 3(2), 102-116.
 • Babayiğit, Özgür (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Kültürel Öğeleri Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 5(4), 627-648.
 • Bâkiler, Yavuz Bülent (1986). Âşık Veysel-Hayatı ve Şiirleri. İstanbul: Tercüman Gazetesi Eki.
 • Başgöz, İlhan (2008). Türkü. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Büyükyıldız, Zeki (2009). Türk Halk Müziği-Ulusal Türk Müziği. İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim.
 • Çangal, Önder (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Taşıyıcı Olarak Türküler. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, 9-20.
 • Demirel, Özcan (1993). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler, Yöntemler, Teknikler. Ankara: Usem Yayınları.
 • Gündüz, Osman ve Tacettin Şimşek (2014). Dinleme Eğitimi. Ankara: Grafiker Yayınları
 • Kalfa, Mahir (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözlü Kültür Unsurlarının Kullanımı. Mili Folklor, Yıl 25, Sayı 97, 167-177.
 • Kamiloğlu, Ramazan (2016). Türk Halk Müziğindeki Türkülerin Bazılarında Geçen Tasavvufi Temalar. İnönü Üniversitesi Kültür Sanat Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 43-51.
 • Karasar, Niyazi (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karataş, Hicran (2014). Geleneğin Kuşaklara Aktarımı Bağlamında Bir Çatalzeytin Düğün Türküsü. Milli Folklor, Yıl: 26, Sayı: 11, 138-148.
 • Kınık, Mehmet (2011). Bir İletişim Aracı Olarak Türk Halk Müziği ve Türküler. Erciyes İletişim Dergisi, Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 1, (136-150).
 • Küçükakın, H. Ali (2009). Âşık Veysel Hayatı ve Şiirleri: Dostlar Beni Hatırlasın. Konya: Tablet Kitabevi.
 • Millî Eğitim Temel Kanunu (1973). Genel Amaçlar. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/08144011_KANUN.pdf adresinden 10.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Önaldı, Şenel (1980). Türklerde Musiki, Dil ve Edebiyat İlişkileri (Birinci Milli Türkoloji Kongresi. İstanbul: Kervan Yayınları.
 • Özbek, Mehmet (1981). Folklor ve Türkülerimiz. 2. Baskı. İstanbul: Ötüken Yayınevi.
 • Özbek, Mehmet A. (1990). Milli Kültürümüz İçinde Türk Halk Müziği. Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Özçimen, Ayçan ve Sevilay Gök (2013). Antalya Yöresi Halk Türkülerinde Yer Alan Kültürel Motifler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı:4, 92-97.
 • Sert, Fethiye (2017). Elazığ Harput Türküleri Üzerine Bir İnceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5 (1), 65-86.
 • Sun, Muammer (1984). Kır Çiçekleri. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Tekşan, Keziban (2012). Türkçe Dersi Öğrenme Alanları Açısından Nasrettin Hoca Fıkralarının Kullanılabilirliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 17. 271-287.
 • Türkçe Dersi Öğretim Programı (2018). Millî Eğitim Bakanlığı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Uğur, Abdullah (2015). Müzik Coğrafyası: Türkülerdeki Coğrafya, Bilig, Sayı: 74, 239-260.
 • Vural, Feyzan Göher (2011). Türk Kültürünün Aynası: Türküler. e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 6, Number: 3, 397-411.
 • Yelken Yanpar, Tuğba (2012). Materyal Tasarımı. Ankara: Anı Yayınları.
 • Yılar, Ömer (2007). Halk Bilimi ve Eğitim. 2. Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Üzeyir Süğümlü 0000-0003-2135-5399

Keziban Tekşan 0000-0002-5768-0022

Publication Date December 29, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 8 Issue: 4

Cite

APA Süğümlü, Ü., & Tekşan, K. (2018). Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 286-299. https://doi.org/10.19126/suje.480111