Research Article
PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Use of Communication Technology By Pre-Service Science Teachers In The Scientific Process

Year 2019, Volume 9, Issue 1, 33 - 46, 15.04.2019
https://doi.org/10.19126/suje.432306

Abstract

The aim of this study is to determinehow pre-service science teachers use information and communication technology in the scientific process. The study is a causal-comparative research. The participants were 190 pre-service science teachers attending a public university in the western region of Turkey during the academic year of 2017-2018. They were chosen using the conventional sampling technique. Concerning the use of the information and communication technologies in the scientific process by the participants the “Scale of the use of the information and communication technologies in the scientific process” (ICT) was administered. It was developed by Açıkgül (2011) and consisted of 25 items. It can be stated that the participants employ the information and communication technologies for designing and conducting experiments, using the scientific process skills and in the scientific process. Based on the findings several suggestions were made.

References

 • Açıkgül Fırat, E. ve Özden, M., (2015).Öğretmen adaylarının bilimsel süreçte bilgi iletişim teknolojileri kullanımına yönelik ölçek geliştirilmesi. GEFAD / GUJGEF 35(1): 1-25 (2015).
 • Akın, M. ve Baştuğ, A. (2005). Erzincan eğitim fakültesi ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin bilgisayar ve internet teknolojilerinden yararlanma düzeylerini belirlemeye yönelik bir ön araştırma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 47-58.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22).
 • Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar okur yazarlığı yeterlilikleri ile mevcut ders programlarının kaynaştırılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12: 127-134.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. TheTurkish Online Journal of Educational Technology(TOJET), 2 (2) Article 11.
 • Albayrak Sarı, A., Canbazoğlu Bilici, S., Baran, E. ve Özbay, U. (2016). Farklı branşlardaki öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) yeterlikleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi.Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi. Cilt 6, Sayı 1, Kış 2016.
 • Atav, E., Akkoyunlu, B., & Sağlam, N. (2006). Öğretmen adaylarının internete erişim olanakları ve kullanım amaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cüre, F. ve Özdener, N. ( 2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uygulama başarıları ve BİT’e yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 41-53.
 • Coffland, D. AndStrickland, A.w. (2000). Factors related toteacher use of technology in secondary geometry instruction. In D. Willis, J. Price& J. Willis (Eds.), Proceedings of SITE 2000--Societyfor Information Technology&TeacherEducation International Conference.
 • Çavaş, B. ve Çavaş, P. H. (2005). Teknoloji tabanlı öğrenme: Roboticsclub. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Çavuş, H. ve Göktaş, İ.,(2006). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve kazanımları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 56-78.
 • Demiralay, R., ve Karadeniz, Ş. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının, ilköğretim öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 10(2), 819-851
 • Demiraslan, Y. ve Usluel, Y. K. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 15.
 • Ersoy, A. ve Türkkan, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı.İlköğretim Online, 8(1), 57-73.
 • Eryılmaz, S. (2018). Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliliklerinin belirlenmesi: gazi üniversitesi, turizm fakültesi örneği. Electronic Journal of SocialSciences ISSN:1304-0278 Kış-2018 Cilt:17 Sayı:65 (37-49).
 • Gao, P., Choy, D., Wong, A. F. L., andWu, J. (2009). Developing a beter understanding of technology basedpedagogy. AustralasianJournal of Educational Technology, 25(5), 714-730.
 • Gülbahar, Y. (2008). ICT Usage in highereducation: a casestudy on preserviceteachers and instructors. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET January 2008 ISSN: 1303-6521 volume 7 Issue 1 Article 3.
 • Hack, L., & Smey, S. (1997). A survey of internet usebyteachers in three urban connecticut schools. School Library Media Quarterly, 25(3), 151-55.
 • Hazzan, O., (2000). Attitudes of prospective high school mathematics teacher towards integrating information technologies in their future teaching. Proceedings of Information Technology and TeacherEducation International Conference,1(3), 1582-1587.
 • ISTE ‐ International Societyfor English in Education. (2000). NETS‐standardsfor teachers. Washington DC: ISTE.
 • Jang, S. J. (2009). Exploration of secondary students’ creativitybyintegrating web-based technology into an innovative science curriculum. Computers & Education, 52, 247- 255.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40: 397-408.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koca, M. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojileri kabul ve kullanımı birleştirilmiş modelinin değişkenlerine gore öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımlarının incelenmesi. Yuksek Lisans Tezi. Hacettepe Universitesi, Fen Bilimler Enstitusu. Ankara.
 • Koszalka, T. A. 2000. Effect of Computer_Mediated Communications on Teachers’ Attitudes Toward Using Web Resources in the Classroom. Journal of Instructional Psychology, 28(2), 95-103
 • Looker ED, Thiessen V (2003) Beyond the digital divide in Canadian schools: Fromaccess to competency in theuse of information technology. Social Science ComputerReview 21(4): 475–90.
 • MEB. (2017). İlköğretim Fen Bilimleri Dersi (5-8.Sınıflar) Öğretim Programı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB. (2006). İlkögretim Bilgisayar Dersi (1–8. Sınıflar) Ögretim Programı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, ss.5-6.
 • Odabaşı, H. F. (2007). Öğretmen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri planlama rehberi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Önür, N. (2007). Dijital bolunme ve genclik: bilgi toplumunun sınırlarında erişilen toplumsallık. Sosyoloji Dergisi, 17, 195-233.
 • Slough, S. W. AndChamblee, G. E. (2000). Implementing technology in secondary science and mathematics classrooms. Proceedings of Information Technology and TeacherEducation International Conference, 1(3), 1021-1026.
 • Şad, S.N., ve Nalçacı, Ö.İ. (2015). Öğretmen adaylarının eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya ilişkin yeterlilik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Tor, H. ve Erden, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. TheTurkish Online Journal of Educational Technology(TOJET), 3 (1).
 • UNESCO. (2006). Using ICT to Develop Literacy. UNESCO Bangkok:18-21.
 • Usluel, Y. K., Mumcu, F. K. ve Demiraslan Y. (2007). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 164-179.
 • Ural, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilgi iletişim teknolojisi ve psikomotor beceri kullanımlarının incelenmesi. TurkishJournal of Computer and Mathematics Education.Vol.6 No.1 (2015), 93-116.

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreçte Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanımı

Year 2019, Volume 9, Issue 1, 33 - 46, 15.04.2019
https://doi.org/10.19126/suje.432306

Abstract

Bu araştırma, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreçte bilgi iletişim teknolojileri (BİT) kullanım durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin batı bölgesinde yer alan bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören 190 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma nedensel karşılaştırma türündedir. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak öğretmen adaylarının demografik özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreçte BİT’i kullanım durumlarını ölçmek amacıyla Açıkgül (2011) tarafından geliştirilen, 25 maddeden oluşan “Bilimsel Süreçte Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanım Ölçeği’nden” yararlanılmıştır..Elde edilen verilerden fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreçte bilgi iletişim teknolojileri kullanım durumlarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği, genel olarak bilimsel süreçte BİT’ten sık sık ve en çok sosyal medya amaçlı yararlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Açıkgül Fırat, E. ve Özden, M., (2015).Öğretmen adaylarının bilimsel süreçte bilgi iletişim teknolojileri kullanımına yönelik ölçek geliştirilmesi. GEFAD / GUJGEF 35(1): 1-25 (2015).
 • Akın, M. ve Baştuğ, A. (2005). Erzincan eğitim fakültesi ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin bilgisayar ve internet teknolojilerinden yararlanma düzeylerini belirlemeye yönelik bir ön araştırma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 47-58.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22).
 • Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar okur yazarlığı yeterlilikleri ile mevcut ders programlarının kaynaştırılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12: 127-134.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. TheTurkish Online Journal of Educational Technology(TOJET), 2 (2) Article 11.
 • Albayrak Sarı, A., Canbazoğlu Bilici, S., Baran, E. ve Özbay, U. (2016). Farklı branşlardaki öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) yeterlikleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi.Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi. Cilt 6, Sayı 1, Kış 2016.
 • Atav, E., Akkoyunlu, B., & Sağlam, N. (2006). Öğretmen adaylarının internete erişim olanakları ve kullanım amaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cüre, F. ve Özdener, N. ( 2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uygulama başarıları ve BİT’e yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 41-53.
 • Coffland, D. AndStrickland, A.w. (2000). Factors related toteacher use of technology in secondary geometry instruction. In D. Willis, J. Price& J. Willis (Eds.), Proceedings of SITE 2000--Societyfor Information Technology&TeacherEducation International Conference.
 • Çavaş, B. ve Çavaş, P. H. (2005). Teknoloji tabanlı öğrenme: Roboticsclub. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Çavuş, H. ve Göktaş, İ.,(2006). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve kazanımları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 56-78.
 • Demiralay, R., ve Karadeniz, Ş. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının, ilköğretim öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 10(2), 819-851
 • Demiraslan, Y. ve Usluel, Y. K. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 15.
 • Ersoy, A. ve Türkkan, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı.İlköğretim Online, 8(1), 57-73.
 • Eryılmaz, S. (2018). Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliliklerinin belirlenmesi: gazi üniversitesi, turizm fakültesi örneği. Electronic Journal of SocialSciences ISSN:1304-0278 Kış-2018 Cilt:17 Sayı:65 (37-49).
 • Gao, P., Choy, D., Wong, A. F. L., andWu, J. (2009). Developing a beter understanding of technology basedpedagogy. AustralasianJournal of Educational Technology, 25(5), 714-730.
 • Gülbahar, Y. (2008). ICT Usage in highereducation: a casestudy on preserviceteachers and instructors. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET January 2008 ISSN: 1303-6521 volume 7 Issue 1 Article 3.
 • Hack, L., & Smey, S. (1997). A survey of internet usebyteachers in three urban connecticut schools. School Library Media Quarterly, 25(3), 151-55.
 • Hazzan, O., (2000). Attitudes of prospective high school mathematics teacher towards integrating information technologies in their future teaching. Proceedings of Information Technology and TeacherEducation International Conference,1(3), 1582-1587.
 • ISTE ‐ International Societyfor English in Education. (2000). NETS‐standardsfor teachers. Washington DC: ISTE.
 • Jang, S. J. (2009). Exploration of secondary students’ creativitybyintegrating web-based technology into an innovative science curriculum. Computers & Education, 52, 247- 255.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40: 397-408.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koca, M. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojileri kabul ve kullanımı birleştirilmiş modelinin değişkenlerine gore öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımlarının incelenmesi. Yuksek Lisans Tezi. Hacettepe Universitesi, Fen Bilimler Enstitusu. Ankara.
 • Koszalka, T. A. 2000. Effect of Computer_Mediated Communications on Teachers’ Attitudes Toward Using Web Resources in the Classroom. Journal of Instructional Psychology, 28(2), 95-103
 • Looker ED, Thiessen V (2003) Beyond the digital divide in Canadian schools: Fromaccess to competency in theuse of information technology. Social Science ComputerReview 21(4): 475–90.
 • MEB. (2017). İlköğretim Fen Bilimleri Dersi (5-8.Sınıflar) Öğretim Programı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB. (2006). İlkögretim Bilgisayar Dersi (1–8. Sınıflar) Ögretim Programı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, ss.5-6.
 • Odabaşı, H. F. (2007). Öğretmen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri planlama rehberi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Önür, N. (2007). Dijital bolunme ve genclik: bilgi toplumunun sınırlarında erişilen toplumsallık. Sosyoloji Dergisi, 17, 195-233.
 • Slough, S. W. AndChamblee, G. E. (2000). Implementing technology in secondary science and mathematics classrooms. Proceedings of Information Technology and TeacherEducation International Conference, 1(3), 1021-1026.
 • Şad, S.N., ve Nalçacı, Ö.İ. (2015). Öğretmen adaylarının eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya ilişkin yeterlilik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Tor, H. ve Erden, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. TheTurkish Online Journal of Educational Technology(TOJET), 3 (1).
 • UNESCO. (2006). Using ICT to Develop Literacy. UNESCO Bangkok:18-21.
 • Usluel, Y. K., Mumcu, F. K. ve Demiraslan Y. (2007). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 164-179.
 • Ural, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilgi iletişim teknolojisi ve psikomotor beceri kullanımlarının incelenmesi. TurkishJournal of Computer and Mathematics Education.Vol.6 No.1 (2015), 93-116.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Nilgün YENİCE> (Primary Author)
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7935-3110
Türkiye


Fatma CANDARLI This is me
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3974-3739
Türkiye


Neslihan YAVAŞOĞLU>
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-9360-0715
Türkiye


Gizem ALPAK TUNÇ>
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-9995-1134
Türkiye

Publication Date April 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Yenice, N. , Candarlı, F. , Yavaşoğlu, N. & Alpak Tunç, G. (2019). The Use of Communication Technology By Pre-Service Science Teachers In The Scientific Process . Sakarya University Journal of Education , 9 (1) , 33-46 . DOI: 10.19126/suje.432306

Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.