Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Çoklu Yetersizliğe İlişkin Uluslararası Çalışmaların Gözden Geçirilmesi

Year 2020, Volume 10, Issue 3, 532 - 559, 30.12.2020
https://doi.org/10.19126/suje.670873

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilgili alanyazında çoklu yetersizlikler ile ilgili gerçekleştirilen tüm çalışmaları meta-sentez yöntemi ile gözden geçirerek yeni çalışmalara bakış açısı sağlamaktır. Bu amaçla çoklu yetersizlikler ile ilgili çocuklar, aileler, onlara sunulan hizmetler ve uygulamalarla ilgili tüm çalışmalar ve 2010-2020 yılları içerisinde dünyada yayımlanan bilimsel çalışmalar taranmıştır. İncelenen uluslararası makalelerin belirlenmesindeki ölçüt, makalelerin hakemli dergilerde yayımlanmış olmasıdır. Tarama 2020 yılı Haziran ayında elektronik veri tabanlarında gerçekleştirilmiştir. Bu taramalarda; ERIC, EBSCO, Topic Search and Primary Search veri tabanları özel eğitim, çok özürlülük, çoklu engel, ileri ve çoklu yetersizlikler gibi anahtar kelimeler kullanılarak taranmıştır. 2010-2020 yılları arasında yapılmış 96 çalışmaya ulaşılmıştır. Özellikle yeni gelişen bir alan olması ve güncel uygulamalara vurgu yapılması amacıyla son on yıl ele alınmıştır. Çalışma kapsamında 96 araştırma incelenmiştir. Ulaşılan makaleler amaç, katılımcı, yöntem, sınırlılıklar, sonuçlar ve öneriler dikkate alınarak incelenmiş ve bulgular kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

References

 • ABD Eğitim Bakanlığı. “Building the legacy: IDEA 2004” http://idea.ed.gov/explore/home adresinden erişildi.
 • Akçamete, G. (1992). Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 145-150.
 • Alam, N., Ansari, S., Gurnani, D., Sinha, V., Sharma, P. K., & Jindal S. (2014). Audiological assessment modalities in children with multiple handicaps and parents’ perception. Indian Journal of Otology, 20(4), 166-169.
 • Argyropoulos. V., & Thymakis, P. (2014). Multiple Disabilities and Visual Impairment: An Action Research Project. Journal of Visual Impairment ve Blindness, 108(2), 163.
 • Axelsson, A. K., Granlund, M., & Wilder, J. (2014) Engagement in family activities: a quantitative, comparative study of children with profound intellectual and multiple disabilities and children with typical development. Child Care Health And Development, 40(4), 457-457.
 • Bahçeci, B. (2009). Çok Engelli Çocuklara İletişim Becerilerinin Kazandırılmasında Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yönteminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü, Konya.
 • Bahçıvancıoğlu-Yazıcı, A., & Akçin, N. (2014). Çoklu yetersizliği olan çocukların annelerinin çocuklarının geli-şimlerine ilişkin görüşlerinin betimlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2).
 • Blain-Moraes, S., & Chau, T. (2012). Challenges of developing communicative interaction in individuals with congenital profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Intellectual ve Developmental Disabi-lity, 37(4), 348-359.
 • Cartwright, C., & Wind-Cowie, S. (2005). Profound and Learning Difficulties, London: Continuum International Publishing Group.
 • Chang, Y. J., Lee, M. Y., Chou, L. D., Chen, S. F. ve Chen, Y. C. (2011). A mobile wetness detection system enabling teachers to toilet train children with intellectual disabilities in a public school setting. Journal of Deve-lopmental and Physical Disabilities, 23(6), 527-533.
 • Chang, Y. J., Lee, M. Y., Chou, L. D., Chen, S. F., & Chen, Y. C. (2011). A mobile wetness detection system enabling teachers to toilet train children with intellectual disabilities in a public school setting. Journal of Deve-lopmental and Physical Disabilities, 23(6), 527-533.
 • Cho, K. S., & Hong, E. J. (2013). A path analysis of the variables related to the quality of life of mothers with disabled children in Korea. Stress and Health, 29(3), 229-239.
 • Cho, K. S., & Hong, E. J. (2013). A path analysis of the variables related to the quality of life of mothers with disabled children in Korea. Stress and Health, 29(3), 229-239.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39, 33-38.
 • Desrochers, M. N., Oshlag, R., & Kennelly, A. M. (2014). Using Background Music to Reduce Problem Behavior During Assessment with an Adolescent Who Is Blind with Multiple Disabilities. Journal of Visual Impair-ment ve Blindness, 108(1), 31-66.
 • Downing, J. E. (2004). Communication skills. F. P. Orelove, D. Sobsey ve R. K. Silberman (Ed.), Educating children with multiple disabilities: A collaborative approach. (s. 529-562). Baltimore: Paul Brookes Publishing.
 • Dünya Sağlık Örgütü, (1997). Let’s Communicate”, Section 7, http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_RHB_97.1_7.pdf adresinden erişildi.
 • Düzkantar, A. (2014). Efficacy of teaching with simultaneous prompting in teaching the environmental sounds to a child with multiple disabilities . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 87-98.
 • Eripek, S. (2005). Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 44(525), 14-19.
 • Ferreira, M. I. J., Travassos, X. L., Alves, L., Sampaio, R., & Pereira-Guizzo, C. S. (2013). Digital games and assistive technology: Improvement of communication of children with cerebral palsy. International Journal Of Special Education, 28 (1), 36-46.
 • Friend, M. (2011). Special Education: Contemporary Perspective For School Professionals. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Gargiulo, R. M. (2004). Special education in contemporary society an introduction to exceptionality. Belmont: Thomson Wadsworth.
 • Giangreco, M. F., & Snell, M. E. (1996). Severe and multiple disabilities. Washington. National Council on Disability
 • Haq, F. S., & Mundia, L. (2012). Comparison of brunei preservice student teachers’ attitudes to ınclusive education and specific disabilities: ımplications for teacher education. The Journal of Educational Research, 105, 366-374.
 • Hostyn, I. ve Maes, B. (2013). Interaction with a person with profound intellectual and multiple disabilities: A case study in dialogue with an experienced staff member. Journal of Intellectual and Developmental Disa-bility, 38(3), 189-204.
 • Janssen, M. J., N Brink-Groenendijk, C. R., Riksen-Walraven, M., Huisman, M., Van Dijk, J. P., & Ruijssenaars. W. A. (2014). Measuring sustained interaction in adults with deafblindnessand multiple disabilities: Deve-lopment of an observational coding system. British Journal of Visual Impairment, 32(2) 68–76.
 • Johnson, N. ve Parker, A. T. (2013). Effects of Wait Time When Communicating with Children Who Have Sensory and Additional Disabilities. Journal of Visual Impairment ve Blindness, 107(5), 363.
 • Kırcaali-İftar, G., & Tekin-İftar, E. (2014). İleri derecede ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi. A. G. Ak-çamete (Ed.). Özel eğitim. (s. 527-544). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Kırcaali-İftar, S., & Tekin-İftar, E. (2009). İleri derecede ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi, Akçamete, G. (ed.) Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. (s. 527- 544). Ankara, Kök Yayıncılık.
 • Köseler, H. (2012). Çift engellilerin eğitim sorunları ve öneriler. http://www.halilkoseler.com/index.php?option=com_contentveview=articleveid=230:cift-engellilerin-eitim-sorunlar-ve-oenerilervecatid=1:yazlarmveItemid=44 adresinden erişildi.
 • Kumar, N. (2013). Early Intervention of a Child with Multiple Disabilities-A Case Study. Language in India, 13(2).
 • Lancionia, G. E., Singh, N., O'Reillyc, M. F, Sigafoosd, J., Boccasinie, A., La Martiree L., Olivae D., & Langf, R.(2014). Orientation technology to help persons with blindness and multiple disabilities manage indoor travel and travel-related anxiety. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 39(2), 198-205.
 • Lancioni G. E., Singh, N., O’Reilly, M.F., Sigafoos J., Oliva, D., Alberti, G., & Buono, S. (2014). Persons with Multiple Disabilities Choose Among Environmental Stimuli Using a Smile Response and a Technology–Aided Program. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 26, 183-191.
 • Lancioni G.E., Singh, N., O'Reillyc, M. F., Sigafoosd, J., Olivae, D., Campodonicoe, F., Albertie, G., & Langf, R. (2014). Persons with multiple disabilities exercise a complex response scheme to counter incorrect head and shoulder positions via a microswitch-aided program. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 39(4), 363-369.
 • Lancioni, G, E., O’Reilly, M., Singh, N., Sigafoos, J., Oliva, D., Campodonico, F., & Lang, R. (2012). Persons with Multiple Disabilities Exercise Adaptive Head and Hand-Eye Responses Using Technology-Aided Programs: Two Single-Case Studies. Journal of Developmental ve Physical Disabilities, 24(4), 415-426.
 • Lancioni, G. E., Bellini, D., Oliva, D., Singh, N. N., O’reilly, M. F., Lang, R., Didden, R., & Bosco, A. (2011). Persons with multiple disabilities select environmental stimuli through a smile response monitored via camera-based technology. Developmental Neurorehabilitation, 14(5), 267-273.
 • Lancioni, G. E., O’reilly, M. F., Singh, N. N., Green, V. A., Oliva, D., Campodonico, F., Lang, R., & Buono, S. (2013). Technology-aided programs to support exercise of adaptive head responses or leg-foot and hands responses in children with multiple disabilities. Developmental Neurorehabilitation, 16(4), 237-244.
 • Lancioni, G. E., O’reilly, M. F., Singh, N. N., Green, V. A., Oliva, D., Buonocunto, F., Colonna, F., & Navarro, J. (2012). Special text messaging communication systems for persons with multiple disabilities. Developmen-tal Neurorehabilitation, 15(1), 31–38.
 • Lancioni, G. E., O’reilly, M. F., Singh, N. N., Green, V. A., Sigafoos, J., Alberti, G., Luigina, C., Didden, R., & Lang, R. (2013). Technology-based programs to support adaptive responding and reduce hand mouthing in two persons with multiple disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 25(1), 65-77.
 • Lancioni, G. E., O’reilly, M. F., Singh, N. N., Sigafoos, J.,Alberti, G., Boccasini, A., Oliva, D., & Lang, R. (2014). Technology-aided programs to enable persons with multiple disabilities to move through sequences of oc-cupational activities independently. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 26(6), 703–715.
 • Lancioni, G. E., Sing, N. N., O’reilly, M. F., Sigafoos, J., Boccasini, A., La-Martine, M. L., & Lang, R. (2014). Case studies of technology for adults with multiple disabilities to make telephone calls independently. Perceptual and Motor Skills, 119(1), 320-331.
 • Lancioni, G. E., Singh, N. N., O’reilly, M. F., Green, V. A., Oliva, D., Buonocunto, F., Sacco, V., Biancardi, E. M., & Nuovo, S. D. (2012). Technology-based programs to support forms of leisure engagement and communi-cation for persons with multiple disabilities: Two single-case studies. Developmental Neurorehabilitation, 15(3), 209-218.
 • Lancioni, G. E., Singh, N. N., O’Reilly, M. F., Green, V. A., Van der Meer, L., Alberti, G., & Lang, R. (2015). A Speech Generating Device for Persons with Intellectual and Sensory-Motor Disabilities. Journal of Deve-lopmental and Physical Disabilities, 27(1), 1-14.
 • Lancioni, G. E., Singh, N. N., O’reilly, M. F., Sigafoos, J., Belardinelli, M. O., Buonocunto, F., D’Amico, F., Navar-ro, J., Lanzilotti, C., Denitto, F., Tommaso, M. D., & Megna, M. (2015). Supporting self-managed leisure en-gagement and communication in post-coma persons with multiple disabilities. Research in Developmental Disabilities, 38, 75-83.
 • Lancioni, G. E., Singh, N. N., O'Reilly, M. F., Green, V. A., Oliva, D., & Campodonico, F. (2013). Two men with multiple disabilities carry out an assembly work activity with the support of a technology sys-tem. Developmental Neurorehabilitation, 16(5), 332-339.
 • Lancioni, G. E., Singh, N. N., O'Reilly, M. F., Sigafoos, J., Oliva, D., Signorino, M., & De Tommaso, M. (2010) Helping a man with acquired brain injury and multiple disabilities manage television use via assistive tech-nology. Clinical Case Studies, 9(4), 285-293.
 • Lancioni, G. E., Singh, N., O’Reilly, M. F., Sigafoos, J., Boccasini, A., Alberti, G., & Lang, R. (2014). People with Multiple Disabilities Use Basic RemindingTechnology to Engage in Daily Activities at the Appropriate Ti-mes. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 26(3), 347-355.
 • Lancioni, G. E., Singh, N. N., O'Reilly, M. F., Sigafoos, J., Oliva, D., Signorino, M., & De Tommaso, M. (2010). Helping a man with acquired brain injury and multiple disabilities manage television use via assistive tech-nology. Clinical Case Studies, 9(4), 285-293.
 • Madnick, M. (2004). Supporting children with multiple disabilities. England, Birmingham: The Questions Publishing Company.
 • Mansell, J. (2010). Raising our sights: services for adults with profound intellectual and multiple disabilities. Tizard Learning Disability Review, 15(3), 5-12.
 • Mechling, L. C., & Bishop, V. A. (2011). Assessment of computer-based preferences of students with profound multiple disabilities. The Journal of Special Education, 45(1), 15-27.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2002). Eğitim Uygulama Okulu Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2004). 25674 Sayılı Resmî Gazete http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_2.html adresinden erişildi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. (2006). 26184 Sayılı Resmî Gazete. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html adresinden erişildi.
 • Moir, L. (2010). Evaluating the effectiveness of different environments on the learning of switching skills in children with severe and profound multiple disabilities. The British Journal of Occupational Therapy, 73(10), 446-456.
 • Munde, V., & Vlaskamp, C. (2014). Initiation of activities and alertness in individuals with profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 50(3), 284-292.
 • Munde, V.S., Vlaskamp, C., Maes, B., & Ruijssenaars, A. J. J . M. (2012). Catch the wave! Time-window sequential analysis of alertness stimulation in individuals with profound intellectual and multiple disabilities. Child: care, health and development, 40(1), 95-105.
 • Nakken, H., & Vlaskamp, C. (2007). A need for a taxonomy for profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 4(2), 83-87.
 • Nelson, C., Greenfield, R. G., Hyte, H. A., & Shaffer, J. P. (2013). Stress, Behavior, and Children and Youth Who Are Deafblind. Research ve Practice for Persons with Severe Disabilities, 38(3), 139-156.
 • Orelove, F. P., & Sobsey, D. R. N. (1996). Educating Children With Multpile Disabilities A Transdisciplinary Approach. Baltimore; Paul H. Brookes Publishig Co.
 • Pawlyn, J., & Carnaby, S. (2009). Profound intellectual and multiple disabilities.Nursing complex needs Chichester.Wiley-Blackwell.
 • Pereboom M. J., Peeters A., Overvelde, A,. Nijhuis-van der Sanden, M. W.G., & Steenbergen, B.(2015). Learning of writing letter-like sequences in children with physical and multiple disabilities. Research in Developmen-tal Disabilities, 36, 150-16.
 • Poppes, P., Van der Putten, A. A., & Vlaskamp, C. (2014). Addressing Challenging Behavior in People With Pro-found Intellectual and Multiple Disabilities: Analyzing the Effects of Daily Practice. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 11(2), 128-136.
 • Poppes, P., Van der Putten, A. A., & Vlaskamp, C. (2014). Addressing Challenging Behavior in People With Pro-found Intellectual and Multiple Disabilities: Analyzing the Effects of Daily Practice. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 11(2), 128-136.
 • Ramani, K. K., Police, S. R., & Jacob, N. (2014). Impact of low vision care on reading performance in children with multiple disabilities and visual impairment. Indian Journal of Ophthalmology, 62(2), 111.
 • Sazak-Pınar, E. (2010). Fiziksel yetersizlik, çoklu yetersizlik, süreğen hastalıklar, Diken, İ. H. (Ed.) İlköğretimde kaynaştırma. (s. 212-247). Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Shih, C. H. (2011). Assisting people with multiple disabilities and minimal motor behavior to improve computer Drag-and-Drop efficiency through a mouse wheel. Research in developmental disabilities, 32(6), 2867-2874.
 • Shih, C. H. (2011). Assisting people with multiple disabilities and minimal motor behavior to improve computer Drag-and-Drop efficiency through a mouse wheel. Research in developmental disabilities, 32(6), 2867-2874.
 • Shih, C. H. (2012). Using an Extended Dynamic Drag-and-Drop Assistive Program to assist people with multiple disabilities and minimal motor control to improve computer Drag-and-Drop ability through a mouse wheel. Research in developmental disabilities, 33(2), 621-629.
 • Shih, C. H., Cheng, H. F., Li, C. C., Shih, C. T., & Chiang, M. S. (2010). Assisting people with developmental disabilities improve their collaborative pointing efficiency with a Multiple Cursor Automatic Pointing Assistive Program. Research in developmental disabilities, 31(2), 600-607.
 • Shih, C. H., Shih, C. T., & Wang, S. K. (2010). Assisting people with disabilities improves their collaborative po-inting efficiency with a Multiple Cursor Dynamic Pointing Assistive Program. Research in developmental disabilities, 31(6), 1251-1257.
 • Shih, C. H. (2013). Assisting people with disabilities improves their collaborative pointing efficiency through the use of the mouse scroll Wheel. Research in Developmental Disabilities, 34(1), 1-10
 • Shih, C. H. (2014). Assisting people with multiple disabilities to improve computer typing efficiency through a mouse wheel and on-screen keyboard software. Research in Developmental Disabilities, 35(9), 2129-2136.
 • Shogren, K. A., Kennedy, W., Dowsett, C., & Little, T.D. (2014). Autonomy, psychological empowerment y and self-realization: exploring data on self-determination from NLTS2. Exceptional Children, 80(2), 221-235.
 • Smith, T. E. C., Polloway, E. A., Patton, J. R., & Dowdy, C. (2008). Teaching students in inclusive settings. Need-ham Heights, MA: Allyn ve Bacon.
 • Stasolla, F. (2015). Assistive Technology for Children with Multiple Disabilities. International Journal of Psyc-hol Psychoanal, 16(4), 29-51.
 • Taylor, K., & Preece, D. (2010). Using aspects of the TEACCH structured teaching approach with students with multiple disabilities and visual impairment Reflections on practice. British Journal of Visual Impair-ment, 28(3), 244-259.
 • Tekin-İftar, E. (2000). İleri derecede ve çoklu yetersizlikler, Eripek, S. (Ed.) Özel eğitim. (s. 81-96). Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Trief, E., Cascella, P. W., & Bruce, S. M. (2013). A field study of a standardized tangible symbol system for lear-ners who are visually impaired and have multiple disabilities. Journal of Visual Impairment and Blind-ness, 107(3), 180-191.
 • Turnbull, R., Turnbull, A., Shank, M., Smith, S., & Leal, D. (2002). Exceptional Lives Special Education in To-day’s School. Ohio: Merrill Prentice Hall.
 • Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of advanced nursing, 50(2), 204-211.
 • Wei, X., Blackorby, J. Türkiye Özürlüler Araştırması İkincil Analiz (2002). http://www.ozida.gov.tr/arastirma/troailerianaliz.htm adresinden erişilmiştir.
 • Uğuz, Ş., Toros, F., İnanç, B. Y., & Çolakkadıoğlu, O. (2004). Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların anne-lerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. Klinik Psikiyatri, 7(1), 42-7.
 • Schiller, E. (2011). Growth in reading achievement of students with disabilities, ages 7 to 17. Exceptional Child-ren, 78(1), 89-106.
 • Yıldırım, E. S., & Akçamete, G. (2014). Çoklu yetersizliği olan çocuğa sahip annelerin erken çocukluk özel eğiti-mi hizmetleri sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi. Cumhuriyet International Journal of Edu-cation, 3(1).
 • Yıldız, E. Çift Engellilik: Bir Vaka Analizi, ICEVI 4. Balkan Konferansı, 22-26 Ekim 2008.
 • Zhou, L., Smith, D. W., Parker, A. T., & Griffin-Shirley, N. (2013). The relationship between perceived computer competence and the employment outcomes of transition-aged youths with visual impairments. Journal of Visual Impairment ve Blindness, 107(1), 43-53.

Review of International Studies on Multiple Disabilities

Year 2020, Volume 10, Issue 3, 532 - 559, 30.12.2020
https://doi.org/10.19126/suje.670873

Abstract

The aim of this study is to review the international studies of multiple disabilities carried out and to give a point of view to new studies through evaluating the studies via an analysis of literature between 2010 and 2020 years. With that aim, scientific studies published over the last ten years in the world about children, their families, services and practices provided for them about multiple disabilities were reviewed. The criterion for determining the international articles examined was that they were published in refereed journals. The review was carried out at electronic databases. During reviewing, the databases of ERIC, EBSCO, Topic Search and Primary Search and international scientific journals were reviewed using the key words, special education, multiple disabilities, multiple impairments, severe and multiple disabilities between the years 2010-2020. Also, online indices were reached through the journals published in the related faculties of universities. 96 articles of the studies made in the world between 2010-2020 were examined. The articles reached were examined in terms of aim, participants, methods, limitations, findings, and suggestions, and they were explained detailedly in the findings part. It is hoped that the researches examined in this study will serve as a model for future studies about multiple inabilities and increase the scientific interest.

References

 • ABD Eğitim Bakanlığı. “Building the legacy: IDEA 2004” http://idea.ed.gov/explore/home adresinden erişildi.
 • Akçamete, G. (1992). Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 145-150.
 • Alam, N., Ansari, S., Gurnani, D., Sinha, V., Sharma, P. K., & Jindal S. (2014). Audiological assessment modalities in children with multiple handicaps and parents’ perception. Indian Journal of Otology, 20(4), 166-169.
 • Argyropoulos. V., & Thymakis, P. (2014). Multiple Disabilities and Visual Impairment: An Action Research Project. Journal of Visual Impairment ve Blindness, 108(2), 163.
 • Axelsson, A. K., Granlund, M., & Wilder, J. (2014) Engagement in family activities: a quantitative, comparative study of children with profound intellectual and multiple disabilities and children with typical development. Child Care Health And Development, 40(4), 457-457.
 • Bahçeci, B. (2009). Çok Engelli Çocuklara İletişim Becerilerinin Kazandırılmasında Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yönteminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü, Konya.
 • Bahçıvancıoğlu-Yazıcı, A., & Akçin, N. (2014). Çoklu yetersizliği olan çocukların annelerinin çocuklarının geli-şimlerine ilişkin görüşlerinin betimlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2).
 • Blain-Moraes, S., & Chau, T. (2012). Challenges of developing communicative interaction in individuals with congenital profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Intellectual ve Developmental Disabi-lity, 37(4), 348-359.
 • Cartwright, C., & Wind-Cowie, S. (2005). Profound and Learning Difficulties, London: Continuum International Publishing Group.
 • Chang, Y. J., Lee, M. Y., Chou, L. D., Chen, S. F. ve Chen, Y. C. (2011). A mobile wetness detection system enabling teachers to toilet train children with intellectual disabilities in a public school setting. Journal of Deve-lopmental and Physical Disabilities, 23(6), 527-533.
 • Chang, Y. J., Lee, M. Y., Chou, L. D., Chen, S. F., & Chen, Y. C. (2011). A mobile wetness detection system enabling teachers to toilet train children with intellectual disabilities in a public school setting. Journal of Deve-lopmental and Physical Disabilities, 23(6), 527-533.
 • Cho, K. S., & Hong, E. J. (2013). A path analysis of the variables related to the quality of life of mothers with disabled children in Korea. Stress and Health, 29(3), 229-239.
 • Cho, K. S., & Hong, E. J. (2013). A path analysis of the variables related to the quality of life of mothers with disabled children in Korea. Stress and Health, 29(3), 229-239.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39, 33-38.
 • Desrochers, M. N., Oshlag, R., & Kennelly, A. M. (2014). Using Background Music to Reduce Problem Behavior During Assessment with an Adolescent Who Is Blind with Multiple Disabilities. Journal of Visual Impair-ment ve Blindness, 108(1), 31-66.
 • Downing, J. E. (2004). Communication skills. F. P. Orelove, D. Sobsey ve R. K. Silberman (Ed.), Educating children with multiple disabilities: A collaborative approach. (s. 529-562). Baltimore: Paul Brookes Publishing.
 • Dünya Sağlık Örgütü, (1997). Let’s Communicate”, Section 7, http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_RHB_97.1_7.pdf adresinden erişildi.
 • Düzkantar, A. (2014). Efficacy of teaching with simultaneous prompting in teaching the environmental sounds to a child with multiple disabilities . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 87-98.
 • Eripek, S. (2005). Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 44(525), 14-19.
 • Ferreira, M. I. J., Travassos, X. L., Alves, L., Sampaio, R., & Pereira-Guizzo, C. S. (2013). Digital games and assistive technology: Improvement of communication of children with cerebral palsy. International Journal Of Special Education, 28 (1), 36-46.
 • Friend, M. (2011). Special Education: Contemporary Perspective For School Professionals. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Gargiulo, R. M. (2004). Special education in contemporary society an introduction to exceptionality. Belmont: Thomson Wadsworth.
 • Giangreco, M. F., & Snell, M. E. (1996). Severe and multiple disabilities. Washington. National Council on Disability
 • Haq, F. S., & Mundia, L. (2012). Comparison of brunei preservice student teachers’ attitudes to ınclusive education and specific disabilities: ımplications for teacher education. The Journal of Educational Research, 105, 366-374.
 • Hostyn, I. ve Maes, B. (2013). Interaction with a person with profound intellectual and multiple disabilities: A case study in dialogue with an experienced staff member. Journal of Intellectual and Developmental Disa-bility, 38(3), 189-204.
 • Janssen, M. J., N Brink-Groenendijk, C. R., Riksen-Walraven, M., Huisman, M., Van Dijk, J. P., & Ruijssenaars. W. A. (2014). Measuring sustained interaction in adults with deafblindnessand multiple disabilities: Deve-lopment of an observational coding system. British Journal of Visual Impairment, 32(2) 68–76.
 • Johnson, N. ve Parker, A. T. (2013). Effects of Wait Time When Communicating with Children Who Have Sensory and Additional Disabilities. Journal of Visual Impairment ve Blindness, 107(5), 363.
 • Kırcaali-İftar, G., & Tekin-İftar, E. (2014). İleri derecede ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi. A. G. Ak-çamete (Ed.). Özel eğitim. (s. 527-544). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Kırcaali-İftar, S., & Tekin-İftar, E. (2009). İleri derecede ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi, Akçamete, G. (ed.) Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. (s. 527- 544). Ankara, Kök Yayıncılık.
 • Köseler, H. (2012). Çift engellilerin eğitim sorunları ve öneriler. http://www.halilkoseler.com/index.php?option=com_contentveview=articleveid=230:cift-engellilerin-eitim-sorunlar-ve-oenerilervecatid=1:yazlarmveItemid=44 adresinden erişildi.
 • Kumar, N. (2013). Early Intervention of a Child with Multiple Disabilities-A Case Study. Language in India, 13(2).
 • Lancionia, G. E., Singh, N., O'Reillyc, M. F, Sigafoosd, J., Boccasinie, A., La Martiree L., Olivae D., & Langf, R.(2014). Orientation technology to help persons with blindness and multiple disabilities manage indoor travel and travel-related anxiety. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 39(2), 198-205.
 • Lancioni G. E., Singh, N., O’Reilly, M.F., Sigafoos J., Oliva, D., Alberti, G., & Buono, S. (2014). Persons with Multiple Disabilities Choose Among Environmental Stimuli Using a Smile Response and a Technology–Aided Program. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 26, 183-191.
 • Lancioni G.E., Singh, N., O'Reillyc, M. F., Sigafoosd, J., Olivae, D., Campodonicoe, F., Albertie, G., & Langf, R. (2014). Persons with multiple disabilities exercise a complex response scheme to counter incorrect head and shoulder positions via a microswitch-aided program. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 39(4), 363-369.
 • Lancioni, G, E., O’Reilly, M., Singh, N., Sigafoos, J., Oliva, D., Campodonico, F., & Lang, R. (2012). Persons with Multiple Disabilities Exercise Adaptive Head and Hand-Eye Responses Using Technology-Aided Programs: Two Single-Case Studies. Journal of Developmental ve Physical Disabilities, 24(4), 415-426.
 • Lancioni, G. E., Bellini, D., Oliva, D., Singh, N. N., O’reilly, M. F., Lang, R., Didden, R., & Bosco, A. (2011). Persons with multiple disabilities select environmental stimuli through a smile response monitored via camera-based technology. Developmental Neurorehabilitation, 14(5), 267-273.
 • Lancioni, G. E., O’reilly, M. F., Singh, N. N., Green, V. A., Oliva, D., Campodonico, F., Lang, R., & Buono, S. (2013). Technology-aided programs to support exercise of adaptive head responses or leg-foot and hands responses in children with multiple disabilities. Developmental Neurorehabilitation, 16(4), 237-244.
 • Lancioni, G. E., O’reilly, M. F., Singh, N. N., Green, V. A., Oliva, D., Buonocunto, F., Colonna, F., & Navarro, J. (2012). Special text messaging communication systems for persons with multiple disabilities. Developmen-tal Neurorehabilitation, 15(1), 31–38.
 • Lancioni, G. E., O’reilly, M. F., Singh, N. N., Green, V. A., Sigafoos, J., Alberti, G., Luigina, C., Didden, R., & Lang, R. (2013). Technology-based programs to support adaptive responding and reduce hand mouthing in two persons with multiple disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 25(1), 65-77.
 • Lancioni, G. E., O’reilly, M. F., Singh, N. N., Sigafoos, J.,Alberti, G., Boccasini, A., Oliva, D., & Lang, R. (2014). Technology-aided programs to enable persons with multiple disabilities to move through sequences of oc-cupational activities independently. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 26(6), 703–715.
 • Lancioni, G. E., Sing, N. N., O’reilly, M. F., Sigafoos, J., Boccasini, A., La-Martine, M. L., & Lang, R. (2014). Case studies of technology for adults with multiple disabilities to make telephone calls independently. Perceptual and Motor Skills, 119(1), 320-331.
 • Lancioni, G. E., Singh, N. N., O’reilly, M. F., Green, V. A., Oliva, D., Buonocunto, F., Sacco, V., Biancardi, E. M., & Nuovo, S. D. (2012). Technology-based programs to support forms of leisure engagement and communi-cation for persons with multiple disabilities: Two single-case studies. Developmental Neurorehabilitation, 15(3), 209-218.
 • Lancioni, G. E., Singh, N. N., O’Reilly, M. F., Green, V. A., Van der Meer, L., Alberti, G., & Lang, R. (2015). A Speech Generating Device for Persons with Intellectual and Sensory-Motor Disabilities. Journal of Deve-lopmental and Physical Disabilities, 27(1), 1-14.
 • Lancioni, G. E., Singh, N. N., O’reilly, M. F., Sigafoos, J., Belardinelli, M. O., Buonocunto, F., D’Amico, F., Navar-ro, J., Lanzilotti, C., Denitto, F., Tommaso, M. D., & Megna, M. (2015). Supporting self-managed leisure en-gagement and communication in post-coma persons with multiple disabilities. Research in Developmental Disabilities, 38, 75-83.
 • Lancioni, G. E., Singh, N. N., O'Reilly, M. F., Green, V. A., Oliva, D., & Campodonico, F. (2013). Two men with multiple disabilities carry out an assembly work activity with the support of a technology sys-tem. Developmental Neurorehabilitation, 16(5), 332-339.
 • Lancioni, G. E., Singh, N. N., O'Reilly, M. F., Sigafoos, J., Oliva, D., Signorino, M., & De Tommaso, M. (2010) Helping a man with acquired brain injury and multiple disabilities manage television use via assistive tech-nology. Clinical Case Studies, 9(4), 285-293.
 • Lancioni, G. E., Singh, N., O’Reilly, M. F., Sigafoos, J., Boccasini, A., Alberti, G., & Lang, R. (2014). People with Multiple Disabilities Use Basic RemindingTechnology to Engage in Daily Activities at the Appropriate Ti-mes. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 26(3), 347-355.
 • Lancioni, G. E., Singh, N. N., O'Reilly, M. F., Sigafoos, J., Oliva, D., Signorino, M., & De Tommaso, M. (2010). Helping a man with acquired brain injury and multiple disabilities manage television use via assistive tech-nology. Clinical Case Studies, 9(4), 285-293.
 • Madnick, M. (2004). Supporting children with multiple disabilities. England, Birmingham: The Questions Publishing Company.
 • Mansell, J. (2010). Raising our sights: services for adults with profound intellectual and multiple disabilities. Tizard Learning Disability Review, 15(3), 5-12.
 • Mechling, L. C., & Bishop, V. A. (2011). Assessment of computer-based preferences of students with profound multiple disabilities. The Journal of Special Education, 45(1), 15-27.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2002). Eğitim Uygulama Okulu Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2004). 25674 Sayılı Resmî Gazete http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_2.html adresinden erişildi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. (2006). 26184 Sayılı Resmî Gazete. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html adresinden erişildi.
 • Moir, L. (2010). Evaluating the effectiveness of different environments on the learning of switching skills in children with severe and profound multiple disabilities. The British Journal of Occupational Therapy, 73(10), 446-456.
 • Munde, V., & Vlaskamp, C. (2014). Initiation of activities and alertness in individuals with profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 50(3), 284-292.
 • Munde, V.S., Vlaskamp, C., Maes, B., & Ruijssenaars, A. J. J . M. (2012). Catch the wave! Time-window sequential analysis of alertness stimulation in individuals with profound intellectual and multiple disabilities. Child: care, health and development, 40(1), 95-105.
 • Nakken, H., & Vlaskamp, C. (2007). A need for a taxonomy for profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 4(2), 83-87.
 • Nelson, C., Greenfield, R. G., Hyte, H. A., & Shaffer, J. P. (2013). Stress, Behavior, and Children and Youth Who Are Deafblind. Research ve Practice for Persons with Severe Disabilities, 38(3), 139-156.
 • Orelove, F. P., & Sobsey, D. R. N. (1996). Educating Children With Multpile Disabilities A Transdisciplinary Approach. Baltimore; Paul H. Brookes Publishig Co.
 • Pawlyn, J., & Carnaby, S. (2009). Profound intellectual and multiple disabilities.Nursing complex needs Chichester.Wiley-Blackwell.
 • Pereboom M. J., Peeters A., Overvelde, A,. Nijhuis-van der Sanden, M. W.G., & Steenbergen, B.(2015). Learning of writing letter-like sequences in children with physical and multiple disabilities. Research in Developmen-tal Disabilities, 36, 150-16.
 • Poppes, P., Van der Putten, A. A., & Vlaskamp, C. (2014). Addressing Challenging Behavior in People With Pro-found Intellectual and Multiple Disabilities: Analyzing the Effects of Daily Practice. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 11(2), 128-136.
 • Poppes, P., Van der Putten, A. A., & Vlaskamp, C. (2014). Addressing Challenging Behavior in People With Pro-found Intellectual and Multiple Disabilities: Analyzing the Effects of Daily Practice. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 11(2), 128-136.
 • Ramani, K. K., Police, S. R., & Jacob, N. (2014). Impact of low vision care on reading performance in children with multiple disabilities and visual impairment. Indian Journal of Ophthalmology, 62(2), 111.
 • Sazak-Pınar, E. (2010). Fiziksel yetersizlik, çoklu yetersizlik, süreğen hastalıklar, Diken, İ. H. (Ed.) İlköğretimde kaynaştırma. (s. 212-247). Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Shih, C. H. (2011). Assisting people with multiple disabilities and minimal motor behavior to improve computer Drag-and-Drop efficiency through a mouse wheel. Research in developmental disabilities, 32(6), 2867-2874.
 • Shih, C. H. (2011). Assisting people with multiple disabilities and minimal motor behavior to improve computer Drag-and-Drop efficiency through a mouse wheel. Research in developmental disabilities, 32(6), 2867-2874.
 • Shih, C. H. (2012). Using an Extended Dynamic Drag-and-Drop Assistive Program to assist people with multiple disabilities and minimal motor control to improve computer Drag-and-Drop ability through a mouse wheel. Research in developmental disabilities, 33(2), 621-629.
 • Shih, C. H., Cheng, H. F., Li, C. C., Shih, C. T., & Chiang, M. S. (2010). Assisting people with developmental disabilities improve their collaborative pointing efficiency with a Multiple Cursor Automatic Pointing Assistive Program. Research in developmental disabilities, 31(2), 600-607.
 • Shih, C. H., Shih, C. T., & Wang, S. K. (2010). Assisting people with disabilities improves their collaborative po-inting efficiency with a Multiple Cursor Dynamic Pointing Assistive Program. Research in developmental disabilities, 31(6), 1251-1257.
 • Shih, C. H. (2013). Assisting people with disabilities improves their collaborative pointing efficiency through the use of the mouse scroll Wheel. Research in Developmental Disabilities, 34(1), 1-10
 • Shih, C. H. (2014). Assisting people with multiple disabilities to improve computer typing efficiency through a mouse wheel and on-screen keyboard software. Research in Developmental Disabilities, 35(9), 2129-2136.
 • Shogren, K. A., Kennedy, W., Dowsett, C., & Little, T.D. (2014). Autonomy, psychological empowerment y and self-realization: exploring data on self-determination from NLTS2. Exceptional Children, 80(2), 221-235.
 • Smith, T. E. C., Polloway, E. A., Patton, J. R., & Dowdy, C. (2008). Teaching students in inclusive settings. Need-ham Heights, MA: Allyn ve Bacon.
 • Stasolla, F. (2015). Assistive Technology for Children with Multiple Disabilities. International Journal of Psyc-hol Psychoanal, 16(4), 29-51.
 • Taylor, K., & Preece, D. (2010). Using aspects of the TEACCH structured teaching approach with students with multiple disabilities and visual impairment Reflections on practice. British Journal of Visual Impair-ment, 28(3), 244-259.
 • Tekin-İftar, E. (2000). İleri derecede ve çoklu yetersizlikler, Eripek, S. (Ed.) Özel eğitim. (s. 81-96). Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Trief, E., Cascella, P. W., & Bruce, S. M. (2013). A field study of a standardized tangible symbol system for lear-ners who are visually impaired and have multiple disabilities. Journal of Visual Impairment and Blind-ness, 107(3), 180-191.
 • Turnbull, R., Turnbull, A., Shank, M., Smith, S., & Leal, D. (2002). Exceptional Lives Special Education in To-day’s School. Ohio: Merrill Prentice Hall.
 • Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of advanced nursing, 50(2), 204-211.
 • Wei, X., Blackorby, J. Türkiye Özürlüler Araştırması İkincil Analiz (2002). http://www.ozida.gov.tr/arastirma/troailerianaliz.htm adresinden erişilmiştir.
 • Uğuz, Ş., Toros, F., İnanç, B. Y., & Çolakkadıoğlu, O. (2004). Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların anne-lerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. Klinik Psikiyatri, 7(1), 42-7.
 • Schiller, E. (2011). Growth in reading achievement of students with disabilities, ages 7 to 17. Exceptional Child-ren, 78(1), 89-106.
 • Yıldırım, E. S., & Akçamete, G. (2014). Çoklu yetersizliği olan çocuğa sahip annelerin erken çocukluk özel eğiti-mi hizmetleri sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi. Cumhuriyet International Journal of Edu-cation, 3(1).
 • Yıldız, E. Çift Engellilik: Bir Vaka Analizi, ICEVI 4. Balkan Konferansı, 22-26 Ekim 2008.
 • Zhou, L., Smith, D. W., Parker, A. T., & Griffin-Shirley, N. (2013). The relationship between perceived computer competence and the employment outcomes of transition-aged youths with visual impairments. Journal of Visual Impairment ve Blindness, 107(1), 43-53.

Details

Primary Language English
Subjects Social, Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Ayten DÜZKANTAR
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
0000-0002-7590-8764
Türkiye


Kürşat ÖĞÜLMÜŞ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7551-6894
Türkiye


Damla ALTIN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8091-7625
Türkiye


Bora GÖRGÜN (Primary Author)
EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9080-5667
Türkiye

Publication Date December 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 10, Issue 3

Cite

APA Düzkantar, A. , Öğülmüş, K. , Altın, D. & Görgün, B. (2020). Review of International Studies on Multiple Disabilities . Sakarya University Journal of Education , 10 (3) , 532-559 . DOI: 10.19126/suje.670873

Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.