Year 2019, Volume 1 , Issue 2, Pages 157 - 170 2019-12-23

The Role of Psychologism and the Issue of the Law of History in Georg Simmel’s Philosophy of History
Georg Simmel’in Tarih Felsefesinde Psikolojizmin Rolü ve Tarihin Yasası Sorunu

Sinan VARDAR [1]


The philosophy of history, in which Georg Simmel deals with external events through the effects of internal elements, manifests itself as an important field of production that discusses the problems of the nature, purpose, law and meaning of history, which has become particularly shaped in the triangle of history-philosophy-psychology. As a sociologist and philosopher, the settlement of the terms used by Simmel in the context of philosophy of history has built an important milestone in investigating the structural features of history.
Georg Simmel’in dışsal olayları içsel elementlerin etkileri üzerinden ele aldığı tarih felsefesi, özellikle tarih-felsefe-psikoloji üçgeninde biçim kazanan tarihin niteliği, amacı, yasası ve mânâsı problemlerini tartışan önemli bir üretim alanı olarak kendisini gösterir. Bir sosyolog ve felsefeci olarak Simmel’in kullandığı terimlerin tarih felsefesi bağlamındaki yerleşimi, tarihin yapısal özelliklerinin soruşturulmasında önemli bir kilometre taşını inşa etmiştir.
 • Iggers, Georg G., Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme: Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı, (çev.) Gül Çağalı Güven, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.
 • Jung, Werner, Georg Simmel: Yaşamı, Sosyolojisi, Felsefesi, (çev.) Doğan Özlem, Ankara: Ark Yayınevi, 1995.
 • Kant, Immanuel, Gerçekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, (çev.) İoanna Kuçuradi & Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2002.
 • Milà, Natàlia Cantó, A Sociology Theory of Value: Georg Simmel’s Sociological Relationism, Bielefeld: transcript Verlag, 2005.
 • Pyyhtinen, Olli, “The Real as Relation: Simmel as a Pioneer of Relational Sociology”, The Anthem Companion to Georg Simmel, (ed.) Thomas Kemple & Olli Pyyhtinen, Londra: Anthem Press, 2016, ss. 101-120.
 • Schopenhauer, Arthur, İsteme ve Tasarım Olarak Dünya, (çev.) Levent Özşar, İstanbul: Biblos Kitabevi, 2009.
 • Simmel, Georg, “How is History Possible?”, On Individuality and Social Forms, (ed.) Donald N. Levine, Chicago & Londra: The University of Chicago Press,1971, ss. 3-5.
 • Simmel, Georg, “The Metropolis and Mental Life”, Metropolis: Center and Symbol of Our Times, (ed.) Philip Kasinitz, New York: New York University Press, 1995.
 • Simmel, Georg, Tarih Felsefesinin Problemleri, (çev.) Gürsel Aytaç, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2010.
 • Simmel, Georg, The Sociology of Georg Simmel, (çev.) Kurt H. Wolff, New York: The Free Press, 1964.
 • Uygun, Oktay, İbn Haldun’un Toplum ve Devlet Kuramı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2008.
 • Wolff, Kurt H., The Sociology of Georg Simmel, Illinois: The Free Press, 1950.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary, History
Journal Section Research/Ttheoretical
Authors

Orcid: 0000-0001-5192-5677
Author: Sinan VARDAR (Primary Author)
Institution: Kocaeli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 23, 2019

APA Vardar, S . (2019). Georg Simmel’in Tarih Felsefesinde Psikolojizmin Rolü ve Tarihin Yasası Sorunu . Tarihyazımı , 1 (2) , 157-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tarihyazimi/issue/46218/660425