Accepted Manuscripts

Antalya İli topraklarından Galleria mellonella kullanılarak izole edilen Entomopatojen fungus izolatlarının Myzus persicae’e etkilerinin belirlenmesi
Isolation of entomopathogenic fungi from soil samples collected from Antalya province using Galleria mellonella (L.) and determination of their pathogenicity against the Green Peach Aphid
Derya BAKİ, Musa KIRIŞIK, Fedai ERLER

Effects of some commonly used biopesticides on the survival and virulence of native entomopathogenic nematode isolates
Yaygın olarak kullanılan bazı biyopestisitlerin yerel entomopatojen nematod izolatlarının hayatta kalma ve virülensliği üzerindeki etkileri
Ebubekir YUKSEL, Ramazan CANHİLAL

Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde tarım ve tarım dışı alanlardaki ağaçlarda bulunan Tingidae (Hemiptera) türlerinin doğal düşmanları
Natural enemies of Tingidae (Hemiptera) species on trees in agricultural and non-agricultural areas in Diyarbakır, Mardin and Elazığ provinces
Hasan MARAL, M. Rifat ULUSOY, Halil BOLU

Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk)’nin Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)’ye karşı farklı yöntemlerle etkisinin belirlenmesi
Determination of the effects of Bacillus thuringiensis var. kursaki (Btk) against Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) by different methods
Musa KIRIŞIK, Tuba KAHRAMAN, Fedai ERLER

Laboratory evaluation of some native isolates of Steinernema feltiae against the rice weevil, Sitophilus oryzae (L.), (Coleoptera:Curculionidae)
Pirinç Biti, Sitophilus oryzae (L.), (Curculionidae: Coleoptera)'ye karşı bazı yerel Steinernema feltiae izolatlarının laboratuar koşullarında değerlendirmesi
Ramazan CANHİLAL, Ebubekir YÜKSEL

Investigation of the effect of ambient humidity on the combined application of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin and diatomaceous earth against Lesser grain borer Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae)
Ortam neminin, Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin ve diatomlu toprağın Ekin kambur biti Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae)’ya karşı kombine uygulaması üzerine etkinliğinin araştırılması
Hasan USLU, Mehmet Kubilay ER

The Use of Local Bacterial Strains for Biological Control of Fusarium Cerealis Causing Root and Crown Rot in Turfgrass
Çimlerde Kök ve Kökboğazı Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium cerealis'in Biyolojik Mücadelesinde Yerli Bakteriyel izolatların Kullanımı
Ayşe AŞKIN ŞENOCAK, Filiz ÜNAL, Mesut YILDIRIR

A new larva parasitoid of Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Noctuidae); Aleiodes (Chelonorhogas) miniatus (Herrich-Schäffer) (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae)
Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Noctuidae)’nın yeni bir larva parazitoiti; Aleiodes (Chelonorhogas) miniatus (Herrich-Schäffer) (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae)
Sevgi AYTEN , Ahmet BEYARSLAN , Selma ÜLGENTÜRK

Entomopatojen fungusların Acanthoscelides obtectus (Say) (Col.: Chrysomelidae)’un ergin ölümlerine etkileri
Effects of entomopathogenic fungi on mortality of Acanthoscelides obtectus (Say) (Col.: Chrysomelidae) adults
H. Handan ALTINOK, M. Alper ALTINOK

The species of Zeytinus Doğanlar, 2011 (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) from Turkey
Türkiye’den Zeytinus Doğanlar, 2011 (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) türleri
Mikdat DOĞANLAR, Gonca VATANSEVER SAKİN, Bülent LAZ

Bazı yerel entomopatojen fungusların Amerikan beyaz kelebeğine Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) karşı laboratuvar koşullarındaki insektisidal aktivitesi
Insecticidal activity of some native entomopathogenic fungi against fall webworm, Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) in the laboratory conditions
Salih KARABÖRKLÜ, Nedim ALTIN, İsmet YILDIRIM, Sevcan ÖZTEMİZ, Esat SADIÇ, Ömer AYDIN

Assesment the susceptibility of Turkestan cockroach Blatta lateralis to Turkish entomopathogenic nematode isolates
Türkistan hamamböceği Blatta lateralis’in Türk entomopatojen nematod izolatlarına olan hassasiyetinin belirlenmesi
Esengül ÖZDEMİR, Emre EVLİCE

Last Update Time: 8/11/20, 12:17:33 PM