Research Article
PDF BibTex RIS Cite

REFLECTIONS OF DIGITALIZATION ON THE TOURISM SECTOR AND ITS IMPACT ON REGIONAL DEVELOPMENT

Year 2022, Volume: 7 Issue: 2, 14 - 25, 30.12.2022
https://doi.org/10.37847/tdtad.1192165

Abstract

Aim: In this study, it is aimed to evaluate the importance of digitalization in the tourism sector in terms of regional development. This study aims to contribute to the literature.
Method: This article is an evaluation of the impact of digitalization on economic and social life in the historical process in terms of the development of the tourism sector. The importance of digitalization in the tourism sector, which is the subject of the study, was carried out as an evaluation made through literature and observation.
Findings: Digitalization is the use of the tourism potential of regions as an important factor in regional development.
Discussion: Today, accelerating technological advances have also affected the tourism sector. The tourism sector affected by digital transformation; has grown significantly in terms of profitability, competitiveness, innovative ideas, and sustainability. Technological development has removed geographical borders. For this reason, technological development has provided an opportunity for an underdeveloped region to open up to the world with limited opportunities. More intensive use of technology in the tourism sector can provide a catalyst function for some disadvantages of underdeveloped regions in the regional/local development process. In this context, the important benefits of digitalization of tourism businesses are important gains in terms of being sustainable and brand businesses. In addition, the expectations of customers from tourism enterprises are increasing with the developments in technology. At the same time, there is a diversification of the touristic product. For this reason, the demand for tourism enterprises will be continuous. Within the scope of the study, the development of economic and social life in the historical process of digitalization was briefly examined. As the main study subject, the evaluation of the importance of digitalization in the tourism sector is included. The application of innovative ideas, especially in terms of their effects on development, is important as a result of digitalization

References

 • Barashok, I.V., Rudenko, L., Shumakova, E.V., Orlovskaia, I.V., (2021). Digitization: New Possibilities for the Tourism İndustry. International Science and Technology Conference "Earth science" IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 666 (2021) 062059.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches: International Student Edition, California: Sage Publications.
 • De Vries, J., (1994). The Industrial Revolution and The Industrious Revolution. The Journal of Economic History, Vol. 54, No. 2, Papers Presented at the Fifty-Third Annual Meeting of the Economic History Association (Jun., 1994), 249-270.
 • Erçağ, G. (2017). 4. Endüstri Devrimi İçin Yol Haritası Belirlenmesinde Farklı Ülke Örneklerinin İncelenmesi ve Türkiye İçin Model Önerisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Sakarya Üniversitesi.
 • Filipiak, B.Z., Dylewski, M., Kalinowsk, M., (2020). Economic Development Trends in the EU Tourism İndustry. Towards the Digitalization Process and Sustainability. Quality and Quantity, https://d-nb.info/1223160289/34.
 • Hojeghan, S., B., Esfangareh, A., N., (2011). Digital Economy and Tourism Impacts, Influences and Challenges. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 19, 2011.
 • Jamshed,. S., (2014). Qualitative Research Method-Interviewing and Observation. Journal Basic Clin Pharm. September 2014-November 2014; 5(4): 87–88
 • Güvenol, B., Gündüz, Z., Güler, M.E., (2021). Endüstriyel Devrimler Ve Toplumsal Gelişmelerin Işığında Turizm. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021 / 6 (12) / 204-227.
 • Kıratoğlu, E. (2021). The Locomotive Role of Tourism in Regional Development: The Effect of 2019 Göbeklitepe Year on Şanlıurfa Economy. Journal of Current Researches on Social Sciences, 11 (3), 331-342.
 • Kıratoğlu, E. ve Dinçel, İ. Y. (2021). Türkiye’de İç Göç Olgusunun Todaro Paradoksu Çerçevesinde Analizi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. İstanbul İktisat Dergisi, 71(2), 527-548.
 • Maddikunta, P. K. R., Pham, Q.-V., B, P., Deepa, N., Dev, K., Gadekallu, T. R., Liyanage, M. (2021). Industry 5.0: A Survey on Enabling Technologies and Potential Applications. Journal of Industrial Information Integration, 100257. doi:10.1016/j.jii.2021.100257.
 • Morozov, M., (2020). Key Areas of Digitalization of Business Processes in Tourism. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 416, 1381-1385.
 • Nara, E. O. B., da Costa, M. B., Baierle, I. C., Schaefer, J. L., Benitez, G. B., do Santos, L. M. A. L., and Benitez, L. B. (2020). Expected Impact of Industry 4.0 Technologies on Sustainable Development: A study in the context of Brazil’s Plastic Industry. Sustainable Production and Consumption. doi:10.1016/j.spc.2020.07.018.
 • Nasiri M., Ukko J., Saunila M., Rantala T. (2020). Managing the Digital Supply Chain: The Role of Smart Technologies. Technovation, 96–97:02121. 10.1016/j.technovation.2020.102121.
 • Tekindal, M. ve Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Fenomenolojik Yaklaşımın Kapsamı ve Sürecine Yönelik Bir Derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20 (1), 153- 182.
 • Türkay, B., (2021). Akıllı Teknolojilerin Turizm İşletmelerinin Dijitalleşmesinde ve Tüketici Davranışlarındaki Rolü [Yayınlanmamış Doktora Tezi], İstanbul Üniversitesi.
 • Wang, S., Wan, J., Lı, D. and Zhang, C., (2016). Implementing Smart Factory of Industrie 4.0: an Outlook. International Journal of Distributed Sensor Networks, 12(1), 3159805.
 • Zeqiri, A., Dahmani, M., Youssef, A.B., (2020). Digitalization of the Tourism Industry: What Are the Impacts of The New Wave of Technologies. Balkan Economic Review, 2, 63-82.
 • Bulut, E. ve Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM – UHAD), 7, 50-72.
 • Fırat, O., Z., Fırat, S., Ü., (2017). Endüstri 4.0 Yolculuğunda Trendler ve Robotlar. Istanbul University Journal of the School of Business, 46 (2), Kasım 2017, 211-223.
 • Görçün, Ö. F. (2016). Dördüncü Endüstri Devrimi Endüstri 4.0, Beta Basım A.Ş. İstanbul.
 • Okatan, D., Yıldırım, Y., (2021). Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Turizm Sektörüne Yansımaları: Literatür İncelemesi. Journal Of Tourism Intellıgence And Smartness, 4 (2), 168/185.
 • Pamuk, N. S., Soysal, M. (2018). Yeni Sanayi Devrimi Endüstri 4.0 Üzerine Bir İnceleme. Verimlilik Dergisi, 1, 41-66.
 • Türkiye’nin Endüstri 4.0 Platformu, https://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/., erişim 23.07.2022.
 • Kraaijenbrink, J., (2022). What Is Industry 5.0 And How It Will Radically Change Your Business Strategy?. Forbes, Yayın tarihi: 24.05.2022, https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2022/05/24/what-is-industry-50-and-how-it-will-radically-change-your-business-strategy/?sh=5886226c20bd., erişim 06.08.2022.
 • Hürriyet Gazetesi, (Nisan 16, 2018). https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/endustri-4-0-nedir-ve-ne-anlama-gelmektedir-40806351, erişim 23.07.2022.

Dijitalleşmenin Turizm Sektörüne Yansımaları ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi

Year 2022, Volume: 7 Issue: 2, 14 - 25, 30.12.2022
https://doi.org/10.37847/tdtad.1192165

Abstract

Amaç: Bu çalışma, turizm sektöründe dijitalleşmenin önemini bölgesel kalkınma açısından değerlendirerek literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: Bu makale, dijitalleşmenin tarihsel sürecinde ekonomik ve toplumsal yaşama etkisinin turizm sektörünün gelişimi açısından bir değerlendirmesidir. Çalışma konusu olan turizm sektöründe dijitalleşmenin önemi literatür ve gözlem yoluyla yapılan bir değerlendirilme olarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Dijitalleşme bölgelerin turizm potansiyelinden faydalanarak kalkındırılmasında önemli bir faktör olarak kullanılabilir.
Tartışma: Günümüzde hızlanan teknolojik ilerlemelerin ışığında turizm sektörü de modern teknikten etkilenmiştir. Turizm, dijital dönüşümden karlılık, rekabet gücü, yenilikçi fikirler ve sürdürülebilirlik konularında olumlu gelişme göstermiş ve dijitalleşmeyle büyümüştür. Teknolojik gelişme coğrafi sınırları kaldırmış böylece az gelişmiş bir bölgenin de sınırlı imkânlarla dünyaya açılmasına fırsat tanımıştır. Teknolojinin turizm sektöründe daha yoğun kullanımı bölgesel/yerel kalkınma sürecinde az gelişmiş bölgelerin sahip olduğu bazı dezavantajların üstesinden gelerek gelişmeleri için bir katalizör işlevi görebilme olanağını sağlayacaktır. Bu kapsamda turizm işletmelerinin dijitalleşmenin sağladığı kolaylıklar ile önemli faydalar sağlaması işletmelerin sürdürülebilir ve marka işletmeler olmaları bakımından önemli kazanımlardır. Ayrıca müşterilerin turizm işletmelerinden beklentilerinin teknolojideki gelişmelerle birlikte artması turistik ürünün çeşitlenmesi bakımından önemlidir. Bu sebeple turizm işletmelerine olan talep süreklilik arz edecektir. Çalışma kapsamında dijitalleşmenin tarihsel sürecinde ekonomik ve toplumsal yaşamın gelişimini kısaca incelenmiştir. Ana çalışma konusu olarak turizm sektöründe dijitalleşmenin öneminin değerlendirilmesine yer verişmiştir. Özellikle kalkınmaya olan etkileri bakımından yenilikçi fikirlerin uygulanması dijitalleşmenin bir sonucu olarak önemlilik arz etmektedir.

References

 • Barashok, I.V., Rudenko, L., Shumakova, E.V., Orlovskaia, I.V., (2021). Digitization: New Possibilities for the Tourism İndustry. International Science and Technology Conference "Earth science" IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 666 (2021) 062059.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches: International Student Edition, California: Sage Publications.
 • De Vries, J., (1994). The Industrial Revolution and The Industrious Revolution. The Journal of Economic History, Vol. 54, No. 2, Papers Presented at the Fifty-Third Annual Meeting of the Economic History Association (Jun., 1994), 249-270.
 • Erçağ, G. (2017). 4. Endüstri Devrimi İçin Yol Haritası Belirlenmesinde Farklı Ülke Örneklerinin İncelenmesi ve Türkiye İçin Model Önerisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Sakarya Üniversitesi.
 • Filipiak, B.Z., Dylewski, M., Kalinowsk, M., (2020). Economic Development Trends in the EU Tourism İndustry. Towards the Digitalization Process and Sustainability. Quality and Quantity, https://d-nb.info/1223160289/34.
 • Hojeghan, S., B., Esfangareh, A., N., (2011). Digital Economy and Tourism Impacts, Influences and Challenges. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 19, 2011.
 • Jamshed,. S., (2014). Qualitative Research Method-Interviewing and Observation. Journal Basic Clin Pharm. September 2014-November 2014; 5(4): 87–88
 • Güvenol, B., Gündüz, Z., Güler, M.E., (2021). Endüstriyel Devrimler Ve Toplumsal Gelişmelerin Işığında Turizm. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021 / 6 (12) / 204-227.
 • Kıratoğlu, E. (2021). The Locomotive Role of Tourism in Regional Development: The Effect of 2019 Göbeklitepe Year on Şanlıurfa Economy. Journal of Current Researches on Social Sciences, 11 (3), 331-342.
 • Kıratoğlu, E. ve Dinçel, İ. Y. (2021). Türkiye’de İç Göç Olgusunun Todaro Paradoksu Çerçevesinde Analizi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. İstanbul İktisat Dergisi, 71(2), 527-548.
 • Maddikunta, P. K. R., Pham, Q.-V., B, P., Deepa, N., Dev, K., Gadekallu, T. R., Liyanage, M. (2021). Industry 5.0: A Survey on Enabling Technologies and Potential Applications. Journal of Industrial Information Integration, 100257. doi:10.1016/j.jii.2021.100257.
 • Morozov, M., (2020). Key Areas of Digitalization of Business Processes in Tourism. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 416, 1381-1385.
 • Nara, E. O. B., da Costa, M. B., Baierle, I. C., Schaefer, J. L., Benitez, G. B., do Santos, L. M. A. L., and Benitez, L. B. (2020). Expected Impact of Industry 4.0 Technologies on Sustainable Development: A study in the context of Brazil’s Plastic Industry. Sustainable Production and Consumption. doi:10.1016/j.spc.2020.07.018.
 • Nasiri M., Ukko J., Saunila M., Rantala T. (2020). Managing the Digital Supply Chain: The Role of Smart Technologies. Technovation, 96–97:02121. 10.1016/j.technovation.2020.102121.
 • Tekindal, M. ve Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Fenomenolojik Yaklaşımın Kapsamı ve Sürecine Yönelik Bir Derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20 (1), 153- 182.
 • Türkay, B., (2021). Akıllı Teknolojilerin Turizm İşletmelerinin Dijitalleşmesinde ve Tüketici Davranışlarındaki Rolü [Yayınlanmamış Doktora Tezi], İstanbul Üniversitesi.
 • Wang, S., Wan, J., Lı, D. and Zhang, C., (2016). Implementing Smart Factory of Industrie 4.0: an Outlook. International Journal of Distributed Sensor Networks, 12(1), 3159805.
 • Zeqiri, A., Dahmani, M., Youssef, A.B., (2020). Digitalization of the Tourism Industry: What Are the Impacts of The New Wave of Technologies. Balkan Economic Review, 2, 63-82.
 • Bulut, E. ve Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM – UHAD), 7, 50-72.
 • Fırat, O., Z., Fırat, S., Ü., (2017). Endüstri 4.0 Yolculuğunda Trendler ve Robotlar. Istanbul University Journal of the School of Business, 46 (2), Kasım 2017, 211-223.
 • Görçün, Ö. F. (2016). Dördüncü Endüstri Devrimi Endüstri 4.0, Beta Basım A.Ş. İstanbul.
 • Okatan, D., Yıldırım, Y., (2021). Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Turizm Sektörüne Yansımaları: Literatür İncelemesi. Journal Of Tourism Intellıgence And Smartness, 4 (2), 168/185.
 • Pamuk, N. S., Soysal, M. (2018). Yeni Sanayi Devrimi Endüstri 4.0 Üzerine Bir İnceleme. Verimlilik Dergisi, 1, 41-66.
 • Türkiye’nin Endüstri 4.0 Platformu, https://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/., erişim 23.07.2022.
 • Kraaijenbrink, J., (2022). What Is Industry 5.0 And How It Will Radically Change Your Business Strategy?. Forbes, Yayın tarihi: 24.05.2022, https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2022/05/24/what-is-industry-50-and-how-it-will-radically-change-your-business-strategy/?sh=5886226c20bd., erişim 06.08.2022.
 • Hürriyet Gazetesi, (Nisan 16, 2018). https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/endustri-4-0-nedir-ve-ne-anlama-gelmektedir-40806351, erişim 23.07.2022.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Suna MUGAN ERTUĞRAL
ISTANBUL UNIVERSITY
0000-0001-9872-3941
Türkiye


İhsan KURAN
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7775-6226
Türkiye


H.neyir TEKELİ
ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY
0000-0002-4627-2840
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Submission Date October 20, 2022
Acceptance Date November 14, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 7 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { tdtad1192165, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2022}, volume = {7}, number = {2}, pages = {14 - 25}, doi = {10.37847/tdtad.1192165}, title = {Dijitalleşmenin Turizm Sektörüne Yansımaları ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi}, key = {cite}, author = {Mugan Ertuğral, Suna and Kuran, İhsan and Tekeli, H.neyir} }
APA Mugan Ertuğral, S. , Kuran, İ. & Tekeli, H. (2022). Dijitalleşmenin Turizm Sektörüne Yansımaları ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 14-25 . DOI: 10.37847/tdtad.1192165
MLA Mugan Ertuğral, S. , Kuran, İ. , Tekeli, H. "Dijitalleşmenin Turizm Sektörüne Yansımaları ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (2022 ): 14-25 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tdtad/issue/74618/1192165>
Chicago Mugan Ertuğral, S. , Kuran, İ. , Tekeli, H. "Dijitalleşmenin Turizm Sektörüne Yansımaları ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (2022 ): 14-25
RIS TY - JOUR T1 - REFLECTIONS OF DIGITALIZATION ON THE TOURISM SECTOR AND ITS IMPACT ON REGIONAL DEVELOPMENT AU - SunaMugan Ertuğral, İhsanKuran, H.neyirTekeli Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37847/tdtad.1192165 DO - 10.37847/tdtad.1192165 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 25 VL - 7 IS - 2 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.1192165 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.1192165 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 International Journal of Turkic World Tourism Studies Dijitalleşmenin Turizm Sektörüne Yansımaları ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi %A Suna Mugan Ertuğral , İhsan Kuran , H.neyir Tekeli %T Dijitalleşmenin Turizm Sektörüne Yansımaları ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi %D 2022 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 7 %N 2 %R doi: 10.37847/tdtad.1192165 %U 10.37847/tdtad.1192165
ISNAD Mugan Ertuğral, Suna , Kuran, İhsan , Tekeli, H.neyir . "Dijitalleşmenin Turizm Sektörüne Yansımaları ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 7 / 2 (December 2022): 14-25 . https://doi.org/10.37847/tdtad.1192165
AMA Mugan Ertuğral S. , Kuran İ. , Tekeli H. Dijitalleşmenin Turizm Sektörüne Yansımaları ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 7(2): 14-25.
Vancouver Mugan Ertuğral S. , Kuran İ. , Tekeli H. Dijitalleşmenin Turizm Sektörüne Yansımaları ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 7(2): 14-25.
IEEE S. Mugan Ertuğral , İ. Kuran and H. Tekeli , "Dijitalleşmenin Turizm Sektörüne Yansımaları ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi", Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 14-25, Dec. 2022, doi:10.37847/tdtad.1192165