PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Year 2007, Volume 5, Issue 4, 637 - 655, 01.12.2007

Abstract

Bu çalışmada, Muğla Merkez İlçe’de öğrenim gören ilköğretim II. kademe öğrencilerinin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, öğrencilerin tutumları ile onların, sınıf düzeyleri, cinsiyetleri, yaşadıkları yerleşim birimi, babalarının eğitim durumu, annelerinin eğitim durumu, ailenin sosyo-ekonomik durumu, kendilerine ait bir çalışma odasının varlığı, Fen Bilgisi dersindeki başarı durumu ve Fen Bilgisi derslerinde laboratuvar kullanma sıklığı arasındaki ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 11.0 paket programında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumları ile onların sınıf düzeyleri, kendilerine ait bir çalışma odasının varlığı, Fen Bilgisi dersindeki başarı durumu ve Fen Bilgisi dersinde laboratuvar kullanma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunurken; cinsiyetleri, yaşadıkları yerleşim birimi, babalarının eğitim durumu, annelerinin eğitim durumu ve ailenin sosyo-ekonomik durumu arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır. Araştırmanın sonunda, bulgular doğrultusunda öneriler sunulmuştur.

References

 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. (4. Basım). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Akgün, Ş. (2004). Fen bilgisi öğretimi. Ankara: Nasa Yayınları.
 • Altınok, H. (2004). Öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin öğrenci algıları ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutum ve güdüleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 1-8.
 • Anonymus (t.y.). Children’s interest and attitudes towards science. 22 Şubat 2005 tarihinde elde edilmiştir: http://www.nestafuturelab.org/research/reviews/ psi01.htm
 • Atasoy, B. (2002). Fen öğrenimi ve öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004). İşbirlikli öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına, fen bilgisi öğretimi dersindeki başarılarına etkisinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 9-18.
 • Bilgin, İ., Uzuntiryaki, E. ve Geban, Ö. (2002). Kimya öğretmenlerinin öğretim yaklaşımlarının lise 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin kimya dersi başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. 08.05.2005 tarihinde elde edilmiştir: http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/ozetler/d155.pdf
 • Duru, M.K. (2001). İlköğretim fen bilgisi dersinde kavram haritasıyla ve gruplara kavram haritası çizdirilerek öğretimin öğrenci başarısına ve hatırlamaya etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Erdem, E., Yılmaz, A., Atav, E. ve Gücüm, B. (2004). Öğrencilerin “madde” konusunu anlama düzeyleri, kavram yanılgıları, fen bilgisi dersine karşı tutumları ve mantıksal düşünme düzeylerinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 74-82.
 • Gürkan, T. ve Gökçe, E. (2000). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, 6-8 Eylül: 188- 192.
 • Hemlick, J. E., Norland, E. V. (1994). I do believe... in Santa? (Cover Story). Adult Learning, 3(5), 22-24.
 • Hendley, D., Stables,S. ve Stables, A. (1996).Pupils' subject preferences at key stage 3 in south Wales. Educational Studies, 2(22), 177-186.
 • Mordi, C. (1991). Factors associated with pupil’s attitudes towards science in Negerian primary schools. Research in Science and Techologial Education, 1(9), 39-41.
 • Murphy, C. ve Beggs J. (2003). Primary pupils’ and teachers’ use of computers at home and school. British Journal of Educational Technology, 1(34), 79-83.
 • Osborne, J. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049–1079.
 • Türkmen, L. (2004). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 218-228.
 • White, R. T. (1993). Learning science. Oxford: Blackwell Publishers.

DETERMINING THE ATTITUDES TOWARDS SCIENCE COURSE OF SECOND GRADE STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL

Year 2007, Volume 5, Issue 4, 637 - 655, 01.12.2007

Abstract

The aim of this study is to determine the attitudes towards science course of second grade students in primary school. Through this study, the relationship between the students’ attitudes and their grade level, gender, settlement, parents' education level, parents' socio-economic status, availability of personal room, achievement in science course and frequency of using laboratory in science course was researched. The data were analyzed in SPSS 11.0 computer program. The results revealed that there are statistical significant differences between the students’ attitudes towards science course and their grade level, availability of personal room, achievement in science course, frequency of using laboratory in science course. There could not be found any significant difference between the students’ attitudes and their gender, settlement, parents' education level, parents' socio-economic level. According to data some suggestions were made at the end of the study.

References

 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. (4. Basım). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Akgün, Ş. (2004). Fen bilgisi öğretimi. Ankara: Nasa Yayınları.
 • Altınok, H. (2004). Öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin öğrenci algıları ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutum ve güdüleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 1-8.
 • Anonymus (t.y.). Children’s interest and attitudes towards science. 22 Şubat 2005 tarihinde elde edilmiştir: http://www.nestafuturelab.org/research/reviews/ psi01.htm
 • Atasoy, B. (2002). Fen öğrenimi ve öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004). İşbirlikli öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına, fen bilgisi öğretimi dersindeki başarılarına etkisinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 9-18.
 • Bilgin, İ., Uzuntiryaki, E. ve Geban, Ö. (2002). Kimya öğretmenlerinin öğretim yaklaşımlarının lise 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin kimya dersi başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. 08.05.2005 tarihinde elde edilmiştir: http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/ozetler/d155.pdf
 • Duru, M.K. (2001). İlköğretim fen bilgisi dersinde kavram haritasıyla ve gruplara kavram haritası çizdirilerek öğretimin öğrenci başarısına ve hatırlamaya etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Erdem, E., Yılmaz, A., Atav, E. ve Gücüm, B. (2004). Öğrencilerin “madde” konusunu anlama düzeyleri, kavram yanılgıları, fen bilgisi dersine karşı tutumları ve mantıksal düşünme düzeylerinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 74-82.
 • Gürkan, T. ve Gökçe, E. (2000). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, 6-8 Eylül: 188- 192.
 • Hemlick, J. E., Norland, E. V. (1994). I do believe... in Santa? (Cover Story). Adult Learning, 3(5), 22-24.
 • Hendley, D., Stables,S. ve Stables, A. (1996).Pupils' subject preferences at key stage 3 in south Wales. Educational Studies, 2(22), 177-186.
 • Mordi, C. (1991). Factors associated with pupil’s attitudes towards science in Negerian primary schools. Research in Science and Techologial Education, 1(9), 39-41.
 • Murphy, C. ve Beggs J. (2003). Primary pupils’ and teachers’ use of computers at home and school. British Journal of Educational Technology, 1(34), 79-83.
 • Osborne, J. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049–1079.
 • Türkmen, L. (2004). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 218-228.
 • White, R. T. (1993). Learning science. Oxford: Blackwell Publishers.

Details

Other ID JA36YD35ZP
Journal Section Articles
Authors

Nevin KOZCU ÇAKIR This is me


Burcu ŞENLER This is me


Belgin GÖÇMEN TAŞKIN This is me

Publication Date December 1, 2007
Application Date December 1, 2007
Acceptance Date
Published in Issue Year 2007, Volume 5, Issue 4

Cite

APA Kozcu Çakır, N. , Şenler, B. & Göçmen Taşkın, B. (2007). İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (4) , 637-655 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26114/275123

The Journal of Turkish Educational Sciences is published by Gazi University.