PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SINIFLARININ DAĞILIMI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2006, Volume 4, Issue 2, 129 - 140, 01.06.2006

Abstract

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Projesi kapsamında kurulan Bilgi Teknolojileri Sınıfları’nın dağılımı ve sürekliliğinin sağlanması için planlanan ve gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmanın verileri bu projede çalışan 6 formatör öğretmen ve 4 yöneticiyle yapılan görüşmeler ve 65 formatör öğretmene gönderilen 28 açık uçlu soru içeren anketler yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler ve anketten toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, belge incelemesi sonucunda elde edilen veriler de araştırma kapsamında elde edilen verileri desteklemek amacıyla kullanılmıştır. Çalışma sonuçları, BT sınıflarının dağılımının öğrenci-bilgisayar etkileşimi göz önünde bulundurularak yapılmadığı görülmüştür. Dağılım yapılırken “her bölgeye eşit bilgisayar dağılımı” anlayışı ön plana çıkmıştır. Çalışma sonucunda, Bilgi Teknolojileri Sınıfları’nın okullara kurulumu ve dağılımıyla kurulum sonrası sürekliliklerinin sağlanması ile ilgili problemler bulunduğu saptanmıştır.

References

 • Alkan, C. (1998). E itim Teknolojisi. Ankara: An Yay nc l k.
 • DPT. (2000). Fl ve Bölge Göstergeleri. http://www.dpt.gov.tr adresinden 12.05.2000 tarihinde al nm t r.
 • Dünya Bankas . (1995). Priorities and Strategies for Education (E(itim Fçin Öncelikler ve Stratejiler): A World Bank Review. Washington D.C.: The World Bank.
 • MEB. (1993). Millî E(itim Bakanl ( na Ba(l Örgün ve Yayg n E(itim Kurumlar nda Bilgisayar Laboratuvarlar n n Düzenlenmesi ve F letilmesi Fle Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Ö(retmenlerinin Görevleri Hakk nda Yönerge. Millî E itim Bakanl Tebli ler Dergisi. 2378 say l karar.
 • MEB. (2001). Bilgi Teknolojilerinin Kullan m Hakk nda Genelge. Millî E itim Bakanl Tebli ler Dergisi. 2526 say l karar.
 • MEB. (2002). Millî E(itim Bakanl ( E(itim Hizmetleri Merkezi Müdürlükleri Yönetmeli(i.
 • MEB. (2003a). Temel E(itim Program . http://projeler.meb.gov.tr/Projelerimiz/dbpro/ tep/tepnedir.htm adresinden 12.04.2003 tarihinde al nm t r.
 • MEB. (2003b). Bilgi Teknolojisi S n flar . http://projeler.meb.gov.tr/Projelerimiz/ dbpro/tep/bt.htm adresinden 12.04.2003 tarihinde al nm t r.
 • MEB. (2003c). Temel E(itim Program I. Faz 2 bin 451 ilkö(retim okulu BT S n f n n tiplerine göre ba(lant
 • emalar . http://projeler.meb.gov.tr/Projelerimiz/ dbpro/tep/bt.htm adresinden 12.04.2003 tarihinde al nm t r.
 • MEB. (2003d). Temel E(itim Program Kapsam nda Gerçekle tirilen Tüm E(itimler (Özet Tablo). http://projeler.meb.gov.tr/Projelerimiz/dbpro/tep/linklerdb/HIEK5LINK.htm adresinden 12.04.2003 tarihinde al nm t r.
 • Osin, L. (1998). Computers in education in developing countries: Why and How? Education and Technology Series. 3(1). Washington D.C.: The World Bank, Human Development Department-Education.
 • Türkiye Bili im Sûras . (2002). E(itim ve ArGe çal ma grubu okulöncesi, ilk ve orta ö(retim alt çal ma grubu raporu. http://www.bilisimsurasi.org.tr/listeler/tbs-egitim/Mar/att-0040/01-__ ________________________26b.doc adresinden 15.06.2003 tarihinde al nm t r.
 • Y ld r m, A. ve Sim ek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Ara t rma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay nc l k.

THE EVALUATION OF THE STUDIES ON THE DISTRIBUTION AND THE MAINTANANCE OF THE CONTINUITY OF THE INFORMATION TECHNOLOGIES CLASSROOMS

Year 2006, Volume 4, Issue 2, 129 - 140, 01.06.2006

Abstract

The data of this work, which is conducted to evaluate the distribution and maintenance of the continuity of the IT classrooms established in the scope of Ministry of National Education (MONE) Basic Education Project, was collected through the interviews with the managers who were involved in the project and the questionnaire sent to the formator teachers. 6 formator teachers and 4 managers participated in the study as interviewees and 65 formator teachers participated to the questionnaire. Moreover, the collected data was strengthened using the documents produced during the project. According to the findings in the research, distribution of the IT classrooms were not made considering the computer-student interaction ratio, and unfortunately “every geographical district should have the same amount of computers” approach was accepted during the distribution. Moreover, the financial resources to maintain the continuity of the IT classrooms have not been reserved and also there is no plan about how to keep the computers working after the establishment of the classrooms.

References

 • Alkan, C. (1998). E itim Teknolojisi. Ankara: An Yay nc l k.
 • DPT. (2000). Fl ve Bölge Göstergeleri. http://www.dpt.gov.tr adresinden 12.05.2000 tarihinde al nm t r.
 • Dünya Bankas . (1995). Priorities and Strategies for Education (E(itim Fçin Öncelikler ve Stratejiler): A World Bank Review. Washington D.C.: The World Bank.
 • MEB. (1993). Millî E(itim Bakanl ( na Ba(l Örgün ve Yayg n E(itim Kurumlar nda Bilgisayar Laboratuvarlar n n Düzenlenmesi ve F letilmesi Fle Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Ö(retmenlerinin Görevleri Hakk nda Yönerge. Millî E itim Bakanl Tebli ler Dergisi. 2378 say l karar.
 • MEB. (2001). Bilgi Teknolojilerinin Kullan m Hakk nda Genelge. Millî E itim Bakanl Tebli ler Dergisi. 2526 say l karar.
 • MEB. (2002). Millî E(itim Bakanl ( E(itim Hizmetleri Merkezi Müdürlükleri Yönetmeli(i.
 • MEB. (2003a). Temel E(itim Program . http://projeler.meb.gov.tr/Projelerimiz/dbpro/ tep/tepnedir.htm adresinden 12.04.2003 tarihinde al nm t r.
 • MEB. (2003b). Bilgi Teknolojisi S n flar . http://projeler.meb.gov.tr/Projelerimiz/ dbpro/tep/bt.htm adresinden 12.04.2003 tarihinde al nm t r.
 • MEB. (2003c). Temel E(itim Program I. Faz 2 bin 451 ilkö(retim okulu BT S n f n n tiplerine göre ba(lant
 • emalar . http://projeler.meb.gov.tr/Projelerimiz/ dbpro/tep/bt.htm adresinden 12.04.2003 tarihinde al nm t r.
 • MEB. (2003d). Temel E(itim Program Kapsam nda Gerçekle tirilen Tüm E(itimler (Özet Tablo). http://projeler.meb.gov.tr/Projelerimiz/dbpro/tep/linklerdb/HIEK5LINK.htm adresinden 12.04.2003 tarihinde al nm t r.
 • Osin, L. (1998). Computers in education in developing countries: Why and How? Education and Technology Series. 3(1). Washington D.C.: The World Bank, Human Development Department-Education.
 • Türkiye Bili im Sûras . (2002). E(itim ve ArGe çal ma grubu okulöncesi, ilk ve orta ö(retim alt çal ma grubu raporu. http://www.bilisimsurasi.org.tr/listeler/tbs-egitim/Mar/att-0040/01-__ ________________________26b.doc adresinden 15.06.2003 tarihinde al nm t r.
 • Y ld r m, A. ve Sim ek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Ara t rma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay nc l k.

Details

Other ID JA99YN34NB
Journal Section Articles
Authors

Ebru KILIÇ This is me


Selçuk ÖZDEMİR This is me

Publication Date June 1, 2006
Application Date June 1, 2006
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Kılıç, E. & Özdemir, S. (2006). BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SINIFLARININ DAĞILIMI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 129-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26120/275162

The Journal of Turkish Educational Sciences is published by Gazi University.