PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMALARININ SORULARLA YÖNLENDİRİLMESİ

Year 2006, Volume 4, Issue 2, 181 - 200, 01.06.2006

Abstract

Türkçe eğitimi ve öğretiminde, soru kavramına ölçme ve değerlendirme açısından yaklaşılmakla beraber bu kavramın eğitim psikolojisiyle olan bağlantısı üzerinde gereğince durulmamıştır. Sorun yazılı anlatım olduğunda soru kavramı nedense önemini yitirmiş ve ikinci plana atılmıştır. Oysa Türkçe eğitiminin altyapısını oluşturan yazılı anlatıma karşı öğrencileri güdülemede, yani yönlendirmede öğretmenin sınıf içerisinde yönelteceği soruların özel bir önemi vardır. Ancak mevcut uygulamalar bu gerçeğin önemli ölçüde göz ardı edildiğini ortaya koymakta ve bu hususta ders kitaplarının oldukça yetersiz olduğu gözlenmektedir. Türkçe eğitiminde, yazılı anlatımı sorularla yönlendirme açısından tasvirle ilişkilendirerek incelemeyi ve yeni bir bakış açısı ortaya koymayı hedefleyen disiplinler arası nitelikteki bu çalışmada sorun, örneklerle somutlaştırılmaya çalışılmıştır. MEB’e bağlı ilköğretim okullarında 2004-2005 eğitim-öğretim yılında okutulmuş olan ilköğretim birinci ve ikinci kademe Türkçe ders kitapları yöntem yönünden incelenerek eksikler belirlenmiş, öğretim programıyla ders kitaplarının örtüşme derecesi karşılaştırılmış, yazılı anlatımda soru sormanın ve yönlendirmenin önem ve gereğine işaret edilmiştir.

References

 • Aç kgöz, K. Ü. (2005). Aktif Ö renme, ?zmir: E+itim Dünyas Yay nlar .
 • Aksakal, M.; Çetin, A. (2004). ;lkö retim Türkçe Ders Kitab 2, ?stanbul: Ba ar Yay nc l k.
 • Anaç, H.; Tuncel M. T.; Çal kan, S. ve Öz, M. (2004). ;lkö retim Türkçe Ders Kitab 4, ?zmir: Delta
 • Yay nc l k ve Zambak Yay nlar . Ataman, A.; Çal k, T., Akyol, H.; Özmen, R.; Çakmak, M.; Ko ar, E. ve Temur, T. (2001). Konu Alan Ders Kitab ;nceleme K lavuzu Türkçe 1-8. (Ed: L. Küçükahmet), Ankara: Nobel Yay nlar .
 • Bak rc o+lu, R. ve Yalç n, G. (2004). ;lkö retim Türkçe Ders Kitab 5, Ankara: Özgün Matbaac l k Sanayi ve Ticaret A.R.
 • Ba aran, ?. E. (1983). E itime Giri , Ankara.
 • Ba aran, ?. E. (2000). E itim Psikolojisi, Ankara.
 • Çilenti, K. (1984). E itim Teknolojisi ve Ö retim, Ankara.
 • Çolak, N.; Ülgen, S. ve Ç rak, E. (2004). ;lkö retim Türkçe 1, ?stanbul: Berk Yay nc l k.
 • Firengiz, M. (1986). Türkçe Ö+retiminde Önemli Dört ?lke: Türk Dilinin Ö retimi Toplant s , 1-3 Ekim 1986,
 • Ankara: Ankara Üniversitesi E+itim Bilimleri Fakültesi Yay nlar . Gül, M. ve Köktürk, M. (2004). ;lkö retim 6. S n f Türkçe Ders Kitab , Ankara: Y ld r m Yay nlar .
 • Gülsoy, M., (2004). Büyübozumu: Yarat c Yazarl k, ?stanbul: Can Yay nlar .
 • Kavcar, C. (1982). Edebiyat ve E itim, Ankara: A.Ü. E+itim Bilimleri Fakültesi Yay nlar .
 • Kavcar, C.; O+uzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe Ö retimi, Ankara: Engin Yay nevi.
 • Kaya, D., Sar da+, F. (2004). ;lkö retim Türkçe Ders Kitab 3, Ankara: Bir Yay Yay nevi.
 • K l ç, A. ve Seven, S., (2002). Konu Alan Ders Kitab ;ncelemesi, 2. Bask , Ankara: Pegem Yay nc l k.
 • K sakürek, M. A.; Küçükahmet, L.; Hakan, A. ve Gürkan, T. (1988). E itim Bilimleri ;lkokul Program ve Ö retim Yöntemleri. (Ed: A. Hakan), Eski ehir: Aç k Ö+retim Fakültesi Yay nlar .
 • Kutlu, Ö. (1999). ?lkö+retim Okullar ndaki Türkçe Ders Kitaplar ndaki Okuma Parçalar na Dayal Olarak
 • Haz rlanm Sorular Üzerine Bir ?nceleme: E itim ve Bilim. Cilt:23, Say :111. (14-21). Millî E+itim Bakanl + . (1995). ;lkö retim Okulu Program , ?kinci Bas l , Ankara: Millî E+itim Bakanl + Yay nevi.
 • Millî E+itim Bakanl + . (2000). ;lkö retim Okulu Ders Programlar , Türkçe-Yaz Program 6-7-8, ?stanbul: Millî
 • E+itim Bakanl + Yay nevi. Sal , J. B. (2004). Ö+renmede Güdülenme. (Ed: Kuzgun Y., Deryakulu D.), E itimde Bireysel Farkl l klar.
 • Ankara, Nobel Yay n Da+ t m. Souche, A. (1977). Yeni Pratik Pedagoji. (Çev. Selahattin Odaba ), Ankara: Millî E+itim Bas mevi.
 • Sönmez, V. (1994). Program Geli tirmede Ö retmen El Kitab , 7. Bas m, Ankara: An Yay nc l k.
 • Ta güzel, S. (2004). ?lkö+retim Türkçe Ders Kitaplar nda Ö+retici Nitelikli Metinlerdeki E dizimsel
 • Örüntülemelerin Görünümü: Dil Dergisi. Say :125. (72-87). Vopel, K. W. (1996). Kreatives Schreiben, Band 1, 4. Auflage, Salzhausen: ?skopress.
 • Y ld r m, C. (1988), E itim Felsefesi. (Ed: Ayhan Hakan), Eski ehir: Aç k Ö+retim Fakültesi Yay nlar .
 • Y ld r m, V. (2004). ;lkö retim Türkçe Ders Kitab 7, Ankara: Elit Yay nc l k.
 • Y ld r m, V. (2004). ;lkö retim Türkçe Ders Kitab 8, Ankara: Elit Yay nc l k.

DIRECTING WRITTEN EXPOSITION STUDIES WITH QUESTIONS IN TURKISH LANGUAGE TEACHING

Year 2006, Volume 4, Issue 2, 181 - 200, 01.06.2006

Abstract

In Turkish language teaching and education, although the concept of “question” has always been studied from the education and comparison point of view, its relationship with educational psychology hasn’t been adequately deliberated. When the question is “written exposition”, the matter of “question” always loses its importance and gains a secondary importance for some reason or other. However, in order to motivate the students for written exposition which is the basis of Turkish language education, teacher’s questions have a special significance. However, current applications made it clear that this truth is paid insufficient attention and the coursebooks are also rather not sufficient. The problem of this interdisciplinary study, which has the aim to analyze the question directed written exposition related with the description in Turkish Language Education and to put forth a new point of view, is tried to be concretized . Primary Education first and second level Turkish course books used in the schools of Ministry of National Education in 2004-2005 school year were analyzed according to the methods they used and their deficiencies were defined. On the other hand, the overlap of the curriculum and coursebooks were compared, the necessity and importance of questioning in written exposition were underscored.

References

 • Aç kgöz, K. Ü. (2005). Aktif Ö renme, ?zmir: E+itim Dünyas Yay nlar .
 • Aksakal, M.; Çetin, A. (2004). ;lkö retim Türkçe Ders Kitab 2, ?stanbul: Ba ar Yay nc l k.
 • Anaç, H.; Tuncel M. T.; Çal kan, S. ve Öz, M. (2004). ;lkö retim Türkçe Ders Kitab 4, ?zmir: Delta
 • Yay nc l k ve Zambak Yay nlar . Ataman, A.; Çal k, T., Akyol, H.; Özmen, R.; Çakmak, M.; Ko ar, E. ve Temur, T. (2001). Konu Alan Ders Kitab ;nceleme K lavuzu Türkçe 1-8. (Ed: L. Küçükahmet), Ankara: Nobel Yay nlar .
 • Bak rc o+lu, R. ve Yalç n, G. (2004). ;lkö retim Türkçe Ders Kitab 5, Ankara: Özgün Matbaac l k Sanayi ve Ticaret A.R.
 • Ba aran, ?. E. (1983). E itime Giri , Ankara.
 • Ba aran, ?. E. (2000). E itim Psikolojisi, Ankara.
 • Çilenti, K. (1984). E itim Teknolojisi ve Ö retim, Ankara.
 • Çolak, N.; Ülgen, S. ve Ç rak, E. (2004). ;lkö retim Türkçe 1, ?stanbul: Berk Yay nc l k.
 • Firengiz, M. (1986). Türkçe Ö+retiminde Önemli Dört ?lke: Türk Dilinin Ö retimi Toplant s , 1-3 Ekim 1986,
 • Ankara: Ankara Üniversitesi E+itim Bilimleri Fakültesi Yay nlar . Gül, M. ve Köktürk, M. (2004). ;lkö retim 6. S n f Türkçe Ders Kitab , Ankara: Y ld r m Yay nlar .
 • Gülsoy, M., (2004). Büyübozumu: Yarat c Yazarl k, ?stanbul: Can Yay nlar .
 • Kavcar, C. (1982). Edebiyat ve E itim, Ankara: A.Ü. E+itim Bilimleri Fakültesi Yay nlar .
 • Kavcar, C.; O+uzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe Ö retimi, Ankara: Engin Yay nevi.
 • Kaya, D., Sar da+, F. (2004). ;lkö retim Türkçe Ders Kitab 3, Ankara: Bir Yay Yay nevi.
 • K l ç, A. ve Seven, S., (2002). Konu Alan Ders Kitab ;ncelemesi, 2. Bask , Ankara: Pegem Yay nc l k.
 • K sakürek, M. A.; Küçükahmet, L.; Hakan, A. ve Gürkan, T. (1988). E itim Bilimleri ;lkokul Program ve Ö retim Yöntemleri. (Ed: A. Hakan), Eski ehir: Aç k Ö+retim Fakültesi Yay nlar .
 • Kutlu, Ö. (1999). ?lkö+retim Okullar ndaki Türkçe Ders Kitaplar ndaki Okuma Parçalar na Dayal Olarak
 • Haz rlanm Sorular Üzerine Bir ?nceleme: E itim ve Bilim. Cilt:23, Say :111. (14-21). Millî E+itim Bakanl + . (1995). ;lkö retim Okulu Program , ?kinci Bas l , Ankara: Millî E+itim Bakanl + Yay nevi.
 • Millî E+itim Bakanl + . (2000). ;lkö retim Okulu Ders Programlar , Türkçe-Yaz Program 6-7-8, ?stanbul: Millî
 • E+itim Bakanl + Yay nevi. Sal , J. B. (2004). Ö+renmede Güdülenme. (Ed: Kuzgun Y., Deryakulu D.), E itimde Bireysel Farkl l klar.
 • Ankara, Nobel Yay n Da+ t m. Souche, A. (1977). Yeni Pratik Pedagoji. (Çev. Selahattin Odaba ), Ankara: Millî E+itim Bas mevi.
 • Sönmez, V. (1994). Program Geli tirmede Ö retmen El Kitab , 7. Bas m, Ankara: An Yay nc l k.
 • Ta güzel, S. (2004). ?lkö+retim Türkçe Ders Kitaplar nda Ö+retici Nitelikli Metinlerdeki E dizimsel
 • Örüntülemelerin Görünümü: Dil Dergisi. Say :125. (72-87). Vopel, K. W. (1996). Kreatives Schreiben, Band 1, 4. Auflage, Salzhausen: ?skopress.
 • Y ld r m, C. (1988), E itim Felsefesi. (Ed: Ayhan Hakan), Eski ehir: Aç k Ö+retim Fakültesi Yay nlar .
 • Y ld r m, V. (2004). ;lkö retim Türkçe Ders Kitab 7, Ankara: Elit Yay nc l k.
 • Y ld r m, V. (2004). ;lkö retim Türkçe Ders Kitab 8, Ankara: Elit Yay nc l k.

Details

Other ID JA84KB72CB
Journal Section Articles
Authors

Salim KÜÇÜK This is me

Publication Date June 1, 2006
Application Date June 1, 2006
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Küçük, S. (2006). TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMALARININ SORULARLA YÖNLENDİRİLMESİ . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 181-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26120/275169

The Journal of Turkish Educational Sciences is published by Gazi University.