PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2004, Volume 2, Issue 4, 443 - 452, 01.12.2004

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim sınıf öğretmenlerinin, iletişim becerisine yönelik algılarının cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi, iş hayatındaki verim, çalışma ortamından memnun olup olmama ve öğretmenlik mesleğinin toplum içinde hak ettiği yerde bulunup bulunmamasına ilişkin değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, İzmir il merkezinde bulunan resmi ilköğretim okullarında görev yapan, 128 (% 60.7) kadın ve 83 (%39.3) erkek olmak üzere toplam 211 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu ve Çetinkanat (1997)'ın Öğretmen İletişim Becerileri Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesi amacıyla istatistiksel tekniklerden, ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi F, “t” ve “Scheffe” test teknikleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakıldığında, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre iletişim becerisi “etkililik” ve “yeterlilik” alt boyutlarında daha yüksek ortalamaya sahip oldukları saptanmıştır. Öğretmenlerin mesleki verimlilik derecelerine ilişkin algılamalarına göre iletişim becerileri toplam puanları ortalamaları arasında ve iletişim becerileri alt ölçekleri olan “empati, “eşitlik,“etkililik ve “yeterlilik” puanlarının ortalamaları arasında fark saptanmıştır.

EXPLORING PRIMARY CLASS TEACHERS' PERCEPTIONS REGARDING COMMUNICATION SKILLS ACCORDING TO CERTAIN VARIABLES

Year 2004, Volume 2, Issue 4, 443 - 452, 01.12.2004

Abstract

The aim of this study is to determine whether the primary class teachers' perceptions related to communication abilities show any differences according to gender, marital status, the period of working, efficiency at work, satisfaction or dissatisfaction with working environment and whether the teaching profession is in the place it deserves in the society or not. The sample of the research is 128 (60.7 %) female, 83 (39.3 %) male and totally 211 primary class teachers who work at state primary schools in İzmir city centre. The data of the research have been collected through Personal Information Form and Çetinkanat (1997)'s Teacher Communication Abilities Scale. In the data analysis, statistical techniques such as mean, standard deviation, one- tailed variance analysis F, “t” and “Scheffé” were utilized. In the general analysis of the findings, when compared with male teachers, female teachers have a higher mean in the “effectiveness” and “proficiency” sub- categories. According to the teachers' degree of professional efficiency, there is a significant difference between their communication skills, total degrees and their mean numbers and there is also a significant difference between the sub-categories of communication skills such as empathy, equality, efficiency and proficiency.

Details

Other ID JA54BS44NR
Journal Section Articles
Authors

Nergüz BOZKURT BULUT This is me

Publication Date December 1, 2004
Application Date December 1, 2004
Acceptance Date
Published in Issue Year 2004, Volume 2, Issue 4

Cite

APA Bozkurt Bulut, N. (2004). İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2 (4) , 443-452 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26126/275206

The Journal of Turkish Educational Sciences is published by Gazi University.