Year 2017, Volume 15 , Issue 1, Pages 26 - 42 2017-06-15

Öğretim Tasarımı Çalışmalarının İçerik Analizi: ADDIE Modeli Örneklemi
Content Analysis of Instructional Design Studies: The ADDIE Model Sampling

Mehmet Arif ÖZERBAŞ [1] , Abdullah Bedir KAYA [2]


Eğitim-öğretim süreçlerinin doğru bir şekilde tasarlanması için öğretim tasarımı modelleri kullanılmaktadır. ADDIE modeli, öğretim tasarımı modelleri içerisinde en bilinen örneği oluşturmaktadır. ADDIE; Analysis (Analiz), Desing (Tasarım), Development (Geliştirme), Implementation (Uygulama) ve Evaluation (Değerlendirme) kelimelerinin birleştirilmesinden oluşur ve sürecin hangi aşamalardan oluştuğunu açık bir şekilde gösterir. Bu araştırmanın amacı 2009-2015 yılları arasında ADDIE modeli referans alınarak yapılan çalışmaları incelemek ve teknolojik süreçlerle (uzaktan eğitim, eğitsel multimedya aracı geliştirme, eğitsel web sitesi vb.) olan ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Doküman taraması ile toplanan veriler, içerik analiziyle incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre çalışmaların %71’i teknolojik süreçlerle yüksek derecede ilgilidir. Çalışmaların %90’ı ders destek materyallerinin sınıf ortamında ya da çevrimiçi ortamlarda kullanılma süreciyle ve eğitim ortamlarının tamamen çevrimiçi hâle getirilmesi süreciyle ilgilidir. Çalışmalar birbirinden bağımsız 16 farklı alanda ve dokuz farklı ülkede gerçekleştirilmiştir. Bu durum ADDIE modelinin farklı kültürler ve farklı disiplinlerde rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir. Uzaktan eğitim, eğitsel web sitesi tasarlama, interaktif materyal geliştirme gibi süreçlerde ADDIE modelinin hemen her alan için geçerli ve olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. Eğitim süreçlerini teknolojik süreçlerle birleştirmek isteyen araştırmacıların ADDIE modelini kullanabileceği anlaşılmaktadır.

Instructional design models are utilized to design education-teaching processes accurately. The ADDIE model is the best known example of instructional design models. It consists of combining the words Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation and clearly indicates from which stages the process has taken place. The purpose of the present study is to review studies conducted in the period of 2009-2015, which referred the ADDIE Model and reveal the relationship with technological processes (Distance learning, educational multimedia tool development, educational website, etc.). This research is a qualitative research. The collected data were analyzed by content analysis. It was considered that 71% of reviewed studies were highly relevant with technological processes. 90% of studies were relevant with the utilization process of course support materials in classroom environment or in online environment and the process of transformation of education institutions into totally online form. Studies were conducted on 16 independent domains and in 9 different countries. This situation suggests that the ADDIE model could be employed in diverse cultures and in different disciplines. It was observed that the ADDIE model yielded valid and positive results for almost all majors in processes such as distance learning, educational web site design and interactive material development. It was understood that researchers in pursuit of combining educational processes with technological processes could utilize from the ADDIE model.

  • Abd Rahman, M. J., Ismail, M. A. H. & Nasir M. (2014). Development and Evaluation of the Effectiveness of Computer-Assisted Physics Instruction. International Education Studies, 7 (13), 14-22. Aldoobie, N. (2015). ADDIE model. American International Journal of Contemprorary Research, 5(6), 68-72. Cheung, L. (2016). Using the ADDIE model of instructional design to teach chest radiograph interpretation. Journal of Biomedical Education, 1-6. Cuesta, L. (2010). The design and development of online course materials: some features and recommendations. PROFILE Issues in Teachers' Professional Development, 12(1), 181-201. EBA -Eğitim Bilişim Ağı- (2015). İnternet’ten 2 Şubat 2016’da elde edilmiştir: http://www.eba.gov.tr/haber/1443450491. EBA -Eğitim Bilişim Ağı- (2016). İnternet’ten 2 Şubat 2016’da elde edilmiştir: http://www.eba.gov.tr/ Fatih Projesi (2012). İnternet’ten 28 Şubat 2016’da elde edilmiştir: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 Göksel Canbek, N., Lominadze, T., Manjgaladze, M. & Demiray, U. (2011). Instructional system design (ISD): Theory and practice in second life. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 12,(3), 9-22. Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: Kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi. Gülnar, B. (2008). Bilgisayar ve internet destekli uzaktan eğitim programlarının tasarım, geliştirme ve değerlendirme aşamaları (Suzep örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 259-271. Hebebci, M. T., Kucuk, S., Celik, I., Akturk, A. O., Sahin, I. & Eren, F. (2014). Designing an online case-based library for technology integration in teacher education. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 8(8), 1253-1258. Huang, C. H. (2011). A web-based e-learning platform for physical education. Journal of Networks, 6(5), 721-727. Huun, K. & Hughes, L. (2014). Autonomy among thievies: Template course design for student and faculty success. Journal of Educators Online, 11(2). Jones, K. R. (2013). Developing and ımplementing a mandatory online student orientation. Journal of Asynchronous Learning Networks,17(1), 43-45. Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Karataş, Z. (2015). Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80. Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık. Keleş, H. N. (2011). Y kuşağı çalışanlarının motivasyon profillerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-139. Khadimally, S. (2015). Designing effective curricula with an interactive collaborative curriculum design tool (CCDT). TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(3), 32-62. Koçdar, S. ve Görü Doğan, T. (2015). Türkiye’deki açık ve uzaktan öğrenme programlarının bir analizi: Eğilimler ve öneriler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 23-36. Kuo, C.M. (2013). Use of Multimedia to Enhance Service Quality in Hospitality Education. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 14, 163–184. Lu, C. C. & Jeng, S. L. (2012). Developing digital game based on the conception of insect (DGBI) to test elementary student’s insect conceptions. Creative Education, 3, 101-110. Mavroudi, A. & Hadzilacos, T. (2013). Learning needs analysis of collaborative e-classes in semi-formal settings : The revit example. International Review of Research in Open and Distance Learning, 14(5), 211-239. Prensky, M. (2003). Has “Growing Up Digital” and Extensive Video Game Playing Affected Younger Military Personnel’s Skill Sets? Paper presented at the I/ITSEC 2003. Reiser, R. A., & Dempsey, J. V. (2007). Trends and issues in instructional design and technology (4th ed.).Columbus, OH: Pearson. Robin, B. R. & McNeil S. G. (2012). What educators should know about teaching digital storytelling. Digital Education Review, 22, 37-51. Siribaddana, D. (2010). The Future of Instructional Desinging in Medical Education: Letting the Computer do the Work. Sri Lanka Journal of Bio-Medical Informatics. 1(1): 76-85. Stewart, S., Cobb-Roberts, D. & Shircliffe, B. J. (2013). Maintaining pedagogical ıntegrity of a computer mediated course delivery in social foundations. Journal of Educators Online, 10(2). Şahin, M. C. (2009). Yeni binyılın öğrencileri’nin özellikleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 155-172. Şimşek, A. (2014). Öğretim Tasarımı. İstanbul: Nobel Basımevi. Tiantong, M. & Teemuangsai, S. (2013). Student team achievement divisions (STAD) technique through the moodle to enhance learning achievement. International Education Studies, 6(4), 85-92. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Dâhil Edilen Çalışmaların Listesi Abd Rahman, M. J., Ismail, M. A. H. & Nasir M. (2014). Development and Evaluation of the Effectiveness of Computer-Assisted Physics Instruction. International Education Studies, 7 (13), 14-22. Cuesta, L. (2010). The design and development of online course materials: some features and recommendations. PROFILE Issues in Teachers' Professional Development, 12(1), 181-201. Goksel Canbek, N., Lominadze, T., Manjgaladze, M. & Demiray, U. (2011). Instructional system design (ISD): Theory and practice in second life. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 12,(3), 9-22. Hebebci, M. T., Kucuk, S., Celik, I., Akturk, A. O., Sahin, I. & Eren, F. (2014). Designing an online case-based library for technology integration in teacher education. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 8(8), 1253-1258. Huang, C. H. (2011). A web-based e-learning platform for physical education. Journal of Networks, 6(5), 721-727. Huun, K. & Hughes, L. (2014). Autonomy among thievies: Template course design for student and faculty success. Journal of Educators Online, 11(2). Jones, K. R. (2013). Developing and ımplementing a mandatory online student orientation. Journal of Asynchronous Learning Networks,17(1), 43-45. Khadimally, S. (2015). Designing effective curricula with an interactive collaborative curriculum design tool (CCDT). TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(3), 32-62. Kuo, C.M. (2013). Use of multimedia to enhance service quality in hospitality education. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 14, 163–184. Lu, C. C. & Jeng, S. L. (2012). Developing digital game based on the conception of insect (DGBI) to test elementary student’s insect conceptions. Creative Education, 3, 101-110. Mavroudi, A. & Hadzilacos, T. (2013). Learning needs analysis of collaborative e-classes in semi-formal settings : The revit example. International Review of Research in Open and Distance Learning, 14(5), 211-239. Pan, C. C. (2012). Symbiosis between instructional systems design and project management. Canadian Journal of Learning and Technology, 38(1), 1-15. Robin, B. R. & McNeil S. G. (2012). What educators should know about teaching digital storytelling. Digital Education Review, 22, 37-51. Rooji, S. W. (2010). Project management in instructional design: ADDIE is not enough. British Journal of Educational Technology, 41,(5), 852-864. Siribaddana, D. (2010). The Future of Instructional Desinging in Medical Education: Letting the Computer do the Work. Sri Lanka Journal of Bio-Medical Informatics. 1(1): 76-85. Stewart, S., Cobb-Roberts, D. & Shircliffe, B. J. (2013). Maintaining pedagogical ıntegrity of a computer mediated course delivery in social foundations. Journal of Educators Online, 10(2). Tiantong, M. & Teemuangsai, S. (2013). Student team achievement divisions (STAD) technique through the moodle to enhance learning achievement. International Education Studies, 6(4), 85-92.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Country: Turkey


Author: Abdullah Bedir KAYA
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 15, 2017
Acceptance Date : April 15, 2021
Publication Date : June 15, 2017

APA Özerbaş, M , Kaya, A . (2017). Öğretim Tasarımı Çalışmalarının İçerik Analizi: ADDIE Modeli Örneklemi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 15 (1) , 26-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/29870/321749