Year 2018, Volume 16 , Issue 1, Pages 26 - 41 2018-06-28

Öğretim Yazılımlarının Uygulanabilirliğine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Mehmet Arif ÖZERBAŞ [1] , Özlem CAN [2]


Bu çalışmanın amacı öğretim yazılımlarının önemi ve uygulanabilirliğine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerini incelemektir. Betimsel araştırma yöntemlerinden olan özel durum çalışmasının kullanıldığı bu çalışmanın katılımcılarını Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilkokullarda görev yapmakta olan 28 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri sınıf öğretmenleriyle yürütülen yarı yapılandırılmış mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. Yürütülen mülakatlar katılımcıların izni dahilinde ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış, Nvivo 9 programı kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonunda sınıf öğretmenlerinin kalıcı öğrenmeyi sağlama, öğrenilenlerin pekiştirilmesi, anlamlı öğrenme, derse görsellik katma gibi hedeflerle derslerinde öğretim yazılımlarını kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda çalışmaya katılan sınıf öğretmenleri yazılımların öğretimde etkisini artırmak amacıyla bu yazılımların deneylerle ve alıştırmalarla desteklenmesi gerektiğini, öğretim programlarına yazılımların kullanımıyla ilgili ekleme yapılmasını ve öğrenci düzeyine uygun bir içerikte olması gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır.

Sınıf öğretmenleri, sınıf eğitimi, öğretim yazılımı, Dijital teknolojileri
 • Akçay, S., Aydoğdu, M., Şensoy, Ö. & Yıldırım, H.İ. (2005). Fen Eğitiminde İlköğretim 6.sınıflarda Çiçekli Bitkiler Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 103-116.
 • Akkoyunlu, B. (2005). Öğretim yazılımları, bilgisayar ve eğitimde kullanılması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Akpınar, E., Aktamış, H. & Ergin, Ö. (2005). Fen Bilgisi Dersinde Eğitim Teknolojisi Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (1), Article 12.
 • Alkan, C. (2005). Eğitim Teknolojisi. (7. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Alkan, C., Deryakulu, D., & Şimşek, N. (1995). Öğretim teknolojilerine giriş “Disiplin süreç ürün”. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Asan, A., Güneş, G. (1999). İlköğretim 1. Kademe Okullarında Okutulmakta olan Hayat Bilgisi Dersini Destekleyici bir Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Geliştirilmesi. Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, EBİT’99, Bursa, Turkey, 14-16 October, 1999.
 • Aycan, Ş. (2002). Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgisayar Destekli Çalışmanın Faydaları; Demirci (Manisa)’de Bir Örnek. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 197-204.
 • Aydoğmuş, B. S. (2010). Matematik öğretmenlerinin öğretim yazılımlarından yararlanma konusundaki görüşleri (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aykanat, F., Doğru, M. & Kalender, S. (2005). Bilgisayar Destekli Kavram Haritaları Yöntemiyle Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 391-400.
 • Ayvacı, H. Ş., Bakırcı, H. ve Başak, M. H. (2014). Fatih projesinin uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunların idareciler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 20 – 46.
 • Bayram, S. (2004). Eğitsel Yazılımların Özellikleri ve Seçimi. I. Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Bilfen Okulları, K. Çamlıca, İstanbul.
 • Bülbül, H. İ. (1999). Öğretim amaçlı bilgisayar yazılımlarında ekran tasarımı. Milli Eğitim Dergisi. 144, 74-79.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8.Baskı). Ankara: PEGEM Akademi.
 • Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research methods in education (fourth edition). Newyork: rutledge.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. & Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, 19-28.
 • Çekbaş, Y., Yakar, H., Yıldırım, B. & Savran, A. (2003). Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenciler Üzerine Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4) makale 11.
 • Çepni, S., Taş, E. & Köse, S. (2006). The Effects of Computer Assisted Materials on Students’ Cognitive Levels, Misconceptions and Attitude Toward Science. Computers and Education, 46, 192-205.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (gözden geçirilmiş baskı). Trabzon: Celepler matbaacılık.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5.Baskı). Trabzon: Ofset Matbaacılık
 • Çömek, A. & Bayram, H. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Isı Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri İle Öğretilmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (s.192-197), İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Denscombe, M. (1998). The good research guide for small-scale social research projects. Buckingham: Open University Pres.
 • Derviş, N. (2009). Bilgisayar destekli fen ve teknoloji öğretiminin öğrencilerin “yaşamımızı etkileyen manyetizma” ünitesindeki akademik başarılarına, tutumlarına ve bilimsel düşünme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dockery, J. A. (2006). The Effectiveness of Computer Assisted Instruction in preparing academically at risk students for the Georgia High School Graduation test. Workforce Education Forum, Chapella University, 120.
 • Durukan, E. (2011). Öğretim yazılımlarının farklı aşamalarda kullanımının başarıya etkisi: Dil bilgisi öğretimi örneği. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1(4).
 • Ergün, M., & Özdaş, A. (1997). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul, Kaya Matbaacılık.
 • Ergörün, O. (2010). Bilgisayar destekli fizik öğretiminin öğrenci başarısına ve öğrencilerin tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ersoy, Y. (1997). Okullarda Matematik Eğitimi: Matematikte Okur-Yazarlık. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.Sayı: 13. s.:115-120
 • Gülbahar, Y. (2005). Web destekli öğretim ortamında bireysel tercihler. Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(2).
 • Güvercin, Z. (2010). Fizik dersinde simülasyon destekli yazılımın öğrencilerin akademik başarısına, tutumlarına ve kalıcılığa olan etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Hançer, A.H. (2007). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 69-81.
 • Karademir, E. (2009). Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin fen ve teknoloji dersi elektrik ünitesindeki akademik başarı düzeylerine, bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kazu, İ. Y., ve Yavuzalp, N. (2008). Öğretim yazılımlarının kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(150), 110-126.
 • Koşar, E., & Çiğdem, H. (2003). Eğitim Ortamı Tasarımı, Araç-Gereç ve Materyal Özellikleri. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Öğreti Pegem A Yayıncılık.
 • Köse, S., Çelik, H., Katrancı, M. & Pektaş, H.M. (2009). 5. Sınıflarda Ses ve Işık Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 649-658.
 • Kurtdede-Fidan, N. (2008). İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1 (1), 48–61.
 • Liao, Y. C. (2007). Effects computer assisted instruction on students’ achievement in Taiwan: A meta analysis. Computer and Education, 48, 216-233. Murphy ve Beggs,2003 Murphy, C., Beggs, J., Hickey, I., O’Meara, J., Sweeney, J., “National Curriculum: Compulsory School Science- Is It Improving Scientific Literacy?”, Educational Research, 43, 2, 189-199, 2001.
 • Okur, N. (2009). Bilgisayar destekli öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının elektromanyetik dalganın tanecik modeli konusunu öğrenmelerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Pektaş, M., Solak, K., & Türkmen, L. (2006). Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sindirim Sistemi ve Boşaltım Sistemi Konularını Öğrenmeleri Üzerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 465-472.
 • Saka, A.Z. & Yılmaz, M. (2005). Bilgisayar Destekli Fizik Öğretiminde Çalışma Yapraklarına Dayalı Materyal Geliştirme ve Uygulama. The Turkish Online Journal of Educational Technology, volume 4 Issue 3 Article 17.
 • ŞENİŞ, B. F. (1991). Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Standart Sorunu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Teknolojisi ve Bilgisayar Destekli Eğitim I. Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Eskişehir.
 • Traynor, L. P. (2003). Effects of Computer -Assisted- Instruction on Different Learners. Journal of Instructional Psychology, June.
 • Wellington, J. (2000). Educational research, contemporary issues and practical approaches. London: Continuum.
 • Yenice, 2003; Yenice, N. (2003) Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, volume 2, issue 4, article 12.
 • Yiğit, N. & Akdeniz, A. R. (2003). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi: Elektrik Devreleri Örneği. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 99-113.
 • Yüksel, S. (2003). Türkiye’de program geliştirme çalışmaları ve sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 159, 120-124.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Özlem CAN
Institution: Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 16, 2017
Acceptance Date : January 3, 2018
Publication Date : June 28, 2018

APA Özerbaş, M , Can, Ö . (2018). Öğretim Yazılımlarının Uygulanabilirliğine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 16 (1) , 26-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/37876/344565