Year 2018, Volume 16 , Issue 2, Pages 197 - 212 2018-12-28

Sınıf İçi Soru Sorma Teknikleri Ölçeği’nin (SİSSTÖ) Geliştirilmesi

Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ [1] , Süleyman ÇELİK [2] , Çetin TORAMAN [3]


Öğretmenlerin derste sorulara yer vermesi öğrenci için düşünme, fikirleri organize etme, fikirleri sunma, kimi zaman anlaşmazlıkları bitirme ve etkili bir ortamda öğrenim görme konusunda olanak sağlar. Öğretmenlerin bu tekniği kullanmasıyla ilgili ayrıntıları bilmek sınıf içi öğretimi daha nitelikli hale getirecektir.  Bu vesileyle, bu çalışmanın amacı Sınıf İçi Soru Sorma Teknikleri Ölçeği (SİSSTÖ) geliştirmektir. Bu ölçekle elde edilecek verilerin eğitime olumlu yönde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda, SİSSTÖ’nin beş faktör yapılı olduğu saptanmıştır. Bu faktörler, motivasyon, sorulan soruların teknik özellikleri, sorulardan yararlanma sıklığı, soru dönüt ilişkisi ve bir değerlendirme aracı olarak soru sorma şeklindedir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,91 olarak saptanmıştır. Cronbach Alpha iç tutarlılık ve güvenirlik katsayısına göre ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Soru, Soru Sorma Tekniği, Ölçek Geliştirme
 • Anderson, J.C. veGerbing, D.W. (1984). Theeffect of samplingerror on convergence, impropersolutions, andgoodness of fit indicesformaximumlikelihoodconfirmatoryfactoranalysisPsychometrika, 49, 155-73.
 • Almeida, P. A. (2012). Can I ask a question? theimportance of classroomquestioning. Procedia- SocialandBehavioralSciences 31, 634 – 638.
 • Arslan, M. (2006). The role of questioning in theclassroom. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 2, 81-103.
 • Bentler, P.M. (1990). Comparative fit indexes in structuralmodels. PsycholBull,(107)2, 238-246.
 • Barnette, J.,Orletsky, S., &Sattes, B. (1994). Evaluation of TeacherClassroomQuestioningBehaviors. Office of EducationalResearchandImprovement. Washington, ERIC EducationResources Information Center. (ED 377188).
 • Browne M.W. veCudeck R. (1989). Singlesamplecross-validationindexesforcovariancestructures. MultivariateBehavioralResearch , (4)24, 445-55
 • Brualdi, A. C. (1998). Classroomquestions. PracticalAssessment, Research ve Evaluation, 6(6). http://pareonline.net/getvn.asp?n=6&v=6 sitesinden erişilmiştir.
 • Büyükalan Filiz, S. (2002). Soru-cevap yöntemine ilişkin öğretimin öğretmenlerin soru sorma düzeyi ve tekniklerine etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyükalan Filiz, S. (2009). Soru Cevap Yöntemi Eğitiminin Öğretmenlerin Soru Sorma Bilgisi ve Soru Sorma Tekniklerine Etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 3, 167-195
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem
 • Cohen, R.J. ve Swerdlik, M.E. (2013). Psikolojik test ve değerlendirme, testler ve ölçmeye giriş (Psychologicaltestingandassessment, an introduction of test andmeasurement) (Çev.Ed. Ezel Tavşancıl). Ankara: Nobel
 • Crocker, L. veAlgina, J. (1986). Introductıontoclassicalandmodern test theory. CBS CollagePublishersCanpany. USA
 • Çakmak, M. (2009). Pre-service teachers’ thoughtsaboutteachers’ questions in effectiveteachingprocess. ElementaryEducation Online, 8(3), 666-675
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem
 • DeVellis, R.F. (2014). Ölçek geliştirme, kuram ve uygulamalar (Çev.Ed. Tarık Totan). Ankara: Nobel
 • Ellis, K.(1993). Teacherquestioningbehaviorandstudentlearning: Whatresearchsaystoteachers. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED359572.pdf sitesinden erişilmiştir.
 • Gall, M. (1984). Synthesis of Research on Teachers' Questioning, EducationalLeadership, 42(3), 50-56.
 • Graesser, A.,&Person, N. K. (1994). Questionaskingduringtutoring. AmericanEducationalResearchJournal, 31, 104-137.
 • Guihua, C.(2006). Toquestionor not toquestion, That is thequestion. CanadianSocialScience. 2(3). 100-103.
 • Hu L.T. ve Bentler P.M. (1999). Cutoffcriteriafor fit indexes in covariancestructureanalysis: conventionalcriteriaversusnewalternatives. StructuralEquationModeling: A MultidisciplinaryJournal, (6)1, 1-55
 • Jones, M.G.(1990). T-zone, TargetStudentsandScienceClassroomInteractions, JournalforResearch in Science Teaching, 27 (7). 651-660.
 • Jöreskog, K.G. veSörbom, D. (1993). Lisrel 8: structuralequationmodelingwiththesimpliscommandlanguage. Hillsdale: Erlbaum Associates Publishers
 • Kline, R.B. (2005). Principlesandpractice of structuralequationmodeling.NewYork: The Guilford Press
 • Marsh, H.W., Balla, J.R. ve McDonald, R.P. (1988). Goodness-of-fit indicesinconfirmatoryfactoranalysis: theeffect of sample size. PsychologicalBulletin, (103)3, 391-410.
 • Ornstein, A. C. (1987) Questioning: The Esence of GoodTeaching, NASSP Bulletin, 71(499), 71-79
 • Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (9. Baskı). Eskişehir: Nisan Kitabevi, 1. Cilt
 • Rowe, M. B.; (1986). Wait Time: slowingdownmay be a way of speedingup. TheJournal of TeacherEducation, 37 (1), 43-50.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik Test Geliştirme Ve Uyarlama Süreç, SPSS ve LISREL Uygulamaları.Ankara: Anı.
 • Shahrill, M. (2013). Review of EffectiveTeacherQuestioning in MathematicsClassroom. International Journal of HumanitiesandSocialScience. 3(17). 224-231.
 • Shen, P. &Yodkhumlue, B. (2012). A Case Study of Teacher’sQuestioningandStudents’ CriticalThinking in College EFL Reading Classroom. International Journal of English Linguistics. 2(1). 199-206.
 • Sümbüloğlu K. ve Akdağ B. (2009). İleri biyoistatistiksel yöntemler. (Birinci Baskı). Ankara: Hatipoğlu
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları,(3)6, 49-73
 • Şeker, H. ve Gençdoğan, B. (2014). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. İstanbul: Ekinoks
 • Vieira A.L.(2011). Preparation of theanalysis. Interactive LISREL in practice. (First Edition). London: Springer
 • Warner, R. M. (2013). AplliedStatistics, fromBivariatethroughMultivariateTecniques. USA: SAGE Publications, Inc
 • Wilen, W. (1991). Questioningskillsforteachers. Whatresearchsaystotheteacher https://archive.org/stream/ERIC_ED332983/ERIC_ED332983_djvu.txt sitesinden erişilmiştir.
 • Wragg, E. C (2001). Questioning in theSecondary School, GBR: Routledge, London. Yang, M. (2006). A criticalreview of research on questioning in education: limitations of itspositivisticbasis. AsiaPasificEducationReview. 7(2), 195-204.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Süleyman ÇELİK (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Çetin TORAMAN
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 30, 2018
Acceptance Date : September 26, 2018
Publication Date : December 28, 2018

APA Büyükalan Filiz, S , Çelik, S , Toraman, Ç . (2018). Sınıf İçi Soru Sorma Teknikleri Ölçeği’nin (SİSSTÖ) Geliştirilmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 16 (2) , 197-212 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/41575/449004