Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 1025 - 1044 2020-12-28

Investigation of University Students' Attitudes Towards Information and Communication Technologies: A Cross Cultural Comparison
Üniversite Öğrencilerinin Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma

Yavuz Ercan GÜL [1] , Kasım KARATAŞ [2]


In this study, it is aimed to make a comparison by examining the attitudes of Kyrgyz and Turkish university students towards information communication technologies. The research is designed in general screening method. Research data were obtained from university students studying in Turkey and Kyrgyzstan. The working group consists of a total of 1086 students from Turkey and Kyrgyzstan. In the research, "Attitude Scale towards Information Communication Technologies" was used as the data collection tool. Attitude mean scores for students who participated in the research of information and communication technologies from Kyrgyzstan and Turkey are compared based on gender and ethnicity variables. Considering the obtained findings, a significant difference was found in the ICT attitude mean scores in favor of Kyrgyz students for both gender groups (Female-Male). Likewise, when the attitude score averages of Turkish and Kyrgyz students towards ICT are compared in terms of ethnic origin, it was observed that the mean scores of Kyrgyz students were higher.
Bu araştırmada Kırgız ve Türk üniversite öğrencilerinin bilgi iletişim teknolojilerine yönelik tutumlarını inceleyerek karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama yönteminde tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri Türkiye ve Kırgızistan’da öğrenim gören üniversite öğrencilerinden elde edilmiştir. Çalışma grubu, Türkiye’den 543 öğrenci ve Kırgızistan’dan 543 öğrenci olmak üzere toplamda 1086 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Kırgızistan’dan ve Türkiye’den araştırmaya katılan öğrencilerin bilgi iletişim teknolojilerine yönelik tutum puan ortalamaları cinsiyet ve etnik köken değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında her iki cinsiyet grubu (Kadın-Erkek) için de Kırgız öğrenciler lehine BİT tutum puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Aynı şekilde Türk ve Kırgız öğrencilerinin BİT’e ilişkin tutum puan ortalamaları etnik köken açısından karşılaştırıldığında Kırgız öğrencilerinin puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
  • Alcardo, A. B., Kitindi, E. J., Sanga, C. & Kibirige, G. (2015). Exploring students’ skills and attitudes on effective use of ICTS: case study of selected Tanzanian Public secondary schools. Universal Journal of Educational Research, 3(6), 407-425. Doi: 10.13189/ujer.2015.030609
  • Ayaz, M. F., & Karatas, K. (2016). Examining the level of internet addiction of adolescents in terms of various variables. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 8(3), 238-244.
  • Barik, N., Jena, P. & Sethy, N. (2015). Assessing ınformation communication technology (ICT) skills of degree science students of an autonomous college of Odisha: a survey. VSRD International Journal of Library & Information Science, 1(1), 1-6.
  • Bayazıt, A. & Seferoğlu, S. (2009). “Türkiye’deki teknoloji politikalarında eğitimin yeri ve öğretmen yetiştirme politikaları”. TBD 26. Ulusal Bilişim Kurultayı, 12. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Kongresi (BTIE'2009) Bildiriler Kitabı, 7-11. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği.
  • Beal, F. (2000). “Teaching with Technology: constructivism at work”. In L. Lloyd (Ed.), Teaching with Technology: Rethinking Tradition (pp. 127-132). Medford, NJ: Information Today, Inc.
  • Breytenbach, J. & De Villiers C. (2012). Supply elasticity within the South African ICT labour market. In: Proceedings of the Fifth Annual Pre-ICIS Global Development Workshop, Orlando, Florida, 16 December 2012.
  • Cabı, E. & Ersoy, H. (2017). Yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarının incelenmesi: Türkiye örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 419-429. Doi: 10.5961/jhes.2017.219
  • Can, Ş. & Kaymakçı, G. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(34), s. 47-57.
  • Cankorkmaz, Z. (2010). Üniversite öğrencilerinin bilgi teknolojilerini kullanma düzeyleri ve internetteki tüketim eğilimleri. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 11-131.
  • Chouch, F. (2010). “ICT for translation and ınterpreting: the relevance of new technologies for the training of expert linguists”. 3rd ICT for Language Learning Conference - Florence, Italy, pp 536-540.
  • Cogorku Keneştin Otçotu (2008). Kırgız Respublikasının Premer Ministrinin 2008-cıl üçün Kırgız Respublikasının ökmötünün işi cönünde otçotu tuuraluu korutundusu (Жогорку Кеңешин Отчету (2008). Кыргыз Республикасынын премьер-министринин 2008-жыл үчүн кыргыз республикасынын өкмөтүнүн иши жөнүндө отчету тууралу корутундусу). www.kenesh.kg/ky/draftlaw/download/14123 (Erişim Tarihi: 23.06.2019).
  • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (Second Edition). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
  • Çuhadar, C. & Yücel, M. (2010). Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 199-210.
  • Dargut, T. & Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41.
  • Devedzic, V. (2014). “Technology enhanced learning – the wild, the ınnocent and the e street shuffle”. In ICT Innovations 2013, ICT Innovations and Education, Vladimir Trajkovik, Anastas Mishev (Ed.), Switzerland: Springer International Publishing, pp.1-16.
  • Drossel, K. & Birgit, E. (2017). Teachers’ participation in professional development concerning the implementation of new technologies in class: a latent class analysis of teachers and the relationship with the use of computers, ICT self‑efficacy and emphasis on teaching ICT skills. Large-scale Assessments in Education, 5:19,
  • Düyşeyeva, N. (2017). Mugalimderdin kvalifikatsiyasın cogorulatuu – bilim sapatın kötörüünün negizgi faktoru boluuda. Angemeleşken Mayrambek Toktorov, Kutbilim Geziti. (Дүйшеева, Н. (2017). Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу — билим сапатын көтөрүүнүн негизги фактору болууда. Аңгемелешкен Майрамбек Токторов, Кутбилим Гезити (20-Январь)).
  • Edelson, D. (2001). Learning-for-use: a famework for the design of technology-supported inquiry activities. Journal of Research in Science Teaching, 38(3), 355-385.
  • Eryılmaz, S. (2018). Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliliklerinin belirlenmesi: Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65). 37-49.
  • Field, A. (2009). Discovering statistics using spss Third Edition. London: Sage Publication.
  • Fiser, D. (2018). “The teaching and learning of ICT skills for translators”. In proceedings of the training in econtent localisation and translation tools for teachers of professional translation workshop, Ljubljana, Slovenia, 31 August – 1 September, Retrieved at https://www.researchgate.net/publication/266334378_The_Teaching_and_Learning_of_ICT_Skills_for_Translators, (Accessed 15.06.2019).
  • Flowers, J. (2001). Online learning needs in technology education. Journal of Technology Education, 13(1), 17-30. Doi: 10.1007/s10755-010-9167-3.
  • George, D. & Mallery, P. (2010). SPSS for windows step by step: a simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.). Pearson.
  • Göktaş, Y., Yıldırım, Z. & Yıldırım, S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: dekanların görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), 30-50.
  • Gupta, U. & Houtz, L. (2000). High school students’ perceptions of information technology skills and careers. Journal of Industrial Technology, 16(4), 1-8.
  • Gül, Y. E. (2019a). Günümüz Türk devletlerinde örgün eğitim. Nobel Akademik Yayın.
  • Gül, Y. E. (2019b). Kyrgyzstan universities' profile in terms of preparing students for the future: student opinions. Asian Journal of Education and Training, 5(1), 97-105. Doi: 10.20448/journal.522.2019.51.97.105
  • Günbatar, M. S. (2014). Bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(1), 121-135.
  • Hair, J., Black, W., Babin, B. & Anderson, R. (2013). Multivariate data analysis. Pearson.
  • Hakkarainen, K., Muukkonen, H., Lipponen, L. & Illomaki, L. (2001). Teachers’ information and communication technology (ICT) skills and practices of using ICT and their pedagogical thinking. Jl. of Technology and Teacher Education, 9(2), 181-197.
  • Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.
  • Karaa, F. N., Aydın, F., Bahar, M. & Yılmaz, Ş. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojiye ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 118-139. DOI: 10.17240/aibuefd.2014.14.1-5000091505
  • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (2020). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2019 – 2023 Stratejik Planı http://dosya.kmu.edu.tr/strateji/userfiles/files/Stratejik%20Y %C3%B6netim/20192023%20Stratejik%20Plan%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1/SPLAN.pdf (Erişim Tarihi: 17.10.2020)
  • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma Yöntemi (31. Baskı). Nobel Akademik Yayın.
  • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (2011). Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi stratejik planı, http://manas.edu.kg/docs/Stratejik_Plan.pdf. (Erişim Tarihi: 24.10.2020)
  • Kirlidog, M., Vyver, C., Zeeman, M. & Coetze, W. (2018). Unfulfilled need: reasons for insufficient ICT skills in South Africa. Information Development, 34(1), 5-19. Doi: 10.1177/0266666916671984
  • Kolburan Geçer, A. & Dağ, F. (2010). Üniversite öğrencilerinin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerinin belirlenmesi: Kocaeli Üniversitesi örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 20-44.
  • Kotrlik, J. & Williams, H. (2003). The incorporation of effect size in information technology, learning, and performance research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 21(1), 1-7.
  • Kotze´ P. & Van Der Merwe, A. (2009). The research foci of computing research in South Africa as reflected by publications in the South African Computer Journal. South African Computer Journal, 1(44), 67–84.
  • Lanvin, B. & Passman, P. (2008). Building e-skills for the information age. In: Dutta S and Mia I (eds) Global Information Technology Report 2007–2008. Palgrave Macmillan, 77–90.
  • Lawson, N. (2007). Questions students ask about distance education. Distance Learning, 4(1), 61 – 65. López-Bassols, V. (2002). ICT skills and employment. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2002/10, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/110542373678.
  • Maslova, L. (2016). İnternatsionalizatsiya sistemı vısşeva obrazovaniya Kırgızstana v usloviyah integratsii stran yevraziyskogo konomiçeskogo soyuza. Vestnik KRSU (Маслова, Л. (2016). интернационализация системы высшего образования кыргызстана в условиях интеграции стран евразийского кономического союза (Еаэс). Вестник КРСУ), 16 (2), 59-62.
  • Önal, N. T. (2017). Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı: fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. International Journal of Active Learning, 2(1), 1-21.
  • Özden, M. & Açıkgül, F. E. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ve bilimsel süreç becerileri arasındaki ilişki. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 1-28.
  • Patlak, S. (2016). “Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı”. 10 th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) Proceedings Book içinde, (Rize, 16-18 Mayıs) 719-725.
  • Rana, N. (2012). a Study to assess teacher educators' attitudes towards technology ıntegration in classrooms. MIER Journal of Educational Studies, Trends & Practices, 2(2), 190-205.
  • Ratheeswari, K. (2018). Information communication technology in education. Journal of Applied and Advanced Research, 3(1), 45-47. Doi: https://dx.doi.org/10.21839/jaar.2018.v3S1.169
  • Renes, S. & Strange, A. (2010). Using technology to enhance higher education. Innovative Higher Education, 36(3), 203-213.
  • Sağır, F. & Göksu, H. (2015). “Öğretmen adaylarının mobil eğitim uygulamalarına yönelik tutumları: K.K.T.C örneği”. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi VI. EYFOR Eğitim yönetimi forumu Bildiriler Kitabı içerisinde (5-7 Kasım, KKTC), 260.
  • Salgotra, A. K. (2018). Attitude of university students towards ICT in education: an empirical study. Paripex - Indian Journal of Research, 7(3), 478-479.
  • Sun, A. & Chen, X. (2016). Online education and its effective practice: a research review. Journal of Information Technology Education: Research, 15, 157-190.
  • Şad, N. & Arıbaş, S. (2010). Bazı gelişmiş ülkelerde teknoloji eğitimi ve Türkiye için öneriler. Millî Eğitim Dergisi, 40(185), 278-299.
  • Şenel, A. & Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65.
  • Tabachnick, B. & Fidell, L. (2013). Using multivariate statistics (sixth ed.). Pearson.
  • Karadayı Taşkıran, A., Koral, A. & Bozkurt, A. (2015). “Artırılmış gerçeklik uygulamasının yabancı dil öğretiminde kullanılması”. Akademik Bilişim Kongresi (4-6 Şubat), Anadolu Üniversitesi eskişehir, 462-467. Topuz, A. C. & Göktaş, Y. (2015). Türk eğitim sisteminde teknolojinin etkin kullanımı için yapılan projeler: 1984-2013 Dönemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8(2), 99-110. Doi: 10.17671/btd.43357
  • Umar, I. N. & Jalil, N. A. (2012). ICT skills, practices and barriers of its use among secondary school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(1), 5672 – 5676.
  • Ünal, G. & Yüksel, A. S. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları, Erişim adresi: https://www.academia.edu. (Erişim tarihi: 25.06.2019).
  • Villiers, C., Johnson, R., & Cremer, P. (2012). South African ICT skills deficiency. Proceedings, 16, 38-48.
  • Yavuz, S. & Coşkun, E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of Education), 34(1), 276-286.
  • Yıldız, H. & Seferoğlu, S. S. (2015). Sayısal uçurumun bit okuryazarlığı açısından ilköğretim öğrencilerinin görüşlerine göre incelenmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research (MAJER), 15(1), 96-105.
  • Yılmaz, F. & Ersoy, A. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin bit erişim olanakları ve BİT okuryazarlık düzeyleri arasındaki dijital bölünme. JEDUS Journal of Educational Science, 2(2), 16-32.
  • Yılmaz, İ. Ulucan, İ. & Sezer, P. (2010). Beden eğitimi öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 105-118.
  • Zakirov, A. & Ocakbeki, M. (2017). Sovremennıye protsessı v sfere vısşego obrazovaniya Kırgızstana. (Закиров, А. и Ожакбеги, М. (2017). Современные процессы в сфере высшего образования кыргызстана). Alatoo Academic Studies, 2, 210-214.
  • World Youth Report (2003). Youth and information and communication technologies (ICT). Erişim Adresi: https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ch12.pdf (Erişim Tarihi: 12.10.2020)
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8191-2647
Author: Yavuz Ercan GÜL (Primary Author)
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0002-2867-9583
Author: Kasım KARATAŞ
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 10, 2020
Acceptance Date : December 2, 2020
Publication Date : December 28, 2020

APA Gül, Y , Karataş, K . (2020). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (2) , 1025-1044 . DOI: 10.37217/tebd.750406