Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 926 - 939 2020-12-28

The Relationship between Preservice Elementary Teachers’ Attitudes towards Mathematics and Geometry
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Geometriye Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bülent Nuri ÖZCAN [1]


The aim of this study is to investigate the relationship between elementary school teachers’ attitudes towards mathematics and geometry. So, the model of the research was determined as correlational research model. Ninety-six students studying in the first year of the Manisa Celal Bayar University Elementary School Teacher Program constitute the study group. In this study, “mathematics attitude scale” and “geometry attitude scale” were used. For the analysis of the data, descriptive statistics and simple correlation analysis were used. Findings reveal that pre-service elementary school teachers’ attitudes towards geometry were at medium level, and they have positive attitudes towards mathematics. It is observed that the geometry attitudes of the female participants and the mathematics attitudes of the male participants are better. It can be said that there is a moderate and positive correlation between mathematics attitude scores and geometry attitude scores. Based on the results of this study, it is recommended to review the teaching methods and techniques used in the basic mathematics and mathematics teaching courses taken by pre-service elementary school teachers, to increase the weight of geometry subjects in these courses and the time allocated to the mathematics course, and to add a compulsory geometry course to the undergraduate program.
Bu çalışma Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü birinci sınıfta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları ile geometriye yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Betimsel bir yaklaşımla yürütülen bu araştırma kapsamında öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları ile geometriye yönelik tutumları değişkenler olarak kabul edilmiş ve bu değişkenler arasındaki ilişki incelendiği için araştırmanın modeli ilişkisel tarama olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı birinci sınıfında öğrenim gören 96 öğrenci yer almaktadır. Çalışmada veri toplamak için araç olarak matematik tutum ölçeği ve geometri tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve basit korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sınıf öğretmeni adaylarının geometriye yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğunu matematiğe yönelik ise olumlu tutumlara sahip olduklarına işaret etmektedir. Kadın katılımcıların geometri tutum puanlarının, erkek katılımcıların ise matematik tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Matematik tutum puanları ile geometri tutum puanları arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü bir korelasyon olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak, sınıf öğretmen adaylarının almış oldukları Temel Matematik ve Matematik Öğretimi derslerinde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin gözden geçirilmesi, bu derslerdeki geometri konularının ağırlıklarının artırılması, matematik derslerinin saatlerinin artırılması, Sınıf Öğretmenliği Programına zorunlu Geometri dersinin eklenmesi önerilmektedir.
 • Akay, H. ve Boz, N. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik tutumları, matematiğe karşı öz-yeterlik algıları ve öğretmen öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 281-312.
 • Aiken L.R. (1970). Attitudes toward mathematics. Review of Educational Research, 40, 551-596.
 • Avcu, R., & Avcu, S. (2015). Turkish Adaptation of Utley Geometry Attitude Scale: A Validity and Reliability Study. Eurasian Journal of Educational Research, 58, 1-24.
 • Bal, A. P. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 97-115.
 • Başar, M. ve Yalçın, D., (2019), Sınıf öğretmenlerinin 2015 yılı ilköğretim matematik öğretim programındaki geometri kazanımlarına yönelik görüşleri, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 234-249.
 • Boran, A.İ., Aslaner, R. ve Çakan, C. (2013). Birinci sınıf öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(1), 1-19.
 • Brown, C. A & Baird, J. (1993). Inside the teacher: Knowledge, beliefs, and attitudes in Research ideas in the classroom High school mathematics. New York: Macmillan.
 • Can, Ş. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 70-82.
 • Clements, D. H., & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. Handbook of Research on Mathematics Teaching And Learning, 420-464.
 • Çelik, H. C. ve Bindak, R. (2005). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436.
 • Dede, Y. (2012). Students’ Attıtudes Towards Geometry: A Cross-Sectıonal Study. Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática, 5(1).
 • Delice, A., Ertekin, E., Aydın, E. ve Dilmaç, B. (2009). Öğretmen adaylarının matematik kaygısı ile bilgi bilimsel inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 361-375.
 • Duatepe, A. ve Çilesiz, Ş. (1999). Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 45-52.
 • Duatepe-Paksu, A., & Ubuz, B. (2007). The development of a geometry attitude scale. Academic Exchange Quarterly, 11(2), 205-210.
 • Duatepe-Paksu, A. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının geometri hazırbulunuşlukları, düşünme düzeyleri, geometriye karşı özyeterlikleri ve tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33), 203-218.
 • Duru, A., Akgün, L. ve Özdemir, M. E. (2005). İlköğretim öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 520-536.
 • Goodykoontz, E. N. (2008). Factors that affect college students’ attitude toward mathematics, Unpublished Doctoral Dissertation, West Virginia University.
 • Grootenboer, P. J. (2003). Preservice primary teachers’ affective development in mathematics. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Waikato, NZ.
 • Hannula, M., Evans, J., Philippou, G., Zan, R. (2004). Affect in mathematics education-exploring theoretical frameworks. Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 107–36).
 • Jaiyeoba, A. (2011). Primary school teachers’ knowledge of primary education objectives and pupils development. The African Symposium,11(1), 4-11.
 • Kağıtçıbaşı, Ç., Sunar, D. & Bekman, S. (2001). Long-term effects of early intervention: Turkish low- income mothers and children. Applied Developmental Psychology, 22, 333-361.
 • Karakaş Türker, N. ve Turanlı, N. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 17-29.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayınları, Ankara.
 • McLeod, D. (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization. In D. Grows (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (575–596). New York: McMillan.
 • MEB. (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu 4. ve 8. sınıflar. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2020). Ortaöğretime Geçiş Sistemi, Merkezî Sınav 2020 sayısal bilgileri. http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/17104126_2020_Ortaogretim_Kurumlarina_Iliskin_Merkezi_Sinav.pdf adresinden 11.09.2020 tarihinde indirildi.
 • ÖSYM (2020). Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS 2020 sayısal bilgileri. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/yks_sayisal_27072020.pdf adresinden 11.09.2020 tarihinde indirildi.
 • Özçakır-Sümen, Ö., Çağlayan, K. T. ve Kartal, A. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik korkuları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 69-80.
 • Saracaloğlu, A. S., Başer, N., Yavuz, G. ve Narlı, S. (2004). Öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumları, öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile başarıları arasındaki ilişki. Ege Eğitim Dergisi, 5(2), 53-64.
 • Suna, H.E., Tanberkan, H., Taş, U.E., Eroğlu, E. ve Altun, Ü. (2019). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu, http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Thomson, S., Lokan, J., Stephen, L., & Ainley, J. (2003). Lessons from the third international mathematics and science study. TIMSS Australia Monograph Series, 9.
 • Karakaş-Türker, N. ve Turanlı, N. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 28(3).
 • Utley. (2007). Construction and validity of geometry attitude scales. School Science and Mathematics, 107(3), 89-93.
 • van der Sandt, S. (2007). Research framework on mathematics teacher behavior: Koehler and Grouws' framework revisited. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(4), 343-350.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7468-7664
Author: Bülent Nuri ÖZCAN (Primary Author)
Institution: Manisa Celal Bayar University, Education Faculty, Demirci, Manisa, Turkey
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 13, 2020
Acceptance Date : October 15, 2020
Publication Date : December 28, 2020

APA Özcan, B . (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Geometriye Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (2) , 926-939 . DOI: 10.37217/tebd.794223