Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 984 - 1008 2020-12-28

Evaluation of the Students' Views on Double Stops and Chord Playing in Violin Education According to the Fields of Learning
Keman Eğitiminde Çift Ses ve Akor Çalma Durumlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin, Öğrenim Alanlarına Göre Değerlendirilmesi

Funda SİPAHİOĞLU [1] , Çiğdem Eda ANGI [2]


The aim of this study is to examine the views of violin students in terms of learning areas (cognitive, affective, dynamic, emotional). The research is a descriptive research and includes the single screening model which is one of the general screening models. In this research, some of the data were obtained from the questionnaire and structured questions prepared by expert opinions. The study group of the research consists of 39 violin students studying in Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Department of Music Education, in the 2018-2019 academic year. Students' opinions about double sound and chord playing situations were examined in cognitive, affective, psychomotorand emotional fields, and the findings were statistically analyzed and tabulated. It was concluded that the students had sufficient level in cognitive and affective and fields related to double sound and chord playing, but they did not have sufficient level in dynamic field.
Bu araştırma, çift ses ve akor çalma durumlarına yönelik, keman öğrencilerinin görüşlerinin, öğrenim alanları (bilişsel, duyuşsal, devinişsel, sezişsel) açısından incelenmesi amacını taşımaktadır. Araştırma, betimsel bir araştırma olup genel tarama modellerinden olan tekil tarama modelini içermektedir. Bu araştırmada verilerin bir kısmı, literatür tarama yolu ile bir kısmı anket ve uzman görüşleri ile hazırlanmış yapılandırılmış sorulardan elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören toplam 39 keman öğrencisi oluşturmaktadır. Çift ses ve akor çalma durumlarına yönelik öğrenci görüşleri, bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sezişsel alanlarda incelenmiş, elde edilen bulgular istatiksel olarak çözümlenmiş ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Öğrencilerin çift ses ve akor çalma durumları ile ilgili, bilişsel, duyuşsal, sezişsel alanlarda yeterli düzeye sahip oldukları, fakat devinişsel alanda ise yeterli düzeye sahip olmadıkları sonucuna varılmıştır.
 • Aydın, N. (2019). Keman eğitiminde çift ses çalışmalarında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi ve kullanılan metotların analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, B. M. A. E. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur. Biricik. S. B. (1998). Keman sağ el tekniğinin Galamian ve Rus okullarından örneklerle incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Birgin, O. (2016). Bloom taksonomisi., E. Bingölbali, S. Arslan, & İ. Ö. Zebmat (Editörler). Matematik eğitiminde teoriler. Ankara: Pegem Akademi, 840-860.
 • Büyükaksoy, F. (1997). Keman eğitiminde ilkeler ve yöntemler. Ankara: Armoni Basım Evi.
 • Can, (2001). Müzikte tam beşli zincirleri ve Pythagoras dizileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 143-159.
 • Cangal, N. (1999). Armoni. Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Çelenk, K. (2010). Keman öğretiminde vibrato becerisinin geliştirilmesine yönelik deneysel bir çalışma (Gazi Üniversitesi Örneği), Yayımlanmamış doktora tezi, G. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çınardal, F. C., Çilden, Ş. (2016). Keman Eğitiminde Kullanılan M. Crickboom Metodunun Birinci Fasikülünün İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (39), 131-145.
 • Demirel, Ö. (2008). Eğitimde program geliştirme.( I. Baskı). Ankara: Pegem Akdemi.
 • Erdal, A. (2010). XVIII. Yüzyıl ve erken XIX. yüzyıl müziğinin keman tekniği ve yorumculuğuna getirdiği yenilikler. Sanatta yeterlilik tezi, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Göküstün, M. (2012). Galamian yöntem’inin keman çalma performansı üzerindeki etkisi. Sanatta yeterlilik tezi, D. E. Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.
 • Görsev, G. (2014). Henryk Wieniawski’nin keman için yazılmış L’ecole moderne etüt kaprisleri op. 10’nun teknik ve biçimsel yönden incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, O. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.
 • Günay, E., Uçan, A. (1975). Mektupla yükseköğretim eğitim enstitüleri müzik bölümü, keman. 1633-4, 1633-6, Mektupla Öğretim Merkezi, Ankara.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. (16. Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ketenci, N. Y. (2005). Alman keman ekolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Merdinli, Ö. (1998). Keman sol el tekniğinin Glamian ve Rus okullarında örneklerle incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Molla, R. (2014). Felix Mendelssohn keman konçerto’sunun form analizi, keman tekniği ve icra yönünden incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, T. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Nalbantoğlu, E. (2002). Keman eğitiminde parmaklandırmanın (duvate) ilkeleri karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, M. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özer, U. (2006). Anadolu güzel sanatlar liselerinde verilen keman eğitiminde çift ses çalma durumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, G. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, Ö. D. (2012). 20.Yüzyıl Rus keman ekolünde pedagojik yaklaşımlar ve sağ el teknikleri ile ilgili uygulamalar. Sanatta yeterlilik tezi. T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Edirne.
 • Renda, Ş. T. (2016). Türkiye’de uluslararası düzeyde tanınan keman solistlerinin eğitim geçmişleri ve yorumculuk yöntemlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, A. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Say, A. (2005). Müzik sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Şendurur, Y. (2001). Keman Eğitiminde Etkili Öğrenme-Öğretme Yöntemleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 145-155
 • Tamer, F. (2002). Kemanda yay teknikleri. Yüksek lisans sanat eseri çalışma raporu, H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tanınmış, G. E. (2013). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Keman Öğrencilerinin Aldıkları Keman Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Sorunları Çözmede İzledikleri Yollar. Turkish Studies, 8(6), 707-715.
 • Tarkum, E. (2006). Keman öğretiminde kullanılacak araştırma ve etütlerin seçimi ve uygulanması. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 175-182. Tarkum, E. (2006). Keman Öğretiminde Rol Oynayan Faktörler. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 169-175.
 • Topoğlu, O. (2006). Yaylı çalgı çalma sürecinde eşlikli çalışmanın önemi ve viyolonsel için eşlikli parmak açma çalışmaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, D. E. Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Uçan, A. (1996). İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uçan, A. (1997). Müzik eğitimi: temel kavramlar ilkeler ve yaklaşımlar (2. basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uçan, A. (2018). Müzik eğitimi. Temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. (4. basım). Ankara: Arkadaş Yayıncılık
 • Uslu, M. (1998). Eğitim ve Müzik Eğitimi. Orkestra Dergisi, 37(296), 9-17.
 • Yerlikaya, G. (2019). Pisagor, just ve tampere sistemlerinin keman eğitimcileri tarafından kullanımı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, A. K. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Zafer, A.H. (2007). L. W. Beethoven keman- piyano sonatlarının keman çalma teknikleri açısından incelenmesi. Sanatta yeterlilik tezi, T.Ü. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1256-3356
Author: Funda SİPAHİOĞLU
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2611-0844
Author: Çiğdem Eda ANGI (Primary Author)
Institution: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 19, 2020
Acceptance Date : November 25, 2020
Publication Date : December 28, 2020

APA Si̇pahi̇oğlu, F , Angı, Ç . (2020). Keman Eğitiminde Çift Ses ve Akor Çalma Durumlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin, Öğrenim Alanlarına Göre Değerlendirilmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (2) , 984-1008 . DOI: 10.37217/tebd.797181