Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN

Year 2017, Volume 6, Issue 4, 0 - 0, 15.12.2017

Abstract

Cumhuriyet‟in ilanıyla birlikte baĢlatılan kalkınma hareketleri gerek devletin gerekse özel teĢebbüslerin sanayileĢme / fabrikalaĢma çalıĢmalarına hız kazandırır. Ekonomik geliĢme hamlelerinin birbiriyle yarıĢtığı bu dönem bilhassa sermayedarlar, üst rütbeliler, düzen sürdürücüler, zenginlerle emir altında çalıĢan, yoksullar arasındaki iĢ iliĢkilerinin maddi manevi sömürü düzeni çerçevesinde Ģekillenmesine neden olur. Geleneksel yapısı içinde kadının çalıĢma hayatında görülmediği / yok sayıldığı toplumun yeni düzeninde halkın iĢe, patronların düĢük ücretle çalıĢtırabileceği iĢçiye olan ihtiyacı, kadın ve çocukların emeklerinden faydalanmayı zorunlu kılar.  Sosyal hayatta yaĢanan söz konusu değiĢim, dönemin tanıklığını üstlenen edebi eserlerde de yankısını bulur. 1937 yılında ReĢat Enis tarafından yayımlanan Afrodit Buhurdanında Bir Kadın romanı, kapitalist iliĢkiler ağı içerisinde yaĢam mücadelesi veren çalıĢan kadınları konu edinir. Eserde, erkek tahakkümü altındaki çalıĢma hayatında emeği satın alınan kadın iĢçiler aynı zamanda cinsel obje olarak da kiralanmıĢ olma algısı içinde kendilerini bulurlar. Hayatlarını sürdürebilmek adına iĢverenin her türlü isteğine boyun eğen kadınlar, asıl kimliklerinden sıyrılarak toplumsal düzen içinde yozlaĢmaya / ötekileĢtirilmeye sürüklenirler.  Bu çalıĢmada Afrodit Buhurdanında Bir Kadın romanındaki kadın kahramanların ekonomik düzenin Ģekillendirdiği yeni ahlaki kabuller içinde tutunma çabaları, toplumun belirlediği rollerin aktörü olup olmama mücadeleleri, özneleĢme / nesneleĢme serüvenleri feminist teori çerçevesinde incelenecektir.

References

  • DONOVAN, J. (2010). Feminist Teori. (Çev. Aksu Bora vd.). Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. DOWLING, C. (1998). Sindrella Kompleksi: ÇağdaĢ Kadının Bağımsızlık Korkusu. (Çev. Selçuk Budak). Ankara: Öteki Yayınevi. ELĠUZ, Ü. (2009). Tanzimat Dönemi Anlatılarında Feminist Söylem. Trabzon: Serander Yayınları. ELĠUZ, Ü. (2011). Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak. Turkish Studies, 6/3, 221-232. ENĠS, R. (2013). Afrodit Buhurdanında Bir Kadın. Ġstanbul: Evrensel Basım Yayın. TĠLBE, A. ve TĠLBE, F. (2015). ReĢat Enis Aygen‟in Afrodit Buhurdanında Bir Kadın Adlı Romanında ÇalıĢma ĠliĢkileri: Yazın Toplumbilimsel OluĢumsal Yapısalcı Bir Ġnceleme. Humanitas, 5, 187-216.

Year 2017, Volume 6, Issue 4, 0 - 0, 15.12.2017

Abstract

References

  • DONOVAN, J. (2010). Feminist Teori. (Çev. Aksu Bora vd.). Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. DOWLING, C. (1998). Sindrella Kompleksi: ÇağdaĢ Kadının Bağımsızlık Korkusu. (Çev. Selçuk Budak). Ankara: Öteki Yayınevi. ELĠUZ, Ü. (2009). Tanzimat Dönemi Anlatılarında Feminist Söylem. Trabzon: Serander Yayınları. ELĠUZ, Ü. (2011). Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak. Turkish Studies, 6/3, 221-232. ENĠS, R. (2013). Afrodit Buhurdanında Bir Kadın. Ġstanbul: Evrensel Basım Yayın. TĠLBE, A. ve TĠLBE, F. (2015). ReĢat Enis Aygen‟in Afrodit Buhurdanında Bir Kadın Adlı Romanında ÇalıĢma ĠliĢkileri: Yazın Toplumbilimsel OluĢumsal Yapısalcı Bir Ġnceleme. Humanitas, 5, 187-216.

Details

Journal Section Articles
Authors

Burak ARMAĞAN This is me

Türkiye

Publication Date December 15, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { teke383992, journal = {Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi}, issn = {2147-0146}, address = {}, publisher = {Cengiz ALYILMAZ}, year = {2017}, volume = {6}, number = {4}, pages = {0 - 0}, title = {TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN}, key = {cite}, author = {Armağan, Burak} }
APA Armağan, B. (2017). TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi , 6 (4) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/teke/issue/34165/383992
MLA Armağan, B. "TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN" . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (2017 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/teke/issue/34165/383992>
Chicago Armağan, B. "TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (2017 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN AU - Burak Armağan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 6 IS - 4 SN - 2147-0146- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN %A Burak Armağan %T TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN %D 2017 %J Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi %P 2147-0146- %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD Armağan, Burak . "TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 / 4 (December 2017): 0-0 .
AMA Armağan B. TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN. TEKE. 2017; 6(4): 0-0.
Vancouver Armağan B. TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2017; 6(4): 0-0.
IEEE B. Armağan , "TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol. 6, no. 4, pp. 0-0, Dec. 2017