Research Article
BibTex RIS Cite

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ İÇİN KULLANILAN WEB 2.0 ARAÇLARINA YÖNELİK ALGILARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 1237 - 1253, 15.09.2023
https://doi.org/10.7884/teke.1275269

Abstract

Çağımızda bilgi edinme yolları geçmiş yıllara göre farklılaşmış ve internet sağlayıcıları ile eğitimin dijitalleşmesi süreci giderek hız kazanmıştır. Bu doğrultuda Türkçe derslerine yönelik olarak da öğrencilerin çeşitli dijital öğrenme içeriklerinden faydalandıkları bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, Web 2.0 araçlarından olan YouTube ve EBA'nın Türkçe derslerinde öğrenciler tarafından kullanım durumunu tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu sekizinci sınıfta eğitim görmekte olan 12 kız, 8 erkek, toplam 20 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğrenciler bir konuyu öğrenmek istediklerinde öncelikle yüz yüze eğitimi tercih ederken çevrim içi eğitim ortamlarını yardımcı kaynak olarak görmektedirler. Öğrenciler, eğitsel amaçlı olarak YouTube’u haftalık ve aylık periyotlarda kullanmaktadırlar. Bununla birlikte, öğrenciler; yeni konu öğrenmek, konu tekrarı yapmak veya yazılıya hazırlık çalışması yapmak için YouTube üzerinden konu anlatım videoları izlemektedirler. Öğrencilerin ağırlıklı olarak YouTube üzerinden Tonguç Akademi kanalını tercih ettikleri ve en çok dil bilgisi konularını izledikleri görülmektedir. Araştırmada öğrencilerin hiçbirinin EBA’dan yararlanmadığı tespit edilmiştir. Öğrenciler, EBA’yı tercih etmeme sebeplerini anlatımların sıkıcı ve düz olması ile açıklamaktadırlar.

References

 • Ateş, M., Çerçi, A., ve Derman, S. (2015). Eğitim bilişim ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 105- 117.
 • Atıcı, B., ve Yıldırım, S. (2010). Web 2.0 uygulamalarının e-öğrenmeye etkisi. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 10, 10-12, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Aydın, E. (2020). Covid-19 döneminde EBA tv üzerinden yapılan Türkçe derslerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 877-894.
 • Alp, Y. ve Kaleci, D. (2018). YouTube sitesindeki videoların eğitim materyali olarak kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. International Journal of Active Learning, 3(1), 57-68. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijal/issue/35833/373837
 • Balkaya, M. (2022). Ortaokul öğrencilerine yönelik öğrenme amaçlı Youtube kullanımına ilişkin ölçme aracı geliştirilmesi ve uygulanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Bartolomé, A. (2008). Web 2.0 and new learning paradigms. ELearning Papers, 8, 1-10.
 • Batıbay, E. F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe dersinde motivasyona ve başarıya etkisi: Kahoot örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Cihangir, H. H. (2021). Youtube’un eğitim ortamı olarak kullanımının izleyici ve eğitmen bağlamında incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Deperlioğlu, Ö. ve Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10, 10-12.
 • DiNuccy, D. (1999). Fragmented future Print, 53(4), 32. http://darcyd.com/fragmented_future.pdf Erişim Tarihi: 10.12.2022.
 • Dilekçi, A. (2021). Türkçe eğitimi açısından Eğitim Bilişim Ağı (EBA). Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (25), 1-17.
 • Er, O. ve Alyılmaz, S. (2022). Web 2.0 araçları ile kültür destekli yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. İzmir: Duvar Yayınları.
 • Gürleroğlu, I. ve Yıldırım, M. (2022). Ortaokul öğrencilerinin web 2.0 destekli eğitsel web sitesi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 51(233), 191-217.
 • İskender, H. (2016). Eğitim bilişim ağında bulunan 7. sınıf Türkçe dersi videolarının ilköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programıyla uyumu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 1043-1067.
 • Johnston, A. N., Barton, M. J., Williams-Pritchard, G. A., & Todorovic, M. (2018). Youtube for millennial nursing students; using internet technology to support student engagement with bioscience. Nurse education in practice, 31, 151-155.
 • Kanat, K. (2022). Ortaokul öğrencilerinin Youtube ve Youtuberları eğitim amaçlı kullanım durumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Karaman, S., Yıldırım, S., ve Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 35-40, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B. ve Şentük Barışık, C. (2020). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies (Elektronik), 15(7), 3269-3292. 10.7827/TurkishStudies.44486
 • Kennedy, G., Dalgarno, B., Gray, K., Judd, T., Waycott, J., Bennett, S. J. & Churchwood, A. (2007). The net generation are not big users of Web 2.0 technologies: Preliminary findings. Faculty of Education, Archive, 517-525.
 • Köse, E. (2018). Ortaokul Türkçe dersi öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarının dil bilgisi konuları açısından EBA ve Türkçe öğretim programı ile eşgüdümlülüğü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Kuyucu, M. (2019). Y kuşağı ve YouTube: Y kuşağının Youtube platformunu kullanım amaçları. Journal of International Social Research, 12(63), 1107-1120.
 • Maden, S. ve Önal, A. (2018). Elektronik bilişim ağındaki ortaokul Türkçe dersi içeriklerinin kullanımı üzerine bir araştırma, Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 4(2), 101-121.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2022). Fatih projesi. Erişim Adresi: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html Erişim Tarihi:16.12.2022.
 • Punch, K.F. (2014). Sosyal araştırmalara giriş̧. (Çev. Bayrak, D., Arslan, H.B. ve Akyüz, Z.). Ankara: Siyasal Kitabevi. Prensky, M. (2001). Digital natives, Digital Immigrants Part 1. On the Horizon, 9(5), 1–6.
 • Rogers, P. C., Liddle, S. W., Peter, C., Doxey, A. & Brady, I. (2007). Web 2.0 learning platform: Harnessing collective intelligence. Turkish Online Journal of Distance Education, 8(3), 16-33.
 • Sağbaş, Ö. F. (2022). İlkokul öğrencilerinin Youtube’u eğitim amaçlı kullanma durumları, ebeveynlerinin demografik özellikleri ve internet bağımlılığı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Sağır, Ş. U. ve Elif, D. (2021). Pandemi sürecinde EBA platformuna yönelik sınıf öğretmenlerinin ve öğrencilerinin görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 333-352.
 • Sağlık, Z. Y. ve Yıldız, M. (2021). Türkiye’de dil öğretiminde web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik yapılan çalışmaların sistematik incelemesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(2), 418-442.
 • Şahin, M. ve Erman, E. (2019). Tarih dersi öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (49), 256-275.
 • Tonguç Akademi YouTube Kanalı. https://www.youtube.com/watch?v=UpvwZarUt28.Erişim Tarihi: 14.03.2023.
 • TÜİK (2022). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması. Erişim Adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2022-45587 Erişim Tarihi: 18.12.2022.
 • O'reilly, T. (2005). What is Web 2.0. https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web- 20.html Erişim Tarihi: 11.12.2022.
 • Özercan, H. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde ortaokul öğrencilerinin eğitim bilişim ağı (EBA)’na ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elâzığ: Fırat Üniversitesi.
 • Yapar, N. E., Bozgün, K. ve Sağır, Ş. U. (2022). Covid-19 pandemi sürecinde EBA platformu online uzaktan eğitimleri hakkında öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 1891-1933.
 • Yazıcı, S., Ocak, İ. ve Bozkurt, M. (2021). Web 2.0 araçları ile ilgili eğitim çalışmalarının incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(2), 474-487.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yolcu, H. ve Murat, K. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde EBA canlı derslerle ilgili öğretmenlerin görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, (87), 241-262.

WEB 2.0 TOOLS USED IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' TURKISH LESSONS SELF-PERCEPTIONS: A CASE STUDY

Year 2023, Volume: 12 Issue: 3, 1237 - 1253, 15.09.2023
https://doi.org/10.7884/teke.1275269

Abstract

In our age, the ways of obtaining information have changed compared to the past years and the process of digitalization of education has gained speed with internet providers. It is known that students benefit from various digital learning contents for Turkish lessons. The aim of this research is to determine the use of Youtbe and EBA, which are Web 2.0 tools, by students in Turkish lessons. The study group of the research consists of 20 secondary school students, 12 girls and 8 boys, studying in the eighth grade. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the research. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. According to the results obtained from the research; When students want to learn a subject, they primarily prefer face-to-face education, and they see online education environments as a helpful resource. Students use YouTube on a weekly and monthly basis for educational purposes. In addition, students watch lecture videos on YouTube in order to learn a new subject, to repeat the subject or to prepare for writing. It is seen that students mostly prefer Tonguç Academy channel and they mainly watch grammar topics on YouTube. In the study, it was determined that none of the students benefited from the EBA platform. Students mostly explain the reasons for not preferring EBA because the lectures are boring and plain.

References

 • Ateş, M., Çerçi, A., ve Derman, S. (2015). Eğitim bilişim ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 105- 117.
 • Atıcı, B., ve Yıldırım, S. (2010). Web 2.0 uygulamalarının e-öğrenmeye etkisi. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 10, 10-12, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Aydın, E. (2020). Covid-19 döneminde EBA tv üzerinden yapılan Türkçe derslerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 877-894.
 • Alp, Y. ve Kaleci, D. (2018). YouTube sitesindeki videoların eğitim materyali olarak kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. International Journal of Active Learning, 3(1), 57-68. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijal/issue/35833/373837
 • Balkaya, M. (2022). Ortaokul öğrencilerine yönelik öğrenme amaçlı Youtube kullanımına ilişkin ölçme aracı geliştirilmesi ve uygulanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Bartolomé, A. (2008). Web 2.0 and new learning paradigms. ELearning Papers, 8, 1-10.
 • Batıbay, E. F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe dersinde motivasyona ve başarıya etkisi: Kahoot örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Cihangir, H. H. (2021). Youtube’un eğitim ortamı olarak kullanımının izleyici ve eğitmen bağlamında incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Deperlioğlu, Ö. ve Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10, 10-12.
 • DiNuccy, D. (1999). Fragmented future Print, 53(4), 32. http://darcyd.com/fragmented_future.pdf Erişim Tarihi: 10.12.2022.
 • Dilekçi, A. (2021). Türkçe eğitimi açısından Eğitim Bilişim Ağı (EBA). Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (25), 1-17.
 • Er, O. ve Alyılmaz, S. (2022). Web 2.0 araçları ile kültür destekli yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. İzmir: Duvar Yayınları.
 • Gürleroğlu, I. ve Yıldırım, M. (2022). Ortaokul öğrencilerinin web 2.0 destekli eğitsel web sitesi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 51(233), 191-217.
 • İskender, H. (2016). Eğitim bilişim ağında bulunan 7. sınıf Türkçe dersi videolarının ilköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programıyla uyumu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 1043-1067.
 • Johnston, A. N., Barton, M. J., Williams-Pritchard, G. A., & Todorovic, M. (2018). Youtube for millennial nursing students; using internet technology to support student engagement with bioscience. Nurse education in practice, 31, 151-155.
 • Kanat, K. (2022). Ortaokul öğrencilerinin Youtube ve Youtuberları eğitim amaçlı kullanım durumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Karaman, S., Yıldırım, S., ve Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 35-40, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B. ve Şentük Barışık, C. (2020). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies (Elektronik), 15(7), 3269-3292. 10.7827/TurkishStudies.44486
 • Kennedy, G., Dalgarno, B., Gray, K., Judd, T., Waycott, J., Bennett, S. J. & Churchwood, A. (2007). The net generation are not big users of Web 2.0 technologies: Preliminary findings. Faculty of Education, Archive, 517-525.
 • Köse, E. (2018). Ortaokul Türkçe dersi öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarının dil bilgisi konuları açısından EBA ve Türkçe öğretim programı ile eşgüdümlülüğü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Kuyucu, M. (2019). Y kuşağı ve YouTube: Y kuşağının Youtube platformunu kullanım amaçları. Journal of International Social Research, 12(63), 1107-1120.
 • Maden, S. ve Önal, A. (2018). Elektronik bilişim ağındaki ortaokul Türkçe dersi içeriklerinin kullanımı üzerine bir araştırma, Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 4(2), 101-121.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2022). Fatih projesi. Erişim Adresi: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html Erişim Tarihi:16.12.2022.
 • Punch, K.F. (2014). Sosyal araştırmalara giriş̧. (Çev. Bayrak, D., Arslan, H.B. ve Akyüz, Z.). Ankara: Siyasal Kitabevi. Prensky, M. (2001). Digital natives, Digital Immigrants Part 1. On the Horizon, 9(5), 1–6.
 • Rogers, P. C., Liddle, S. W., Peter, C., Doxey, A. & Brady, I. (2007). Web 2.0 learning platform: Harnessing collective intelligence. Turkish Online Journal of Distance Education, 8(3), 16-33.
 • Sağbaş, Ö. F. (2022). İlkokul öğrencilerinin Youtube’u eğitim amaçlı kullanma durumları, ebeveynlerinin demografik özellikleri ve internet bağımlılığı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Sağır, Ş. U. ve Elif, D. (2021). Pandemi sürecinde EBA platformuna yönelik sınıf öğretmenlerinin ve öğrencilerinin görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 333-352.
 • Sağlık, Z. Y. ve Yıldız, M. (2021). Türkiye’de dil öğretiminde web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik yapılan çalışmaların sistematik incelemesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(2), 418-442.
 • Şahin, M. ve Erman, E. (2019). Tarih dersi öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (49), 256-275.
 • Tonguç Akademi YouTube Kanalı. https://www.youtube.com/watch?v=UpvwZarUt28.Erişim Tarihi: 14.03.2023.
 • TÜİK (2022). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması. Erişim Adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2022-45587 Erişim Tarihi: 18.12.2022.
 • O'reilly, T. (2005). What is Web 2.0. https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web- 20.html Erişim Tarihi: 11.12.2022.
 • Özercan, H. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde ortaokul öğrencilerinin eğitim bilişim ağı (EBA)’na ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elâzığ: Fırat Üniversitesi.
 • Yapar, N. E., Bozgün, K. ve Sağır, Ş. U. (2022). Covid-19 pandemi sürecinde EBA platformu online uzaktan eğitimleri hakkında öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 1891-1933.
 • Yazıcı, S., Ocak, İ. ve Bozkurt, M. (2021). Web 2.0 araçları ile ilgili eğitim çalışmalarının incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(2), 474-487.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yolcu, H. ve Murat, K. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde EBA canlı derslerle ilgili öğretmenlerin görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, (87), 241-262.
There are 37 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Education
Journal Section Articles
Authors

Tuğba Demirtaş Tolaman 0000-0002-8052-6082

Emin Köse 0000-0001-8501-592X

Publication Date September 15, 2023
Submission Date April 1, 2023
Acceptance Date August 11, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 12 Issue: 3

Cite

APA Demirtaş Tolaman, T., & Köse, E. (2023). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ İÇİN KULLANILAN WEB 2.0 ARAÇLARINA YÖNELİK ALGILARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 12(3), 1237-1253. https://doi.org/10.7884/teke.1275269

27712  27714 27715