Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Four Concepts Expressing the Change in the Value of the Fulûs in Islamic Law: Rahs, Galâ, Kesâd, Inkıta’

Year 2017, Volume: 1 Issue: 2, 106 - 120, 02.12.2017
https://doi.org/10.32711/tiad.347856

AbstractUntil the paper money is cured
in the Islamic countries, “Dinar” and “Dirhem” produced from gold and silver
are used with currencies produced from other metals called “Fels” (p. Fulûs).
Gold and silver are created
as money in classical sources.
For this reason, the change
in value / purchasing power does not affect the transaction in any way from the
legal side. 
Fulûs is a nominal currency. The
change in these currencies affects the transaction.
Four
terms are used in the Islamic Law sources for the change in the fulûs
purchasing power.
To withdraw completely from the market / To
get rid of it, “
Inkıta’”; departing from the cessation “Kesâd”; appreciation “Galâ” and for depreciation of the concepts “Rahs” are used. Because
of this act, if the money was a debt of embezzlement and a change in the value
of the day of payment had come to the fore, the Islamic Lawyers had different
opinions on the payment of debts.
In this
article, these concepts and the provisions of sects / Islamic law schools in
these circumstances will be tried to be determined
.

References

 • Ali Haydar Efendi, Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, Dersaadet, Hukuk Matbaası, 1332.
 • Artuk, İbrahim, “Fels”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 1995, c. XII, ss. 309-311.
 • Bardakoğlu, Ali, “Bey‘”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 1992, c. VI, ss. 13-19.
 • Bayındır, Abdulaziz, “Paranın Değer Kaybetmesi ile Ortaya Çıkan Problemler ve İslam Hukukuna Göre Çözüm Yolları”, İslam Açısından Enflasyon ve Çözüm Yolları, İstanbul, Ensar Neşriyat, 1983.
 • Bilmen, Ömer Nasuhi Hukuku İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, Bilmen Basım ve Yayınevi, tsz.
 • Buhûtî, Mansûr b. Yûnus b. Salâhuddîn, Keşşâfu’l-Kına’ an Metni’l-İkna’, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, tsz.
 • Döndüren, Hamdi, Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali, İstanbul, Erkam Yayınları, tsz.
 • el-Fetâvâ’l-Hindiyye, Dârul’l-Fikr, 1310.
 • el-Mevsûatu’l-Fıkhiyye, Kuveyt, Vezâratu’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1404/1427.
 • Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Rağbet Yayınları, 1993.
 • Feyyûmî, Ebü'l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Hamevî, el-Misbahu’l-Münîr fî Garîbi’ş-Şerhi’l-Kebîr, Beyrut, el-Mektebetü’l-İlmiyye, tsz.
 • Hammad, Nezih Kemal “Tagayyurâtu’n-Nukûd ve’l-Ahkâm el-Müte’allikati bihâ fi’l-Fıkhi’l-İslâmî”, Mecelletü’l-Mecmai’l-Fıkhi’l-İslâmî, 1408/1987, c. III/3, ss. 1657-1682.
 • İbn Abidin, Muhammed Emin b. Ömer, “Tenbihu’r-Rukûd ala Mesâili’n-Nukûd”, Mecmûatu Resâili İbn Âbidîn, Âlemü’l-Kütüb, tsz.
 • İbn Abidin, Muhammed Emin b. Ömer, Reddu’l-Muhtâr ale’d-Durri’l-Muhtâr, Beyrut, Dâru’l-Fikr, 14012/1992.
 • İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-Makdisî, el-Muğnî, Mektebetü’l-Kahire, 1388/1968.
 • İbn Kudâme, Ebü’l-Ferec Şemsüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Ahmed el-Makdisî, eş-Şerhu’l-Kebîr ala Metni’l-Muknî, Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-Arabi, tsz.
 • İbn Manzur, Cemaleddin ebu’l-Fazl Muhammed b. Mükrim, Lisânu’l-Arab, Beyrut, Dâru Sâdır, 1414.
 • İbrahim Mustafa vd., Mu’cemu’l-Vasît, İstanbul, Çağrı yayınları, 1986.
 • Karahisârî, Muslihiddin Mustafa b. Şemseddin, Ahteri Kebîr, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1293.
 • Karaman, Hayrettin, İslam’ın Işığında Günün Meseleleri, İstanbul, Nesil Yayınları, 1991.
 • Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul, Nesil Yayınları, 1991.
 • Kâsânî, Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd, Bedâi’u’s-Sanâi fî Tertîbi’ş-Şerâi’, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1406/1986.
 • Meydânî, Abdülganî b. Tâlib el-Guneymî, el-Lubâb fî Şerhi’l-Kitâb, Beyrut, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 2012.
 • Muhammed Kadri Paşa, Mürşidu’l-Hayrân ilâ Marifeti Ahvâli’l-İnsân, Bolak, el-Matbaatu’l-Kübrâ el-Emîriyye, 1308/1891.
 • Rahûnî, Muhammed b. Ahmed, Hâşiye ala Şerhi’z-Zurkânî li Muhtasari Halîl, Bolak, el-Matbaatu’l-Emîriyye, 1306.
 • Sahillioğlu, Halil, “Dinar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 1994, c. IX, ss. 352-355.
 • Sahillioğlu, Halil, “Dirhem”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 1994, c. IX, ss. 368-371.
 • Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-Eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, el-Mebsût, Beyrut, Dâru’l-Marife, 1414/1993.
 • Zeylaî, Ebû Muhammed Fahruddîn Osmân b. Alî el-Bâriî, Tebyînü’l-Hakâik fî Şerhi Kenzi’d-Dekâik, Kahire, el-Mektebetü’l-Kübrâ el-Emîriyye, 1313.
 • Atar, Abdulkadir , “XVIII. Asır Fetva Mecmuaları Işığında Osmanlı’da Tedavül Aracı Olarak Kullanılan Paralar”, İnsan Ve Top lum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , c. 6, s. 1, 2017, ss. 61 - 85 .
 • Özdirek , Recep, İslam Hukukunda İşçilerin Verdiği Zararın Tazmini , İstanbul, 2009.

İslam Hukukunda Fulûs’un Değerinde Değişimi İfade Eden Dört Kavram: Rahs, Galâ, Kesâd, Inkıta’

Year 2017, Volume: 1 Issue: 2, 106 - 120, 02.12.2017
https://doi.org/10.32711/tiad.347856

Abstract

İslam ülkelerinde kâğıt paranın tedavülüne kadar altın ve gümüşten
üretilen “Dinar” ve “Dirhem” ile diğer metallerden üretilen ve “Fels” (ç.
Fulûs) adı verilen para birimleri kullanılmıştır. Klasik kaynaklarda altın ve gümüşün
para olarak yaratıldığı düşüncesi hakimdir. Bu nedenle değerinde/satın alma
gücünde görülen değişim, yapılan işlemi hukuki yönden hiçbir şekilde etkilemez.Fulûs
ise itibari bir para birimidir. Bu para birimlerinde görülen değişim işlemi
etkiler. İslam Hukuku kaynaklarında fulûs’un satın alma gücünde görülen değişim
için dört terim kullanılır. Piyasadan tamamen çekilme/Kullanımdan kalkma için,
Inkıta’”; tedavülden kalkma “Kesâd”; değer kazanma, “Galâ
ve değer kaybetme için “
Rahs
kavramları kullanılır. Yapılan akit sonucunda bu para, zimmette borç olarak
bulunuyorsa ve ödeme günü değerinde bir değişme meydana gelmiş ise İslam Hukukçuları
borcun ödenmesinde farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.
Makalede
bu kavramlar ve mezheplerin/İslam hukuk ekollerinin bu durumlarda vermiş
oldukları hükümler belirlenmeye çalışılacaktır.

References

 • Ali Haydar Efendi, Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, Dersaadet, Hukuk Matbaası, 1332.
 • Artuk, İbrahim, “Fels”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 1995, c. XII, ss. 309-311.
 • Bardakoğlu, Ali, “Bey‘”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 1992, c. VI, ss. 13-19.
 • Bayındır, Abdulaziz, “Paranın Değer Kaybetmesi ile Ortaya Çıkan Problemler ve İslam Hukukuna Göre Çözüm Yolları”, İslam Açısından Enflasyon ve Çözüm Yolları, İstanbul, Ensar Neşriyat, 1983.
 • Bilmen, Ömer Nasuhi Hukuku İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, Bilmen Basım ve Yayınevi, tsz.
 • Buhûtî, Mansûr b. Yûnus b. Salâhuddîn, Keşşâfu’l-Kına’ an Metni’l-İkna’, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, tsz.
 • Döndüren, Hamdi, Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali, İstanbul, Erkam Yayınları, tsz.
 • el-Fetâvâ’l-Hindiyye, Dârul’l-Fikr, 1310.
 • el-Mevsûatu’l-Fıkhiyye, Kuveyt, Vezâratu’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1404/1427.
 • Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Rağbet Yayınları, 1993.
 • Feyyûmî, Ebü'l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Hamevî, el-Misbahu’l-Münîr fî Garîbi’ş-Şerhi’l-Kebîr, Beyrut, el-Mektebetü’l-İlmiyye, tsz.
 • Hammad, Nezih Kemal “Tagayyurâtu’n-Nukûd ve’l-Ahkâm el-Müte’allikati bihâ fi’l-Fıkhi’l-İslâmî”, Mecelletü’l-Mecmai’l-Fıkhi’l-İslâmî, 1408/1987, c. III/3, ss. 1657-1682.
 • İbn Abidin, Muhammed Emin b. Ömer, “Tenbihu’r-Rukûd ala Mesâili’n-Nukûd”, Mecmûatu Resâili İbn Âbidîn, Âlemü’l-Kütüb, tsz.
 • İbn Abidin, Muhammed Emin b. Ömer, Reddu’l-Muhtâr ale’d-Durri’l-Muhtâr, Beyrut, Dâru’l-Fikr, 14012/1992.
 • İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-Makdisî, el-Muğnî, Mektebetü’l-Kahire, 1388/1968.
 • İbn Kudâme, Ebü’l-Ferec Şemsüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Ahmed el-Makdisî, eş-Şerhu’l-Kebîr ala Metni’l-Muknî, Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-Arabi, tsz.
 • İbn Manzur, Cemaleddin ebu’l-Fazl Muhammed b. Mükrim, Lisânu’l-Arab, Beyrut, Dâru Sâdır, 1414.
 • İbrahim Mustafa vd., Mu’cemu’l-Vasît, İstanbul, Çağrı yayınları, 1986.
 • Karahisârî, Muslihiddin Mustafa b. Şemseddin, Ahteri Kebîr, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1293.
 • Karaman, Hayrettin, İslam’ın Işığında Günün Meseleleri, İstanbul, Nesil Yayınları, 1991.
 • Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul, Nesil Yayınları, 1991.
 • Kâsânî, Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd, Bedâi’u’s-Sanâi fî Tertîbi’ş-Şerâi’, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1406/1986.
 • Meydânî, Abdülganî b. Tâlib el-Guneymî, el-Lubâb fî Şerhi’l-Kitâb, Beyrut, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 2012.
 • Muhammed Kadri Paşa, Mürşidu’l-Hayrân ilâ Marifeti Ahvâli’l-İnsân, Bolak, el-Matbaatu’l-Kübrâ el-Emîriyye, 1308/1891.
 • Rahûnî, Muhammed b. Ahmed, Hâşiye ala Şerhi’z-Zurkânî li Muhtasari Halîl, Bolak, el-Matbaatu’l-Emîriyye, 1306.
 • Sahillioğlu, Halil, “Dinar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 1994, c. IX, ss. 352-355.
 • Sahillioğlu, Halil, “Dirhem”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 1994, c. IX, ss. 368-371.
 • Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-Eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, el-Mebsût, Beyrut, Dâru’l-Marife, 1414/1993.
 • Zeylaî, Ebû Muhammed Fahruddîn Osmân b. Alî el-Bâriî, Tebyînü’l-Hakâik fî Şerhi Kenzi’d-Dekâik, Kahire, el-Mektebetü’l-Kübrâ el-Emîriyye, 1313.
 • Atar, Abdulkadir , “XVIII. Asır Fetva Mecmuaları Işığında Osmanlı’da Tedavül Aracı Olarak Kullanılan Paralar”, İnsan Ve Top lum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , c. 6, s. 1, 2017, ss. 61 - 85 .
 • Özdirek , Recep, İslam Hukukunda İşçilerin Verdiği Zararın Tazmini , İstanbul, 2009.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Ömer HABERGETİREN

Türkiye

Publication Date December 2, 2017
Submission Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 2

Cite

ISNAD
HABERGETİREN, Ömer. “İslam Hukukunda Fulûs’un Değerinde Değişimi İfade Eden Dört Kavram: Rahs, Galâ, Kesâd, Inkıta’”. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 1/2 (December 2017), 106-120. https://doi.org/10.32711/tiad.347856.

Turkey Journal of Theological Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).