Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Hz. Ömer’in Kudüs’ü Fethinden Sonra İzlediği Tapınak Dağı Politikası

Year 2017, Volume: 1 Issue: 2, 135 - 142, 02.12.2017
https://doi.org/10.32711/tiad.358091

Abstract

Kudüs, dünya üzerinde etkinliği olan en önemli
üç büyük dinin kutsal addettiği, müntesiplerince uğruna canlarını verdiği yerin
adıdır. Hz. Süleyman tarafından inşa edilen büyük bir mabedi ihtiva eden bu
topraklar geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini muhafaza etmektedir. Yahudiler
tarafından burası her dönem yaşama gücü, ideası ve şevkini temsil etmiştir. Dönemin
halkına ibadet etmek gayesi ile yapılan bu mabed çeşitli saldırılar sonucu
tahrif edilmiş ve sonrasında yıkılmıştır. Mabedi yaşamın merkezi haline
getirmiş İsrailoğulları’na M.S. 70’te Romalılar tarafından çok büyük bir darbe
vurulmuştur. Bu durum, Hz. Ömer’in Halifeliği dönemine, İslam ordularının
Kudüs’ü fethetmesine, kadar devam etmiştir. Şehrin anahtarlarının adil yönetici
olarak nam salmış Hz. Ömer’e teslim edilmesi ile Kudüs, İslam idaresine geçmiş
ve bu topraklarda ayrı bir politika izlenmiştir. Sunacağımız bildiride, Kudüs’ün
fethi öncesindeki genel durumu ile sonrasındaki gelişmeler ele alınacaktır. Hz.
Ömer’in burada, bir zamanlar Süleyman Mabedi’nin inşasının bulunduğu tapınak
dağındaki tasarrufu ve yerel halka (Hıristiyan ve Yahudi) tutumu açıklanacaktır.

References

 • Anonymous, “The riddle of the Dome of the Rock: Was it built as a Jewish place of prayer?” <http://www.triumphpro.com/dome-of-rock-riddle. pdf>. The Voice of the Temple Mount Faithful, (Summer 5761-2001)
 • Balcı, İsrafil, “Hz. Ömer Döneminde Diplomasi”, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Ünv. SBE, 2002.
 • Belâzuri, Ahmed b. Yahya, Futuhu’l-Buldan, çev. Mustafa Fayda, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay, 1987.
 • Fayda, Mustafa, “Zimmî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999), c. XXXXIV, ss. 428-434.
 • Gil, Moshe, A History of Palestine 634-1099, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
 • Hamidullah, Muhammed, Vesâiku’s-Siyasiyye li’l-Adi’n-Nebeviyye ve’l-Hilafetu’r-Râşide, Beyrut: 1985.
 • Işıltan, Fikret, "Seyf b. Ömer", İslam Ansiklopedisi, (İstanbul:1965), c. 1.
 • Jellinek, Adolph, Bet Hamidrash. Cilt: 3, Jerusalem: Bamberger and Wahrman, 1938.
 • Johns, Jeremy, “Archaeology and The History of Early Islam: The First Seventy Years,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, 46/ 4 (2003) ss. 411-436.
 • Lefkovits, Etgar, “Mescid-i Aksa bir Bizans Kilisesinin kalıntıları üzerine mi inşa edildi?”, Jerusalem Post, Kasım 16, 2008, archived at <http://www.jpost.com/LandedPages/PrintArticle.aspx?id=120768>.
 • Little, Donald P., “Mujīr al-Dīn al-Ulaymī's Vision of Jerusalem in the Ninth/Fifteenth Century,” Journal of the American Oriental Society 115/2 (1995), ss. 237-247.
 • Loewenberg, F.M., “A Synagogue on Har Habayit in the 7th Century: Dream or Historical Fact?”, Hakirah, the Flatbush Journal of Jewish Law and Though, 21, (Summer 2016), ss. 253-262.
 • Mann, J., The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimad Caliphate. Cilt: 2, Ithaca NY: Cornell University Library, 1920.
 • Mathews, Birney, Gerald, “Holy Sepulchre”, A Dictionary of Religion and Ethics, NewYork: The Macmillan Comp, 1921.
 • Nicolle, David Nicolle, Yarmuk 636 A.D.: The Muslim Conquest of Syria, Oxford: Osprey Publishing, 1994
 • Runciman, Steve A History of The Crusades. Cilt: 1, United Kingdon: Cambridge University Press, 1951.
 • Spence-Jones, H. D. M., The Early Christians in Rome, NewYork: John Lane Comp. 1911.
 • Taberi, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerir, Tarih’ul-Ümem ve’l-Mülûk, c. III, thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Beyrut: Daru’s Süveydân, tsz.
 • Yiğitoğlu, Mustafa, “İsra ve Miraç’ta Süleyman Mâbedi ve Mescid-i Aksa’nın Varlığı Meselesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6/1, (2017), ss.641-651.

The Temple Mountain Policy of Omar Following the Conquest of Jerusalem

Year 2017, Volume: 1 Issue: 2, 135 - 142, 02.12.2017
https://doi.org/10.32711/tiad.358091

Abstract

Jerusalem is a sacred place
where three of the most important religions active on the earth are considered
sacred. It is also the name of the place where they gave their lives for the
sake of their happiness. These lands, which contain a great temple built by
Süleyman, remain as important today as they were in the past. This place by the
Jews has represented the power of life, the ideal and the calmness of each
period. This mabed which was made with the intention of worshiping the people
of the period, was falsified and destroyed after the end of various assaults.
The Romans (have been hit hard by the Israelites, who have made it into the
center of the mad life. This continued until the time of Omar's Caliphate, when
the Islamic armies conquered Jerusalem. When the keys of the city were handed
over to Omar, known as a just ruler, Jerusalem went to Islamic administration
and a separate policy was followed in these lands. We will present the general
situation before the conquest of Jerusalem and the developments after that. In
this land of Umar will be explained the saving of the temple and the attitude
of the local people (Christian and Jew), which was once the construction of the
Solomonian Temple.References

 • Anonymous, “The riddle of the Dome of the Rock: Was it built as a Jewish place of prayer?” <http://www.triumphpro.com/dome-of-rock-riddle. pdf>. The Voice of the Temple Mount Faithful, (Summer 5761-2001)
 • Balcı, İsrafil, “Hz. Ömer Döneminde Diplomasi”, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Ünv. SBE, 2002.
 • Belâzuri, Ahmed b. Yahya, Futuhu’l-Buldan, çev. Mustafa Fayda, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay, 1987.
 • Fayda, Mustafa, “Zimmî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999), c. XXXXIV, ss. 428-434.
 • Gil, Moshe, A History of Palestine 634-1099, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
 • Hamidullah, Muhammed, Vesâiku’s-Siyasiyye li’l-Adi’n-Nebeviyye ve’l-Hilafetu’r-Râşide, Beyrut: 1985.
 • Işıltan, Fikret, "Seyf b. Ömer", İslam Ansiklopedisi, (İstanbul:1965), c. 1.
 • Jellinek, Adolph, Bet Hamidrash. Cilt: 3, Jerusalem: Bamberger and Wahrman, 1938.
 • Johns, Jeremy, “Archaeology and The History of Early Islam: The First Seventy Years,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, 46/ 4 (2003) ss. 411-436.
 • Lefkovits, Etgar, “Mescid-i Aksa bir Bizans Kilisesinin kalıntıları üzerine mi inşa edildi?”, Jerusalem Post, Kasım 16, 2008, archived at <http://www.jpost.com/LandedPages/PrintArticle.aspx?id=120768>.
 • Little, Donald P., “Mujīr al-Dīn al-Ulaymī's Vision of Jerusalem in the Ninth/Fifteenth Century,” Journal of the American Oriental Society 115/2 (1995), ss. 237-247.
 • Loewenberg, F.M., “A Synagogue on Har Habayit in the 7th Century: Dream or Historical Fact?”, Hakirah, the Flatbush Journal of Jewish Law and Though, 21, (Summer 2016), ss. 253-262.
 • Mann, J., The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimad Caliphate. Cilt: 2, Ithaca NY: Cornell University Library, 1920.
 • Mathews, Birney, Gerald, “Holy Sepulchre”, A Dictionary of Religion and Ethics, NewYork: The Macmillan Comp, 1921.
 • Nicolle, David Nicolle, Yarmuk 636 A.D.: The Muslim Conquest of Syria, Oxford: Osprey Publishing, 1994
 • Runciman, Steve A History of The Crusades. Cilt: 1, United Kingdon: Cambridge University Press, 1951.
 • Spence-Jones, H. D. M., The Early Christians in Rome, NewYork: John Lane Comp. 1911.
 • Taberi, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerir, Tarih’ul-Ümem ve’l-Mülûk, c. III, thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Beyrut: Daru’s Süveydân, tsz.
 • Yiğitoğlu, Mustafa, “İsra ve Miraç’ta Süleyman Mâbedi ve Mescid-i Aksa’nın Varlığı Meselesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6/1, (2017), ss.641-651.

Details

Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Yiğitoğlu

0000-0001-6308-1475
Türkiye

Publication Date December 2, 2017
Submission Date November 26, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 2

Cite

ISNAD
Yiğitoğlu, Mustafa. “Hz. Ömer’in Kudüs’ü Fethinden Sonra İzlediği Tapınak Dağı Politikası”. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 1/2 (December 2017), 135-142. https://doi.org/10.32711/tiad.358091.

Turkey Journal of Theological Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).