Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Dâvûd-i Karsî’nin ‘’Risâle Fî Beyani Sıfâtillahi Teâlâ’’ Adlı Risalesi Bağlamında Kelamcılığı ve Sıfatlar Konusundaki Görüşleri

Year 2017, Volume: 1 Issue: 2, 143 - 175, 02.12.2017
https://doi.org/10.32711/tiad.368597

Abstract

Dâvûd-i
Karsî (1169/1756) 18. Yüzyıl Osmanlı müderrislerinden olup İslam’ın doğru
anlaşılması için klasik medrese geleneğinin hemen hemen her alanında eserler
telif etmiştir. Onun Kelam ilminin temel konularına yönelik görüşleri bir nevi
Ehl-i Sünnet’in görüşlerinin tekrarı olmakla birlikte mensubu olduğu Maturidi
ekolünün görüşlerini öncelemiştir. Allahın sıfatları ve benzeri konulardaki
itikadi görüşlerini mensubu olduğu Maturidi ekolünün genel ilkeleri
çerçevesinde yorumlarken Eş’ari ve Maturidi kaynaklardan ayırım yapmaksızın
istifade etmiştir. Bu çalışmada Karsî’nin ‘’Risale fi Beyani Sıfatillahi Teala
‘’isimli risalesinden hareketle onun kelamcılığı ve Allah’ın sıfatları
konusundaki görüşleri üzerinde duracağız.

References

 • Akpınar, Cemil, ‘’Dâvûd-i Karsî’’ DİA. İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1994, IX, 29-31.
 • Dâvûd-i Karsî, Risale fi Beyâni Sıfatillahi Taala Sıfat-ı İlahiyye, Müntesih: Hasan Basri, Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, Arşiv no: 19HK 3139, ss. 71 b-80 a.
 • Dâvûd-i Karsî, Şerh-i Kaside-i Nuniyye, Matbaa-i Vehbiyye, İstanbul 1297/1884.
 • Klavuz, A. Saim, Ana Hatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş, İstanbul 2007.
 • Özen, Şükrü, ‘’Teftazani’’ DİA İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2011, XL, 299-301.
 • Özervarlı, M. Sait, Kelamda Yenilik Arayışları, İstanbul 2008.
 • Öztürk, Resul, Dâvûd-i Karsî (1169/1756) Kelami Görüşleri ve Kaynakları, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 41, Erzurum 2014, ss. 77-99.
 • Topaloğlu, Bekir, Kelam İlmine Giriş, Damla Yaınevi, İstanbul 1993.
 • Yıldırım, Arif, ’’Karslı Dâvud (Dâvûd-i Karsî) Efendinin İrade-i Cüz’iyye Anlayışı’’, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 15, Erzurum 2000, 189-199.

Davud al-Karsi’s Theologianhood in Terms of His Treatise Titled ‘’Risala fi Bayan Sifat Allah Taala’’ and His Views on the Divine Attributes

Year 2017, Volume: 1 Issue: 2, 143 - 175, 02.12.2017
https://doi.org/10.32711/tiad.368597

AbstractDâvûd el- Karsî (1169/1756) is one of
the 18th century Ottoman scholars and has been copyrighted in virtually every
area of the tradition of classical madrasa for the correct understanding of
Islam. His previous views on the basic aspects of the Word of God have come
before Maturidi's view that he belongs to a kind of Ahl al-Sunnah's view as a
revolt. While commenting on the general principles of the Maturidian school of
belief in God's attributes and similar beliefs, Eş'ari and Maturidi have
benefited from the sources without discrimination.

He says that all of God's personal attributes are true and permanent. He
made it clear that the adjectives attributed to God must be translated in a way
worthy of His glory and glory.
In this study, will emphasized on his
philosophy and his views on the attributes of God in the light of Karsi's work
titled "Risale fi Beyani Sıfatillahi Teala"
References

 • Akpınar, Cemil, ‘’Dâvûd-i Karsî’’ DİA. İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1994, IX, 29-31.
 • Dâvûd-i Karsî, Risale fi Beyâni Sıfatillahi Taala Sıfat-ı İlahiyye, Müntesih: Hasan Basri, Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, Arşiv no: 19HK 3139, ss. 71 b-80 a.
 • Dâvûd-i Karsî, Şerh-i Kaside-i Nuniyye, Matbaa-i Vehbiyye, İstanbul 1297/1884.
 • Klavuz, A. Saim, Ana Hatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş, İstanbul 2007.
 • Özen, Şükrü, ‘’Teftazani’’ DİA İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2011, XL, 299-301.
 • Özervarlı, M. Sait, Kelamda Yenilik Arayışları, İstanbul 2008.
 • Öztürk, Resul, Dâvûd-i Karsî (1169/1756) Kelami Görüşleri ve Kaynakları, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 41, Erzurum 2014, ss. 77-99.
 • Topaloğlu, Bekir, Kelam İlmine Giriş, Damla Yaınevi, İstanbul 1993.
 • Yıldırım, Arif, ’’Karslı Dâvud (Dâvûd-i Karsî) Efendinin İrade-i Cüz’iyye Anlayışı’’, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 15, Erzurum 2000, 189-199.

Details

Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Mustafa GÖREGEN

0000-0003-2546-2810
Türkiye

Publication Date December 2, 2017
Submission Date December 19, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 2

Cite

ISNAD
GÖREGEN, Mustafa. “Dâvûd-I Karsî’nin ‘’Risâle Fî Beyani Sıfâtillahi Teâlâ’’ Adlı Risalesi Bağlamında Kelamcılığı Ve Sıfatlar Konusundaki Görüşleri”. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 1/2 (December 2017), 143-175. https://doi.org/10.32711/tiad.368597.

Cited By

Turkey Journal of Theological Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).