Research Article
PDF BibTex RIS Cite

INFLUENCE OF CULTURE ON INTERNAL AUDITOR AND INTERNAL AUDIT: A STUDY ON INTERNAL AUDITORS ON TURKEY

Year 2020, Volume: 2 Issue: 1, 33 - 70, 31.07.2020

Abstract

In the study, based
on the reality that the people are influenced under the culture of their own
society, the assumption is analysed that the internal auditors also carry their
behaviours being influenced personally by the culture to their auditing activities.
Purpose of the study is to examine the influence of the culture on internal
auditor and internal audit. Cultural model of Hofstede is used for the
measurement of such influence.“Questionnaire method” is used as a method of
data collection through internet. For this purpose, a customized form was
designated on Google Forms and “the questionnaire” is enrypted. The
questionnaire form is consisting of three parts which are questions regarding
culture, audit and personal questions. Internal auditors employed in Turkey are
chosen as “target group”. Certified internal auditors registered to TIDE
(Türkiye İç Denetçiler Enstitüsü – Turkey Internal Auditors Institute) are
chosen as sample group, due to impossibility to reach all of the
auditors. The subject of the study and an address link providing
attendants to be able to online real time access to the related questionnaire
are sent to each of the attendants via LinkedIn and by email through TIDE. And
the results of the analyses show us that the dimensions of the power distance,
uncertainity avoidance, collectivism and masculinity have limited influence on
internal audit and internal auditors.

References

 • Alexander, Jeffrey C. ve Saidman, Steven, Kültür ve Toplum Güncel Tartışmalar, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2009.
 • Almagtome, Akeel, ‘’Ulusal Kültürel Değerlerin Kurumsal Çevresel Açıklamalara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma’’, (Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015).
 • Bostan, Hakan, ‘’Antropoloji, Kültür ve Güvenlik’’, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Cilt.5, Sayı.2, 2016.
 • Dinç, Esra, Kültür ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, İstanbul: Beta Basım, 2015.
 • Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
 • Hofstede, Geert, Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, California: Sage Publications Inc., 1980.
 • Hofstede, Geert Cultures and Organizations, Software of the Mind, London: McGraw-Hill, 1991.
 • Hofstede, Greet, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviour, Institutions and Organizations Across Nations, California: Sage Publications Inc., 2001.
 • Hofstede, Gert Jan, Pedersen, Paul B. ve Hofstede, Geert Exploring Cultur Exercises, Stories and Synthetic Cultures, USA: Nicholas Brealey Publishing, 2002.
 • Hofstede, Greet, Hofstede, Great Jan ve Minkov, Michael, Cultures and Organizations: Software of The Mind, USA: McGraw Hill, 2010.
 • Güvenç, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Boyut Yayınları, 2011.
 • Kabaağaç, Sina ve Alova, Erdal, Latince –Türkçe Sözlük, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1995.
 • Karakaya, Abdullah, Ay, Ferda Alper ve Gürel, Saadet, ‘’Stratejik Yönetim Süreci Bağlamında Kültür ve Yönetim Tarzı Etkileşimi: Karadeniz Bölgesindeki Belediyelere Yönelik Bir Araştırma’’, CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.37, Sayı.25, 2013.
 • Özbek, Çetin, İç Denetim, İstanbul: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları, Cilt 1, 2012.
 • Özdoğan, Burak ve Öncü, Semra, ‘’Türkiye’de İç Denetim Mesleğinin Güncel Durumu: Bir Araştırma’’, Yönetim ve Ekonomi, Cilt.23, Sayı.1, 2016.
 • Sığrı, Ünsal ve Tığlı, Mehmet, ‘’Hofstede’nin ‘’Belirsizlikten Kaçınma’’ Kültürel Boyutunun Yönetsel – Örgütsel Süreçlere ve Pazarlama Açısından Tüketici Davranışlarına Etkisi’’, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.21, Sayı.1, 2006.
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Sawyer’s İç Denetçiler İçin Rehber, 1. Cilt- İç Denetimin Temelleri, İstanbul: Pasifik Ofset, 2016.
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Sawyer’s İç Denetçiler İçin Rehber, 2. Cilt-İç Denetim Süreçleri ve Yöntemleri, İstanbul: Pasifik Ofset, 2016.
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Sawyer’s İç Denetçiler İçin Rehber, 3. Cilt- Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve Uyumun Temelleri, İstanbul: Pasifik Ofset, 2016.
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, https://www.tide.org.tr/page/26/Ic-Denetimin-Tanimi, (01.10.2018).
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Etik Kuralları, https://www.tide.org.tr/file/documents/pdf/EtikKurallari.pdf, (15.02.2019).
 • Tüz, Melek Vergiliel, İşletmelerde Yönetim Modelleri, Bursa: Alfa Akademi Basım Yayım Dağıtım, 2004.
 • Wood, R. A., ‘’Global Audit Characterristics Across Cultures and Environments: An Empirical Examination’’, Journal of İnternational Accounting, Auditing and Taxation, Vol.5, No.2, 1996.
 • Wu, Ming Yi, ‘’Hofstede’s Cultural Dimensions 30 Years Later: A Study Of Taiwan And The United States’’, Intercultural Communication Studies XV: 1, 2006. Aktaran:Murad Yüksel, ‘’Örgütsel Politika, Hofstede’in Örgüt Kültürü Boyutları, İş Tutumları ve İş Çıktıları İlişkisi’’, (Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013).
 • Yılancı, Münevver, İç Denetim Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Araştırma, Ankara: Nobel Yayınları, 2006.
 • Yılancı, F. Münevver, Yıldız, Birol ve Kiracı, Murat, Türkiye Bağımsız Denetim Standartları ile Uyumlu Muhasebe Denetimi, Ankara: Detay Yayıncılık, 2016.
 • Yiğit, Sema, ‘’Kültür, Örgüt Kültürü ve İnovasyon İlişkisi Bağlamında İnovasyon Kültürü’’, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt.16, Sayı.7, 2014.

KÜLTÜRÜN İÇ DENETÇİ VE İÇ DENETİM ÜZERİNE ETKİSİ VE TÜRKİYE’DE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2020, Volume: 2 Issue: 1, 33 - 70, 31.07.2020

Abstract

Çalışmada, insanların içinde bulundukları toplumunun
kültüründen etkilendikleri gerçeğinden yola çıkılarak, iç denetçilerin de birey
olarak şekillendikleri kültürü iç denetim faaliyetlerine taşıdıkları varsayımı
araştırılmıştır. Çalışmanın amacı; kültürün iç denetçi ve iç denetim üzerindeki
etkisini incelemektir. Etkinin ölçülebilmesi için Hofstede’nin kültür modeli
kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulanmış ve
anketler internet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla araştırmaya özel
olarak Google Forms üzerinden bir form tasarlanmış ve anket özel olarak
kodlandırılmıştır. Anket formu kültürel sorular, denetim soruları ve kişisel
sorular olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Araştırma evrenini
Türkiye’de faaliyet gösteren iç denetçiler oluşturmaktadır. Tüm iç denetçilere
ulaşımın imkansız olduğu düşünüldüğünden evren içinden CIA sertifikasına ait iç
denetçiler örneklem olarak seçilmiştir. Bireylere LinkedIn üzerinden ve ayrıca
TİDE aracılığıyla elektronik posta ile çalışmanın konusu ve ankete çevrim içi
gerçek zamanlı ulaşabilecekleri adres linki gönderilmiştir. Toplanan verilerle
yapılan analizler sonucunda da güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma,
toplulukçuluk ve erillik boyutlarının iç denetim ve iç denetçi üzerinde kısmen etkisi
olduğu sonucuna varılmıştır.

References

 • Alexander, Jeffrey C. ve Saidman, Steven, Kültür ve Toplum Güncel Tartışmalar, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2009.
 • Almagtome, Akeel, ‘’Ulusal Kültürel Değerlerin Kurumsal Çevresel Açıklamalara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma’’, (Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015).
 • Bostan, Hakan, ‘’Antropoloji, Kültür ve Güvenlik’’, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Cilt.5, Sayı.2, 2016.
 • Dinç, Esra, Kültür ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, İstanbul: Beta Basım, 2015.
 • Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
 • Hofstede, Geert, Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, California: Sage Publications Inc., 1980.
 • Hofstede, Geert Cultures and Organizations, Software of the Mind, London: McGraw-Hill, 1991.
 • Hofstede, Greet, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviour, Institutions and Organizations Across Nations, California: Sage Publications Inc., 2001.
 • Hofstede, Gert Jan, Pedersen, Paul B. ve Hofstede, Geert Exploring Cultur Exercises, Stories and Synthetic Cultures, USA: Nicholas Brealey Publishing, 2002.
 • Hofstede, Greet, Hofstede, Great Jan ve Minkov, Michael, Cultures and Organizations: Software of The Mind, USA: McGraw Hill, 2010.
 • Güvenç, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Boyut Yayınları, 2011.
 • Kabaağaç, Sina ve Alova, Erdal, Latince –Türkçe Sözlük, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1995.
 • Karakaya, Abdullah, Ay, Ferda Alper ve Gürel, Saadet, ‘’Stratejik Yönetim Süreci Bağlamında Kültür ve Yönetim Tarzı Etkileşimi: Karadeniz Bölgesindeki Belediyelere Yönelik Bir Araştırma’’, CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.37, Sayı.25, 2013.
 • Özbek, Çetin, İç Denetim, İstanbul: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları, Cilt 1, 2012.
 • Özdoğan, Burak ve Öncü, Semra, ‘’Türkiye’de İç Denetim Mesleğinin Güncel Durumu: Bir Araştırma’’, Yönetim ve Ekonomi, Cilt.23, Sayı.1, 2016.
 • Sığrı, Ünsal ve Tığlı, Mehmet, ‘’Hofstede’nin ‘’Belirsizlikten Kaçınma’’ Kültürel Boyutunun Yönetsel – Örgütsel Süreçlere ve Pazarlama Açısından Tüketici Davranışlarına Etkisi’’, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.21, Sayı.1, 2006.
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Sawyer’s İç Denetçiler İçin Rehber, 1. Cilt- İç Denetimin Temelleri, İstanbul: Pasifik Ofset, 2016.
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Sawyer’s İç Denetçiler İçin Rehber, 2. Cilt-İç Denetim Süreçleri ve Yöntemleri, İstanbul: Pasifik Ofset, 2016.
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Sawyer’s İç Denetçiler İçin Rehber, 3. Cilt- Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve Uyumun Temelleri, İstanbul: Pasifik Ofset, 2016.
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, https://www.tide.org.tr/page/26/Ic-Denetimin-Tanimi, (01.10.2018).
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Etik Kuralları, https://www.tide.org.tr/file/documents/pdf/EtikKurallari.pdf, (15.02.2019).
 • Tüz, Melek Vergiliel, İşletmelerde Yönetim Modelleri, Bursa: Alfa Akademi Basım Yayım Dağıtım, 2004.
 • Wood, R. A., ‘’Global Audit Characterristics Across Cultures and Environments: An Empirical Examination’’, Journal of İnternational Accounting, Auditing and Taxation, Vol.5, No.2, 1996.
 • Wu, Ming Yi, ‘’Hofstede’s Cultural Dimensions 30 Years Later: A Study Of Taiwan And The United States’’, Intercultural Communication Studies XV: 1, 2006. Aktaran:Murad Yüksel, ‘’Örgütsel Politika, Hofstede’in Örgüt Kültürü Boyutları, İş Tutumları ve İş Çıktıları İlişkisi’’, (Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013).
 • Yılancı, Münevver, İç Denetim Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Araştırma, Ankara: Nobel Yayınları, 2006.
 • Yılancı, F. Münevver, Yıldız, Birol ve Kiracı, Murat, Türkiye Bağımsız Denetim Standartları ile Uyumlu Muhasebe Denetimi, Ankara: Detay Yayıncılık, 2016.
 • Yiğit, Sema, ‘’Kültür, Örgüt Kültürü ve İnovasyon İlişkisi Bağlamında İnovasyon Kültürü’’, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt.16, Sayı.7, 2014.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Finance, Business Administration
Journal Section Articles
Authors

Meltem KUZUCU
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MUHASEBE DENETİMİ (YL) (TEZLİ)
0000-0003-3004-7005
Türkiye


Sibel DOĞAN This is me
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
0000-0002-4707-1805
Türkiye


Banu TARHAN MENGİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
0000-0002-1803-8125
Türkiye

Publication Date July 31, 2020
Submission Date September 11, 2019
Acceptance Date August 10, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA
KUZUCU, M., DOĞAN, S., & TARHAN MENGİ, B. (2020). KÜLTÜRÜN İÇ DENETÇİ VE İÇ DENETİM ÜZERİNE ETKİSİ VE TÜRKİYE’DE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. TIDE AcademIA Research, 2(1), 33-70.