Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 20 - 29 2017-10-08

INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT PERCEPTIONS OF EMPLOYEES
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARININ İNCELENMESİ

Cenk Aksoy [1]


This study aims to identify the relationship between employee perceptions of organizational justice and organizational commitment. A 10-items questionnaire except demographic questions was used to test the model. The survey was delivered to aviation sector employees and a total of 447 completed questionnaires were used for analysis. The data obtained in the study were analyzed with SPSS 18.0 statistical software packages by using various statistical methods and testing techniques (frequency distribution, t-test, Anova and correlation) for the purpose of research. It was found that there was a strong positive relationship between organizational justice and organizational commitment. It has also been found that the latents were differs by some demographic variables of employees.

Bu çalışmada, örgütlerde çalışanların örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 10 soruluk bir anket kullanılmıştır. Bu anketler havacılık sektöründe çalışan personele dağıtılmış ve analiz için 447 anket kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli istatistik metot ve test teknikleri (frekans dağılımı, t-testi, Anova, korelasyon) kullanılarak SPSS 18.0 istatistik paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada çalışanların örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında pozitif güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışan algılarının bazı demografik değişkenlere göre farklılaştığı tespit edilmiştir.

 • Aksoy, C. (2012). İnsan Kaynakları Yönetiminde Örgütsel Bağlılığın Belirleyicisi Olarak; Çalışanların Adalet Algıları Açısından Güven Faktörünün İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır: DÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aktaş, E. (2010). Performans Değerlendirme Sistemlerinin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bakan, İ. (2011). Örgütsel Stratejilerin Temeli Örgütsel Bağlılık Kavram, Kuram, Sebep ve Sonuçlar, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Brewer, A. M. (1996). Developing Commitment Between Managers and Employees, Journal of Managerial Psychology, 11 (4).
 • Cohen-Charash, Y. ve Spector, P. E. (2001). The Rol of Justice in Organizations: A Meta-Analysis, Organizational Behavior and Human Decision Process, Volume 86, No 2.
 • Cropanzano, R. ve Folger, R. (1991). Procedural Justice and Worker Motivation. In R. M. Steers, L. W. Porter (Eds.), Motivation and Work Behavior (5th ed.) (pp. 131 – 143). New York: McGraw-Hill.
 • Çakmak K. Ö. (2005). Performans Değerlendirme Sistemlerinde Örgütsel Adalet Algısı ve Bir Örnek Olay Çalışması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Dailey, R. C. ve Kirk, D. J. (1992). Distributive and Procedurel Justice as Antecedents of Job Dissatisfaction and Intent to Turnover. Human Relations, 45 (3).
 • Fields, D. L. (2002). Taking The Measure of The Work, Sage Publication, London.
 • Folger, R. ve Cropanzono R. (1998). Organizational Justice and Human Resource Management, Sage Publications, London.
 • Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow. Journal of Management, 16 (2).
 • Güçlü, H. (2006). Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Hall, D. T., Schneider, B. ve Nygren, H. T. (1970). Personel Factors in Organizational Identification, Administrative Science Quarterly, No: 15.
 • İnce M. ve Gül H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Kaya N. ve Selçuk S. (2007). Bireysel Başarı Güdüsü Organizasyonel Bağlılığı Nasıl Etkiler?, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2).
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1991). A Three-component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 7, 61-89.
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application, Sage, Tousand Ouks, Ca.
 • Mowday, R.T., Steers, R. M. ve Porter, L. W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment, Journal of Vocational Behavior, No 14.
 • Niehoff, B. P. ve Moorman, R. H. (1993). Justice as a Mediator of the Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior, Academy of Management Journal, 36 (3), 527-556.
 • O’Reilly, C. A. ve Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behaviour, Journal of Applied Psychology, No 71.
 • Oldham, G. R. ve Cummings, A. (1996). Employee Creativity: Personel and Contextual Factors at Work. Academy of Management Journal, 39 (3), 607-634.
 • Organ, D. W. (1988). A Restatement of the Satisfaction-Performance Hypothesis. Journal of Management, 14.
 • Orpen, C. (1994). The Effects of Organizational and Individual Career Management on Career Success. International Journal of Manpower, 15 (1), 27-37.
 • Özler, D. E. (2010). Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Schminke, M., Ambrose, M. L. ve Cropanzano, R. S. (2000). The Effect of Organizational Structure on Perceptions of Procedural Fairness, Journal of Applied Psychology, Volume 85, No 2.
 • Straiter, K. L. (2005). The Effects of Supervisors Trust of Subordinates and Their Organization on Job Satisfaction and Organizational Commitment. International Journal of Leadership Studies, 1, 1.
 • Sweeney, P. D. ve Mcfarlin, D. B. (1993). Workers Evaluations of the Ends and the Means: An Examination of Four Models Distributive and Procedurel Justice, Organizational Behaviour and Human Decision Processes, Volume 55, No 1.
 • Varol, F. (2010). Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminin İşten Ayrılma Niyetine Olan Etkisi: Konya İli İlaç Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. SÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Cenk Aksoy
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 8, 2017

APA Aksoy, C . (2017). ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARININ İNCELENMESİ . The Journal of Social Science , 1 (1) , 20-29 . DOI: 10.30520/tjsosci.341109