PDF BibTex RIS Cite

Use of Information and Communication Technologies and Transformation into Information Society: Example of Turkey

Year 2016, Volume: 30 Issue: 3, 507 - 523, 01.07.2016

Abstract

The objective of this study is to evaluate approaches to necessity and importance of information and communication technologies within the scope of determining the status of use of information and communication technologies in Turkey, and accordingly transformation into information society. In order to compete with developed countries, suggestions are proposed by discussing the importance of transformating into information society at national and international levels within the framework of the information policy which has been deemed necessary and the process of transformation into information society where information Technologies are also essential statistics of use of information technologies are also presented in the study.

References

 • Bayrakçı, M. (2005) . Avrupa Birliği ve Türkiye eğitim politikalarında bilgi ve iletişim teknolojileri ve mevcut uygulamalar. Milli Eğitim, (167). Erişim adresi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/167/index3-bayrakci.htm
 • Bilgi toplumu ve özellikleri. Erişim adresi: http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgitoplumu/bilgi_toplumu-ozellik.htm
 • Bilişim ve ekonomik modernizasyon raporu. (1993). Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/930000_BilisimVeEkonomikModernizasy onRaporu.pdf
 • e-Türkiye girişimi 1. ara raporu. (2001). Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/020500_ETurkiyeGirisimi1.AraRaporu.pdf
 • e-Türkiye girişimi eylem planı. (2001). Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/020800_E-TurkiyeEylemPlani.pdf
 • Fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi (FATİH PROJESİ), (2012). Erişim adresi: fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6
 • Gültan, S. (2003). Bilgi toplumu sürecindeAvrupa Birliği ve Türkiye. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • KamuNET. (1998). Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/021000_EDevleteGecisSurecindeKAMU-NETCalismalari.pdf
 • Kütüphan-e Türkiye projesi, (2013). Erişim adresi: http://prezi.com/-ks2ykn2tmyt/v2-kutuphan-eturkiye-projesi/
 • OECD, (2006). Access to and use of ICT, in education at a glance 2006: OECD Indicators, OECD Publishing.
 • Oğuz, E. S. (2005). Avrupa enformasyon toplumu. M. E. Küçük (Yay. Haz.). Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e armağan içinde, (ss. 208-217). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 • Öztemiz, S. (2012). Bilgi teknolojilerinin statü bağlamında bilgi profesyonelliğine yansıması: Ankara'da çalışan kütüphaneciler üzerine bir araştırma. (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/oztemiz_2012_yl_tez.pdf
 • Selvi, Y. (2012). Bilgi toplumu, bilgi yönetimi ve halkla ilişkiler. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (3), 191-214.
 • Sümer, B. (2007). Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin Avrupa ve Türkiye'de istihdam yaratmaya etkisi. (Doktora tezi).
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2011). Bilgi toplumu stratejisi: Proje ve katılımcılık portalı, Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Portal.aspx?value=UE9SVEFMSUQ9MSZQQUdFSUQ9MT M5JlBBR0VWRVJTSU9OPS0xJk1PREU9UFVCTElTSEVEX1ZFUlNJT04=
 • Tor, H. ve Erdem, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 120-130. Erişim adresi: http://www.tojet.net/articles/v3i1/3116 .pdf
 • Türkcan, E. (2011). Teknoloji tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı (TUENA). (1999). Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/991000_TuenaRapor.pdf
 • Uluslararası Yatırımcılar Derneği, (2012). 2023 hedefleri yolunda bilgi ve iletişim teknolojileri. Erişim adresi: http://www.deloitte.com/assets/Dcom/Turkey/Local%20Assets/Documents/turkey_tr_yasedsaglik_1 01212.pdf
 • Yılmaz, B. (1998). Bilgi toplumu: eleştirel bir yaklaşım, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 147-158. Erişim adresi: http://193.140.229.51/index.php/EFD/article/viewFile/479/343
 • Yılmaz, B. (2010). Türkiye'nin bilgi toplumu politikasında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 11(2), 263-289.
 • Yılmaz, B. ve Aydın, H. (2011). Bilgi politikası konusundaki uluslararası çalışmalarda kütüphane kurumuna yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi, Bilgi Dünyası, 12(1), 46-69.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Bilgi Toplumuna Dönüşüm: Türkiye’de Durum

Year 2016, Volume: 30 Issue: 3, 507 - 523, 01.07.2016

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de bilgi iletişim teknolojilerinin BİT kullanım durumunun saptanması ve buna bağlı olarak Türkiye’de toplumsal yapının bilgi toplumuna dönüşümü kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerinin gerekliliğine ve önemine ilişkin yaklaşımların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bilgi teknolojileri kullanım istatistiklerinin değerlendirildiği çalışmada bilgi toplumuna dönüşümün ulusal ve uluslararası düzeyde önemine değinilmiştir. Gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek adına bilgi toplumuna dönüşüm süreci ve bu süreç kapsamında ulusal düzeyde oluşturulması gerekli görülen bilgi politikası çerçevesinde önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Bayrakçı, M. (2005) . Avrupa Birliği ve Türkiye eğitim politikalarında bilgi ve iletişim teknolojileri ve mevcut uygulamalar. Milli Eğitim, (167). Erişim adresi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/167/index3-bayrakci.htm
 • Bilgi toplumu ve özellikleri. Erişim adresi: http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgitoplumu/bilgi_toplumu-ozellik.htm
 • Bilişim ve ekonomik modernizasyon raporu. (1993). Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/930000_BilisimVeEkonomikModernizasy onRaporu.pdf
 • e-Türkiye girişimi 1. ara raporu. (2001). Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/020500_ETurkiyeGirisimi1.AraRaporu.pdf
 • e-Türkiye girişimi eylem planı. (2001). Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/020800_E-TurkiyeEylemPlani.pdf
 • Fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi (FATİH PROJESİ), (2012). Erişim adresi: fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6
 • Gültan, S. (2003). Bilgi toplumu sürecindeAvrupa Birliği ve Türkiye. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • KamuNET. (1998). Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/021000_EDevleteGecisSurecindeKAMU-NETCalismalari.pdf
 • Kütüphan-e Türkiye projesi, (2013). Erişim adresi: http://prezi.com/-ks2ykn2tmyt/v2-kutuphan-eturkiye-projesi/
 • OECD, (2006). Access to and use of ICT, in education at a glance 2006: OECD Indicators, OECD Publishing.
 • Oğuz, E. S. (2005). Avrupa enformasyon toplumu. M. E. Küçük (Yay. Haz.). Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e armağan içinde, (ss. 208-217). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 • Öztemiz, S. (2012). Bilgi teknolojilerinin statü bağlamında bilgi profesyonelliğine yansıması: Ankara'da çalışan kütüphaneciler üzerine bir araştırma. (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/oztemiz_2012_yl_tez.pdf
 • Selvi, Y. (2012). Bilgi toplumu, bilgi yönetimi ve halkla ilişkiler. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (3), 191-214.
 • Sümer, B. (2007). Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin Avrupa ve Türkiye'de istihdam yaratmaya etkisi. (Doktora tezi).
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2011). Bilgi toplumu stratejisi: Proje ve katılımcılık portalı, Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Portal.aspx?value=UE9SVEFMSUQ9MSZQQUdFSUQ9MT M5JlBBR0VWRVJTSU9OPS0xJk1PREU9UFVCTElTSEVEX1ZFUlNJT04=
 • Tor, H. ve Erdem, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 120-130. Erişim adresi: http://www.tojet.net/articles/v3i1/3116 .pdf
 • Türkcan, E. (2011). Teknoloji tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı (TUENA). (1999). Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/991000_TuenaRapor.pdf
 • Uluslararası Yatırımcılar Derneği, (2012). 2023 hedefleri yolunda bilgi ve iletişim teknolojileri. Erişim adresi: http://www.deloitte.com/assets/Dcom/Turkey/Local%20Assets/Documents/turkey_tr_yasedsaglik_1 01212.pdf
 • Yılmaz, B. (1998). Bilgi toplumu: eleştirel bir yaklaşım, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 147-158. Erişim adresi: http://193.140.229.51/index.php/EFD/article/viewFile/479/343
 • Yılmaz, B. (2010). Türkiye'nin bilgi toplumu politikasında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 11(2), 263-289.
 • Yılmaz, B. ve Aydın, H. (2011). Bilgi politikası konusundaki uluslararası çalışmalarda kütüphane kurumuna yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi, Bilgi Dünyası, 12(1), 46-69.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Erdinç ALACA This is me
Arş. Gör., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve BelgeYönetimi Bölümü.


Bülent YILMAZ
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Publication Date July 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 30 Issue: 3

Cite

APA
ALACA, E., & YILMAZ, B. (2016). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Bilgi Toplumuna Dönüşüm: Türkiye’de Durum. Türk Kütüphaneciliği, 30(3), 507-523.