Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Understanding the Multiple Effects of Historical Empathy: A Study Explanatory Mixed Method

Year 2021, Volume: 12 Issue: 2, 329 - 356, 17.04.2021
https://doi.org/10.17569/tojqi.851525

Abstract

The aim of this research is “Understanding the effects of historical empathy model on academic achievement and attitudes towards the lesson of Turkish Republic (T.R.) Revolution History and Kemalism”. To realize the research aim, explanatory mixed method design was administered. Within that context, firstly, quantitative method was used. Next, qualitative method was employed in order to explain quantitative data. In the quantitative stage, academic achievement test and attitudes towards the lesson scale were used as data collection tools; in qualitative stage video camera and semi-structured interview form were administered. Quantitative data of the research were analyzed via T tests, Manova and One-Way Covariance Analysis whilst qualitative data were solved via thematic analysis. Analysis of quantitative data revealed that historical empathy model had statistically significant (p<0,5) effect on students' academic achievement levels and their mean scores in attitudes towards the lesson. It was detected that historical empathy contributed to academic achievement by developing multiple literacies and motivated them to take historical context into account; since the method unveiled a range of emotional reactions, it was useful to help them develop positive attitudes towards the lesson.

References

 • Ashby, R., & Lee, P. (1987). Children’s concepts of empathy and understanding in history. In C. Portal (Ed), The History curriculum for teachers (pp. 66-88). New York: Falmer.
 • Barton, K., & Levstik, L. (2004). Teaching history for the common good. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Beishuizen, J., Asscher, J., Prinsen, F., & Elshout-Mohr, M. (2003). Presence and place of main ideas and examples in study texts. British Journal of Educational Psychology, 73, 291–316.
 • Brooks, S. (2008). Displaying historical empathy: What impact can a writing assignment have? Social Studies Research and Practice, 3(2), 130–146.
 • Bryant, D., & Clark P. (2006). Historical empathy and Canada: A people's history. Canadian Journal of Education, 29(4), 1039-1064.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Y. Dede, & S. B. Demir, trans.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çalışkan, H., & Demir, B. (2019). Ergenlerde tarihsel empati ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish History Education Journal, 8(1), 129-149.
 • Çorapçı, S. (2019). Sosyal Bilgiler dersinde tarihsel empati etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve derse karşı tutumlarına etkisi (Unpublished mastery dissertation). Recep Tayyip Erdoğan University, Rize.
 • De Leur, T., Boxtel, C. V., & Wilschut, A. (2017). ‘I saw angry people and broken statues’: Historical empathy in secondary history education. British Journal of Educational Studies, 65(3), 331-352.
 • Demir, B. (2019). Sosyal Bilgiler dersinde tarihsel empatiye dayalı etkinliklerin öğrencilerin tarihsel empati becerilerine ve başarılarına etkisi (Unpublished mastery dissertation). Sakarya University, Sakarya.
 • Demircioğlu, G. H. (2010). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Dillenburg, M. (2017). Understanding historical empathy in the classroom (Unpublished doctoral dissertation). Boston University, Boston.
 • Doğan, B. (2019). Ortaokul T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde "Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye" ünitesinin tarihsel empati ile öğretimi: Fenomenolojik bir çalışma (Unpublished mastery dissertation). Marmara University, İstanbul.
 • Elbay, S. (2020a). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. ünitesine yönelik kazanım odaklı başarı testi geliştirme çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(1), 53-68.
 • Elbay, S. (2020b). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük öğretiminde duyuşsal ve bilişsel öğrenme etkinliklerinin tarihsel empatiye yansımalarının incelenmesi. Turkish History Education Journal, 9(1), 46-65.
 • Elbay, S., & Kaya, E. (2020). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Zeitschrift Für Dir Welt Der Türksen / Journal of World of Türks, 12(1), 321-344.
 • Endacott, J. L., & Brooks, S. (2013). An updated theoretical and practical model of historical empathy. Social Studies Research and Practice, 8(1), 41-58.
 • Foster, S. J. (2001). Historical empathy in theory and practice: Some final thoughts. In O. Davis, E. A. Yeager, & S. J. Foster (Eds.), Historical empathy and perspective taking in the social studies (pp. 167-182). New York, NY: Rowman and Littlefield.
 • Glesne, C. (2015). Nitel araştırmaya giriş (A. Ersoy, & P. Yalçınoğlu, trans.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güneş, S. (2019). Sosyal Bilgiler dersinde yaratıcı drama yöntemiyle tarihsel empati becerisinin kazandırılmasına yönelik etkinlik temelli bir eylem araştırması (Unpublished mastery dissertation). Bartın University, Bartın.
 • Gürsoylar, G. (2019). Ortaokul 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kültür ve miras öğrenme alanının öğretiminde tarihsel empatinin kullanılması: Bir eylem araştırması (Unpublished mastery dissertation). Marmara University, İstanbul.
 • Hartmann, U., & Hasselhorn, M. (2008). Historical perspective taking: A standardized measure for an aspect of students’ historical thinking. Learning and Individual Differences, 18, 264–270.
 • Kaygısız, N. (2019). Tarihsel empati etkinlikleriyle işlenen Sosyal Bilgiler derslerinin öğrenci ürün ve görüşlerine göre incelenmesi (Unpublished mastery dissertation). Sakarya University, Sakarya.
 • Kosti, K., Kondoyianni A., & Tsiaras A. (2015). Fostering historical empathy through drama-ineducation: A pilot study on secondary school students in Greece. Drama Research, 6(1), 1-23.
 • Levstik, L., & Barton, K. C. (2001). Doing history: Investigating with children in the elementary and middle schools. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research. A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Metzger, S. A. (2012). The borders of historical empathy: Students encounter the holocaust through film. Journal of Social Studies Research, 36(4), 387–410.
 • Miles, M.B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Savaş, B., & Aslan, Ö. (2014). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretiminde filmlerin kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(8), 129-148.
 • Savenije, G. M., & De Bruijn, P. (2017). Historical empathy in a museum: Uniting contextualisation and emotional engagement. International Journal of Heritage Studies, 23(9), 832-845.
 • Shemilt, D. (1984). Beauty and the philosopher: Empathy in history and classroom. In A. Dickinson, P. Lee, & P. Rogers (Eds.), Learning history (pp. 39-84). London: Heinemann Educational Books Ltd.
 • Teddlie, C., & Yu, F. (2007). Mixed methods sampling: A typology with examples. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 77-100.
 • Yılmaz, K. (2011). Sosyal bilgiler ve tarih öğretiminde tarihsel empati: Geçmişe geçmişteki insanların gözüyle bakabilme becerisi. R. Turan, A. M. Sünbül, & H. Akdağ (Eds.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar-II içinde (ss. 12- 33). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Tarihsel Empatinin Çoklu Etkilerini Anlamak: Bir Açıklayıcı Karma Yöntem Çalışması

Year 2021, Volume: 12 Issue: 2, 329 - 356, 17.04.2021
https://doi.org/10.17569/tojqi.851525

Abstract

Bu araştırmanın amacı, “Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde, tarihsel empati modelinin, akademik başarı ile derse yönelik tutum üzerindeki etkilerini anlamak”tır. Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek için açıklayıcı karma yöntem deseni işe koşulmuştur. Bu bağlamda öncelikle nicel; ardından nicel verileri açıklamak için nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında veri toplama araçları olarak, akademik başarı testi ile derse yönelik tutum ölçeği; nitel aşamasında video kamera ve yarı yapılandırılmış görüşme formu işe koşulmuştur. Araştırmanın nicel verileri, t testleri, Manova ve Tek Yönlü Kovaryans Analizi ile nitel verileri ise tematik analizle çözümlenmiştir. Nicel verilerin analizi sonucunda, tarihsel empati modelinin öğrencilerin akademik başarı düzeylerine istatistiksel olarak anlamlı (p<0,5) bir etkisinin olduğu ve derse yönelik tutum ortalamalarını arttırdığı saptanmıştır. Tarihsel empatinin, öğrencilerin, çoklu okuryazarlıklar geliştirme ve tarihsel bağlamı dikkate almalarını sağlayarak akademik başarılarını olumlu olarak etkilediği; çeşitli duygusal tepkilerini açığa çıkardığı için de derse yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerini sağladığı tespit edilmiştir.

References

 • Ashby, R., & Lee, P. (1987). Children’s concepts of empathy and understanding in history. In C. Portal (Ed), The History curriculum for teachers (pp. 66-88). New York: Falmer.
 • Barton, K., & Levstik, L. (2004). Teaching history for the common good. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Beishuizen, J., Asscher, J., Prinsen, F., & Elshout-Mohr, M. (2003). Presence and place of main ideas and examples in study texts. British Journal of Educational Psychology, 73, 291–316.
 • Brooks, S. (2008). Displaying historical empathy: What impact can a writing assignment have? Social Studies Research and Practice, 3(2), 130–146.
 • Bryant, D., & Clark P. (2006). Historical empathy and Canada: A people's history. Canadian Journal of Education, 29(4), 1039-1064.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Y. Dede, & S. B. Demir, trans.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çalışkan, H., & Demir, B. (2019). Ergenlerde tarihsel empati ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish History Education Journal, 8(1), 129-149.
 • Çorapçı, S. (2019). Sosyal Bilgiler dersinde tarihsel empati etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve derse karşı tutumlarına etkisi (Unpublished mastery dissertation). Recep Tayyip Erdoğan University, Rize.
 • De Leur, T., Boxtel, C. V., & Wilschut, A. (2017). ‘I saw angry people and broken statues’: Historical empathy in secondary history education. British Journal of Educational Studies, 65(3), 331-352.
 • Demir, B. (2019). Sosyal Bilgiler dersinde tarihsel empatiye dayalı etkinliklerin öğrencilerin tarihsel empati becerilerine ve başarılarına etkisi (Unpublished mastery dissertation). Sakarya University, Sakarya.
 • Demircioğlu, G. H. (2010). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Dillenburg, M. (2017). Understanding historical empathy in the classroom (Unpublished doctoral dissertation). Boston University, Boston.
 • Doğan, B. (2019). Ortaokul T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde "Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye" ünitesinin tarihsel empati ile öğretimi: Fenomenolojik bir çalışma (Unpublished mastery dissertation). Marmara University, İstanbul.
 • Elbay, S. (2020a). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. ünitesine yönelik kazanım odaklı başarı testi geliştirme çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(1), 53-68.
 • Elbay, S. (2020b). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük öğretiminde duyuşsal ve bilişsel öğrenme etkinliklerinin tarihsel empatiye yansımalarının incelenmesi. Turkish History Education Journal, 9(1), 46-65.
 • Elbay, S., & Kaya, E. (2020). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Zeitschrift Für Dir Welt Der Türksen / Journal of World of Türks, 12(1), 321-344.
 • Endacott, J. L., & Brooks, S. (2013). An updated theoretical and practical model of historical empathy. Social Studies Research and Practice, 8(1), 41-58.
 • Foster, S. J. (2001). Historical empathy in theory and practice: Some final thoughts. In O. Davis, E. A. Yeager, & S. J. Foster (Eds.), Historical empathy and perspective taking in the social studies (pp. 167-182). New York, NY: Rowman and Littlefield.
 • Glesne, C. (2015). Nitel araştırmaya giriş (A. Ersoy, & P. Yalçınoğlu, trans.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güneş, S. (2019). Sosyal Bilgiler dersinde yaratıcı drama yöntemiyle tarihsel empati becerisinin kazandırılmasına yönelik etkinlik temelli bir eylem araştırması (Unpublished mastery dissertation). Bartın University, Bartın.
 • Gürsoylar, G. (2019). Ortaokul 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kültür ve miras öğrenme alanının öğretiminde tarihsel empatinin kullanılması: Bir eylem araştırması (Unpublished mastery dissertation). Marmara University, İstanbul.
 • Hartmann, U., & Hasselhorn, M. (2008). Historical perspective taking: A standardized measure for an aspect of students’ historical thinking. Learning and Individual Differences, 18, 264–270.
 • Kaygısız, N. (2019). Tarihsel empati etkinlikleriyle işlenen Sosyal Bilgiler derslerinin öğrenci ürün ve görüşlerine göre incelenmesi (Unpublished mastery dissertation). Sakarya University, Sakarya.
 • Kosti, K., Kondoyianni A., & Tsiaras A. (2015). Fostering historical empathy through drama-ineducation: A pilot study on secondary school students in Greece. Drama Research, 6(1), 1-23.
 • Levstik, L., & Barton, K. C. (2001). Doing history: Investigating with children in the elementary and middle schools. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research. A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Metzger, S. A. (2012). The borders of historical empathy: Students encounter the holocaust through film. Journal of Social Studies Research, 36(4), 387–410.
 • Miles, M.B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Savaş, B., & Aslan, Ö. (2014). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretiminde filmlerin kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(8), 129-148.
 • Savenije, G. M., & De Bruijn, P. (2017). Historical empathy in a museum: Uniting contextualisation and emotional engagement. International Journal of Heritage Studies, 23(9), 832-845.
 • Shemilt, D. (1984). Beauty and the philosopher: Empathy in history and classroom. In A. Dickinson, P. Lee, & P. Rogers (Eds.), Learning history (pp. 39-84). London: Heinemann Educational Books Ltd.
 • Teddlie, C., & Yu, F. (2007). Mixed methods sampling: A typology with examples. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 77-100.
 • Yılmaz, K. (2011). Sosyal bilgiler ve tarih öğretiminde tarihsel empati: Geçmişe geçmişteki insanların gözüyle bakabilme becerisi. R. Turan, A. M. Sünbül, & H. Akdağ (Eds.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar-II içinde (ss. 12- 33). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Sezgin ELBAY
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
0000-0002-0601-8063
Türkiye


Erdoğan KAYA
Anadolu Üniversitesi
0000-0002-3930-7937
Türkiye

Publication Date April 17, 2021
Submission Date December 31, 2020
Acceptance Date March 31, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 12 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { tojqi851525, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2021}, volume = {12}, number = {2}, pages = {329 - 356}, doi = {10.17569/tojqi.851525}, title = {Understanding the Multiple Effects of Historical Empathy: A Study Explanatory Mixed Method}, key = {cite}, author = {Elbay, Sezgin and Kaya, Erdoğan} }
APA Elbay, S. & Kaya, E. (2021). Understanding the Multiple Effects of Historical Empathy: A Study Explanatory Mixed Method . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 12 (2) , 329-356 . DOI: 10.17569/tojqi.851525
MLA Elbay, S. , Kaya, E. "Understanding the Multiple Effects of Historical Empathy: A Study Explanatory Mixed Method" . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (2021 ): 329-356 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/61506/851525>
Chicago Elbay, S. , Kaya, E. "Understanding the Multiple Effects of Historical Empathy: A Study Explanatory Mixed Method". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (2021 ): 329-356
RIS TY - JOUR T1 - Understanding the Multiple Effects of Historical Empathy: A Study Explanatory Mixed Method AU - SezginElbay, ErdoğanKaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17569/tojqi.851525 DO - 10.17569/tojqi.851525 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 329 EP - 356 VL - 12 IS - 2 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.851525 UR - https://doi.org/10.17569/tojqi.851525 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Understanding the Multiple Effects of Historical Empathy: A Study Explanatory Mixed Method %A Sezgin Elbay , Erdoğan Kaya %T Understanding the Multiple Effects of Historical Empathy: A Study Explanatory Mixed Method %D 2021 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17569/tojqi.851525 %U 10.17569/tojqi.851525
ISNAD Elbay, Sezgin , Kaya, Erdoğan . "Understanding the Multiple Effects of Historical Empathy: A Study Explanatory Mixed Method". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 / 2 (April 2021): 329-356 . https://doi.org/10.17569/tojqi.851525
AMA Elbay S. , Kaya E. Understanding the Multiple Effects of Historical Empathy: A Study Explanatory Mixed Method. TOJQI. 2021; 12(2): 329-356.
Vancouver Elbay S. , Kaya E. Understanding the Multiple Effects of Historical Empathy: A Study Explanatory Mixed Method. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2021; 12(2): 329-356.
IEEE S. Elbay and E. Kaya , "Understanding the Multiple Effects of Historical Empathy: A Study Explanatory Mixed Method", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol. 12, no. 2, pp. 329-356, Apr. 2021, doi:10.17569/tojqi.851525