Year 2020, Volume 2 , Issue 1, Pages 1 - 7 2020-06-28

Otel işletmelerinde kurumsallaşma ve iş tatmini ilişkisi: Eskişehir örneği

Barış DEMİRCİ [1] , Esra AK [2] , Malek ALTAMİMİ [3]


Araştırmanın amacı Eskişehir’de faaliyet gösteren turizm işletme belgeli otel işletmelerinde çalışanların kurumsallaşma algıları ile iş tatminleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında Ekim- Aralık 2019 tarihleri arasında kolayda örnekleme yöntemine göre 207 çalışana ulaşılmıştır. Toplanan veriler güncel istatistik programında analiz edilmiştir. Yapılan analizlere göre kurumsallaşma algısı ile iş tatmini arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (r=,667; p<0,001); iş tatmininin %44,2’sinin kurumsallaşma algısı ile açıklanabileceği tespit edilmiştir. Dolayısıyla çalışanların iş tatminlerini artırmak isteyen otel işletmeleri kurumsallaşma yönünde çaba göstermeleri gerekmektedir.
Kurumsallaşma, iş tatmini, otel, Eskişehir
 • Akıncı, Z. (2002). Turizm sektöründe işgören iş tatminini etkileyen faktörler: Beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama. Akdeniz İ. İ. B. F. Dergisi, 2(4), 1-25.
 • Andrews, M. C., Kacmar, K. M. & Kacmar, C. (2014). The mediational effect of regulatory focus on the relationships between mindfulness and job satisfaction and turnover intentions. Career Development International, 19(5), 494-507.
 • Apaydın, F. (2007). Örgütlerde kurumsallaşma ve adaptif yeteneklerin pazarlama eylemlerine ve örgütsel performansa etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gebze İleri teknoloji Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Atilla, E. & Küskü, F. (2006). Görünürde kurumsallık: Aile işletmeleri örneği. 2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 14-15 Nisan 2006, İstanbul, 191-199. Baycan, A. (1985). An analysis of several aspects of job satisfaction between different occupational groups. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bushman, R. M., Piotroski, J. F. & Smith, A. J. (2003). What determines corporate transparency? Journal of Accounting Research, 42(2), 207-252.
 • Demirci, B. (2017). Restoran işletmelerinde rol stresi ve lider-üye etkileşiminin işten ayrılma niyetine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.
 • Demirci, E. (2017) Aile şirketlerinde kurumsallaşma düzeyi ile kurumsal kaynak planlaması (KKP) yazılımı kullanımı arasında ilişkilerin incelenmesi: Rize bölgesinde bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı.
 • Doğan, S. (1998). İşletmeleri sürekliliğe götüren yol: Kurumsallaşma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 143-168.
 • Duran, A. (2019). Kurumsallaşma düzeyi ile iş tatmini, açıkça konuşma isteği ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: Otel çalışanları üzerinde bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.
 • Ferrel, O. C. & Skinner, S. J. (1988). Ethical behavior and bureaucratic structure in marketing research organizations. Journal of Marketing Research, 25(February), 103-109. Girma, S. (2016). The relationship between leadership style, job satisfaction and culture of the organization. International Journal of Advanced Research, 2(4), 35-45.
 • Gülen, D. (2005) Aile işletmelerinin kurumsallaşması ve bu süreçte yaşanan sorunlar: Kahramanmaraş örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Gültekin, B. & Kement, Ü. (2018). Müşteri İlişkileri Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Hacısalihoğlu, U. (2007). İç girişimcilik iklimi ve kurumsallaşma algısı ile iş tatmini ve bağlılık düzeyi arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gebze İleri teknoloji Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • İbicioğlu, H. & Oksay, A. (2008). The relationship between institutionalization and job satisfaction: A case study in Turkiye. First International Conference on Management and Economics, “Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective” Volume I/II/III-ICME. Tirana, Albania: Epoka University Research and Application Center, 347-362.
 • Kaptanoğlu, N. B. (2011). İşletmelerde kurumsallaşma uygulamalarına yönelik çalışan tutumlarının örgüte bağlılık ve iş tatmini ile ilişkisi ve bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Karacaoğlu, K. & Sözbilen, G. (2013). Kurumsallaşmanın konaklama işletmelerinin kurumsal girişimcilik düzeyleri üzerine etkisi: Nevşehir ilinde bir uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 41-56.
 • Karakaş, A., Yıldız, M. R. & Kıngır, S. (2016) Turizm sektöründe küçük işletmelerin ve aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeyi, Jamelips, 1(1), 1-13.
 • Karataş, S. & Güleş, H. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş tatmini ile örgütsel bağlılığı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 74-89.
 • Karpuzoğlu, E. (2004a). Büyüyen ve gelişen aile şirketlerinde kurumsallaşma. 4. Baskı. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Karpuzoğlu, E. (2004b). Aile şirketlerinin sürekliliğinde kurumsallaşma. İstanbul Kültür Üniversitesi, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, 42-53.
 • Kim, W. G. & Brymer, R. A. (2011). The effects of ethical leadership on manager job satisfaction, commitment, behavioral outcomes and firm performance, International Journal of Hospitality Management, 30(4), 1020-1026.
 • Kimberly, J. R. (1979). Issues in the creation of organizations: Initiation, innovation, and institutionalization. Academy of Management Journal, 22(3), 437-457. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB). (2019). Turizm yatırım ve işletme (Bakanlık) belgeli tesis istatistikleri, https://yigm.ktb.gov.tr/TR9579/turizm-tesisleri.html Erişim tarihi: 03.10.2019.
 • Kuşluvan, Z. & Kuşluvan, S. (2005). Otel işletmelerinde iş ve işletme ile ilgili faktörlerin işgören tatmini üzerindeki görece etkisi: Nevşehir örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), 183-203.
 • Millán, J. M., Hessels, J., Thurik, R. & Aguado, R. (2013). Determinants of job satisfaction: A European comparison of self-employed and paid employees. Small Business Economics, 40(3), 651-670.
 • Mulla, R., Vyas, B. & Hanji, S. (2014). A study on factors influencing employee satisfaction in cement industry at Bagalkot District. CLEAR International Journal of Research in Commerce & Management, 5(10), 30-38.
 • Özpehlivan, M. & Acar, A. Z. (2016). Development and validation of a multidimensional job satisfaction scale in different cultures. Cogent Social Sciences, 2(1), 1-20.
 • Tütüncü, Ö. & Kozak, M. (2007). An investigation of factors affecting job satisfaction. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 8(1), 1-19, DOI: 10.1300/J149v08n01_01.
 • Unur, K., Çakıcı, A. & Doğan, A. (2011). Otel işletmelerinde işgörenlerin örgütsel güven algısı ile iş memnuniyetleri arasındaki ilişki üzerine dört ve beş yıldızlı şehir otellerinde yapılan bir araştırma. 12. Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım-4 Aralık, Akçakoca-Düzce, 135-142.
 • Vitell, S. J. & Singhapakdi, A. (2008). The role of ethics institutionalization in influencing organizational commitment, job satisfaction, and esprit de corps. Journal of Business Ethics, 81(2), 343-353.
 • Weiss, D. J., Dawis, R. V., England G. W. & Lofquist L. H. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire (Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation: 22, http://vpr. psych.umn.edu/sites/vpr.dl.umn.edu/files/monograph_xxii_-_manual_for_the_mn_satisfaction_ questionnaire.pdf, Erişim tarihi: 16.04 2020.
 • Yazıcıoğlu, İ. & Koç, H. (2009). Aile işletmelerinin kurumsallaşma düzeylerinin belirlenmesine yönelik karşılaştırmalı bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2009), 497-507.
 • Yılmazdoğan, O. C., Seçilmiş, C. & Çiçek, D. (2014). The effect of corporate social responsibility (CSR) perception on tourism students’ intention to work in sector. Procedia Economics and Finance, 23(2015), 1340-1346.
 • Zencir, E. & Kozak, M. A. (2014). Birinci sınıf restoranların kurumsallaşma durumu üzerine bir araştırma: Türkiye örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(1), 6-20
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1247-1841
Author: Barış DEMİRCİ (Primary Author)
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4849-8437
Author: Esra AK
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3591-7110
Author: Malek ALTAMİMİ
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Jordan


Dates

Application Date : April 28, 2020
Acceptance Date : May 7, 2020
Publication Date : June 28, 2020

APA Demi̇rci̇, B , Ak, E , Altami̇mi̇, M . (2020). Otel işletmelerinde kurumsallaşma ve iş tatmini ilişkisi: Eskişehir örneği . Tourism and Recreation , 2 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tourismandrecreation/issue/55370/728129