Year 2020, Volume 2 , Issue 1, Pages 38 - 45 2020-06-28

Relationship Between Staff Empowerment and Employee Motivation in Hotel Enterprises
Relationship Between Staff Empowerment and Employee Motivation in Hotel Enterprises

Zafer TAHMAZ [1] , Kazım Ozan ÖZER [2]


The objective of this research is to examine the relationship between staff empowerment and employee motivation in hotel businesses. In the first part of the study, the related literature has been analysed in order to create a theoretical background for the research. In the second part, the relationship between staff empowerment and employee motivation was examined through a two-scale questionnaire applied to 383 participants. The collected data were analysed in SPSS 22 program and hypotheses were tested. As a result of the analysis, it is seen that staff empowerment and employee motivation change according to demographic variables and there is a positive and significant relationship between staff empowerment and employee motivation.
Bu araştırmanın amacı otel işletmelerinde personel güçlendirme ve işgören motivasyonu ilişkisini incelemektir. Çalışmanın birinci bölümünde ilgili literatür araştırmaya teorik arka plan oluşturmak amacıyla incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde personel güçlendirme ve işgören motivasyonu ilişkisi, 383 katılımcıya uygulanan iki ölçekli bir anket vasıtasıyla incelenmiştir. Toplanan veriler SPSS 22 programında analiz edilmiş ve hipotezler test edilmiştir. Analizler sonucunda personel güçlendirme ve işgören motivasyonun demografik değişkenlere göre farklılaştıkları ve personel güçlendirme ve işgören motivasyonu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
 • Akoğlan, M. (1997). Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir.
 • Altok, T. (2009). Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörlere İlişkin Hizmet ve İmalat İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2009.
 • Ataman, G. (2002). İşletme Yönetimi, 2. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Bentley, T. (2000). Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede İnsanları Motive Etme. (Çev: Yıldırım, O.) Hayat Yayınları: İstanbul.
 • Çakmur, H. (2012). Araştırmalarda Ölçme-Güvenirlik-Geçerlilik, TAF Preventine Medicine Bulletin, 11(3).
 • Doğan, S. (2006). Büyük Ölçekli İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Güçlendirilmiş Bir İş Çevresi Yaratmaya Ne Kadar İstekli ve Hazır Olduklarının Tespitine İlişkin Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(2), 165-189.
 • Duvall, C. K. (1999). Developing Individual Freedom Act Empowerment in The Knowledge Organization, Participation And Empowerment: An International Journal, 7(89, 204-212.
 • Erstad, M. (1997). Empowerment and Organizational Change, International Journal of Contemporary Hospilatility Management, 9(7), 325-333.
 • French, J. R. & Raven, B. H. (1959). The Bases of Social Power, İçinde, D. Cartwright (ed.), Studies in Social Power, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, ss.151-159. Genç, N. (2007). Yönetim ve Organizasyon Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kement, Ü., & Güçer, E. (2018). Consumers’ Environmentally Friendly Recreational Behaviours in Recreational Activities: Camping Sample. Journal of Business Research-Turk, 10(4), 772-793.
 • Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiligi, 9. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Mitchell, T. R. (1982). Motivation: New Directions for Theory, Research, and Practice. Academy of Management Review, 7(1), 80-88.
 • Mottaz J. C. (1985). The Relative Importance of Intrinsic and Extrinsic Rewards as Determinants of Wok Satisfaction, The Sociological Quarterly, 26(3), 365-385.
 • Önal, G. (1982). İşletme Organizasyonu ve Yönetimi, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Yayınları, Bursa
 • Prokopenko, J. (1995). Verimlilik Yönetimi, (çev. Olcay Baykal), MPM Yayınları, Ankara
 • Sabuncuoğlu, Z. (1984) Çalışma Psikolojisi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.
 • Sarıaltın, H. & Yılmazer, A. (2007). Orta Kademe Yöneticilerin Güçlendirme Algıları ve Güçlendirme Uygulamasında Üstlendikleri Roller: Adapazarı ve Kocaeli Bölgesi Otomotiv Sektör Örnegi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 205-226.
 • Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9271-9490
Author: Zafer TAHMAZ
Institution: NISANTASI UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1777-9674
Author: Kazım Ozan ÖZER (Primary Author)
Institution: NISANTASI UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 19, 2020
Acceptance Date : June 22, 2020
Publication Date : June 28, 2020

APA Tahmaz, Z , Özer, K . (2020). Relationship Between Staff Empowerment and Employee Motivation in Hotel Enterprises . Tourism and Recreation , 2 (1) , 38-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tourismandrecreation/issue/55370/739675