Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 160 - 181, 31.12.2016

Abstract

Bu araştırmanın amacı, çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda, Edirne ilinde faaliyet gösteren Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatif Birlik (Trakya Birlik) Genel Müdürlüğü’nde çalışan 102 kişiye anket yapılmıştır. Anketin, birinci bölümünde çalışanların demografik özelliklerine ve ikinci bölümünde Allen ve Meyer tarafından geliştiri- len örgütsel bağlılık ölçeğine yer verilmiştir. Elde edilen verilere T ve Anova testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, örgütsel bağlılık düzeyleri cinsiyet, eğitim ve görev pozisyonuna göre anlamlı farklılık yoktur. Ancak, çalışanların genel, devam ve normatif bağlılık düzeyleri toplam çalışma sü- resi ve görevde kalma sürelerine göre farklılık vardır.

References

 • Abdullah, Abdullah ve Ramay, M. İsmail, “Antecedents of organizational commitment of banking sector employees in Pakistan” Serbian Journal of Management, 7(1), 89-102, 2012.
 • Acar, Zafer, “Farklı örgüt kültürü tipleri ve liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: lojistik işletmelerinde bir araştırma” İşletme Araş- tırma Dergisi, 5(2), 5-31, 2013.
 • Albdour, A. Ali ve Altarawneh, I. Ikhlas, “Employee engagement and organizational commitment: evidence from Jordan”, Internatıonal Journal Of Busıness, 19(2), 192-212, 2014.
 • Allen, Natalie, J. ve Meyer, John, P., “The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization”, Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18, 1990.
 • Bayram, Levent, “Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel bağlılık”, Sayıştay Dergisi, 59, 125-139, 2009.
 • Bayraktaroğlu, Serkan, Yılmaz, E. Sevdiye ve Can, Y. Murat, “Ku- rumsal sosyal sorumluluk algısının örgütsel bağlılığa etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma” Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 99-122, 2014.
 • Benligiray, Serap ve Sönmez, Harun, “Hekimlerin ve hemşirelerin ör- gütsel bağlılıklarını artırmayı sağlayan faktörler”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(2), 49-64, 2011.
 • Boylu, Yasin, Pelit, Elbeyi ve Güçer, Evren, “Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44(511), 55-74, 2007.
 • Bozkurt, Öznur ve Yurt, İrfan, “Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(22), 121-139, 2013.
 • Demir, Cengiz ve Öztürk, U. Can, “Örgüt kültürünün örgütsel bağlılık üzerine etkisi ve bir uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 17-41, 2011.
 • Demirel, Yavuz, “Örgütsel bağlılık ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkiye kavramsal yaklaşım”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 115-132, 2009.
 • Demirkol, A. Yaşar, “Eğitim kurumlarında örgütsel bağlılık: meslek yüksekokulları üzerine bir araştırma”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergi- si, 4(1), 1-15, 2014.
 • Doğan, Selen ve Kılıç, Selçuk, “Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 37-61, 2007.
 • Eren, Handan ve Bal, D. Meltem, “Hemşirelikte örgütsel bağlılık”, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2(1), 44-50, 2015.
 • Erkman, Turhan ve Şahinoğlu, Fatih, “Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin çalışan algıları ile örgütsel bağlılığın hizmet sektöründe incelenmesi”, Marmara Üniversitesi İİBF. Dergisi, 33(2), 267-294, 2012.
 • Gülova, A. Asena ve Demirsoy, Özge, “Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: hizmet sektörü çalışanları üzerinde ampirik bir araş- tırma", Business and Economics Research Journal, 3, 49-76, 2012.
 • Gürbüz, Gözde, Kumkale İlknur ve Oğuzhan Adil, "Bankacılık sektöründe personel güçlendirme uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisi: Trak- ya bölgesi bankalarında araştırma", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Kongresi, St.Petersburg, Rusya, 17-18 Eylül 2013.
 • Küçüközkan, Yasemin, “Örgütsel bağlılık ile cinsiyet arasındaki ilişki: hastanelerde çalışan sağlık personeli üzerinde bir araştırma”, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), 14-37, 2015.
 • Mohammed, Fatema ve Eleswed, Muath, “Job satisfaction and organizational commitment: a correlational study in Bahrain”, International Jour- nal of Business, Humanities and Technology,3(5),43-53, 2013.
 • Özdevecioğlu, Mahmut, “Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,18(2), 113-130, 2003.
 • Özdemir, Hüseyin ve Yaylı, Ali, “Çalışanın Örgütsel Bağlılıüı, Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yöne- lik Bir Araştırma”, Journal Of Recreatıon And Tourısm Research (JRTR), 1(1), 48-58, 2014.
 • Özkaya, O. Meltem, Kocakoç, D. İpek ve Kara, Emre, “Yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ve demografik özellikleri arasındaki ilişkileri inceleme- ye yönelik bir alan çalışması”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(2), 77-96, 2006.
 • Pala, Fikri, Eker, Semih ve Eker, Melek, “The effects of demographic characteristics on organizational commitment and job satisfaction: an empi- rical study on turkish health care staff”. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10(2), 54-75, 2008.
 • Qureshi, M. Imran, Saleem, M. Amjad, Basheer Safia, Salahuddin Ha- fiz, Sheikh M. Imran ve Saadat, U. Ruqia, “Assessment of selected factors on organızatıonal commıtment”, Gomal University Journal of Research, 28(2), 64-76, 2012.
 • Sharma, Pooja ve Sinha, Vinita, “The influence of occupational rank on organizational commitment of faculty members”, Management, 20(2), 71-91, 2015.
 • Sığrı, Ünsal, “İş görenlerin örgütsel bağlılıklarının Meyer ve Allen tipolojisiyle analizi: kamu ve özel sektörde karşılaştırmalı bir araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 261-278, 2007.
 • Tayfun, Ahmet, Palavar, Karabey ve Yazıcıoğlu, İrfan, “Otel işletme- lerinde çalışan işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 9(4), 179-200, 2008.
 • Uçkun, G. Seher, Demir, Barış ve Gültekin, Ayhan, “Örgüt kültürü- nün yapısı ve insani ilişkiler ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kocaeli üniversitesi idari personel örneği”, Electronic Journal of Vocational Colleges, 3(3), 69-91, 2013.
 • Yalçın, Azmi ve İplik, N. Fatma, “Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Adana ili örneği”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 395-412, 2005.
 • Yılmaz, Meliha, Kurumsal İtibar Yönetimi Algısının Örgütsel Bağlılık Algısı Üzerindeki Etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İstanbul, 2015.

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 160 - 181, 31.12.2016

Abstract

References

 • Abdullah, Abdullah ve Ramay, M. İsmail, “Antecedents of organizational commitment of banking sector employees in Pakistan” Serbian Journal of Management, 7(1), 89-102, 2012.
 • Acar, Zafer, “Farklı örgüt kültürü tipleri ve liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: lojistik işletmelerinde bir araştırma” İşletme Araş- tırma Dergisi, 5(2), 5-31, 2013.
 • Albdour, A. Ali ve Altarawneh, I. Ikhlas, “Employee engagement and organizational commitment: evidence from Jordan”, Internatıonal Journal Of Busıness, 19(2), 192-212, 2014.
 • Allen, Natalie, J. ve Meyer, John, P., “The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization”, Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18, 1990.
 • Bayram, Levent, “Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel bağlılık”, Sayıştay Dergisi, 59, 125-139, 2009.
 • Bayraktaroğlu, Serkan, Yılmaz, E. Sevdiye ve Can, Y. Murat, “Ku- rumsal sosyal sorumluluk algısının örgütsel bağlılığa etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma” Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 99-122, 2014.
 • Benligiray, Serap ve Sönmez, Harun, “Hekimlerin ve hemşirelerin ör- gütsel bağlılıklarını artırmayı sağlayan faktörler”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(2), 49-64, 2011.
 • Boylu, Yasin, Pelit, Elbeyi ve Güçer, Evren, “Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44(511), 55-74, 2007.
 • Bozkurt, Öznur ve Yurt, İrfan, “Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(22), 121-139, 2013.
 • Demir, Cengiz ve Öztürk, U. Can, “Örgüt kültürünün örgütsel bağlılık üzerine etkisi ve bir uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 17-41, 2011.
 • Demirel, Yavuz, “Örgütsel bağlılık ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkiye kavramsal yaklaşım”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 115-132, 2009.
 • Demirkol, A. Yaşar, “Eğitim kurumlarında örgütsel bağlılık: meslek yüksekokulları üzerine bir araştırma”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergi- si, 4(1), 1-15, 2014.
 • Doğan, Selen ve Kılıç, Selçuk, “Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 37-61, 2007.
 • Eren, Handan ve Bal, D. Meltem, “Hemşirelikte örgütsel bağlılık”, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2(1), 44-50, 2015.
 • Erkman, Turhan ve Şahinoğlu, Fatih, “Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin çalışan algıları ile örgütsel bağlılığın hizmet sektöründe incelenmesi”, Marmara Üniversitesi İİBF. Dergisi, 33(2), 267-294, 2012.
 • Gülova, A. Asena ve Demirsoy, Özge, “Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: hizmet sektörü çalışanları üzerinde ampirik bir araş- tırma", Business and Economics Research Journal, 3, 49-76, 2012.
 • Gürbüz, Gözde, Kumkale İlknur ve Oğuzhan Adil, "Bankacılık sektöründe personel güçlendirme uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisi: Trak- ya bölgesi bankalarında araştırma", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Kongresi, St.Petersburg, Rusya, 17-18 Eylül 2013.
 • Küçüközkan, Yasemin, “Örgütsel bağlılık ile cinsiyet arasındaki ilişki: hastanelerde çalışan sağlık personeli üzerinde bir araştırma”, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), 14-37, 2015.
 • Mohammed, Fatema ve Eleswed, Muath, “Job satisfaction and organizational commitment: a correlational study in Bahrain”, International Jour- nal of Business, Humanities and Technology,3(5),43-53, 2013.
 • Özdevecioğlu, Mahmut, “Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,18(2), 113-130, 2003.
 • Özdemir, Hüseyin ve Yaylı, Ali, “Çalışanın Örgütsel Bağlılıüı, Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yöne- lik Bir Araştırma”, Journal Of Recreatıon And Tourısm Research (JRTR), 1(1), 48-58, 2014.
 • Özkaya, O. Meltem, Kocakoç, D. İpek ve Kara, Emre, “Yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ve demografik özellikleri arasındaki ilişkileri inceleme- ye yönelik bir alan çalışması”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(2), 77-96, 2006.
 • Pala, Fikri, Eker, Semih ve Eker, Melek, “The effects of demographic characteristics on organizational commitment and job satisfaction: an empi- rical study on turkish health care staff”. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10(2), 54-75, 2008.
 • Qureshi, M. Imran, Saleem, M. Amjad, Basheer Safia, Salahuddin Ha- fiz, Sheikh M. Imran ve Saadat, U. Ruqia, “Assessment of selected factors on organızatıonal commıtment”, Gomal University Journal of Research, 28(2), 64-76, 2012.
 • Sharma, Pooja ve Sinha, Vinita, “The influence of occupational rank on organizational commitment of faculty members”, Management, 20(2), 71-91, 2015.
 • Sığrı, Ünsal, “İş görenlerin örgütsel bağlılıklarının Meyer ve Allen tipolojisiyle analizi: kamu ve özel sektörde karşılaştırmalı bir araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 261-278, 2007.
 • Tayfun, Ahmet, Palavar, Karabey ve Yazıcıoğlu, İrfan, “Otel işletme- lerinde çalışan işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 9(4), 179-200, 2008.
 • Uçkun, G. Seher, Demir, Barış ve Gültekin, Ayhan, “Örgüt kültürü- nün yapısı ve insani ilişkiler ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kocaeli üniversitesi idari personel örneği”, Electronic Journal of Vocational Colleges, 3(3), 69-91, 2013.
 • Yalçın, Azmi ve İplik, N. Fatma, “Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Adana ili örneği”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 395-412, 2005.
 • Yılmaz, Meliha, Kurumsal İtibar Yönetimi Algısının Örgütsel Bağlılık Algısı Üzerindeki Etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İstanbul, 2015.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Nilüfer SERİNİKLİ This is me
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 31, 2016
Application Date July 1, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Serinikli, N. (2016). ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi , 5 (2) , 160-181 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyaiibf/issue/57832/829914