Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

An Overview of Socio-economic Life in Primitive Societies

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 98 - 111, 31.12.2021
https://doi.org/10.47934/tife.10.02.03

Abstract

As a social being, man lives in society. Society has been in constant change and development. In the historical process, people have passed through stages such as primitive society, slave society, agricultural society. The people of the primitive community period lived in small communities for a long time, struggled against nature with primitive work tools, stones and sticks, and continued their lives with the food they could reach in their immediate surroundings. Primitive people, who started hunting activities by hunting animals that could be the least dangerous after a certain period of time, then started to deal with-shepherding, horticultural and agricultural activities, which means the domestication of animals. The main problems faced by primitive people who started to settle down from hunting and gathering emerged as defense, nutrition and reproduction. These problems also led to the development of cooperation among primitive human groups.

References

 • Aşcı, B. (2013). “Medeniyetler İçin Coğrafyanın Önemi ve Bereketli Hilal”, 21. Yüzyıl Dergisi, Haziran 13, Sayı: 54
 • Cipolla. (1992). Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi. (Çev. Mehmet Sırrı Gezgin), Ötüken Yayınları, İstanbul.
 • Çıvgın, İ. (2018). “Bereketli Hilal’de Hayvan Evcilleştirme Sürecinin Evrimi Ve Kültürlerarası Karşılaşmalar (Mö. 10000 – 7000)”, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), Vol:4 Issue:16
 • Davis, J. C. (2009). Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz İnsanın Hikâyesi. (Çev. Barış Bıçakçı), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Diakov, V. - Kovalev, S. (2014). İlkçağ Tarihi – 1, (Çev. Özdemir İnce), V Yayınları, Ankara.
 • Düvenci, S. (2018). “Devletin Köken Teorileri Açısından Devleti Doğuran Etmenler: Çeşitli Uygarlıklar ve Topluluklar Üzerinden Bir Değerlendirme”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, Yıl: 2018, Cilt: 1, Sayı: 2.
 • Güran, T. (2009). İktisat Tarihi, Der Yayınları, İstanbul.
 • Güven, İ. (2016) “Tarih Öncesi Devirler Ve Tarih Devirleri”, Uygarlık Tarihi, Pegem Akademi Yay. Ankara (Editör: Hüseyin Gazi Topdemir - Seda Özsoy).
 • Hançerlioğlu, O. (1993). Ekonomi Terimleri ve Ekonomi ile ilgili Ticaret ve Hukuk Terimleri, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Harari, Y. N. (2015). Hayvanlardan Tanrılara Sapiens İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi, (Çev. Ertuğrul Genç), Kolektif Kitap, İstanbul.
 • Harman, C. (2010). Halkların Dünya Tarihi Taş Çağından Yeni Binyıla, (Çev. Uygur Kocabaşoğlu), Yordam Kitap, İstanbul.
 • Mayor, T. (2013). Avcı-Toplayıcılar: Orijinal Liberteryenler, (Çev. Atilla Yayla), liberal düşünce, Yıl 18, Sayı 71, s. 227 – 246.
 • McNeill, W. H. (2002). Dünya Tarihi, (Çev. Alâeddin Şenel), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Morgan, L. H. (1994). Eski Toplum Ya Da İnsanlığın Barbarlık Döneminden Geçerek Yabanıllıktan Uygarlığa Yükselmesi Üzerine Araştırmalar, (Çev. Ünsal Oskay), Payel Yayınevi, İstanbul.
 • Öztürk, Z. K. - Şimşek, A.(2019).“Tarih Öncesi Dönemdeki İlk Barınma Alanları ile Anadolu’daki Körtik Tepe, Hallan Çemi, Nevali Çori ve Aşıklı Höyük Yerleşimlerinde, İnanç ve Kültürün Etkisinin İncelenmesi”, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:1 Sayı:3. s.14-22.
 • Özüşen, B.- Yıldız, Z. (2012). “Buzul Çağı’ndan İlk Çağ’a Tüketimin Tarihi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, C.4, S.7. s.1-16.
 • Roberts, J.M. (2015). Avrupa Tarihi, "Tek cilde sığdırılan en iyi Avrupa tarihi kitabı”, (Çev. Fethi Aytuna), İnkılâp Kitabevi Yayını, İstanbul.
 • Sönmez, F. C. (2018). “İlkel Toplumlarda Siyasi Örgütlenme Ve Yaygın Ekonomik Model”, Pivolka, Temmuz, Cilt: 8, Sayı: 28.
 • Şenel, A. (1982). İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Fikri Yapıların Etkileşimi, Ank. Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Yayınları: 504, Ankara.
 • Wright, R. (2006). İlerlemenin Kısa Tarihi, (Çev. Ebru Kılıç), Aylak Kitap, İstanbul.
 • Yarkın, İ. (1996). Politik Ekonomi Ders Kitabı Cilt: I, SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi, (Almanca Baskı 1955) İnter yayınları, İstanbul.
 • Zubritski, Mitropolski, Kerov (1979). İlkel Topluluk Köleci Toplum, Feodal Toplum Kapitalist-Öncesi Biçimler, (Çev. Sevim Belli), Sol Yayınları, Ankara.

İlkel Toplumda Sosyo-Ekonomik Hayata Bir Bakış

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 98 - 111, 31.12.2021
https://doi.org/10.47934/tife.10.02.03

Abstract

Sosyal bir varlık olan insan toplum içerisinde yaşar. Toplum ise sürekli değişme ve gelişme içerisinde olmuştur. Tarihi süreç içerisinde insanlar; ilkel toplum, köleci toplum, tarım toplumu gibi merhalelerden geçmiştir. İlkel topluluk dönemi insanları, uzun süre küçük topluluklar halinde yaşamış, doğaya karşı da ilkel iş aletleri olan taş ve sopa ile mücadele vermiş ve yakın çevresinde ulaşabildiği yiyeceklerle hayatını sürdürmüştür. Belli bir zaman sonra en az tehlikeli olabilecek hayvanları avlamak suretiyle avcılık faaliyetine başlayan ilkel insanlar daha sonra da hayvanların evcilleştirilerek yetiştirmeleri demek olan çobanlık, bahçe tarımı ve zirai faaliyet yapmaya başlamıştır. Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçmeye başlayan ilkel insanların karşılaştıkları temel problemler savunma, beslenme ve üreme olarak ortaya çıkmıştır. Bu problemler aynı zamanda ilkel insan grupları arasında iş birliğin gelişmesini sağlamıştır.

References

 • Aşcı, B. (2013). “Medeniyetler İçin Coğrafyanın Önemi ve Bereketli Hilal”, 21. Yüzyıl Dergisi, Haziran 13, Sayı: 54
 • Cipolla. (1992). Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi. (Çev. Mehmet Sırrı Gezgin), Ötüken Yayınları, İstanbul.
 • Çıvgın, İ. (2018). “Bereketli Hilal’de Hayvan Evcilleştirme Sürecinin Evrimi Ve Kültürlerarası Karşılaşmalar (Mö. 10000 – 7000)”, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), Vol:4 Issue:16
 • Davis, J. C. (2009). Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz İnsanın Hikâyesi. (Çev. Barış Bıçakçı), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Diakov, V. - Kovalev, S. (2014). İlkçağ Tarihi – 1, (Çev. Özdemir İnce), V Yayınları, Ankara.
 • Düvenci, S. (2018). “Devletin Köken Teorileri Açısından Devleti Doğuran Etmenler: Çeşitli Uygarlıklar ve Topluluklar Üzerinden Bir Değerlendirme”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, Yıl: 2018, Cilt: 1, Sayı: 2.
 • Güran, T. (2009). İktisat Tarihi, Der Yayınları, İstanbul.
 • Güven, İ. (2016) “Tarih Öncesi Devirler Ve Tarih Devirleri”, Uygarlık Tarihi, Pegem Akademi Yay. Ankara (Editör: Hüseyin Gazi Topdemir - Seda Özsoy).
 • Hançerlioğlu, O. (1993). Ekonomi Terimleri ve Ekonomi ile ilgili Ticaret ve Hukuk Terimleri, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Harari, Y. N. (2015). Hayvanlardan Tanrılara Sapiens İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi, (Çev. Ertuğrul Genç), Kolektif Kitap, İstanbul.
 • Harman, C. (2010). Halkların Dünya Tarihi Taş Çağından Yeni Binyıla, (Çev. Uygur Kocabaşoğlu), Yordam Kitap, İstanbul.
 • Mayor, T. (2013). Avcı-Toplayıcılar: Orijinal Liberteryenler, (Çev. Atilla Yayla), liberal düşünce, Yıl 18, Sayı 71, s. 227 – 246.
 • McNeill, W. H. (2002). Dünya Tarihi, (Çev. Alâeddin Şenel), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Morgan, L. H. (1994). Eski Toplum Ya Da İnsanlığın Barbarlık Döneminden Geçerek Yabanıllıktan Uygarlığa Yükselmesi Üzerine Araştırmalar, (Çev. Ünsal Oskay), Payel Yayınevi, İstanbul.
 • Öztürk, Z. K. - Şimşek, A.(2019).“Tarih Öncesi Dönemdeki İlk Barınma Alanları ile Anadolu’daki Körtik Tepe, Hallan Çemi, Nevali Çori ve Aşıklı Höyük Yerleşimlerinde, İnanç ve Kültürün Etkisinin İncelenmesi”, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:1 Sayı:3. s.14-22.
 • Özüşen, B.- Yıldız, Z. (2012). “Buzul Çağı’ndan İlk Çağ’a Tüketimin Tarihi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, C.4, S.7. s.1-16.
 • Roberts, J.M. (2015). Avrupa Tarihi, "Tek cilde sığdırılan en iyi Avrupa tarihi kitabı”, (Çev. Fethi Aytuna), İnkılâp Kitabevi Yayını, İstanbul.
 • Sönmez, F. C. (2018). “İlkel Toplumlarda Siyasi Örgütlenme Ve Yaygın Ekonomik Model”, Pivolka, Temmuz, Cilt: 8, Sayı: 28.
 • Şenel, A. (1982). İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Fikri Yapıların Etkileşimi, Ank. Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Yayınları: 504, Ankara.
 • Wright, R. (2006). İlerlemenin Kısa Tarihi, (Çev. Ebru Kılıç), Aylak Kitap, İstanbul.
 • Yarkın, İ. (1996). Politik Ekonomi Ders Kitabı Cilt: I, SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi, (Almanca Baskı 1955) İnter yayınları, İstanbul.
 • Zubritski, Mitropolski, Kerov (1979). İlkel Topluluk Köleci Toplum, Feodal Toplum Kapitalist-Öncesi Biçimler, (Çev. Sevim Belli), Sol Yayınları, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Ahmet YURTSEVEN (Primary Author)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7751-3486
Türkiye

Thanks ilgi ve alakanıza teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Selamlar.
Publication Date December 31, 2021
Application Date June 7, 2021
Acceptance Date September 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 2

Cite

APA Yurtseven, A. (2021). İlkel Toplumda Sosyo-Ekonomik Hayata Bir Bakış . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi , 10 (2) , 98-111 . DOI: 10.47934/tife.10.02.03