Volume: 10 Issue: 2, 12/31/21

Year: 2021

TU İİBF e- journal is the official organ of Trakya University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Publication type is an academic journal. The main purpose of the journal is to serve as a publication for the solution of problems in the field of economic and administrative sciences.

To publish scientific studies (communication, economy, international relations, social service, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration) defined in the classical sense in Economics and Administrative Sciences.

Trakya University Faculty of Economics and Administrative Sciences E-Journal Writing Rules

•  Abstract ”and“ Introduction ”sections of the manuscript should be prepared starting from the first page.  Abstract should be written as 120-200 words.

• Abstract  should be in 9-point and Times New Roman font and the other pages of the article should be in the same font.

• Manuscripts should be in 10 pt., Explanations, graphics, figures and similar sources should be in 9 pt.

• Articles are arranged in a single line spacing according to the Word program, margins on A4 paper, upper 6.2 cm, lower 5.5 cm, right and left 4 cm, top information 5.2 cm, footer 5 cm, gutter 1 cm and not exceeding 20 pages.

• The first line of paragraphs in the text will start 1 cm from the inside. The main title is capitalized and the text body is centered, 4 lines below the page; subheadings shall be placed in accordance with the paragraph order (1 cm from inside). The author or authors' names are written side by side in the lower right of the title. No academic title is given when writing author names. The academic title of the author, the name of the institution (university, faculty, department, or other) where he / she works should be written at the bottom of the page as a footnote. There is no other title other than academic title.

• Topics covered in the text 1,2,3 inde. decimal numbers such as 1.1., 1.2., sistem. Headings should be placed under the figures above the tables and charts, and the bibliography should be indicated below.

• Resource representation has been adopted as an APA method and a different source representation is not accepted.

• All text must be justified.

• Excluding the bibliography part of the text, it is scanned in one of Turnitin or İThenticate plagiarism programs and the final report should be uploaded to the journal's Dergipark system by scanning the wet signature.

• The e-mail address of the author / authors should be written.

• In-article references should be written in brackets within the text, and the explanations should be written in 9 pt.

Examples;

Single author; (Zaim, 1999: 75)

Double author; (Repetti and Matthews, 1989: 1395)

If more than two authors; (Sparks et al., 2001: 492)

When referring to more than one work of the same author (Zaim, 1984a: 6; 1999b: 120) should be.

In Bibliography:

Single author article display

Arıcı, K. (2001) Der A New Experience for our Social Security System: Private Pension Funds Tecrübe, İşveren Magazine, C: XL, S: 3, TİSK.

Multi-author article representation:

Martin, P., and Widgren, J. (2003). International Migration: Facing the Challenge, Population Bulletin, Vol: 57, No: 1.

Yayın Etiği Beyanı


    Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için adres: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing
    Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığını beyan etmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir. Dergiye gönderilen yazılar, bir editör ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirme sürecine alınır. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.
    Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Yazarların Sorumluluğu

 • Çalışmalarını dergiye göndermek isteyen yazarlar, çalışmalarının tamamen özgün olmasını sağlamalıdır ve literatürden elde edilen kelimeler ile cümleler uygun bir şekilde alıntılanmalıdır. Tüm çalışma Dergi Yazım Kuralları'na uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir.
 • Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 • Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır.
 • Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler.
 • Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır. Yazarın, değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.

 • TR Dizin Etik Kurallarla ilgili AÇIKLAMA ve BİLGİLENDİRME: Kriterlerde geçmiş yıllarda yer alan Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu kriterlere eklenmişti.

 • Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
 • 1) Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
 • 2) İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • 3) İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • 4) Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • 5) Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
 • Ayrıca;
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
 • 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
 • Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu tamamıyla yazara/yazarlarına aittir.

Editör ve Hakem Sorumlulukları

 • Editörler içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludurlar.
 • Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
 • Editörler, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirirler.
 • Editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Dergiye gönderilen makaleler daima, herhangi bir ön yargı olmaksızın değerlendirilmektedir.
 • Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti ederler.
 • Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.
 • Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım ederler ve ayrıca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmektedirler.
 • Hakemler ayrıca, kendi bilgileri dahilindeki yayınlanmış diğer herhangi bir makale ile dergiye gönderilen metin arasında herhangi önemli bir benzerlik veya örtüşme ile ilgili olarak editörü bilgilendirmelidir. 
 • Hakemler değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.
 • Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.
 • Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
 • Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Araştırma Etiği

 • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi, araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 • Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
 • Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
 • Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
 • Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
 • Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
 • Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
 • İnsan denekler ile yapılan deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
 • Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
 • İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Yayın Politikası

 • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi her sayıda yayınlanacak makale sayısını 5 (beş) adet ile sınırlandırmıştır. Makale sıralaması, gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinin sona erdiği tarihe göre yapılır. Yayınlanacak makale sayısına ulaşıldıktan sonra yayınlamaya uygun bulunan makaleler bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere sıraya alınır.
 • Dergimize gönderilecek olan yazılar, Dergipark sistemi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf) üzerinden gönderilmeli ve tüm işlemler Dergipark sisteminden yürütülmelidir. Değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim Dergipark sistemi ile gerçekleştirilir.
 • Makaleler için başvuru ya da yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen ya da yayına kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Derginin tüm giderleri Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından karşılanmaktadır.
 • Dergimizde, çift yönlü kör hakem uygulaması kullanılmaktadır. Yazarlar, hakemleri; hakemler, yazarları bilmemektedir.
 • Benzerlik oranı yazarlardan gelen Ithenticate raporlarıyla denetlenmekte olup çalışmanın özelliklerine göre değerlendirilerek, Editör Kurulu tarafından incelenmekte ve karar verilmektedir.
 • Dergiye gönderilen makaleler, öncelikle Editörler Kurulu tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Derginin dil editörleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra hakem değerlendirme sürecine geçilir (Editörler Kurulu, yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı veya yazım kurallarına uygun hazırlanmayan ya da gerekli dil ve yazım düzeltmelerinin yapılmadığı makaleleri hakemlere göndermeden ret kararı verme hakkına sahiptir).
 • Değerlendirmeye alınabilecek olan makaleler, incelenmek üzere iki ayrı hakeme (kör hakem) gönderilir. İki hakemin görüşleri bir ret bir kabul şeklinde gerçekleşirse, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Editörler Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir.
 • Ön kontrol aşamasındaki makaleler editör onayına gerek duyulmaksızın yazar tarafından sistemden geri çekilebilir. Ön kontrol aşamasını geçip değerlendirme aşamasında bulunan makalelerin geri çekilmesi mümkün değildir. Değerlendirme aşamasında yazar, makalesini geri çekme talebinde bulunduğu takdirde; makul ve kabul edilebilir gerekçeler sunmalı ve bunları belgelendirebilmelidir.
 • Makale için düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin editörlükçe belirtilecek süre içinde yapılarak yayın kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma editörlük olarak süreçten çıkarılacaktır.
 • Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin başvurusunda makalenin türü (Araştırma, olgu sunumu, derleme vb.) belirtilmelidir.

Makaleler için başvuru ya da yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen ya da yayına kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Derginin tüm giderleri Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından karşılanmaktadır.

  Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png   Creative Commons License   This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.