Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Perspektifinden: Niçin Öğretmen Olmak İstedim? Ne Hissediyorum?

Year 2020, Volume 10, Issue 2, 519 - 536, 01.05.2020
https://doi.org/10.24315/tred.630965

Abstract

Öğretmenlik etkisi hiçbir zaman sona ermeyen bir meslektir ve bireylerin yaşamı üzerinde derin etkiler bırakabilir. Öğretmenlerin mesleklerini severek yapmaları büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlik mesleğini içsel nedenlerle tercih edenlerin iç motivasyonlarının yüksek olduğu ve öğrenmeye açık oldukları bilinmektedir. Öğretmenlerin mesleği tercih nedenlerinin belirlenmesi onların mesleğe ilişkin duygu, düşünce ve inançlarını açığa çıkararak öğretmen eğitim programları için yol gösterici olabilir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri, matematiğin tercih nedenleri üzerindeki etkisini ve ilköğretim matematik öğretmeni olacak olmanın öğretmen adaylarına ne hissettirdiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları bir devlet üniversitesinden 118 matematik öğretmen adayından oluşmaktadır. Üç açık uçlu soru aracılığıyla toplanan veriler analiz edildiğinde öğretmen adaylarının çoğunlukla içsel ve dışsal nedenlerle öğretmenlik mesleğini tercih ettikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının yarıya yakını matematiği sevdiği için böyle bir tercih yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların en çok ifade ettiği duygular mutluluk ve heyecan iken, korku ve endişe hissettiğini belirten öğretmen adayları da olmuştur.

References

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.
 • Aktürk, A. O. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenlerine ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 283-297.
 • Argun, Y. (2003). Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitim Programında Devam Eden Öğrencilerin Mesleği Seçme Nedenlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(4), 22-28.
 • Aydın, R., & Sağlam, G. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,10 (2), ss.257-294.
 • Bastick, T. (2000). Why Teacher Trainees Choose the Teaching Profession: Comparing Trainees in Metropolitan and Developing Countries. International Review of Education, 46(3-4), 343-349.
 • Begle, E. G. (1979). Critical Variables in Mathematics Education, MAA-NCTM, Washington DC.
 • Biber, A. Ç. (2013). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Hakkındaki Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1253-1270.
 • Bishop, A., & Nickson, M. (1983). Research on the Social Context of Mathematics Education, NFER-Nelson, Windsor.
 • Bowles, M. A. (2010). The think-aloud controversy in second language research. London: Routledge.
 • Boz, Y., & Boz, N. (2008). Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144.
 • Brown, M. M. (1992). Caribbean First-Year Teachers’ Reasons for Choosing Teaching as A Career. Journal of Education for Teaching, 18(2), 185–195.
 • Bursal, M., & Buldur, S. (2013). Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Öğretmenlik Tercih Nedenlerini Derecelendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler Ölçekleri Geliştirme Çalışması. Turkish Journal of Teacher Education, 2(1), 47-64.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Carter, G., & Norwood, K. S., (1997). The Relationship Between Teacher and Student Beliefs About Mathematics. School Science and Mathematics, 97(2), 62-67.
 • Çapraz, C., & Sabancı, O. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri ve Okul Deneyiminin İlk Gününde Hissettikleri Duygular. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 179-188.
 • Çermik, H., Doğan, B., & Şahin, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 201-212.
 • Evans, H. (1993). The Choice of Teaching as a Career. Social and Economic Studies 42(2/3), 225-242.
 • Ford, M. I. (1994). Teachers' Beliefs About Mathematical Problem Solving in The Elementary School. School Science and Mathematics, 94(6), 314-322.
 • Ginzberg, E., Ginsburg, S. W., Axelrad, S., & Herma, J. L. (1951). Occupational choice: An approach to a general theory. New York: Columbia University Press.
 • Gürbüz, H., & Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 71-83.
 • Gürbüz, H., & Sülün, A. (2004). Türkiye' de Biyoloji Öğretmenleri ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nitelikleri. Milli Eğitim Dergisi, 161,193-199.
 • Hacıömeroğlu, G., & Şahin-Taşkın, Ç. Ş. (2010). Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları (OFMA) Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1): 77–90.
 • Hayes, S. (1990) Students’ Reasons for Entering the Educational Profession, Research Report (35 pp.). Oklahoma: North-western Oklahoma State University.
 • İncikabı, L., Mercimek, O., Biber, A. Ç., & Serin, M. K. (2016). Neden İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programındayım? Tercih Nedenleri ve Beklentilerin Cinsiyet ve Akademik Başarı Bağlamında İncelenmesi: Kastamonu Üniversitesi Örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 367-390.
 • İşmen, A. E., & Yıldız, S. A. (2005). Öğretmenliğe İlişkin Tutumların Özgecilik ve Atılganlık Düzeyleri Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42(42), 151-166.
 • Kartal, T., & Taşdemir, A. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(2), 73–96.
 • Kyriacou, C., & Coulthard, M. (2000). Undergraduates' Views of Teaching as A Career Choice. Journal of Education for Teaching, 26(2), 117-126.
 • Miles, M. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Beverly Hills, California: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2017). http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf
 • Olashinde, M. O. (1972). An Analytical Study of the Motives of Primary School Teachers for Choosing Teaching as a Career. Journal of Teacher Education 23(2), 207-210.
 • Övet, O. (2006). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecelerine İlişkin Algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145-159.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M., & Özgen, N. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-232.
 • Özder, H., Konedralı, G., & Zeki, C. P. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.
 • Papanastasiou, C., & Papanastasiou, E. (1997). Factors that influence students to become teachers. Educational Research and Evaluation, 3(4), 305-316.
 • Plano Clark, V. L., & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: A consumer’s guide. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Saban, A. (2003). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demografik Özellikleri ve Mesleki Eğilimleri. Eğitim Araştırmaları Eurasian Journal of Educational Research, 10, 91-101.
 • Sağlam, Ç. A. (2008). Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69.
 • Schofield, H. L. (1981). Teacher Effects on Cognitive and Affective Pupil Outcomes in Elementary School Mathematics, Journal of Educational Psychology, 462-471.
 • Sinclair, C. (2008). Initial and Changing Student Teacher Motivation and Commitment to Teaching. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 79-104.
 • Smith, O. (1986). A Design for A School of Pedagogy. Washington, DC: US Department of Education.
 • Tataroğlu, B., Özgen, K., & Alkan, H. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenliği Tercih Nedenleri ve Beklentileri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Ankara: Siyasal Kitabevi, (998-1006).
 • Yenice, N., & Özden, B. (2017). Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 89-105.
 • Yılmaz, N., & Doğan, N. (2015). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Meslek Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 405-421.
 • Yong, B. (1995). Teacher Trainees’ Motives for Entering into a Teaching Career in Brunei, Darussalam. Teaching and Teacher Education, 2(3),275-280.

Year 2020, Volume 10, Issue 2, 519 - 536, 01.05.2020
https://doi.org/10.24315/tred.630965

Abstract

References

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.
 • Aktürk, A. O. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenlerine ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 283-297.
 • Argun, Y. (2003). Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitim Programında Devam Eden Öğrencilerin Mesleği Seçme Nedenlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(4), 22-28.
 • Aydın, R., & Sağlam, G. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,10 (2), ss.257-294.
 • Bastick, T. (2000). Why Teacher Trainees Choose the Teaching Profession: Comparing Trainees in Metropolitan and Developing Countries. International Review of Education, 46(3-4), 343-349.
 • Begle, E. G. (1979). Critical Variables in Mathematics Education, MAA-NCTM, Washington DC.
 • Biber, A. Ç. (2013). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Hakkındaki Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1253-1270.
 • Bishop, A., & Nickson, M. (1983). Research on the Social Context of Mathematics Education, NFER-Nelson, Windsor.
 • Bowles, M. A. (2010). The think-aloud controversy in second language research. London: Routledge.
 • Boz, Y., & Boz, N. (2008). Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144.
 • Brown, M. M. (1992). Caribbean First-Year Teachers’ Reasons for Choosing Teaching as A Career. Journal of Education for Teaching, 18(2), 185–195.
 • Bursal, M., & Buldur, S. (2013). Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Öğretmenlik Tercih Nedenlerini Derecelendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler Ölçekleri Geliştirme Çalışması. Turkish Journal of Teacher Education, 2(1), 47-64.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Carter, G., & Norwood, K. S., (1997). The Relationship Between Teacher and Student Beliefs About Mathematics. School Science and Mathematics, 97(2), 62-67.
 • Çapraz, C., & Sabancı, O. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri ve Okul Deneyiminin İlk Gününde Hissettikleri Duygular. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 179-188.
 • Çermik, H., Doğan, B., & Şahin, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 201-212.
 • Evans, H. (1993). The Choice of Teaching as a Career. Social and Economic Studies 42(2/3), 225-242.
 • Ford, M. I. (1994). Teachers' Beliefs About Mathematical Problem Solving in The Elementary School. School Science and Mathematics, 94(6), 314-322.
 • Ginzberg, E., Ginsburg, S. W., Axelrad, S., & Herma, J. L. (1951). Occupational choice: An approach to a general theory. New York: Columbia University Press.
 • Gürbüz, H., & Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 71-83.
 • Gürbüz, H., & Sülün, A. (2004). Türkiye' de Biyoloji Öğretmenleri ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nitelikleri. Milli Eğitim Dergisi, 161,193-199.
 • Hacıömeroğlu, G., & Şahin-Taşkın, Ç. Ş. (2010). Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları (OFMA) Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1): 77–90.
 • Hayes, S. (1990) Students’ Reasons for Entering the Educational Profession, Research Report (35 pp.). Oklahoma: North-western Oklahoma State University.
 • İncikabı, L., Mercimek, O., Biber, A. Ç., & Serin, M. K. (2016). Neden İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programındayım? Tercih Nedenleri ve Beklentilerin Cinsiyet ve Akademik Başarı Bağlamında İncelenmesi: Kastamonu Üniversitesi Örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 367-390.
 • İşmen, A. E., & Yıldız, S. A. (2005). Öğretmenliğe İlişkin Tutumların Özgecilik ve Atılganlık Düzeyleri Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42(42), 151-166.
 • Kartal, T., & Taşdemir, A. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(2), 73–96.
 • Kyriacou, C., & Coulthard, M. (2000). Undergraduates' Views of Teaching as A Career Choice. Journal of Education for Teaching, 26(2), 117-126.
 • Miles, M. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Beverly Hills, California: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2017). http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf
 • Olashinde, M. O. (1972). An Analytical Study of the Motives of Primary School Teachers for Choosing Teaching as a Career. Journal of Teacher Education 23(2), 207-210.
 • Övet, O. (2006). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecelerine İlişkin Algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145-159.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M., & Özgen, N. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-232.
 • Özder, H., Konedralı, G., & Zeki, C. P. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.
 • Papanastasiou, C., & Papanastasiou, E. (1997). Factors that influence students to become teachers. Educational Research and Evaluation, 3(4), 305-316.
 • Plano Clark, V. L., & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: A consumer’s guide. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Saban, A. (2003). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demografik Özellikleri ve Mesleki Eğilimleri. Eğitim Araştırmaları Eurasian Journal of Educational Research, 10, 91-101.
 • Sağlam, Ç. A. (2008). Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69.
 • Schofield, H. L. (1981). Teacher Effects on Cognitive and Affective Pupil Outcomes in Elementary School Mathematics, Journal of Educational Psychology, 462-471.
 • Sinclair, C. (2008). Initial and Changing Student Teacher Motivation and Commitment to Teaching. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 79-104.
 • Smith, O. (1986). A Design for A School of Pedagogy. Washington, DC: US Department of Education.
 • Tataroğlu, B., Özgen, K., & Alkan, H. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenliği Tercih Nedenleri ve Beklentileri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Ankara: Siyasal Kitabevi, (998-1006).
 • Yenice, N., & Özden, B. (2017). Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 89-105.
 • Yılmaz, N., & Doğan, N. (2015). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Meslek Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 405-421.
 • Yong, B. (1995). Teacher Trainees’ Motives for Entering into a Teaching Career in Brunei, Darussalam. Teaching and Teacher Education, 2(3),275-280.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mayıs 2020
Journal Section Articles
Authors

Büşra KARTAL (Primary Author)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2107-057X
Türkiye


Yasemin KIYMAZ
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2189-183X
Türkiye

Publication Date May 1, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 10, Issue 2

Cite

APA Kartal, B. & Kıymaz, Y. (2020). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Perspektifinden: Niçin Öğretmen Olmak İstedim? Ne Hissediyorum? . Trakya Eğitim Dergisi , 10 (2) , 519-536 . DOI: 10.24315/tred.630965