Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sosyal Ağların Eğitimlerine ve Dil Becerilerinin Gelişimine Etkilerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Year 2020, Volume 10, Issue 3, 582 - 598, 24.09.2020
https://doi.org/10.24315/tred.538849

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal ağların üniversite eğitimlerine ve dil becerilerinin gelişimlerine etkisi hakkında görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 57 öğretmen adayından oluşmaktadır. Bu araştırma yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının sosyal ağları vakit geçirme ve bilgi edinme gibi amaçlarla kullandıkları, sosyal ağların her türlü bilgiye ulaşma ve arkadaş takip etme vb. açısından olumlu yönleri, zaman kaybına yol açması ve ders çalışmayı engellemesi açısından olumsuz yönleri olduğunu düşündükleri, farklı alanlarda akademisyenleri ve moda, spor içerikli sayfaları takip ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca sosyal ağların eğitim alanında uzman olan kişileri takip etme, derslerde yapılan etkinlik ya da materyal sunumu için fikir alma, pratik bilgi alış verişi vb. açıdan üniversite eğitimlerine katkısı olduğunu ve dil becerilerinin gelişimine etkisinin olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir.

References

 • Brown, A. (2008). Educational uses of Facebook. Paper presented at 2008 Conference on Information Technology in Salt Lake City, Utah, 2008. URL: http://cit.ceu.edu/mat/t/t26.pdf.
 • Coiro, J., Knoble, M., Lankshear, C., & Leu, D. (Eds.). (2008). Handbook of research on new literacies. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Çam, E. & İşman, A. (2013). Teacher candidates’ use of Facebook for educational purposes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106, 2500-2506.
 • Coşkun, M.V. (2009). Ana dili eğitiminde parçalarüstü birimlerin önemi ve teknoloji destekli olarak kavratılması. Bilig, 48, 41-52.
 • Dal, N.E. & Dal, V. (2012). Kişilik özellikleri ve sosyal ağ sitesi kullanım alışkanlıkları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 144-162.
 • Duran, N., Önal, A. & Kurtuluş, C. (2006). e-Öğrenme ve kurumsal eğitimde yeni yaklaşım: Öğrenim yönetim sistemleri. Akademik Bilişim, Bildiriler Kitabı, 97-101.
 • Dwyer, C., Hiltz, S.R., & Passerini, K. (2007). Trust and privacy concern within social networking sites: A comparison of Facebook and MySpace. Americas Conference on Information Systems, Proceedings, 339.
 • Eren, F., Çelik, İ. & Aktürk, A.O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin Facebook algısı: Bir metafor analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 635-648.
 • Erice, D. & Ertaş, A. (2011). The impact of e-portfolio on foreign language writing skills. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 44(2), 73-94.
 • Etlican, G. (2012). X ve Y kuşaklarının online eğitim teknolojilerine karşı tutumlarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Filiz, O., Erol, O., İnan-Dönmez, F. & Kurt, A.A. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 17-28.
 • Genç, Z. (2010). Web 2.0 yeniliklerinin eğitimde kullanımı: Bir Facebook eğitim uygulama örneği. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 10 - 12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi.
 • Greenhow, C., & Robelia, B. (2009). Old communication, new literacies: Social network sites as social learning resources. Journal of Computer-Mediated Communication, 14, 1130–1161.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. 15. Türkiye’de İnternet Konferansı’nda sunulmuş bildiri. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Hagood, M.C. (2012). Risks, rewards, and responsibilities of using new literacies in middle grades. Voices from the Middle, 19(4), 10-16.
 • Haseski, H.İ., Şahin, Y.L., Yılmaz, E., & Erol, O. (2014). The investigation of the relationship between lifelong learning tendencies and aims of using Facebook. Journal of Theory and Practise in Education, 10(2), 331-351.
 • Hattwig, D., Bussert, K., Medaille, A., & Burgess, J. (2012). Visual literacy standards in higher education: New opportunities for libraries and student learning. Libraries and the Academy, 13(1), 61–89.
 • Haverback, H.R. (2009). Facebook: Uncharted territory in a reading edpucation classroom. Reading Today, pp. 34.
 • Karasu, M. & Arıkan, D. (2016). Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım durumları ve medya okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(17), 549 – 566.
 • Kaya, H., Turan, N., Hasanoğlu, Ö., Güre, Ö., Arslanova, E. & Elmas, G. (2015). Hemşirelik fakültesi öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma amacı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 40, 16-31.
 • Kern, R. (2015). Language, literacy, and technology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Köseoğlu, Ö. (2012). Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: Facebook üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 7(2), 58-81.
 • Kramer, N.C., & Winter, S. (2008). The relationship of self-esteem, extraversion, self-efficacy, and self-presentation within social networking sites. Journal of Media Psychology, 20, 106-116. https://doi.org/10.1027/1864-1105.20.3.106.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2th ed.). California: SAGE.
 • Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M. & Baysal, N. (2012). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 496-506.
 • Öztürk, M. & Akgün, Ö.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.
 • Pempek, T.A., Yermolayeva, Y.A., & Calvert, S. L. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227-238.
 • Reid, J. (2011). “We don’t Twitter, we Facebook”: An alternative pedagogical space that enables critical practices in relation to writing. English Teaching: Practice and Critique, 10(1), 58-80.
 • Ross, C., Terras, M., Warwick, C., & Welsh, A. (2011). Enabled backchannel: conference Twitter use by digital humanists. Journal of Documentation, 67(2), 214-237. https:// doi.org/10.1108/00220411111109449.
 • Rowsell, J., & Walsh, M. (2011). Rethinking literacy education in new times: Multimodality, Multiliteracies, & New Literacies. Brock Education, 21, 53-62.
 • Russo, A., & Watkins, J. (2008). New literacy new audiences: Social media and cultural institutions. Paper presented at the London Conference, July 2008. Retrieved January 14, 2019, from http://www.bcs.org/upload/pdf/ewic_eva08_paper26.pdf.
 • Sweeny, S.M. (2010). Writing for the instant messaging and text messaging generation: Using new literacies to support writing instruction. Journal of Adolescent & Adult Literacy 54(2), 121-130.
 • Uça-Güneş, P. (2016). Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 191‐206.
 • Uslu, S. & Hamarat, E. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım amaçlarının belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi, e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 26-35.
 • Wengraf, T. (2001). Qualitative research interviewing: Biographic narratives and semi-structured methods. London: Sage Publication Inc.
 • Willinsky, J. (1990). The new literacy redefining reading and writing in the schools. London: Routledge Publishing.
 • Wilson, K., Fornasier, S., & White, K.M. (2010). Psychological predictors of young adults' use of social networking sites. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22.
 • Yin, R. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage Publishing.

Year 2020, Volume 10, Issue 3, 582 - 598, 24.09.2020
https://doi.org/10.24315/tred.538849

Abstract

References

 • Brown, A. (2008). Educational uses of Facebook. Paper presented at 2008 Conference on Information Technology in Salt Lake City, Utah, 2008. URL: http://cit.ceu.edu/mat/t/t26.pdf.
 • Coiro, J., Knoble, M., Lankshear, C., & Leu, D. (Eds.). (2008). Handbook of research on new literacies. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Çam, E. & İşman, A. (2013). Teacher candidates’ use of Facebook for educational purposes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106, 2500-2506.
 • Coşkun, M.V. (2009). Ana dili eğitiminde parçalarüstü birimlerin önemi ve teknoloji destekli olarak kavratılması. Bilig, 48, 41-52.
 • Dal, N.E. & Dal, V. (2012). Kişilik özellikleri ve sosyal ağ sitesi kullanım alışkanlıkları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 144-162.
 • Duran, N., Önal, A. & Kurtuluş, C. (2006). e-Öğrenme ve kurumsal eğitimde yeni yaklaşım: Öğrenim yönetim sistemleri. Akademik Bilişim, Bildiriler Kitabı, 97-101.
 • Dwyer, C., Hiltz, S.R., & Passerini, K. (2007). Trust and privacy concern within social networking sites: A comparison of Facebook and MySpace. Americas Conference on Information Systems, Proceedings, 339.
 • Eren, F., Çelik, İ. & Aktürk, A.O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin Facebook algısı: Bir metafor analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 635-648.
 • Erice, D. & Ertaş, A. (2011). The impact of e-portfolio on foreign language writing skills. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 44(2), 73-94.
 • Etlican, G. (2012). X ve Y kuşaklarının online eğitim teknolojilerine karşı tutumlarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Filiz, O., Erol, O., İnan-Dönmez, F. & Kurt, A.A. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 17-28.
 • Genç, Z. (2010). Web 2.0 yeniliklerinin eğitimde kullanımı: Bir Facebook eğitim uygulama örneği. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 10 - 12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi.
 • Greenhow, C., & Robelia, B. (2009). Old communication, new literacies: Social network sites as social learning resources. Journal of Computer-Mediated Communication, 14, 1130–1161.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. 15. Türkiye’de İnternet Konferansı’nda sunulmuş bildiri. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Hagood, M.C. (2012). Risks, rewards, and responsibilities of using new literacies in middle grades. Voices from the Middle, 19(4), 10-16.
 • Haseski, H.İ., Şahin, Y.L., Yılmaz, E., & Erol, O. (2014). The investigation of the relationship between lifelong learning tendencies and aims of using Facebook. Journal of Theory and Practise in Education, 10(2), 331-351.
 • Hattwig, D., Bussert, K., Medaille, A., & Burgess, J. (2012). Visual literacy standards in higher education: New opportunities for libraries and student learning. Libraries and the Academy, 13(1), 61–89.
 • Haverback, H.R. (2009). Facebook: Uncharted territory in a reading edpucation classroom. Reading Today, pp. 34.
 • Karasu, M. & Arıkan, D. (2016). Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım durumları ve medya okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(17), 549 – 566.
 • Kaya, H., Turan, N., Hasanoğlu, Ö., Güre, Ö., Arslanova, E. & Elmas, G. (2015). Hemşirelik fakültesi öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma amacı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 40, 16-31.
 • Kern, R. (2015). Language, literacy, and technology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Köseoğlu, Ö. (2012). Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: Facebook üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 7(2), 58-81.
 • Kramer, N.C., & Winter, S. (2008). The relationship of self-esteem, extraversion, self-efficacy, and self-presentation within social networking sites. Journal of Media Psychology, 20, 106-116. https://doi.org/10.1027/1864-1105.20.3.106.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2th ed.). California: SAGE.
 • Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M. & Baysal, N. (2012). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 496-506.
 • Öztürk, M. & Akgün, Ö.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.
 • Pempek, T.A., Yermolayeva, Y.A., & Calvert, S. L. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227-238.
 • Reid, J. (2011). “We don’t Twitter, we Facebook”: An alternative pedagogical space that enables critical practices in relation to writing. English Teaching: Practice and Critique, 10(1), 58-80.
 • Ross, C., Terras, M., Warwick, C., & Welsh, A. (2011). Enabled backchannel: conference Twitter use by digital humanists. Journal of Documentation, 67(2), 214-237. https:// doi.org/10.1108/00220411111109449.
 • Rowsell, J., & Walsh, M. (2011). Rethinking literacy education in new times: Multimodality, Multiliteracies, & New Literacies. Brock Education, 21, 53-62.
 • Russo, A., & Watkins, J. (2008). New literacy new audiences: Social media and cultural institutions. Paper presented at the London Conference, July 2008. Retrieved January 14, 2019, from http://www.bcs.org/upload/pdf/ewic_eva08_paper26.pdf.
 • Sweeny, S.M. (2010). Writing for the instant messaging and text messaging generation: Using new literacies to support writing instruction. Journal of Adolescent & Adult Literacy 54(2), 121-130.
 • Uça-Güneş, P. (2016). Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 191‐206.
 • Uslu, S. & Hamarat, E. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım amaçlarının belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi, e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 26-35.
 • Wengraf, T. (2001). Qualitative research interviewing: Biographic narratives and semi-structured methods. London: Sage Publication Inc.
 • Willinsky, J. (1990). The new literacy redefining reading and writing in the schools. London: Routledge Publishing.
 • Wilson, K., Fornasier, S., & White, K.M. (2010). Psychological predictors of young adults' use of social networking sites. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22.
 • Yin, R. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage Publishing.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hacer ULU (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7687-6370
Türkiye

Publication Date September 24, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 10, Issue 3

Cite

APA Ulu, H. (2020). Sosyal Ağların Eğitimlerine ve Dil Becerilerinin Gelişimine Etkilerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri . Trakya Eğitim Dergisi , 10 (3) , 582-598 . DOI: 10.24315/tred.538849