PDF BibTex RIS Cite

-

Year 2013, Volume: 3 Issue: 2, - , 01.06.2013

Abstract

The purpose of this study is to investigate general self efficacy beliefs of academicians according to the variables of department, gender and affiliations. In this study correlational survey model was used. The research group consisted of 80 academicians working at the Faculty of Education of Abant Izzet Baysal University. In this study, the data was collected through the use of General Self Efficacy scale developed by Shwarzer and Jerusalem (1995), which was adapted into Turkish culture by Aypay (2010). The quantitive data were collected in the fall semester of 2012-2013 academic year. Independent Samples T Test and Kruskal Wallis H - Test were used for the analysis of the data. The results revealed no significant differences in academicians’ general self efficacy beliefs with respect to their departments, gender and affiliations

References

 • Aypay, A. (2010). Genel Öz Yeterlik Ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye Uyarlama Çalışması İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 113-131.
 • Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Albert Bandura (Ed), New Jersey: Prentice Hall
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı - İstatistik, Araştırma Deseni, Spss Uygulamaları ve Yorum (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak K., E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Dorsan, H. Akademik Personelin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (Kıbrıs – Yakın Doğu Üniversitesi Örneği), ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Ekici, G. (2008). Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 35: 98-110
 • Frankel R. J., Wallen E. N. & Hyun, H. H. (2011). How To Design And Evaluate Research In Education. (8.Baskı). New York: McGraw-Hill.
 • Luszczynska, A., Scholz, U. & Schwarzer R. (2005). The General Self-Efficacy Scale: Multicultural Validation Studies. The Journal of Psychology, 139 (5), 439-457
 • Mirzeoğlu, N. Örgütsel Çatışma ve Yönetimi: Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Bir Uygulama. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 51-56
 • Okutan, M. ve Kahveci, A. (2012). İlköğretim Okul Müdürlerinin Genel Öz Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Rize Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (1), 27-42
 • Rimm, H. & Jerusalem, M. (1999). Adaptation and Validation Of An Estonian Version Of The General Self-Efficacy Scale (ESES). Anxiety, Stress, and Coping (Anxiety Stress Coping), 12 (3), 329-345.
 • Sağnak, M. (2005). İlköğretim Okullarında Görevli Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Etik İklim Türlerine İlişkin Algı ve Doyum Düzeyleri. Eurasian Journal of Educational Research, 20, 203-211
 • Scherbaum, C.A., Cohen-Charash, Y. & Kern, M.J. (2006). Measuring General Self Efficacy: A Comparison Of Three Measures Using Item Response Theory. Educational and Psychological Measurement, 66 (6), 1047-1063.
 • Scholz, U., Gutierrez- Dona, B., Sud, S. & Schwarzer, R. (2002). Is General Self Efficacy A Universal Construct? European Journal of Psychological Assessment, 18 (3), 242-251.
 • Smith, S.A., Kass, S.J., Rotunda, R.J. & Schneider, S.K. (2006). If at first you don’t succeed: Effects of failure on general and task-specific self-efficacy and performance. North American Journal of Psychology, 8 (1), 171-182.
 • Tong, Y. and Shanggui, S. (2004). A Study on general self-efficacy and subjective well-being of low ses college students in a Chinese university. College Students Journal, 38 (4), 637-642.
 • Yıldırım, F. ve İlhan, İ. Ö. (2010). Genel Özyeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21 (4), 301-308

Akademisyenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği

Year 2013, Volume: 3 Issue: 2, - , 01.06.2013

Abstract

Bu çalışmanın amacı akademisyenlerin genel öz-yeterlik inançlarını akademik ünvan, cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre incelemektir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, araştırma grubunu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan 80 akademisyen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Shwarzer ve Jerusalem (1995) tarafından geliştirilen ve Aypay (2010) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Genel Öz Yeterlik Ölçeği (GÖYÖ) kullanılmıştır. Nicel veriler 20122013 öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t testi ve Kruskal Wallis H-Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda akademisyenlerin genel öz-yeterlilik inancının cinsiyet, bölüm ve ünvan değişkenleri açısından farklılık göstermediği belirlenmiştir

References

 • Aypay, A. (2010). Genel Öz Yeterlik Ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye Uyarlama Çalışması İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 113-131.
 • Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Albert Bandura (Ed), New Jersey: Prentice Hall
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı - İstatistik, Araştırma Deseni, Spss Uygulamaları ve Yorum (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak K., E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Dorsan, H. Akademik Personelin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (Kıbrıs – Yakın Doğu Üniversitesi Örneği), ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Ekici, G. (2008). Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 35: 98-110
 • Frankel R. J., Wallen E. N. & Hyun, H. H. (2011). How To Design And Evaluate Research In Education. (8.Baskı). New York: McGraw-Hill.
 • Luszczynska, A., Scholz, U. & Schwarzer R. (2005). The General Self-Efficacy Scale: Multicultural Validation Studies. The Journal of Psychology, 139 (5), 439-457
 • Mirzeoğlu, N. Örgütsel Çatışma ve Yönetimi: Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Bir Uygulama. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 51-56
 • Okutan, M. ve Kahveci, A. (2012). İlköğretim Okul Müdürlerinin Genel Öz Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Rize Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (1), 27-42
 • Rimm, H. & Jerusalem, M. (1999). Adaptation and Validation Of An Estonian Version Of The General Self-Efficacy Scale (ESES). Anxiety, Stress, and Coping (Anxiety Stress Coping), 12 (3), 329-345.
 • Sağnak, M. (2005). İlköğretim Okullarında Görevli Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Etik İklim Türlerine İlişkin Algı ve Doyum Düzeyleri. Eurasian Journal of Educational Research, 20, 203-211
 • Scherbaum, C.A., Cohen-Charash, Y. & Kern, M.J. (2006). Measuring General Self Efficacy: A Comparison Of Three Measures Using Item Response Theory. Educational and Psychological Measurement, 66 (6), 1047-1063.
 • Scholz, U., Gutierrez- Dona, B., Sud, S. & Schwarzer, R. (2002). Is General Self Efficacy A Universal Construct? European Journal of Psychological Assessment, 18 (3), 242-251.
 • Smith, S.A., Kass, S.J., Rotunda, R.J. & Schneider, S.K. (2006). If at first you don’t succeed: Effects of failure on general and task-specific self-efficacy and performance. North American Journal of Psychology, 8 (1), 171-182.
 • Tong, Y. and Shanggui, S. (2004). A Study on general self-efficacy and subjective well-being of low ses college students in a Chinese university. College Students Journal, 38 (4), 637-642.
 • Yıldırım, F. ve İlhan, İ. Ö. (2010). Genel Özyeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21 (4), 301-308

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

İbrahim UYSAL

Publication Date June 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA
UYSAL, İ. (2013). Akademisyenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2).
MLA
UYSAL, İbrahim. “Akademisyenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 2, 2013.
Chicago
UYSAL, İbrahim. “Akademisyenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3, no. 2 (June 2013).
EndNote
UYSAL İ (June 1, 2013) Akademisyenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 2
ISNAD
UYSAL, İbrahim. “Akademisyenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3/2 (June 2013).
AMA
UYSAL İ. Akademisyenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. June 2013;3(2).
Vancouver
UYSAL İ. Akademisyenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013;3(2).
IEEE
İ. UYSAL, “Akademisyenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 2, 2013.
JAMA
UYSAL İ. Akademisyenlerin Genel Öz-Yeterlik İnançları: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013;3.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.