Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Year 2018, Volume 8, Issue 2, 318 - 333, 26.01.2018
https://doi.org/10.24315/trkefd.322749

Abstract

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelemektir. Nicel yaklaşım çerçevesinde tasarlanan çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında Karadeniz Teknik Fatih Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 329 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada, veri toplama aracı olarak Schmidt ve diğerleri (2009) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlanması Bahçekapılı, (2011) tarafından yapılan Öğretmen Adayları Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 18.0 yazılım programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmeni adaylarının genel Teknolojik Pedagojik Alan Bilgiler “iyi” düzeydedir. Cinsiyet değişkeni açısından kadın öğretmen adaylarının, pedagoji bilgisi, pedagojik alan bilgisi, teknolojik pedagoji bilgisi ve teknolojik pedagojik alan bilgisi boyutlarında erkek öğretmen adaylarına göre daha iyi düzeyde oldukları belirlenmiştir. Kişisel bilgisayara ve internet erişimine sahip olma değişkenleri açısından da ölçeğin alt boyutlarının bazılarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda sınıf öğretmeni yetiştiren kurumlara yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.  

References

 • Altun, T. (2007). Information and communications technology (ICT) in initial teacher education: What can Turkey learn from range of international perspectives?. Journal of Turkish Science Education, 4(2), 44.
 • Altun, T. (2013).Examination of classroom teachers’ technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) on the basis of their demographic profiles, Croatian Journal of Education, 15 (2), 365-397.
 • Altun, T. veAkyıldız, S. (2017). Investigating student teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) levels based on some variables, European Journal of Education Studies,3 (5), 467-485
 • Atay, D.(2003). Öğretmen Eğitimi ve Öğretimde Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bilgin, İ., Tatar, E., ve Ay, Y. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiye Karşı Tutumlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)’ne Katkısının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 125. http://kongre.nigde.edu.tr (Erişim Tarihi: 12.01.2016).
 • Bozkurt, A., ve Cilavdaroğlu, A. K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 859-870.
 • Çoklar, A. N. (2014). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Yeterliklerinin Cinsiyet ve BİT Kullanım Aşamaları Bağlamında İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (175), 319-330.
 • Çoklar, A. N., Kılıçer, K., ve Odabaşı, H. F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: teknopedagoji. In 7nd International EducationalTechnology Conference (p. 3-5).
 • Ekiz, D. (2006). Öğretmen Eğitimi ve Öğretimde Yaklaşımlar. Nobel Kitabevi: Ankara.
 • Gönen, S., ve Kocakaya, (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Cilt: 4 Makale No: 9 ISSN: 2146-9199.
 • Gündoğmuş, N. (2013). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Inan, F. A., veLowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model. Educational Technology Research and Development, 58(2), 137-154.
 • Karadeniz, Ş., ve Vatanartıran, S. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 14(3).
 • Karakuyu, A. (2015), Bazı Değişkenlerin İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine Katkılarının İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Kaya, S., ve Dağ, F. (2013). Turkish Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Survey for Elementary Teachers. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(1), 302-306.
 • Koehler, M.J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? .Contemporary Issues in Technology and Teacher Education,9 (1), 60-70.
 • Koehler, M. J. & Mishra P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge.J. Educational Computing Research, 32(2), 131-152.
 • Koehler, M. J. ve Mishra, P. (2008).Introducing TPCK in AACTE committee on innovation and technology: The handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators.New York: American Association of Colleges of Teacher Education and Routledge.
 • Kula, A. (2015). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (Tpab) Yeterliliklerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 12, Haziran 2015, s. 395-412.
 • Kuşkaya-Mumcu, F., Haşlaman, T. ve Usluel, Y.K. (2008). Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Modeli Çerçevesinde Etkili Teknoloji Entegrasyonunun Göstergeleri. International EducationalTechnology Conference, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.
 • Mishra, P. ve Koehler, M. (2005). “Educational technology by design: Results from a survey assessing its effectiveness.” Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Volume 2005/1, s. 1511-1517.
 • Öksüz, C., Şerife, A. K., ve Sanem, U. Ç. A. (2009). İlköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algı ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1).
 • Öztürk, E. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(13).
 • Pamuk, S. (2012). Understanding pre-service teachers’ technology use through TPACK framework. Journal of Computer Assisted Learning, 28(5), 425-439.
 • Sancar-Tokmak, H., Yavuz Konakman, G., ve Yanpar Yelken, T. (2013). Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) C. 14, S. 1, ss35-51.
 • Schmidt, D., Baran, E., Thompson A., Koehler, M. J., Mishra, P. & Shin, T. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation of an Assessment Instrument for Pre-service Teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand; Knowledge growth in teaching.Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Şimşek, Ö., Demir, S., Bağçeci, B., ve Kinay, İ. (2013). Öğretim elemanlarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 14(1).
 • TED. (2009). Öğretmen Yeterlikleri Özet Rapor. “Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım” Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Usluel, Y. K., Özmen, B., & Çelen, F. K. (2015). BİT’in Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Eleştirel Bir Bakış. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1).
 • Yılmaz, G. K. (2015). Türkiye’deki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Çalışmalarının Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması. Eğitim ve Bilim, Cilt 40. Sayı. 178 103-122
 • Yurdakul, I. K. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40).

Year 2018, Volume 8, Issue 2, 318 - 333, 26.01.2018
https://doi.org/10.24315/trkefd.322749

Abstract

References

 • Altun, T. (2007). Information and communications technology (ICT) in initial teacher education: What can Turkey learn from range of international perspectives?. Journal of Turkish Science Education, 4(2), 44.
 • Altun, T. (2013).Examination of classroom teachers’ technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) on the basis of their demographic profiles, Croatian Journal of Education, 15 (2), 365-397.
 • Altun, T. veAkyıldız, S. (2017). Investigating student teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) levels based on some variables, European Journal of Education Studies,3 (5), 467-485
 • Atay, D.(2003). Öğretmen Eğitimi ve Öğretimde Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bilgin, İ., Tatar, E., ve Ay, Y. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiye Karşı Tutumlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)’ne Katkısının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 125. http://kongre.nigde.edu.tr (Erişim Tarihi: 12.01.2016).
 • Bozkurt, A., ve Cilavdaroğlu, A. K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 859-870.
 • Çoklar, A. N. (2014). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Yeterliklerinin Cinsiyet ve BİT Kullanım Aşamaları Bağlamında İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (175), 319-330.
 • Çoklar, A. N., Kılıçer, K., ve Odabaşı, H. F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: teknopedagoji. In 7nd International EducationalTechnology Conference (p. 3-5).
 • Ekiz, D. (2006). Öğretmen Eğitimi ve Öğretimde Yaklaşımlar. Nobel Kitabevi: Ankara.
 • Gönen, S., ve Kocakaya, (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Cilt: 4 Makale No: 9 ISSN: 2146-9199.
 • Gündoğmuş, N. (2013). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Inan, F. A., veLowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model. Educational Technology Research and Development, 58(2), 137-154.
 • Karadeniz, Ş., ve Vatanartıran, S. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 14(3).
 • Karakuyu, A. (2015), Bazı Değişkenlerin İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine Katkılarının İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Kaya, S., ve Dağ, F. (2013). Turkish Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Survey for Elementary Teachers. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(1), 302-306.
 • Koehler, M.J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? .Contemporary Issues in Technology and Teacher Education,9 (1), 60-70.
 • Koehler, M. J. & Mishra P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge.J. Educational Computing Research, 32(2), 131-152.
 • Koehler, M. J. ve Mishra, P. (2008).Introducing TPCK in AACTE committee on innovation and technology: The handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators.New York: American Association of Colleges of Teacher Education and Routledge.
 • Kula, A. (2015). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (Tpab) Yeterliliklerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 12, Haziran 2015, s. 395-412.
 • Kuşkaya-Mumcu, F., Haşlaman, T. ve Usluel, Y.K. (2008). Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Modeli Çerçevesinde Etkili Teknoloji Entegrasyonunun Göstergeleri. International EducationalTechnology Conference, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.
 • Mishra, P. ve Koehler, M. (2005). “Educational technology by design: Results from a survey assessing its effectiveness.” Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Volume 2005/1, s. 1511-1517.
 • Öksüz, C., Şerife, A. K., ve Sanem, U. Ç. A. (2009). İlköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algı ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1).
 • Öztürk, E. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(13).
 • Pamuk, S. (2012). Understanding pre-service teachers’ technology use through TPACK framework. Journal of Computer Assisted Learning, 28(5), 425-439.
 • Sancar-Tokmak, H., Yavuz Konakman, G., ve Yanpar Yelken, T. (2013). Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) C. 14, S. 1, ss35-51.
 • Schmidt, D., Baran, E., Thompson A., Koehler, M. J., Mishra, P. & Shin, T. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation of an Assessment Instrument for Pre-service Teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand; Knowledge growth in teaching.Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Şimşek, Ö., Demir, S., Bağçeci, B., ve Kinay, İ. (2013). Öğretim elemanlarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 14(1).
 • TED. (2009). Öğretmen Yeterlikleri Özet Rapor. “Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım” Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Usluel, Y. K., Özmen, B., & Çelen, F. K. (2015). BİT’in Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Eleştirel Bir Bakış. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1).
 • Yılmaz, G. K. (2015). Türkiye’deki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Çalışmalarının Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması. Eğitim ve Bilim, Cilt 40. Sayı. 178 103-122
 • Yurdakul, I. K. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40).

Details

Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Salih AKYILDIZ>

0000-0002-8569-7411
Türkiye


Taner ALTUN>

Türkiye

Publication Date January 26, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { trkefd322749, journal = {Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-071X}, address = {}, publisher = {Trakya University}, year = {2018}, volume = {8}, number = {2}, pages = {318 - 333}, doi = {10.24315/trkefd.322749}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akyıldız, Salih and Altun, Taner} }
APA Akyıldız, S. & Altun, T. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 318-333 . DOI: 10.24315/trkefd.322749
MLA Akyıldız, S. , Altun, T. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi" . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 318-333 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/31185/322749>
Chicago Akyıldız, S. , Altun, T. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 318-333
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - SalihAkyıldız, TanerAltun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24315/trkefd.322749 DO - 10.24315/trkefd.322749 T2 - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 318 EP - 333 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-071X- M3 - doi: 10.24315/trkefd.322749 UR - https://doi.org/10.24315/trkefd.322749 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Education Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Salih Akyıldız , Taner Altun %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2018 %J Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-071X- %V 8 %N 2 %R doi: 10.24315/trkefd.322749 %U 10.24315/trkefd.322749
ISNAD Akyıldız, Salih , Altun, Taner . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 2 (January 2018): 318-333 . https://doi.org/10.24315/trkefd.322749
AMA Akyıldız S. , Altun T. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 8(2): 318-333.
Vancouver Akyıldız S. , Altun T. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 8(2): 318-333.
IEEE S. Akyıldız and T. Altun , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 318-333, Jan. 2018, doi:10.24315/trkefd.322749


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.